ORDONANȚĂ nr. 20 din 30 august 2017pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și prorogarea unor termene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 31 august 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3 și pct. XII din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3^1, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și data începând cu care acestea se conectează la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.2. La articolul 5, alineatul (14) va avea următorul cuprins:(14) Avizele privind distribuția aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizați își mențin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai târziu de data de 31 iulie 2018.3. La articolul 10, litera aa) va avea următorul cuprins:aa) comercializarea de către distribuitorii autorizați sau de către unitățile din rețeaua acestora acreditate pentru comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1), începând cu data de 1 august 2018;4. La articolul 10, literele ee) și gg) se abrogă.5. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Contravențiile prevăzute la art. 10 se sancționează cu amendă aplicată operatorilor economici după cum urmează:a) cele prevăzute la art. 10 lit. i), ș) și v), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;b) cele prevăzute la art. 10 lit. o), p), u) și bb), cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei;c) cea prevăzută la art. 10 lit. j), cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei;d) cele prevăzute la art. 10 lit. e) și dd), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, precum și cu:(i) confiscarea sumelor încasate, pentru contravenția prevăzută la art. 10 lit. dd);(ii) suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal și prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator, precum și confiscarea sumelor pentru care nu au fost emise documente justificative, pentru contravenția prevăzută la art. 10 lit. e);e) cele prevăzute la art. 10 lit. c) și d):(i) cu avertisment, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este de până la 300 lei inclusiv, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate;(ii) cu amendă în cuantum de 1.500 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este de până la 300 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate;(iii) cu amendă în cuantum de 2.000 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este cuprinsă între 300 lei și 1.000 lei inclusiv, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate;(iv) cu amendă în cuantum de 10.000 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este cuprinsă între 300 lei și 1.000 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate;(v) cu amendă în cuantum de 5.000 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este mai mare de 1.000 lei, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate;(vi) cu amendă în cuantum de 20.000 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este mai mare de 1.000 lei și mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate;f) cea prevăzută la art. 10 lit. cc), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum și cu:(i) confiscarea sumelor nejustificate;(ii) suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal și prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator;g) cele prevăzute la art. 10 lit. k), n) și r), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;h) cele prevăzute la art. 10 lit. f), h), s), t), ț) și aa), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, precum și cu confiscarea veniturilor obținute, în cazul contravenției prevăzute la art. 10 lit. ț);i) cele prevăzute la art. 10 lit. a), l), m), x) și y), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum și cu confiscarea veniturilor obținute, în cazul contravenției prevăzute la art. 10 lit. a);j) cele prevăzute la art. 10 lit. z) și ff), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.(2) În situația în care, în termen de 30 de zile de la sancționarea faptei, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție din categoria celor prevăzute la alin. (1) lit. a), pentru care a fost sancționat, contravenția se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei.(3) În situația în care, în termen de 12 luni de la ultima sancționare a faptei, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție din categoria celor prevăzute la alin. (1) lit. a), pentru care a fost sancționat, contravenția se sancționează cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei.(4) În situația în care, în termen de 30 de zile de la sancționarea faptei, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție din categoria celor prevăzute la alin. (1) lit. b), pentru care a fost sancționat, contravenția se sancționează cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei.(5) În situația în care, în termen de 12 luni de la ultima sancționare a faptei, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție din categoria celor prevăzute la alin. (1) lit. b) pentru care fost sancționat, contravenția se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.(6) În situația în care, în termen de 30 de zile de la sancționarea faptei, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție din categoria celei prevăzute la alin. (1) lit. c), pentru care a fost sancționat, contravenția se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei.(7) În situația în care, în termen de 12 luni de la ultima sancționare a faptei, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție din categoria celei de la alin. (1) lit. c) pentru care a fost sancționat, contravenția se sancționează cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei.(8) În situația în care, în termen de 30 de zile de la sancționarea faptei, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție din categoria celor prevăzute la alin. (1) lit. e) pct. (i), pentru care a fost sancționat, se aplică o amendă în cuantum de 1.000 lei.(9) În situația în care, în termen de 12 luni de la ultima sancționare a faptei, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție din categoria celor prevăzute la alin. (1) lit. e) pct. (i), pentru care a fost sancționat, se aplică o amendă în cuantum de 1.000 lei.(10) În situația în care, în termen de 30 de zile de la sancționarea faptei, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție din categoria celor prevăzute la alin. (1) lit. e) pct. (ii)-(vi), pentru care a fost sancționat, se aplică amenda prevăzută la alin. (1) lit. e) pct. (ii)-(vi).(11) În situația în care, în termen de 12 luni de la ultima sancționare a faptei, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție din categoria celor prevăzute la alin. (1) lit. e) pct. (ii)-(vi), pentru care a fost sancționat, se aplică amenda prevăzută la alin. (1) lit. e) pct. (ii)-(vi), după caz, și se dispune și sancțiunea complementară constând în suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, pentru 30 de zile.(12) În situațiile prevăzute la alin. (11), dacă operatorul economic achită amenda contravențională, precum și o sumă egală cu de zece ori amenda aplicată, sancțiunea complementară încetează de drept la 24 de ore de la prezentarea dovezii achitării la organul constatator. Suma de bani egală cu de zece ori amenda aplicată se face venit la bugetul de stat și poate fi achitată la CEC BANK - S.A. sau la unitățile Trezoreriei Statului. Termenul de 24 de ore curge de la data înregistrării la registratura organului constatator a dovezii achitării sau de la data confirmării de primire dacă aceasta a fost transmisă prin poștă.(13) Contravenția prevăzută la art. 10 lit. g) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, care se aplică persoanelor fizice.(14) Pe durata de suspendare a activității, unitatea este sigilată de echipa de control constituită potrivit legii. Concomitent cu sigilarea unității se afișează la loc vizibil un anunț cu privire la această situație. Anunțul va fi scris cu litere de tipar având înălțimea minimă de 10 cm.(15) Sumele confiscate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se fac venit la bugetul de stat.6. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a)-d) și f)-j), precum și la art. 11 alin. (2), (4), (6) și (13) ori, după caz, jumătate din cuantumul amenzii aplicate potrivit dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. e) pct. (ii)-(vi) sau art. 11 alin. (8), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. Contravenientul nu are această posibilitate în situațiile prevăzute la art. 11 alin. (3), (5), (7), (9), (10) și (11).  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 30 decembrie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 267/2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul II, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul II(1) Începând cu data de 1 aprilie 2018, Comisia autorizează numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Începând cu data de 1 august 2018 se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Începând cu data de 1 iunie 2018, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari și mijlocii, potrivit dispozițiilor legale, au obligația de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul II, alineatul (4) se abrogă.3. Articolul III va avea următorul cuprins:  +  Articolul IIINormele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, se modifică până la data de 30 septembrie 2017.  +  Articolul IIIDispozițiile art. 5 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 decembrie 2017.  +  Articolul IVÎncepând cu data de 1 ianuarie 2018, Comisia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autorizează distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență.  +  Articolul VOrdinul comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, prevăzut la art. 5 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă până la data de 31 octombrie 2017.  +  Articolul VIInformațiile conținute în registrul prevăzut la art. 3^1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, până la data de 30 septembrie 2017.  +  Articolul VIIArticolele XVI și XVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 21 decembrie 2016, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2017, se abrogă.  +  Articolul VIIIDispozițiile art. I referitoare la stabilirea și sancționarea contravențiilor intră în vigoare la 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Lucian Șova
  București, 30 august 2017.Nr. 20.-----