ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 127 din 10 septembrie 1999privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:În vederea asigurării măsurilor de armonizare a legislației fiscale cu legislația Comunității Europene și a îmbunătățirii realizării și colectării veniturilor statului, se aproba modificarea unor acte normative după cum urmează:  +  Capitolul I În domeniul impozitelor directe  +  Articolul 1Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobată și modificată prin Legea nr. 73/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (1^2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:(1^2) Cheltuielile efectuate pentru realizarea bunurilor mobile livrate și a bunurilor imobile vândute în baza unui contract de vânzare cu plata în rate sunt deductibile la aceleași termene scadente prevăzute în contractele încheiate între părți, proporțional cu valoarea ratei înregistrate în valoarea totală a livrării. Prevederile de mai sus se referă la cheltuielile aferente veniturilor înregistrate pe baza facturilor emise după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. În cazul contractelor de leasing, sunt deductibile ratele la nivelul cheltuielilor cu amortizarea corespunzătoare duratei de utilizare prevăzute de Legea nr. 15/1994, cu modificările ulterioare, precum și al dobânzilor plătite, conform contractului.2. La articolul 4 alineatul (3), litera d) va avea următorul cuprins:d) sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor și provizioanelor peste limita legală, cu excepția celor create de bănci în limita a 2% din soldul creditelor acordate și a fondului de rezerva potrivit Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancară, a rezervelor tehnice ale societăților de asigurare și reasigurare create conform prevederilor legale în materie, precum și a fondului de rezerva, în limita a 5% din profitul contabil anual, până când acesta va atinge a cincea parte din capitalul social.Sunt, de asemenea, nedeductibile sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor de către societățile de asigurare și reasigurare pentru contractele cedate în reasigurare;  +  Articolul 2Alineatele (1), (2) și (3) ale articolului 8 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 25 mai 1994, cu modificările ulterioare, se modifica și vor avea următorul cuprins:(1) Persoanele fizice sau juridice române, care efectuează sponsorizări în domeniile prevăzute la art. 4, beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarilor, dar nu mai mult de 5% din baza impozabilă.(2) Persoanele fizice și juridice române, care efectuează acte de mecenat în condițiile prezentei legi, beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul acestora, dar nu mai mult de 5% din baza impozabilă.(3) Totalitatea reducerilor aplicate bazei impozabile pentru sponsorizarile efectuate potrivit alin. (1), cumulate cu cele aferente actelor de mecenat, nu poate depăși 5% din venitul sau din profitul impozabil, după caz.  +  Articolul 3Aplicarea prevederilor art. 18 lit. C din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, pentru mijloacele fixe achiziționate și/sau puse în funcțiune după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se suspenda până la data de 31 decembrie 1999.  +  Articolul 4Alineatul 1 al articolului 5, articolul 6 și alineatul 2 al articolului 12 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se abroga.Persoanele juridice care s-au angajat în efectuarea investițiilor din profit anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență beneficiază în continuare de facilitățile prevăzute la art. 5 alin. 1, la art. 6 și la art. 12 alin. 2 din Legea nr. 114/1996, republicată, până la recepția lucrărilor de construcții sau de viabilizare a terenurilor, în condițiile legii.  +  Capitolul II În domeniul impozitelor indirecte  +  Articolul 5Litera a) a articolului 13 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investițiilor directe, aprobată și modificată prin Legea nr. 241/1998, se modifica și va avea următorul cuprins:a) scutirea de la plata taxelor vamale și de la plata T.V.A. a importului de bunuri, cu excepția autoturismelor, care constituie aport în natura la capitalul social al unei societăți comerciale sau care reprezintă contribuția la o asociație în participațiune ori la o asociație familială, necesară pentru realizarea obiectului de activitate;  +  Articolul 6Alineatul ultim al articolului 3 litera a) din Ordonanța Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și va avea următorul cuprins:Plătitorii menționați mai sus beneficiază de cota zero de taxa pe valoarea adăugată pentru serviciile prestate în țara sau în străinătate pentru beneficiarii străini, persoane fizice sau juridice, a căror contravaloare se încasează în valută.  +  Articolul 7Asteriscul al doilea din anexa nr. 2 la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și va avea următorul cuprins: **) Până la 31 decembrie 1999 accizele la autoturisme și autoturisme de teren (inclusiv din import, rulate) se reduc cu 35% în situația în care producătorul utilizează peste 50% materii prime componente, subansambluri și ansambluri din producția interna.După această dată se aplică prevederile legale existente înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 8Prevederile alineatului 3 al articolului 9 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se abroga.  +  Articolul 9Articolul 5 litera a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 31 august 1993, cu modificările ulterioare, se completează cu un alineat cu următorul cuprins:Se exceptează de la regimul de scutire de taxe vamale autovehiculele, altele decât ambulantele, primite din import sub forma de ajutoare și donații.  +  Articolul 10Aplicarea prevederilor art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, se suspenda până la data de 31 decembrie 1999.  +  Articolul 11Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică cu data de 1 octombrie 1999.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  ----------