ORDONANȚĂ nr. 16 din 30 august 2017pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 30 august 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VIII.6 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 28 septembrie 2016, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, partea introductivă și litera a) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Prin ordin al ministrului transporturilor se aprobă categoriile de cheltuieli ce se suportă de la bugetul de stat pentru:a) proiectarea, construirea, reabilitarea, exploatarea, dezvoltarea, extinderea, modernizarea, mentenanța, precum și pentru reparațiile capitale aferente autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare și altor elemente de infrastructură rutieră națională;2. Articolele 26-30 se abrogă. 3. La articolul 32, punctul 2 va avea următorul cuprins: 2. un procent maxim de 15% din veniturile din tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România înregistrate de C.N.A.I.R. lunar, în conformitate cu datele rezultate din conturile de clasa 7 din balanța de verificare, grupa 70 «Cifra de afaceri netă»;4. Articolul 45 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 45(1) C.N.I.R. încasează lunar de la C.N.A.I.R. un procent de maximum 15% din valoarea rezultată din diferența dintre veniturile din tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România înregistrate de C.N.A.I.R. în luna precedentă, lunar, în conformitate cu datele rezultate din conturile de clasa 7, grupa 70 «Cifra de afaceri netă», din balanța de verificare, și cheltuielile cu comisioanele aferente distribuitorilor de roviniete, la această diferență adăugându-se TVA.(2) C.N.A.I.R. virează lunar sumele prevăzute la alin. (1) până la data de 30 a fiecărei luni pentru luna precedentă în contul indicat de C.N.I.R. C.N.I.R. va comunica, în mod scris, către C.N.A.I.R. lunar până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă numărul de angajați cu contract individual de muncă înregistrat în sistemul electronic Revisal. C.N.A.I.R. va informa C.N.I.R. lunar până la data de 27 a fiecărei luni pentru luna precedentă cu privire la valoarea viramentului ce va fi efectuat în contul C.N.I.R., pe baza facturii emise de către C.N.I.R.(3) Pentru nevirarea la termen a sumelor prevăzute la alin. (1) sau pentru virarea parțială a acestor sume ori pentru determinarea eronată a cuantumului sumelor datorate și nevirarea acestora la termen, din culpa C.N.A.I.R., aceasta datorează dobânzi și penalități de întârziere potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(4) Veniturile rezultate din aplicarea alin. (3) sunt venituri proprii ale C.N.I.R.(5) Verificarea modului de calcul, virarea la termen, stabilirea dobânzilor și penalităților de întârziere prevăzute la alin. (3), precum și orice alte măsuri în legătură cu acestea se fac de către persoane împuternicite prin ordin al ministrului transporturilor.5. Articolul 46 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46Începând cu data de 1 septembrie 2017, până la data de 1 octombrie 2018, sumele prevăzute la art. 45 alin. (1) se virează lunar proporțional cu numărul de angajați ai C.N.I.R. cu contract individual de muncă înregistrat în sistemul electronic Revisal în luna precedentă efectuării viramentului. Pentru determinarea proporției luate în calcul în vederea efectuării viramentului se va lua ca bază de calcul un număr total de 400 de angajați.6. Articolul 71 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 71C.N.A.I.R. poate iniția și finaliza proceduri legale, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice, pentru proiecte de infrastructură de transport rutier, astfel cum acestea sunt prevăzute în Master Planul General de Transport al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016, sau în alte acte normative/strategii existente în domeniul infrastructurii rutiere, cu modificările și completările ulterioare aduse acestora, în vederea elaborării documentațiilor tehnico-economice necesare implementării proiectelor pe care le desfășoară până la data la care acestea vor fi transferate la C.N.I.R.7. La articolul 76, alineatele (4)-(6) se abrogă. 8. Articolul 77 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 77(1) Până la finalizarea proiectelor aflate în implementare sau până la predarea tuturor proiectelor prevăzute la art. 64 din prezenta ordonanță de urgență către C.N.I.R., oricare dintre acestea ar interveni întâi, C.N.A.I.R. desfășoară și următoarele activități:a) proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, administrarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare pentru proiectele pe care le are în implementare, în condiții de siguranța circulației;b) asigură implementarea programelor de dezvoltare unitară a rețelei de drumuri publice pentru proiectele pe care le are în implementare, în concordanță cu strategia Ministerului Transporturilor, cerințele economiei naționale și cu cele de apărare; codul aferent acestei activități este următorul: CAEN 8413 - Reglementarea și eficientizarea activităților economice.(2) Până la finalizarea proiectelor aflate în implementare sau până la predarea către C.N.I.R. a tuturor proiectelor prevăzute la art. 64 din prezenta ordonanță de urgență se alocă fonduri pentru C.N.A.I.R. din bugetul de stat, precum și din bugetul alocat fondurilor nerambursabile, conform legii, și pentru următoarele categorii de cheltuieli necesare implementării proiectelor pentru: a) reabilitarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare, precum și a altor elemente de infrastructură rutieră națională pentru proiectele de infrastructură de transport rutier pe care le are în implementare; b) proiectarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea de autostrăzi, drumuri expres, drumuri naționale, variante ocolitoare și a altor elemente de infrastructură rutieră națională, precum și reparațiile capitale aferente autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare și altor elemente de infrastructură rutieră națională, pentru proiectele de infrastructură de transport rutier pe care le are în implementare.9. La articolul 78, alineatul (4) va avea următorul cuprins: (4) Până la organizarea procesului de selecție, directorul general al C.N.I.R. este numit în funcție, interimar, prin ordin al ministrului transporturilor. Directorul general interimar încheie cu compania un contract de mandat pe perioadă determinată.10. Articolul 82 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 82În aplicarea prevederilor art. 77, prin proiecte în implementare/proiecte aflate în implementare/proiecte pe care le are în implementare se înțelege acele categorii de proiecte în curs sau noi, aferente infrastructurii rutiere, prevăzute în legislația/strategiile existente în domeniul infrastructurii rutiere și/sau în Master Planul General de Transport al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Mihaela Virginia Toader,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 30 august 2017.Nr. 16.----