ORDONANȚĂ nr. 27 din 30 august 2017pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III. 5 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (3), literele i) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:i) cerere de plată - cererea depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile, conform contractului/deciziei/ ordinului de finanțare, în baza facturilor, facturilor de avans, statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor....................................................l) prefinanțare - sumele transferate din fonduri europene, în tranșe, de către unitățile de plată către beneficiari/lider de parteneriat/parteneri pentru cheltuielile necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare;2. La articolul 9, litera o) se modifică și va avea următorul cuprins:o) sumele pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, pentru operatorii regionali de apă definiți în baza art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pentru autorități ale administrației publice locale, care implementează proiecte finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 în domeniul gestionării deșeurilor și modernizării sistemelor de termoficare și în domeniul transporturilor, precum și pentru regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit stabilite conform art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, cu modificările ulterioare, cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat.3. La articolul 12, alineatele (4)-(6) se abrogă.4. La articolul 15, alineatele (4), (4^1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Beneficiarul/Liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanțare conform alin. (1) are obligația depunerii unei cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în cuantum de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranșa de prefinanțare în contul beneficiarului, fără a depăși durata contractului de finanțare.(4^1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat care nu a depus cererea de rambursare în termenul prevăzut la alin. (4) este obligat să justifice utilizarea prefinanțării, prin cereri de rambursare, înaintea depunerii unei alte cereri de prefinanțare.(5) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/partenerii au obligația restituirii integrale/parțiale a prefinanțării acordate, în cazul în care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea corespunzătoare, conform prevederilor contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare și a normelor metodologice la prezenta ordonanță de urgență.5. La articolul 15, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins: (8) Prin excepție de la prevederile alin. (4) și (4^1), sumele acordate ca prefinanțare operatorilor regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se deduc prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare/plată transmise de aceștia, până la cererea de rambursare finală, conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare și a normelor metodologice la prezenta ordonanță de urgență.6. La articolul 20, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, a statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor, beneficiarul depune la organismul intermediar/autoritatea de management cererea de plată și documentele justificative aferente acesteia.7. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 34, cu următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Înregistrarea fiscală a partenerilor, persoanelor juridice nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, se poate realiza prin emiterea unui certificat de înregistrare fiscală, fie la solicitarea plătitorului de venit (ordonatorul de credite cu rol de autoritate de management), în condițiile art. 82 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, fie direct sau prin intermediul unui împuternicit. În cazul depunerii declarației de către un împuternicit, desemnarea împuternicitului se face în condițiile art. 18 din legea sus menționată. Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal competent actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată.(2) După eliberarea certificatului de înregistrare fiscală de către organul fiscal competent, partenerii, persoane juridice nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, se adresează Trezoreriei Municipiului București în vederea deschiderii conturilor, prin intermediul liderului de parteneriat care are calitatea de împuternicit. Operațiunile de deschidere, gestionare a conturilor și efectuarea plăților, se realizează de către partenerii persoane juridice nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, doar prin intermediul liderului de parteneriat, care are calitate de împuternicit. Contul de disponibil se deschide de către Trezoreria Municipiului București pe numele partenerului și se codifică cu codul alocat conform certificatului de înregistrare fiscală emis conform prevederilor alin. (1).(3) Elementele minimale cu privire la forma și conținutul împuternicirii prevăzute la alin. (1) și (2) se stabilesc prin instrucțiuni emise de către ordonatorul de credite cu rol de autoritate de management.(4) Mecanismul prevăzut de prezentul articol se utilizează exclusiv pentru mecanismul cererilor de plată.  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale elaborează și supune aprobării Guvernului prin hotărâre, Cadrul național de interoperabilitate destinat promovării și sprijinirii furnizării serviciilor publice în România, prin dezvoltarea interoperabilității interinstituționale, intersectoriale și transfrontaliere.  +  Articolul IIICererilor de prefinanțare depuse până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe li se aplică dispozițiile legale în vigoare la data depunerii acestora.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Mihaela Virginia Toader,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Alexandru Victor Micula,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Lucian Șova
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 30 august 2017.Nr. 27.-----