NORME METODOLOGICE din 21 noiembrie 2001de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistența socială
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 28 noiembrie 2001    Notă
    *) Aprobate prin Hotărârea nr. 1.153/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 28 noiembrie 2001.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii pot solicita subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Muncii și Justiției Sociale, dacă îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:a) administrează unități de asistență socială în cel puțin două județe, inclusiv municipiul București, sau administrează o unitate de asistență socială ai căror beneficiari provin din două sau mai multe județe, inclusiv municipiul București și care se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;b) sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii;c) dețin licență de funcționare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenție; d) solicită subvenții în completarea resurselor financiare proprii. (la 05-09-2017, sintagma: Asociațiile și fundațiile a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (2) Nu sunt eligibile pentru a fi subvenționate de la bugetul de stat unitățile de asistență socială încadrate în Nomenclatorul serviciilor sociale, după cum urmează:a) centre de servicii comunitare și formare (8790 CR-D - V);b) servicii pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane, precum și la asistent maternal (8790SF - C); c) centre pentru gravide în dificultate (8790CR - MC - II);d) îngrijiri personale la domiciliu (acordate de îngrijitori persoane) (8810ID - II);e) servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal (8810-ID - IV);f) servicii în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilități acordate prin asistent personal profesionist (8899 SC-D-I);g) servicii de supraveghere și îngrijire pe timpul zilei acordate de bone (8891CZ-C - VIII);h) centre de zi pentru monitorizare, asistență și sprijin al femeii gravide predispusă să își abandoneze copilul (8899CZ - F - II);i) centre de informare și sensibilizare a populației (8899CZ -VD - II);j) centre de zi pentru victime ale dezastrelor naturale (8899CZ - PN - I);k) centre de suport pentru situații de urgență/de criză (8899CZ - PN - II).(3) Asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii pot primi subvenții de la bugetele locale, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) și administrează unități de asistență socială care se adresează beneficiarilor dintr-un singur județ, respectiv dintr-un sector al municipiului București. (la 05-09-2017, sintagma: Asociațiile și fundațiile a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (4) Sunt exceptate de la îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. c) asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii care se încadrează în prevederile art. 35 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, și care solicită acordarea de subvenții în anul 2016, pentru anul 2017, pentru unități de asistență socială ale căror cereri de solicitare a licenței de funcționare nu au fost soluționate până la termenul prevăzut la art. 3 alin. (2) din prezentele norme metodologice. Acestea funcționează în baza certificatelor de acreditare eliberate în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum și a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, abrogată prin Legea nr. 197/2012, certificate a căror valabilitate a fost prelungită, în condițiile prevederilor art. 35 din Legea nr. 197/2012. (la 05-09-2017, sintagma: asociațiile și fundațiile a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (5) Excepția prevăzută la alin. (4) este condiționată de obținerea licenței de funcționare până la finalizarea procesului de evaluare și selecționare, respectiv până la aprobarea ordinului sau, după caz, a hotărârii consiliului local menționate la art. 9 alin. (1), dar nu mai târziu de 31 decembrie 2016. (la 07-10-2016, Articolul 1 din Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 )  +  Articolul 2(1) Din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, se acordă subvenții pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli: a) de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar; b) cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale sau ai altor servicii de acordare a hranei, precum și pentru beneficiarii centrelor rezidențiale; c) pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport pentru centrele de zi, unitățile de îngrijiri la domiciliu și cantinele sociale; d) de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet. (la 05-09-2017, sintagma: Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (2) Din bugetele locale se acordă subvenții pentru categoriile de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, aprobate prin hotărâre a consiliului local.(3) Subvențiile se utilizează exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1), respectiv alin. (2).(4) Prin personalul prevăzut la alin. (1) lit. a) se înțelege personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar prevăzut în regulamentul de organizare și funcționare al unității de asistență socială aprobat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, angajat/ contractat al asociației/fundației/cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii solicitante/solicitant care, potrivit contractului individual de muncă și fișei de post sau contractului de prestări de servicii are atribuții în prestarea directă a serviciilor sociale în cadrul unității de asistență socială care face obiectul cererii de solicitare a subvenției; nu intră în această categorie personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire. (la 07-10-2016, Articolul 2 din Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 )  +  Capitolul II Procedura de solicitare a subvenției  +  Articolul 3(1) Documentația de solicitare a subvenției pentru anul următor se înaintează în pachet închis, într-un singur exemplar, de către asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii interesate și se înregistrează la registratura agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială își are sediul asociația, fundația sau cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, pentru subvențiile acordate de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii și Justiției Sociale sau, după caz, registratura consiliului local în a cărui rază teritorială își are sediul asociația, fundația sau cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, în luna septembrie a anului curent. (2) Data-limită de depunere a documentației de solicitare a subvenției este ultima zi lucrătoare a lunii septembrie.(3) Data-limită de depunere a documentației de solicitare a subvenției pentru anul 2017 este 31 octombrie 2016. (la 07-10-2016, Articolul 3 din Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 )  +  Articolul 4(1) Documentația de solicitare a subvenției va conține următoarele:a) cererea de solicitare a subvenției, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în 3 exemplare;b) ultimul bilanț contabil înregistrat la direcția generală a finanțelor publice județeană, respectiv a municipiului București, sau la administrația financiară municipală, respectiv la administrațiile financiare ale sectoarelor municipiului București;c) balanța contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentației; d) certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local și central din care să rezulte că nu are datorii. (la 05-09-2017, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul 2 a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) și d) vor fi prezentate în original. (la 07-10-2016, Articolul 4 din Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 )  +  Capitolul IIIEvaluarea și selecționarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii (la 05-09-2017, sintagma: asociațiilor și fundațiilor a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 )  +  Articolul 5(1) Evaluarea și selecționarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii se realizează de către comisia de evaluare și selecționare, denumită în continuare comisie, constituită la nivelul agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială își are sediul asociația, fundația sau cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, pentru subvențiile acordate din bugetul de stat, sau, după caz, la nivelul consiliului local, pentru subvențiile acordate din bugetul local. (la 05-09-2017, sintagma: asociațiilor și fundațiilor a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (2) Componența și modul de organizare și de funcționare a comisiei se stabilesc prin decizia directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv prin hotărâre a consiliului local. (la 07-10-2016, Articolul 5 din Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 )  +  Articolul 5^1(1) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) se constată de comisia de evaluare și selecționare prin consultarea certificatului de înscriere în registrul asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii din dosarul de acreditare a furnizorului de servicii sociale. (la 05-09-2017, sintagma: asociațiilor și fundațiilor a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (2) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) se constată de comisia de evaluare și selecționare prin consultarea registrelor administrate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și/sau instituțiile aflate în subordine sau coordonare. (la 05-09-2017, sintagma: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (3) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), comisia