HOTĂRÂRE nr. 752 din 16 septembrie 1999privind actualizarea taxelor judiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 146/1997
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999  În temeiul art. 107 din Constituţia României şi al art. 28 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute în Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează ţinându-se seama de rata inflaţiei aferentă perioadei iulie 1997-mai 1999. (2) Noile niveluri ale taxelor judiciare de timbru sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 TAXELE JUDICIARE DE TIMBRUprevăzute în Legea nr. 146/1997, actualizate în raport cu rata inflaţiei pe perioada iulie 1997 - mai 1999I. - (1) Taxele pentru acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările ulterioare, au următorul cuantum:
    a)până la valoarea de 300.000 lei15.000 lei;
    b)între 300.000 lei şi 3.000.000 lei15.000 lei + 10% pentru ce depăşeşte 300.000 lei;
    c)între 3.000.000 lei şi 30.000.000 lei285.000 lei + 8% pentru ce depăşeşte 3.000.000 lei;
    d)între 30.000.000 lei şi 150.000.000 lei2.445.000 lei + 6% pentru ce depăşeşte 30.000.000 lei;
    e)între 150.000.000 lei şi 300.000.000 lei9.645.000 lei + 4% pentru ce depăşeşte 150.000.000 lei;
    f)între 300.000.000 lei şi 1.500.000.000 lei15.645.000 lei + 2% pentru ce depăşeşte 300.000.000 lei;
    g)peste 1.500.000.000 lei39.645.000 lei +1 % pentru ce depăşeşte 1.500.000.000 lei.
  (2) Taxa aferentă contestaţiei la executare silită, prevăzută la art. 2 alin. (2) din lege, nu poate depăşi suma de 1.500.000 lei, indiferent de valoarea contestată.II. - Taxele pentru acţiunile şi cererile neevaluabile în bani, prevăzute la art. 3 din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările ulterioare, au următorul cuantum:
    a)cereri pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept, făcute în cadrul art. 111 din Codul de procedură civilă150.000 lei;
    a1)cereri în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic90.000 lei;
    b)cereri care privesc dreptul de folosinţă a locuinţelor sau a unor încăperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum şi cereri de ordonanţă preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil în bani75.000 lei;
    c)cereri pentru stabilirea calităţii de moştenitor, a masei succesorale, cereri de raport, cereri de reducţiune a liberalităţilor şi cereri de partaj150.000 lei;
    d)cereri de recuzare în materie civilă30.000 lei;
    e)cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum şi cereri în legătură cu măsurile asiguratorii75.000 lei;
    f)cereri de perimare şi cereri pentru eliberarea ordonanţei de adjudecare75.000 lei;
    g)contestaţii în anulare75.000 lei;
    h)cereri de revizuire75.000 lei;
    i)acţiuni în grăniţuire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea unei porţiuni de teren150.000 lei.
    j)acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituţi150.000 lei;
    k)cereri de strămutare în materie civilă30.000 lei;
    l)cereri pentru învestirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în ţară sau în alte ţări şi a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii30.000 lei;
    m)cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:  
    -cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinţe sau oricărui alt înscris30.000 lei;
    -cerere cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 300.000 lei;  
    n)cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute, precum şi cereri de repunere în termen30.000 lei;
    o)cereri pentru încuviinţarea executării silite75.000 lei;
    p)cereri privind instituirea de măsuri asiguratorii asupra navelor şi aeronavelor3.000.000 lei;
    r)cereri de asistenţă judiciară, formulate de autorităţile străine, dacă prin convenţii internaţionale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit că asistenţa judiciară internaţională se efectuează gratuit:  
    -înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare300.000 lei;
    -efectuarea de comisii rogatorii600.000 lei;
    s)cereri de înfiinţare a popririi75.000 lei;
    ş)cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor - 50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a cărei judecare a fost suspendată;  
    t)cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive sau irevocabile15.000 lei;
    ţ)cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie6.000 lei/pagină;
    ţ1)cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată, ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora6.000 lei;
    u)notificările şi somaţiile comunicate prin executorii judecătoreşti, pentru fiecare comunicare30.000 lei;
    v)cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate6.000 lei;
    x)cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor150.000 lei.
