ORDONANȚĂ nr. 19 din 30 august 2017pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 30 august 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și art. 1 pct. I.4 și pct. XII din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 5 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, literele i) și j) vor avea următorul cuprins:i) cooperare pentru asigurarea activității de audit public intern în entitățile publice locale - exercitarea activității de audit public intern pentru mai multe entități publice locale de compartimente de audit public intern organizate la nivelul structurilor județene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică, precum și la nivelul altor structuri asociative de utilitate publică de interes general pentru administrația publică locală, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale; condițiile și termenii cooperării sunt stabiliți într-un singur acord de cooperare;j) dobândirea competențelor - procesul prin care se obțin cunoștințele, abilitățile și valorile profesionale necesare unei persoane pentru a planifica și executa misiuni de audit public intern la entitățile publice și a căror deținere este verificată prin testare tip grilă în domeniile prezentate la art. 20 alin. (3);2. La articolul 12, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Compartimentul de audit public intern constituit la nivelul structurii județene cu personalitate juridică a structurii asociative a autorităților administrației publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică, precum și la nivelul altor structuri asociative de utilitate publică de interes general pentru administrația publică locală este dimensionat, ca număr de auditori, astfel încât să asigure realizarea activității de audit public intern la toate entitățile publice locale cuprinse în acordul de cooperare; cheltuielile ocazionate de organizarea și de funcționarea activității de audit public intern desfășurată în sistem de cooperare constituie obligații financiare rezultate din acordul de cooperare, care se suportă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale semnatare ale acordului de cooperare, proporțional cu activitatea de audit public intern desfășurată.3. La articolul 20, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Recunoașterea competențelor profesionale dobândite de auditorul intern se realizează prin verificarea cunoștințelor dobândite în domeniile prevăzute la alin. (3), prin testare tip grilă, de către Ministerul Finanțelor Publice prin Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, în condițiile metodologiei privind recunoașterea competențelor profesionale, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.4. La articolul 20 alineatul (7), literele a) și b) vor avea următorul cuprins:a) auditorul intern nu a desfășurat activități specifice de audit public intern timp de 5 ani;b) auditorul intern nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la art. 21 alin. (8), din culpa sa.5. La articolul 20, alineatul (9) se abrogă.  +  Articolul II(1) Persoanele încadrate pe funcția de auditor intern, după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, în cadrul entităților publice, structurilor județene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică, precum și în cadrul altor structuri asociative de utilitate publică de interes general pentru administrația publică locală, care asigură activitatea de audit public intern în sistem de cooperare și care nu dețin certificatul de atestare, au obligația obținerii acestuia în termen de 2 ani de la ocuparea postului.(2) În cazul în care certificatul de atestare nu este obținut în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), auditorul intern în cauză nu mai poate coordona și superviza misiuni de audit public intern.  +  Articolul IIITermenul prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 3 noiembrie 2011, se prorogă cu 6 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.  +  Articolul IVMetodologia privind recunoașterea competențelor profesionale prin testare, prevăzută la art. 20 alin. (4) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, se elaborează de Ministerul Finanțelor Publice în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  București, 30 august 2017.Nr. 19.----