de evaluare și selecționare poate solicita informații compartimentului/compartimentelor de acreditare din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale și/sau instituțiilor din subordine sau coordonare. (la 05-09-2017, sintagma: Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (la 07-10-2016, Capitolul 3 a fost completat de Punctul 6, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 )  +  Articolul 6(1) Evaluarea și selecționarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii se realizează în baza următoarelor criterii:a) justificarea unității de asistența socială pentru care se solicita subvenția, în raport cu necesitățile și prioritățile de asistența socială ale comunității;b) ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul cheltuielilor asociației/fundației/cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii pe ultimele 12 luni; (la 07-10-2016, Litera b) din Articolul 6 , Capitolul 3 a fost modificată de Punctul 7, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 ) (la 05-09-2017, sintagma: asociației/fundației a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) b^1) ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul veniturilor asociației/fundației/cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii pe ultimele 12 luni; (la 07-10-2016, Articolul 6 din Capitolul 3 a fost completat de Punctul 8, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 ) (la 05-09-2017, sintagma: asociației/fundației a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) c) resursele materiale și umane adecvate acordării serviciilor de asistența socială;d) valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întreținere în unitatea de asistență socială și subvenția lunară solicitată pentru acea unitate de asistență socială; (la 30-08-2005, Litera d) din Articolul 6 , Capitolul 3 a fost modificată de Punctul 13, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 942 din 18 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 30 august 2005 ) (la 07-10-2016, Litera e) din Articolul 6 , Capitolul 3 a fost abrogată de Punctul 9, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 ) (la 30-08-2005, Litera f) din Articolul 6 , Capitolul 3 a fost abrogată de Punctul 14, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 942 din 18 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 30 august 2005 ) (2) Formula de calcul pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. b) este următoarea: (valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. II.3 din cererea de solicitare a subvenției, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice/valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. II.3^1 din cererea de solicitare a subvenției) x 100. (la 07-10-2016, Alineatul (2) din Articolul 6, Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 10, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 ) (2^1) Formula de calcul pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. b^1) este următoarea: (valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. II.3 din cererea de solicitare a subvenției, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice/valoarea veniturilor prevăzute la pct. II.2 din cererea de solicitare a subvenției) x 100. (la 05-09-2017, Alineatul (2^1) din Articolul 6 , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (3) Formula de calcul pentru raportul prevăzut la alin. (1) lit. d) este următoarea: valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. III din anexa B la cerere - date privind bugetul unității de asistență socială/(valoarea pct. 2 din coloana 1/12). (la 30-08-2005, Articolul 6 din Capitolul 3 a fost completat de Punctul 15, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 942 din 18 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 30 august 2005 )  +  Articolul 7(1) Comisia din cadrul agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, respectiv comisia de evaluare numită prin hotărârea consiliului local, realizează verificarea în teren a veridicității informațiilor prezentate în cererea de solicitare a subvenției, întocmind un raport privind oportunitatea acordării subvenției. (la 07-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 7 , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 ) (1^1) Raportul privind oportunitatea acordării subvenției este întocmit în două exemplare, unul pentru comisia de evaluare și selecționare și unul pentru solicitantul subvenției. (la 07-10-2016, Articolul 7 din Capitolul 3 a fost completat de Punctul 13, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 ) (2) Modelul raportului privind oportunitatea acordării subventiei este prevăzut în anexa nr. 2.(3) Pentru unitățile de asistență socială care au sediul în alt județ, comisia solicită agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, în a căror rază teritorială au sediul unitățile de asistență socială, efectuarea raportului privind oportunitatea acordării subvenției. (la 07-10-2016, Articolul 7 din Capitolul 3 a fost completat de Punctul 14, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 )  +  Articolul 7^1(1) Pentru fiecare dintre criteriile de evaluare și selecționare prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a)-d) comisia din cadrul agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București acordă un punctaj, cu încadrare în maximum de puncte aferent fiecărui criteriu.(2) Pentru justificarea unității de asistență socială pentru care se solicită subvenția, în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității, se acordă maximum 10 puncte.(3) Pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul cheltuielilor asociației/fundației/cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, în ultimele 12 luni, se acordă maximum 10 puncte, după cum urmează:a) pentru intervalul de valori cuprinse între 0% și 50% se acordă 0 puncte;b) pentru intervalul de valori cuprinse între 50% și 75% se acordă 5 puncte;c) pentru intervalul de valori cuprinse între 75% și 100% se acordă 10 puncte;d) pentru intervalul de valori peste 100% se acordă 0 puncte. (la 25-10-2016, sintagma: “se acordă maximum 15 puncte,” a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 25 octombrie 2016 ) (la 05-09-2017, sintagma: asociației/fundației a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (4) Pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul veniturilor asociației/fundației/cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, în ultimele 12 luni, se acordă maximum 10 puncte, după cum urmează:a) pentru intervalul de valori cuprinse între 0% și 50% se acordă 0 puncte;b) pentru intervalul de valori cuprinse între 50% și 75% se acordă 5 puncte;c) pentru intervalul de valori cuprinse între 75% și 100% se acordă 10 puncte;d) pentru intervalul de valori peste 100% se acordă 0 puncte. (la 25-10-2016, sintagma: “se acordă maximum 15 puncte,” a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 25 octombrie 2016 ) (la 05-09-2017, sintagma: asociației/fundației a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (5) Pentru resursele materiale și umane adecvate tipurilor de servicii de asistență socială se acordă maximum 30 de puncte.(6) Pentru nivelul raportului dintre cheltuielile lunare de întreținere în unitatea de asistență socială și subvenția lunară solicitată pentru acea unitate de asistență socială se acordă maximum 30 de puncte, după cum urmează:a) pentru intervalul de valori 1-4 se acordă 20 de puncte;b) pentru intervalul de valori 4,1-7 se acordă 25 de puncte;c) pentru intervalul de valori peste 7 se acordă 30 de puncte.(7) Asociațiile, fundațiile sau cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii pot primi subvenție numai pentru unitățile de asistență socială care realizează cel puțin 60 de puncte. (la 05-09-2017, sintagma: Asociațiile sau fundațiile a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (la 07-10-2016, Articolul 7^1 din Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 15, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 )  +  Articolul 7^2În situația acordării subvențiilor de la bugetul local, punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare prevăzute la art. 6 alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local. (la 30-08-2005, Capitolul 3 a fost completat de Punctul 17, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 942 din 18 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 30 august 2005 )  +  Articolul 8(1) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială transmite în original, semnat și ștampilat de către directorul general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, precum și în format Excel, la Ministerul Muncii și Justiției Sociale lista unităților de asistență socială care au un punctaj de minimum 60 de puncte, întocmită pe baza listelor transmise de agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București. (la 05-09-2017, Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (2) Pe baza listei prevăzute la alin. (1), în ordinea descrescătoare a punctajului, Ministerul Muncii și Justiției Sociale întocmește următoarele liste:a) lista unităților de asistență socială și nivelul subvențiilor pentru care se încheie convenții provizorii, prin încadrarea în limitele de cheltuieli stabilite conform art. 37 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care legea bugetului de stat pe anul pentru care se acordă subvenția nu este aprobată;b) lista unităților de asistență socială și nivelul subvențiilor pentru care se încheie convenții definitive, prin încadrarea în bugetul alocat Ministerului Muncii