HOTĂRÂRE nr. 618 din 30 august 2017 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 4 septembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. VI din Legea nr. 164/2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICNormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 18 noiembrie 2013, se modifică după cum urmează:1. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Prin sintagma «durata necesară pregătirii teoretice și practice prin ucenicie la locul de muncă», prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. e) din lege, se înțelege durata minimă a programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, exprimată în ore de pregătire, pentru pregătirea teoretică și practică, pe niveluri de calificare, respectiv:a) 360 de ore pentru nivelul 2 de calificare;b) 720 de ore pentru nivelul 3 de calificare;c) 1.080 de ore pentru nivelul 4 de calificare.2. Articolul 32 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32Finanțarea formării prin ucenicie din fonduri europene structurale și de investiții se realizează în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului și a regulilor de eligibilitate, în vigoare la data încheierii contractului de ucenicie, cu respectarea condițiilor finanțatorului.3. Anexa nr. 7 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.4. În cuprinsul normelor metodologice, sintagma „Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare“ se înlocuiește cu sintagma „Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare“.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Mihaela Virginia Toader,
  secretar de stat
  București, 30 august 2017.Nr. 618.  +  ANEXĂ (Anexa nr. 7 la norme)
  REGISTRUL ANGAJATORILOR DE UCENICI
  Județul ..............
  *Font 7* ┌────┬─────────┬───────┬───────────┬──────┬───────────┬─────────┬─────────────┬───────────────────────┬────────────────────┬─────────┐ │Nr. │Denumirea│ Date  │ Forma de  │C.U.I.│Calificarea│Nivelul  │Codul din    │ Numele furnizorului   │Date de identificare│Sursa de │ │crt.│angajato-│  de   │ organizare│      │           │califică-│Nomenclatorul│de formare profesională│ a contractului de  │finanțare│ │    │rului    │contact│a angajato-│      │           │rii      │calificărilor│  care a contractat    │   servicii de      │         │ │    │         │       │rului      │      │           │         │             │ programul de formare  │formare profesională│         │ ├────┼─────────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────┤ │  1 │    2    │   3   │     4     │   5  │      6    │     7   │      8      │           9           │          10        │    11   │ └────┴─────────┴───────┴───────────┴──────┴───────────┴─────────┴─────────────┴───────────────────────┴────────────────────┴─────────┘Semnificația coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:1 - Nr. crt.: numărul curent;2 - Denumirea angajatorului: se va completa cu denumirea angajatorului;3 - Date de contact: se va completa cu adresa, telefonul/faxul;4 - Forma de organizare a angajatorului: se va completa, după caz, cu: S.R.L., S.A., PFA etc.;5 - C.U.I.: codul unic de înregistrare al angajatorului;6 - Calificarea: se va completa denumirea calificării conform Nomenclatorului calificărilor/Registrului național al calificărilor din România;7 - Nivelul calificării: se va completa nivelul calificării conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare;8 - Codul din Nomenclatorul calificărilor: se va completa codul conform Nomenclatorului calificărilor/Registrului național al calificărilor din România;9 - Numele furnizorului de formare profesională care a contractat programul de formare: se va completa numele furnizorului de formare profesională, autorizat, cu care angajatorul a încheiat contractul de formare profesională;10 - Date de identificare a contractului de servicii de formare profesională: se vor completa numărul contractului și data de încheiere a acestuia;11 - Sursa de finanțare: se va completa sursa de finanțare a programului de ucenicie, respectiv resurse proprii ale angajatorilor/sponsorizări ale persoanelor fizice și/sau juridice/fonduri europene structurale și de investiții/bugetul asigurărilor pentru șomaj/alte surse legale constituite (donații, taxe).
  ----