  III. - Cererile pentru acordarea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionarii şi pentru înregistrarea unor persoane juridice, prevăzute la art. 4 din Legea nr. 146/1997, se taxeaza după cum urmează:
    a)cereri pentru înregistrarea partidelor politice300.000 lei;
    b)cereri pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor fără scop lucrativ, fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora150.000 lei.
  IV. - Taxele pentru cererile formulate în domeniul drepturilor de autor şi de inventator, prevăzute la art. 5 din Legea nr. 146/1997, au următorul cuantum:
    a)cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora300.000 lei;
    b)cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului300.000 lei.
  V. - Taxele pentru cererile neevaluabile în bani, în materie comercială, prevăzute la art. 6 din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările ulterioare, au următorul cuantum:
    a)cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a unei societăţi comerciale300.000 lei;
    b)cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent economic300.000 lei;
    c)acţiuni, cereri şi contestaţii introduse în temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului şi al Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor300.000 lei;
    d)cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de art. 67 alin. 3 din Legea nr. 26/1996(Codul silvic)150.000 lei.
  VI. - Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie, prevăzute la art. 7 din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările ulterioare, au următorul cuantum:
    a)pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin. 1 şi 2 din Codul familiei300.000 lei;
    b)pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe ţară60.000 lei;
    c)pentru cererile de stabilire a locuinţei minorilor, formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de încredinţare a copiilor minori, introdusă separat de acţiunea de divorţ, pentru cererile de reîncredinţare a copiilor minori ulterior divorţului, pentru acţiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulţi copii, în scopul purtării numelui său, precum şi pentru cererile de încredinţare a copiilor minori din afara căsătoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei45.000 lei.
  VII. - Taxele judiciare pentru cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, prevăzute la art. 8 din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările ulterioare, au următorul cuantum:
    a)cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă dintre birourile notarilor publici60.000 lei;
    b)plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial60.000 lei;
    c)cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiţiei30.000 lei.
  VIII. - Eliberarea de noi copii, prevăzute la art. 8 1 alin. (2) din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se taxeaza cu 15.000 lei.IX. - Transcrierea sau, după caz, intabularea în registrele de publicitate a instrainarilor de imobile, pe bază de acte sub semnatura privată, şi a ordonanţelor de adjudecare, prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 146/1997, se taxeaza astfel:
    a)până la 3.000.000 lei4%, dar nu mai puţin de 30.000 lei;
    b)de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei120.000 lei + 3% pentru suma care depăseşte 3.000.000 lei;
    c)de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei480.000 lei + 2% pentru suma care depăşeşte 15.000.000 lei;
    d)de la 30.000.000 lei la 45.000.000 lei780.000 lei + 1,5% pentru suma care depăşeşte 30.000.000 lei;
    e)peste 45.000.000 lei1.005.000 lei + 1% pentru suma care depăşeşte 45.000.000 lei.
  Taxa pentru înscrierea drepturilor reale de garanţie (gaj, ipoteca, privilegii, fidejusiuni reale), prevăzute la art. 9 alin. (4) din lege, nu poate depăşi 300.000 lei.Orice alte transcrieri, înscrieri sau notari în registrele de publicitate ale situaţiei juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garanţie, prevăzute la art. 9 alin. (5) din lege, se taxeaza cu 30.000 lei.Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, altele decât cererile de efectuare a operaţiunilor de publicitate, prevăzute la art. 9 alin. (6) din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se taxeaza cu 60.000 lei.Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetării registrelor de transcripţiuni şi inscriptiuni şi, după caz, a extraselor sau copiilor de carte funciară, prevăzute la art. 9 alin. (7) din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se taxeaza cu 15.000 lei pentru fiecare exemplar.X. - Cererile pentru exercitarea căilor ordinare de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 146/1997, se timbrează cu 30.000 lei.XI. - Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, adresate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, prevăzute la art. 12 din Legea nr. 146/1997, se taxeaza cu 60.000 lei.XII. - Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plată taxei judiciare de timbru, potrivit legii, prevăzute la art. 13 din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se timbrează cu 60.000 lei.-----