și Justiției Sociale prin legea anuală a bugetului de stat și aprobat pentru acest program. (la 05-09-2017, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (2^1) În situația în care, pe parcursul execuției bugetare, în bugetul aprobat al Ministerului Muncii și Justiției Sociale se suplimentează creditele bugetare pentru acordarea de subvenții, în limita acestora, se stabilesc lista unităților de asistență socială, în ordinea descrescătoare a punctajului, și nivelul subvențiilor pentru care se încheie convenții definitive, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. b), pe baza listei unităților de asistență socială prevăzute la alin. (1). (la 05-09-2017, Articolul 8 din Capitolul 3 a fost completat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (2^2) În vederea aplicării prevederilor alin. (2) și (2^1), prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale se aprobă bugetul cu destinația subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii și Justiției Sociale în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare. (la 05-09-2017, Articolul 8 din Capitolul 3 a fost completat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (3) Departajarea unităților de asistență socială cu același punctaj, în vederea încadrării în bugetul aprobat, se realizează prin aplicarea următoarelor criterii, încadrarea în categoria de servicii sociale prevalând încadrării în categoria de persoane beneficiare:a) categoria de servicii sociale în care se încadrează unitatea de asistență socială;b) categoria de persoane beneficiare.(4) Ordinea de priorități aplicabilă criteriului prevăzut la alin. (3) lit. a) este următoarea:a) centre rezidențiale;b) unități de îngrijire la domiciliu;c) centre de zi;d) cantine sociale.(5) Ordinea de priorități aplicabilă criteriului prevăzut la alin. (3) lit. b) este următoarea:a) persoane vârstnice;b) copil și familie, cu excepția copilului pentru care s-a instituit o măsură de protecție specială, inclusiv persoane victime ale violenței în familie;c) persoane cu dizabilități;d) persoane fără adăpost;e) copilul pentru care s-a instituit o măsură de protecție specială;f) persoane dependente de consumul de alcool și alte droguri;g) alte persoane aflate în situații de dificultate. Criteriul de departajare prevăzut la alin. (3) lit. b) nu se aplică în cazul cantinelor sociale.(5^1) În vederea încadrării în bugetul aprobat, după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute la alin. (3)-(5), pentru unitățile de asistență socială situate pe același nivel, se reduce cuantumul subvenției. (la 05-09-2017, Articolul 8 din Capitolul 3 a fost completat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (6) Lista cuprinzând date referitoare la denumirea asociației/fundației/cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, denumirea unității de asistență socială pentru care s-a solicitat subvenție, adresa acesteia, suma solicitată și suma propusă pentru subvenționare, numărul de beneficiari pentru care s-a solicitat subvenție și numărul de beneficiari propuși pentru subvenționare, persoana de contact din cadrul serviciului social va fi publicată pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. (la 05-09-2017, sintagma: asociației/fundației a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (la 07-10-2016, Articolul 8 din Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 16, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 )  +  Articolul 9(1) Listele prevăzute la art. 8 alin. (2) și (2^1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.(2) Pentru subvențiile acordate din bugetele locale, asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și nivelul subvențiilor ce urmează să fie acordate sunt aprobate prin hotărâre a consiliului local.(3) Rezultatul selecției, motivat în cazul neacordării subvenției, se comunică de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, în scris, prin poștă, fax sau e-mail, asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii ordinului prevăzut la alin. (1), respectiv de la data adoptării hotărârii prevăzute la alin. (2). (la 05-09-2017, Articolul 9 din Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 )  +  Articolul 10(1) Prin excepție de la prevederile art. 3, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, respectiv consiliul local poate organiza și selecții ulterioare, cu încadrare în sumele prevăzute în buget cu această destinație. (la 05-09-2017, sintagma: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (2) Termenul privind depunerea documentației de solicitare a subvenției pentru selecția/selecțiile ulterioară/ulterioare celei prevăzute la art. 3 alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local și se anunță într-un ziar de largă circulație la nivel național sau, după caz, la nivel județean sau local. (la 05-09-2017, sintagma: ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (3) La selecțiile prevăzute la alin. (1) pot participa numai asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii care nu au încheiate pentru anul curent convenții pentru acordarea de servicii de asistență socială cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale sau, după caz, cu consiliul local.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3) pot participa la selecția prevăzută la alin. (1) și asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii care au încheiate pentru anul curent convenții pentru acordarea de servicii de asistență socială cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale sau, după caz, cu consiliul local, în cazul în care solicită subvenții pentru alte unități de asistență socială. (la 05-09-2017, sintagma: asociațiile și fundațiile a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (la 05-09-2017 sintagma: "Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice“ a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017)(5) Prevederile art. 12 alin. (1), art. 14 alin. (1) și (4) se aplică în mod corespunzător. (la 07-10-2016, Articolul 10 din Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 18, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 )  +  Capitolul IV Acordarea subventiei  +  Articolul 11(1) Subvenția se acordă în baza convenției pentru acordarea de servicii de asistență socială, denumită în continuare convenție, încheiată între asociația, fundația sau cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii selectată și Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prin agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, sau, după caz, între asociația, fundația sau cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii selectată și consiliul local. (la 07-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 11 , Capitolul 4 a fost modificat de Punctul 19, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 ) (la 05-09-2017, sintagma: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (la 05-09-2017 sintagma: asociația sau fundația a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017)(2) Modelul convenției prevăzute la alin. (1) este prezentat în anexa nr. 3.  +  Articolul 12(1) Convenția pentru anul în care se acordă subvenția se încheie în luna decembrie a anului precedent.(2) În cazul în care bugetul pe anul pentru care se acordă subvenția nu este aprobat, se încheie o convenție provizorie, urmând ca în termen de maximum 30 de zile de la data aprobării bugetului să se încheie convenția definitivă. (la 05-09-2017, Alineatul (3) din Articolul 12 , Capitolul 4 a fost abrogat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (4) Lista asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii care au încheiat convenții, unitățile de asistență socială și nivelul subvențiilor acordate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în termen de 30 de zile de la data încheierii convențiilor definitive, prin grija Ministerului Muncii și Justiției Sociale sau, după caz, a autorității administrației publice locale care acordă subvenții. (la 05-09-2017, Alineatul (4) din Articolul 12 , Capitolul 4 a fost modificat de Punctul 8, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (la 05-09-2017, sintagma: asociațiilor și fundațiilor a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 )  +  Articolul 13 Abrogat (la 07-10-2016, Articolul 13 din Capitolul 4 a fost abrogat de Punctul 21, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 )  +  Articolul 14(1) Subvenția se acordă lunar, începând cu luna ianuarie, de către agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sau, după caz, de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, în baza următoarelor documente:a) cererea de acordare a subvenției în care se menționează numărul de beneficiari/persoane asistate și suma solicitată;b) raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate în luna anterioară, începând cu luna februarie. (la 07-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul 4 a fost modificat de Punctul 22, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 ) (2) Nivelul lunar al subventiei se stabilește pe baza numărului de persoane asistate, fără a depăși media lunară stabilită prin convenție.(3) La stabilirea subventiei pentru luna curenta se va lua în calcul suma necheltuita din subvenția acordată în luna anterioară.(4) Cererea prevăzută la alin. (1), însoțită de raportul privind acordarea serviciilor de asistența socială și utilizarea subventiei acordate în luna anterioară, se depune până la data de 5 a lunii pentru care se solicita subvenția.(5) Modelul raportului prevăzut la alin. (4) este prezentat în anexa nr. 4.(6) Nerespectarea condițiilor prevăzute la alin. (4) conduce la neacordarea subventiei pentru luna respectiva.  +  Articolul 15(1) În cazul în care agenția teritorială sau, după caz, consiliul local se afla în imposibilitate de plată datorită unor cauze de forta majoră și în această perioadă serviciile de asistența socială au fost acordate cu respectarea condițiilor care au stat la baza acordării subventiei, subvenția se poate acorda și pentru această perioadă, dar nu mai mult de 3 luni calendaristice. (la 07-10-2016, sintagma: direcția teritorială a fost înlocuită de Articolul III HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 ) (2) În situația prevăzută la alin. (1) subvenția se acordă în condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1)-(3), pe baza documentelor justificative și a înregistrărilor financiar-contabile și a unui raport privind acordarea serviciilor de asistența socială în perioada respectiva.(3) Subvenția nu se acordă în perioada în care, datorită unor cauze de forta majoră, asociația, fundația sau cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii se afla în imposibilitate de a acorda serviciile de asistența socială. (la 05-09-2017, sintagma: asociația sau fundația a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 )  +  Articolul 16(1) Asociația, fundația sau cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii își deschide un cont bancar special pentru subvenție, iar cheltuielile din subvenția acordată se evidențiază distinct. (la 05-09-2017, sintagma: Asociația sau fundația a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (2) Sumele primite cu titlu de subvenție, rămase neutilizate la finele anului în contul asociației, fundației sau cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, se restituie de către aceasta la bugetele de la care au fost primite, în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor. (la 05-09-2017, sintagma: asociației sau fundației a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 )  +  Capitolul V Verificarea acordării serviciilor de asistența socială și a utilizării subventiei  +  Articolul 17Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sau, după caz, autoritatea administrației publice locale care acordă subvenții verifică lunar dacă acordarea serviciilor de asistență socială, precum și utilizarea subvenției s-au realizat pe baza convenției încheiate și cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (3). (la 07-10-2016, Articolul 17 din Capitolul 5 a fost modificat de Punctul 23, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 )  +  Articolul 18(1) Verificarea acordării serviciilor de asistență socială se realizează la sediul unității de asistență socială, de către personalul cu atribuții în domeniu din cadrul agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sau, după caz, din cadrul autorității administrației publice locale în a cărei rază teritorială își are sediul unitatea de asistență socială.(2) Verificarea utilizării subvenției se realizează pe baza documentelor justificative și a înregistrărilor financiar-contabile, la sediul asociației, fundației sau cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, de către personalul cu atribuții în domeniu din cadrul agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sau, după caz, din cadrul autorității administrației publice locale în a cărei rază teritorială își are sediul asociația, fundația sau cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii. (la 05-09-2017, sintagma: asociației sau fundației a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (3) În urma efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1) și (2) se întocmește raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială și al utilizării subvenției. (la 07-10-2016, Articolul 18 din Capitolul 5 a fost modificat de Punctul 24, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 )  +  Articolul 19 Abrogat (la 07-10-2016, Articolul 19 din Capitolul 5 a fost abrogat de Punctul 25, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 )  +  Articolul 20(1) În situația în care agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sau, după caz, autoritățile administrației publice locale care acordă subvenții constată nerespectarea prevederilor prezentelor norme metodologice, precum și a clauzelor prevăzute în convenție, prin decizie a conducătorului agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sau, după caz, prin dispoziție a primarului, se dispune suspendarea sau, după caz, încetarea aplicării convenției.(2) Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București are obligația să comunice Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și Ministerul Muncii și Justiției Sociale deciziile prevăzute la alin. (1). (la 05-09-2017, sintagma: Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (la 07-10-2016, Articolul 20 din Capitolul 5 a fost modificat de Punctul 26, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 )  +  Articolul 21(1) Până la data de 15 ianuarie a anului următor, agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sau, după caz, autoritatea administrației publice locale în a cărei rază teritorială își are sediul asociația, fundația sau cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii întocmește raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției în anul pentru care a fost încheiată convenția. (la 05-09-2017, sintagma: asociația sau fundația a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1), întocmite de agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, se transmit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, inclusiv în format Excel, însoțite de următoarele documente:a) balanța contabilă de verificare la data de 31 decembrie a asociației, fundației sau cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii; (la 05-09-2017, sintagma: asociației sau fundației a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) b) extrasul de cont la data de 31 decembrie, pentru contul prevăzut la art. 16 alin. (1);c) după caz, dovada restituirii sumelor primite cu titlu de subvenție, rămase neutilizate la finele anului aplicării convenției.(3) Raportul prevăzut la alin. (1), întocmit de autoritatea administrației publice locale, se transmite consiliului local. (la 07-10-2016, Articolul 21 din Capitolul 5 a fost modificat de Punctul 27, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 )  +  Articolul 22Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice  +  CERERE     de solicitare a subventiei în temeiul Legii nr. 34/1998*)──────────*) Cererea și anexele la aceasta se vor completa în 3 exemplare.  ──────────I. Date despre asociație/fundație/cult recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii   (la 05-09-2017, sintagma: asociație/fundație a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) 1. Denumirea:  Asociația/Fundația/Cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii ........................, cu sediul în .........../(localitatea, strada, sector/județ)/................., tel. ..........................,   (la 05-09-2017, sintagma: Asociația/Fundația a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) 2. Dobândirea personalității juridice:  Hotărârea nr. ................... din data de...................., pronunțată de ....................................  Certificat de înscriere în Registrul asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii .........................................................   (la 05-09-2017, sintagma: asociațiilor și fundațiilor a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) 3. Codul fiscal nr. ................., emis de ..................... din data de .............................  4. Nr. contului bancar ................................., deschis la Banca..........................., cu sediul în ..........................................  5. Date personale ale președintelui asociației/fundației/cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii:  Numele ..................... prenumele ......................, domiciliul ........./(localitatea, strada, sector/județ)/..............., tel. .........................  6. Date personale ale responsabilului financiar al asociației/fundației/cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii  Numele ..................., prenumele ....................., domiciliul ........../(localitatea, strada, sector/județ)/......................, tel. .......................  II. Experiența asociației/fundației/cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii în domeniul serviciilor de asistență socială   (la 05-09-2017, sintagma: asociației/fundației a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) 1. Proiecte derulate în ultimele 12 luni:  Titlul proiectului ............................, anul ..............  Parteneri în proiect ...............................................  Natura parteneriatului .............................................  Descrierea pe scurt a proiectului ..................................  2. Venituri totale din ultimele 12 luni: ...........................  3. Cheltuieli cu serviciile de asistență socială din ultimele 12 luni: ..................................................................  3^1. Cheltuieli totale în ultimele 12 luni: .......................4. Asociația/Fundația/Cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii desfășoară servicii de asistență socială:   (la 05-09-2017, sintagma: Asociația/fundația a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) - la nivel local ............/(precizați localitatea)/..............  - la nivel de județ/județe ...../(precizați județul/județele)/......  III. Subvenția solicitată de la bugetul de stat, respectiv de la bugetul local, în anul ............ este de ................. lei, pentru un număr mediu lunar de ........... persoane asistate, conform anexelor A și B la prezenta cerere, după cum urmează:  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.  Denumirea unității    Județul în care     Numărul mediu     Subvențiacrt.    de asistență     are sediul unitatea     lunar al       solicitată           socială       de asistență socială   persoanelor        (lei)                                                 asistate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Subsemnata/Subsemnatul ......................., posesor/posesoare a/al buletinului/cărții de identitate seria ........ nr. ..............., eliberat/eliberată la data de ..................... de către ...................., împuternicit/împuternicită de consiliul director al Asociației/Fundației .................. prin Hotărârea nr. ....../...........,  cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:  - datele, informațiile și documentele prezentate corespund realității;  - asociația/fundația/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii nu are sume neachitate la scadență către persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite,   (la 05-09-2017, sintagma: asociația/fundația a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) mă angajez ca suma de .............................. să o utilizez în scopul acordării serviciilor sociale, conform datelor prezentate în anexele A și B la prezenta cerere.         Persoana împuternicită,                Responsabil financiar,       .......................               .......................       (semnătura și ștampila)               (semnătura și ștampila)    Data ................. (la 07-10-2016, Cererea de solicitare a subventiei din Anexa 1 a fost modificată de Punctul 28, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 )  +  Anexa A--------la cerere---------FIȘA TEHNICĂprivind unitatea de asistența socială1. Unitatea de asistență socială:- denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- tipul de unitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. Sediul unității de asistență socială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (localitatea, strada, nr., sector/județ), tel. . . . . . . . . . . . . . . . . .3. Justificarea unității de asistență socială în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității:- descrieți problemele sociale existente în comunitate și, dacă este posibil, oferiți date cantitative și calitative ale acestora;- precizați, dacă este cazul, alți furnizori de servicii de asistență socială existenți în comunitate, precum și tipul serviciilor acordate;- precizați problemele sociale cărora le răspund serviciile de asistență socială acordate de unitatea de asistență socială.4. Serviciile de asistență socială acordate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (rezumați în maximum 10 rânduri)5. Date despre persoanele asistate:5.1. Persoanele asistate sunt rezidente în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (precizați localitatea/localitățile)5.2. Numărul de persoane asistate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.3. Criterii de selecționare a persoanelor asistate . . . . . . . . . . . . . . . .6. Descrierea unității de asistență socială:6.1. Funcționează din anul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.2. Planificarea activităților.........................................................................(în maximum 3 pagini descrieți activitățile derulate în unitatea de asistență socială și planificarea acestora).6.3. Parteneri în proiect și natura parteneriatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (prezentați în copie convențiile de parteneriat)6.4. Acordarea serviciilor de asistență socială:6.4.1. Instrumente de lucru utilizate (anchete sociale, plan individualizat, contract de furnizare de servicii sociale, raport de evaluare inițială, raport de evaluare complexă).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Înainte de a descrie instrumentele de lucru utilizate, menționați numele standardului de calitate aplicat și actul normativ prin care a fost aprobat)6.4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistență socială . . . . . . . . .6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistență socială:a) în cazul unității care asistă persoanele la sediul acesteia:- suprafață locuibilă/persoană asistată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;- condiții de cazare, numărul de persoane/dormitor . . . . . . . . . . . . . . . . .;- condiții de petrecere a timpului liber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;- condiții de comunicare cu exteriorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- condiții de servire a mesei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- alte condiții în funcție de tipul de servicii de asistență socială acordate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;- grupurile sanitare: . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . . . persoane asistate;- 1 lavabou la . . . . . . . . . . . persoane asistate;- 1 duș/cadă la . . . . . . . . . . persoane asistate;- condițiile de preparare și servire a hranei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;b) în cazul unității care asistă persoanele la domiciliul acestora:- frecvența intervențiilor, numărul de vizite/săptămână . . . . . . . . . . . . . . ;- posibilități ale persoanei asistate de comunicare cu alte persoane asistate sau cu familia;- posibilități ale persoanei asistate de comunicare cu unitatea de asistență socială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;- condiții de transport al mesei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- operativitatea intervenției . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.4.4. Date privind personalul de specialitate al unității de asistență socială (personal calificat/persoane asistate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.4.5. Procedura prin care persoanele asistate își pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. Resurse umane:7.1. Numărul total de personal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., din care:- de conducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- de execuție . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;- cu contract individual de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;– cu contract de voluntariat ..............................................., din care ..................................................... persoane vârstnice.7.2. Personal de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate auxiliar. Se completează pentru fiecare funcție:Funcția/profesie/ocupație/calificare/încadrarea în Clasificarea ocupațiilor din România (șase caractere):a) ………………………………………….................................b) ………………………………………….................................c) ………………………………………….................................7.3. Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistență socială:- număr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- responsabilități . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. Date privind coordonatorul unității de asistență socială:Numele . . . . . . . . . . . . prenumele . . . . . . . . . . . . , profesia . . . . . . . . . .Funcția în asociație/fundație/cult recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (la 05-09-2017, sintagma: asociație/fundație a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) Angajat cu contract individual de muncă*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9. Patrimoniul unității de asistență socială (Precizați valoarea.):- construcții . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- alte mijloace fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- mijloace de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10. Rezultate preconizate în urma acordării subvenției. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (la 07-10-2016, Cererea prevăzută în anexa A din anexa nr. 1 la normele metodologice, a fost modificată de pct. 29, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 )  +  Anexa B-------la cerere----------DATEprivind bugetul unității de asistența socială în anul.........Denumirea unității de asistența socială ........................, sediul ............................................Număr de persoane asistate lunar ............., subvenția lunară/persoana asistată ................. leiI. Bugetul┌─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐│                                                         │    mii lei        │├───────────────────────────────────────────────────┬─────┼────┬────┬────┬────┤│               Denumirea                           │TOTAL│Trim│Trim│Trim│Trim││             indicatorului                         │     │  I │ II │ III│ IV │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┤│        Venituri totale, din care:                 │     │    │    │    │    ││ 1. Venituri ale asociației/fundației/cultului*1)  │     │    │    │    │    ││    recunoscut în România, acreditat ca furnizor de│     │    │    │    │    ││    servicii sociale potrivit legii                │     │    │    │    │    ││ 2. Subvenție acordată în temeiul Legii nr. 34/1998│     │    │    │    │    ││    Cheltuieli totale, din care:*2)-3)             │     │    │    │    │    ││ 1. Cheltuieli de personal*4)                      │     │    │    │    │    ││ 2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate │     │    │    │    │    ││ 3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea     │     │    │    │    │    ││    hranei                                         │     │    │    │    │    ││ 4. Cheltuieli cu iluminatul                       │     │    │    │    │    ││ 5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă,      │     │    │    │    │    ││    canal, salubrizare, telefon                    │     │    │    │    │    ││ 6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru       │     │    │    │    │    ││    persoanele asistate                            │     │    │    │    │    ││ 7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de           │     │    │    │    │    ││    mică valoare sau scurtă durată și              │     │    │    │    │    ││    echipament pentru persoanele asistate          │     │    │    │    │    ││ 8. Cheltuieli de transport pentru persoane        │     │    │    │    │    ││    asistate și însoțitorii lor                    │     │    │    │    │    ││ 9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru        │     │    │    │    │    ││    persoanele asistate                            │     │    │    │    │    ││10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie       │     │    │    │    │    ││    pentru persoanele asistate                     │     │    │    │    │    ││11. Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor     │     │    │    │    │    ││    de transport specific activității unității de  │     │    │    │    │    ││    asistență socială*5)                           │     │    │    │    │    ││12. Alte cheltuieli (consumabile de birou,         │     │    │    │    │    ││    piese de schimb, reparații etc.)               │     │    │    │    │    ││                                                   │     │    │    │    │    │└───────────────────────────────────────────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┘ (la 05-09-2017, Tabelul din anexa B din anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) -------------*1) La veniturile provenite din donații, sponsorizări și alte venituri se vor evidenția și bunurile în natura la prețul pieței.*2) Cheltuielile prevăzute la pct. 1-11 nu pot fi sub nivelul subventiei acordate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetul local.*3) Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singura natură.*4) Din subvenția acordată pot fi acoperite cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale, care participa efectiv la acordarea serviciilor de asistența socială.*5) Din subvenția acordată pot fi acoperite cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistența socială.II. Natura cheltuielilor pentru care se solicită subvenție (la 07-10-2016, Denumirea punctului II din anexa B din Anexa 1 a fost modificată de Punctul 30, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 )  +   ┌───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │                                                   │          mii lei       │ ├───────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────────┬─────┤ │               Denumirea                           │Cheltu-│Din sub-  │Din  │ │             indicatorului                         │ieli   │venții în │veni-│ │                                                   │totale │baza Legii│turi │ │                                                   │       │nr.34/1998│pro- │ │                                                   │       │          │prii │ ├───────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────┤ │                                                   │       │          │     │ │1. Cheltuieli de personal pentru personalul de     │       │          │     │ │ specialitate de îngrijire și asistență și         │       │          │     │ │ personalul de specialitate auxiliar               │       │          │     │ │2. Cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii         │       │          │     │ │ cantinelor sociale sau ai altor servicii de       │       │          │     │ │ acordare a hranei, precum și pentru beneficiarii  │       │          │     │ │ centrelor rezidențiale                            │       │          │     │ │3. Cheltuieli pentru carburanții necesari          │       │          │     │ │ funcționării mijloacelor de transport pentru      │       │          │     │ │ centrele de zi, unitățile de îngrijiri la         │       │          │     │ │ domiciliu și cantinele sociale                    │       │          │     │ │4. Cheltuieli de întreținere și gospodărie:        │       │          │     │ │ încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare,     │       │          │     │ │ poștă, telefon și internet                        │       │          │     │ │                                                   │       │          │     │ │                                                   │       │          │     │ │                                                   │       │          │     │ │                                                   │       │          │     │ │                                                   │       │          │     │ │                                                   │       │          │     │ │                                                   │       │          │     │ │                                                   │       │          │     │ └───────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────┘ (la 07-10-2016, Pct. II, anexa B la cererea prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice a fost modificat de Pct. 31 și 32, Articolul II HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 ) III. Cheltuieli curente de funcționare lunare în unitatea de asistență socială .......................................................... (la 07-10-2016, Pct. III, anexa B la cererea prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice a fost modificat de Punctul 33, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 ) IV. Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/lună (cheltuielile curente de funcționare lunare raportate la numărul de beneficiari/lună) .................................. (la 07-10-2016, Pct. IV, anexa B la cererea prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice a fost modificat de Punctul 33, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 )  +  Anexa nr. 2--------la normele metodologice------------------------  +  Ministerul Muncii și Justiției Sociale (la 05-09-2017, sintagma: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului BucureștiJudețul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Consiliul Local . . . . . . . . . . . . . . . . .Serviciul specializat . . . . . . . . . . . . .Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .RAPORT privind oportunitatea acordării subvențieiDenumirea asociației/fundației/cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii care a solicitat subvenția . . . . . . . . . . . . .Numărul/data de înregistrare la Ministerul Muncii și Justiției Sociale/consiliul local a cererii de solicitare a subvenției . . . . . . . . . . . . .Unitatea de asistență socială pentru care se solicită subvenția . . . . . . . . .Localitatea în care are sediul unitatea de asistență socială . . . . . . . . . . .Persoane intervievate (nume, prenume, funcție) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Data efectuării evaluării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. Necesitățile și prioritățile comunității:- problemele sociale existente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;- prioritățile comunității . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. Descrierea unității de asistență socială:- funcționează din anul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- serviciile de asistență socială acordate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;- numărul de persoane asistate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. Justificarea unității de asistență socială:- concordanța dintre necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității și serviciile de asistență socială acordate în unitatea de asistență socială;- existența și a altor furnizori de servicii de asistență socială și tipul serviciilor acordate.4. Acordarea serviciilor de asistență socială4.1. Instrumente de lucru utilizate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistență socială . . . . . . . . . .4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistență socială:a) în cazul unității care asistă persoanele la sediul acesteia:- suprafață locuibilă/persoană asistată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;- condiții de cazare, numărul de persoane/dormitor . . . . . . . . . . . . . . . . .;- condiții de petrecere a timpului liber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;- condiții de comunicare cu exteriorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- condiții de servire a mesei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- alte condiții în funcție de tipul de servicii de asistență socială acordate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;- grupurile sanitare: . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . . . persoane asistate;- 1 lavabou la . . . . . . . . . . . persoane asistate;- 1 duș/cadă la . . . . . . . . . . persoane asistate;- condițiile de preparare și servire a hranei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;b) în cazul unității care asistă persoanele la domiciliul acestora:- frecvența intervențiilor, numărul de vizite/săptămână . . . . . . . . . . . . . . ;- posibilități ale persoanei asistate de comunicare cu alte persoane asistate sau cu familia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;- posibilități ale persoanei asistate de comunicare cu unitatea de asistență socială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;- condiții de transport al mesei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- operativitatea intervenției . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.4. Date privind personalul de specialitate al unității de asistență socială (personal calificat/persoane asistate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.5. Procedura prin care persoanele asistate își pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. Resurse umane5.1. Numărul total de personal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., din care:- de conducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- de execuție . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;- cu contract individual de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;– cu contract de voluntariat ........................................……, din care ...................................................... persoane vârstnice.5.2. Personal de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate auxiliar care participă efectiv la acordarea serviciilor sociale. Se completează pentru fiecare funcție:Funcția/profesie/ocupație/calificare/încadrarea în Clasificarea ocupațiilor din România (șase caractere):a) ……………………………………….................................…b) ……………………………………….................................…c) ……………………………………….................................…6. Alte probleme identificate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. Propunere privind oportunitatea acordării subvenției pentru unitatea de asistență socială:a) numărul de persoane asistate lunar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;b) subvenția ce urmează să fie acordată în anul . . . . . . . . . . . . . . . . lei.                                         Agenția județeană pentru plăți                                           și inspecție socială, respectiv                                                     Director,           ...................                  .......................   persoanei care a efectuat evaluarea            semnătura/ștampila)        semnătura)Consiliul Local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Data întocmirii raportului . . . . . . . . . . . (la 07-10-2016, Anexa 2 a fost modificată de Punctul 34 al art. II și de art. III din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 )  +  Anexa nr. 3-------la normele metodologice-----------------------   Ministerul Muncii și Justiției Sociale    Asociația/Fundația/Cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii     Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială,   respectiv a municipiului București   Consiliul Local .........................   Județul .................................   Nr. ............/........................   Nr. ......./......... CONVENȚIE*1)                pentru acordarea de servicii de asistență socială      În baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prin Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București/Consiliul Local .................., cu sediul în ...................., telefon ................, cod fiscal ................., cont virament ............................, deschis la .............................., reprezentat de ....../(numele, prenumele și funcția)/.....................  și  Asociația/Fundația/Cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii ..........................., cu sediul în ......................................., telefon ...................., cod fiscal ................, cont virament*2) ......................, deschis la ..............................., reprezentată de ......./(nume și prenume)..........,  au convenit următoarele:  1) provizorie/definitivă.2) cont bancar special pentru subvenție.I. Obiectul convenției1. Acordarea de către Asociația/Fundația/Cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii........................................ a serviciilor de asistența socială, în conformitate cu fișele tehnice ale unităților de asistența socială, pentru un număr mediu lunar de ........................ persoane asistate.2. Subvenționarea de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale de la bugetul de stat/consiliul local de la bugetul local a serviciilor de asistența socială acordate de asociație/fundație, în limita sumei de ......................................lei în anul ............... .3. Asociația/Fundația/Cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii se angajează să asigure din venituri proprii, conform bugetului/bugetelor unității de asistență socială cheltuieli curente de funcționare, respectiv cu suma de........................... lei în bani și/sau natură, după cum urmează:– în bani ……………..………...... lei;– în natură ………………………. lei.II. Durata convenției1. Durata convenției este de la 1 ianuarie până la ...................... (nu poate depăși data de 31 decembrie a anului pentru care se acordă subvenția).2. Durata convenției provizorii este de o lună, de la data de ................... până la data de ................ .3. Durata convenției definitive este de ................. luni, de la data de ...................... până la data de ................... .III. Obligațiile asociației/fundației/cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii sunt:1. acordarea serviciilor de asistența socială potrivit fișelor tehnice ale unităților de asistența socială;2. utilizarea subventiei în exclusivitate pentru serviciile de asistența socială acordate categoriilor de persoane asistate pentru care subvenția a fost aprobată;3. depunerea, până la data de 5 a fiecărei luni, a raportului privind acordarea serviciilor de asistența socială și utilizarea subvenției acordate în luna anterioară și a cererii privind subvenția pentru luna curenta la agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București/consiliul local;agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București/consiliul local;4. depunerea, în termen de 15 zile de la data încetării convenției definitive, la agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București/consiliul local a raportului privind acordarea serviciilor de asistența socială și utilizarea subventiei în anul pentru care a fost încheiată convenția;5. menționarea în documentele referitoare la activitatea de asistența socială a faptului ca beneficiază de subvenție de la bugetul de stat/local, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistența socială;6. comunicarea în termen de 30 de zile la agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București/consiliul local, în scris, a oricărei modificări cu privire la datele, informațiile și documentele care au stat la baza aprobării subventiei;7. asigurarea accesului la sediul asociației/fundației/cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii/unității de asistența socială a persoanelor împuternicite de agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București/consiliul local să efectueze controlul privind acordarea serviciilor de asistența socială și modul de utilizare a subventiei, precum și punerea la dispoziția acestora a documentelor solicitate;8. restituirea, în termen de 5 zile de la încetarea convenției, a sumelor primite cu titlu de subvenție și rămase necheltuite până la 31 decembrie.IV. Obligațiile agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București/consiliul local sunt:1. acordarea, până la data de 25 a fiecărei luni, a subventiei aprobate;2. acordarea de asistența de specialitate cu privire la acordarea serviciilor de asistența socială și utilizarea subventiei de către asociație/fundație/cult recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii.V. Forta majorăPartea care invoca forta majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea forței majore și de a lua orice măsură care îi sta la dispoziție în vederea încetării acesteia.Dacă forta majoră acționează sau se estimeaza ca va acționa o perioadă mai mare de 3 luni, orice parte are dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentei convenții, fără ca nici o parte să poată pretinde daune-interese.Forta majoră exonereaza părțile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezenta convenție.În situația în care agenția teritorială sau, după caz, consiliul local se afla în imposibilitate de plată datorită unor cauze de forta majoră și în această perioadă serviciile de asistența socială au fost acordate cu respectarea condițiilor care au stat la baza acordării subventiei, subvenția se poate acorda și retroactiv pe o perioadă care nu poate depăși 3 luni calendaristice.În cazul încetării forței majore care a condus la imposibilitatea de plată, agenția teritorială sau, după caz, consiliul local va notifica imediat asociației/fundației/cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii aceasta situație.agenția teritorială sau, după caz, consiliul local va notifica imediat asociației/fundației aceasta situație.În perioada în care, datorită unor cauze de forta majoră, asociația, fundația sau cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii se afla în imposibilitate de a acorda serviciile de asistența socială, subvenția nu se acordă.VI. Suspendarea convențieiPrezenta convenție se suspenda în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la cap. III pct. 3 și 7.agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București/consiliul local va notifica asociației/fundației ca subvenția pe luna respectiva nu se mai acorda.VII. Încetarea convențieiPrezenta convenție încetează:a) prin acordul de voința al părților;b) prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părți;c) la data expirării duratei pentru care a fost încheiată, în cazul în care convenția nu a fost reziliata;d) dacă forta majoră acționează sau se estimeaza ca va acționa o perioadă mai mare de 3 luni.În cazul în care una dintre părți nu își respecta obligațiile asumate prin prezenta convenție, partea lezata va notifica părții în culpa să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.Dacă partea în culpa nu se conformează în termen de 15 zile de la primirea notificării, partea lezata poate rezilia în mod unilateral convenția.VIII. Modificarea convențieiModificarea prezentei convenții poate fi facuta prin act adițional, cu acordul ambelor părți.IX. LitigiiÎn caz de litigiu părțile vor incerca soluționarea acestuia în mod amiabil.În cazul în care nu reușesc soluționarea în mod amiabil a litigiului, acesta se soluționează de către instanțele judecătorești, potrivit legii.X. Dispoziții finaleOrice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții, trebuie să fie transmisă în scris.Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat și în momentul primirii.Prezenta convenție s-a încheiat la sediul agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București/consiliul local, în doua exemplare.    Agenția județeană pentru plăți și inspecție    socială, respectiv a municipiului București/       Asociația/Fundația/Cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii               Consiliul Local                                        ...................            ......................           Data ................ (la 05-09-2017, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctele 9 și 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 )  +  Anexa nr. 4-------la normele metodologice-----------------------ASOCIAȚIA/FUNDAȚIA/CULTUL RECUNSOCUT ÎN ROMÂNIA, ACREDITAT CA FURNIZOR DE SERVICII SOCIALE POTRIVIT LEGII (la 05-09-2017, sintagma: ASOCIAȚIA/FUNDAȚIA a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 )   ..................                   RAPORT    privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea         subvenției în luna ................. anul ........  În baza Convenției nr. ............, încheiată la data ...................... între Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București/Consiliul Local ............... și Asociația/Fundația ............................, cu sediul în ............................, subvenția în sumă de ................. lei, acordată în luna ..............., a fost utilizată după cum urmează:  I. Raport de activitate*1)──────────  *1) Se va completa pentru fiecare unitate/tip de unitate de asistență socială.──────────  1. Descrierea pe scurt a derulării serviciilor de asistență socială până la data întocmirii raportului (beneficiarii, servicii de asistență socială acordate, resurse umane, eventualele modificări în desfășurarea activităților, colaborarea cu alți parteneri etc.; descrierea nu va depăși o pagină):  - activități planificate și realizate;  - activități planificate și nerealizate;  - activități neplanificate și realizate;  - rezultate obținute.  2. Numărul total*2) de persoane beneficiare pentru care s-a cheltuit subvenția în luna raportată, din care, pe fiecare unitate de asistență socială:──────────  *2) Numărul de persoane beneficiare din toate unitățile de asistență socială ale asociației/fundației/cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii.──────────  - .............................................;  - ........................................... .  II. Raport financiar*3):──────────  *3) Se va completa atât centralizat pentru toate unitățile de asistență socială ale asociației/fundației/cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, cât și distinct pentru fiecare unitate de asistență socială.──────────  - valoarea subvenției de la bugetul de stat/bugetul local .............................................;  - dobânzi bancare (cumulate pentru perioada respectivă) ...............................................;  - sold în cont la începutul perioadei raportate, conform extrasului de cont ...........................;  - sold în casă la începutul perioadei raportate .......................................................;  - sold la sfârșitul perioadei de raportare, conform extrasului de cont ................................;  - sold în casă la sfârșitul perioadei de raportare ................................................... .  Cheltuieli efectuate (mii lei):(la 07-10-2016 sintagma Direcția de muncă și solidaritate socială a fost înlocuită de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016) ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┬──────┐ │                                                  │Cheltu-│Cheltuieli │Chel- │ │                                                  │ieli   │subvențio- │tuieli│ │               Cheltuieli                         │totale │nate con-  │din   │ │                                                  │       │form Legii │con-  │ │                                                  │       │nr. 34/1998│tribu-│ │                                                  │       │           │ția   │ │                                                  │       │           │asoci-│ │                                                  │       │           │ației/│ │                                                  │       │           │funda-│ │                                                  │       │           │ției  │ │                                                  │       │           │cultu-│ │                                                  │       │           │lui   │ │                                                  │       │           │recu- │ │                                                  │       │           │noscut│ │                                                  │       │           │în Ro-│ │                                                  │       │           │mânia,│ │                                                  │       │           │acre- │ │                                                  │       │           │ditat │ │                                                  │       │           │ca    │ │                                                  │       │           │fur-  │ │                                                  │       │           │nizor │ │                                                  │       │           │de    │ │                                                  │       │           │servi-│ │                                                  │       │           │cii   │ │                                                  │       │           │soci- │ │                                                  │       │           │ale   │ │                                                  │       │           │potri-│ │                                                  │       │           │vit   │ │                                                  │       │           │legii │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┤ │  1. Cheltuieli de personal pentru personalul de  │       │           │      │ │     specialitate de îngrijire și asistență și    │       │           │      │ │     personalul de specialitate auxiliar          │       │           │      │ │  2. Cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii      │       │           │      │ │     cantinelor sociale sau ai altor servicii de  │       │           │      │ │     acordare a hranei, precum și pentru          │       │           │      │ │     beneficiarii centrelor rezidențiale          │       │           │      │ │  3. Cheltuieli pentru carburanții necesari       │       │           │      │ │     funcționării mijloacelor de transport pentru │       │           │      │ │     centrele de zi, unitățile de îngrijiri la    │       │           │      │ │     domiciliu și cantinele sociale               │       │           │      │ │  4. Cheltuieli de întreținere și gospodărie:     │       │           │      │ │     încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare,│       │           │      │ │     poștă, telefon și internet                   │       │           │      │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┤ │      TOTAL:                                      │       │           │      │ └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴──────┘ (la 05-09-2017, Tabelul Cheltuieli a fost modificat de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 )   Justificarea cheltuielilor  (se anexează în copie documentele justificative pentru cheltuielile efectuate din subvenția acordată):────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Natura/nr./data     Emitentul       Suma     Bunuri/servicii  documentului      documentului    (lei)      achiziționate      Observații  justificativ      justificativ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Reprezentantul                      Responsabilul financiar      asociației/fundației,             al unității de asistență socială,    cultului recunoscut în România     acreditat ca furnizor de     servicii sociale potrivit legii     .......................            .................................      (numele și prenumele)                   (numele și prenumele)       Semnătura și ștampila                        Semnătura       .....................                      ................    Data ................ (la 05-09-2017, Paragraful Justificarea cheltuielilor din anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) --------