ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 8 iunie 1999privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 10 iunie 1999  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul 1Imobilele, compuse din construcții împreună cu terenul aferent, respectiv terenurile intravilane libere, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, care au aparținut comunităților (organizații, culte religioase) cetățenilor aparținând minorităților naționale din România și au fost trecute după anul 1940 în proprietatea statului român prin măsuri de constrângere, confiscare, naționalizare sau manevre dolosive, se restituie titularilor sau succesorilor acestora.  +  Articolul 2(1) În scopul verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 se instituie Comisia specială de restituire, denumita în continuare comisie, care are în componenta 3 membri, după cum urmează:- un reprezentant din partea Ministerului Justiției;- un reprezentant din partea Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale;- un reprezentant din partea organizației acelei minorități naționale a carei solicitare este în discuție.(2) Membrii comisiei vor fi desemnați prin ordin al ministrului sau prin mandat din partea organizației, după caz, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Comisia va avea sarcina de a analiza documentația prezentată de solicitanți pentru fiecare imobil în parte și va stabili în cadrul comunităților foștii proprietari sau succesorii acestora care vor redobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor revendicate.(4) Comisia este abilitata sa examineze, cu respectarea aceleiași proceduri, cereri de restituire și pentru alte imobile din această categorie, care au aparținut comunităților minorităților naționale din România.(5) În urma analizei documentației fiecărui imobil cuprins în anexa la prezenta ordonanță de urgență, precum și a altor imobile solicitate, cuprinse în hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 4, comisia va întocmi note de constatare.  +  Articolul 3(1) Departamentul pentru Administrație Publică Locală va solicita, prin prefecturi, prezentarea situației juridice pentru fiecare imobil în parte.(2) Notele de constatare se vor întocmi numai după obținerea confirmării primite de la Departamentul pentru Administrație Publică Locală.  +  Articolul 4Se abiliteaza Guvernul sa completeze prin hotărâre anexa la prezenta ordonanță de urgență, la propunerea comisiei, în urma identificarii unor noi imobile, potrivit procedurii prevăzute la art. 2 alin. (3) și (4).  +  Articolul 5(1) Proprietarii sau succesorii acestora, care au redobândit imobilele în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, vor încheia cu deținătorii actuali ai imobilelor respective un protocol de predare-preluare în care se vor menționa drepturile eventualilor chiriași, în termen de 60 de zile de la data emiterii de către comisie a notei de constatare, cu respectarea legislației în vigoare.(2) Prin protocolul prevăzut la alineatul precedent proprietarii sau succesorii acestora nu vor putea schimba destinația imobilelor decât după expirarea termenului stabilit de comun acord cu ministerele care le-au deținut cu drept de administrare.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministru delegat pe lângă
  primul-ministru pentru minorități naționale,
  Peter Eckstein-Kovacs
  Ministru de stat,
  ministrul justiției,
  Valeriu Stoica
  p. Ministrul educației naționale,
  Mircea Fronescu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Hajdu Gabor
  Secretar de stat,
  șeful Departamentului pentru
  Administrație Publică Locală,
  Vlad Rosca
  Secretariatul de Stat pentru Culte
  Gheorghe F. Anghelescu,
  secretar de stat
   +  Anexa--------------------------------------------------------------------------------                        Titularul                         Actul în    Observații                          actual                          baza căruiaNr.   Adresa    Actul      al      Destinația  Folosință  imobilul acrt.  imobi-    de      dreptului   inițială   actuala    intrat în      lului     propri-    de           a         a       proprietatea                 etate   proprietate imobilului imobilului statului--------------------------------------------------------------------------------1. București,   Proces-  Statul   Orfelinatul  Imobilul  Decretul-legeStr. Vigilentei verbal   român    Fundației    este în   nr. 842/1941 nr. 3-5 și,     nr.               "Loebel și   adminis-parțial, Str.   781/1940          Sarah        trareaSapientei       al Comisiunii     Berkowitz"   Ministeruluinr. 5-7,        pentru                         Sănătățiisectorul 5      înființarea                cărților                funciare                în București2. București,   Proces-  Statul   Școala     Imobilul se    Decretulstr. Maximilian verbal   român    primara    afla în          nr.Popper nr.      nr.               de băieți  administrarea  176/19488-10, 8U,       29.527/1940       nr. 5      Inspectora-sectorul 3      al                "Malbim"   tului Școlar                Comisiunii        și         al Municipiului                pentru            Grădinița  București                înființarea       "Malbim"                cărților                 funciare                în București  3. București,  Procesul- Statul  Terenul   Teren de   Decretul   Teren virancalea Dudesti  verbal    român   de sport  sport al   nr.nr. 125a,      nr.               Macabi    Grupului   176/1948actualmente   32.908/1940        al        Școlarnr. 127,       al                Liceului  "Timpurisectorul 3     Comisiunii        Industrial  Noi"               pentru            "Ciocanul"               înființarea               cărților               funciare               în București4. București,  Procesul- Statul  Școala    Clădirea   Decretul  Strada Haiduculfosta str.     verbal    român   de        a fost     nr.       Bujor a fostHaiducul       nr.               băieți    demolata.  176/1948  dezafectata.Bujor         28.439/1940        a                              Suprafața denr. 10,        al               Comunității                     436,24 mp dinsectorul 3     Comisiunii       israelite                       suprafața               pentru            de rit                         inițială este               înființarea      spaniol                         ocupată în                cărților                                         prezent de un               funciare                                         subsol tehnic               în                                               aparținând                  București                                        Societății                                                                Comerciale                                                                "Junior".5. București,  Procesul- Statul  Școala    Clădirea   Decretul  Strada Haiduculfosta str.     verbal    român   "Moria"   a fost     nr.       Bujor a fostHaiducul Bujor  nr.                        demolata.  260/1986  dezafectata.nr. 17,       28.465/1940                                       Suprafața desectorul 3     al                                               185,36 mp din               Comisiunii                                       suprafața                pentru                                           inițială a fost               înființarea                                      ocupată de o                cărților                                         noua artera de               funciare                                         circulație,               în București                                     astfel încât                                                                nu mai poate fi                                                                restituită.6. București,  Procesul- Statul  Școala    Clădirea   Decretul  Strada Salvato-Strada         verbal    român  "Progresul   a fost     nr.     rului a fostSalvatorului    nr.              culturii"  demolata.  176/1948 dezafectata.nr. 30        49.091/1940                                                                      al                                                                             Comisiunii                                                                 pentru                                                                           înființarea                                                                  cărților                                                                      funciare                                                                      în București7. București,  Procesul- Statul  Spitalul  Spitalul   Decretul  Clădirea se aflastr.           verbal    român   și mater- și mater-    nr.     într-o stareMaximilian      nr.              nitatea   nitatea    302/1948  avansată dePopper nr.    29.588/1940       "Caritas"  "Caritas"            degradare.                17,            al                                                              sectorul 3     Comisiunii                                                                 pentru                                                                           înființarea                                                                  cărților                                                                      funciare                                                                      în București8. București,  Procesul- Statul  Școala    Clădirea   Decretul  Suprafața debd Mircea Voda verbal    român   primara   este în    nr.       184,66 mp dinnr. 26-28,     nr.               de        reparatie, 176/1948  suprafațasectorul 3    28.556/1940        băieți    urmând sa            inițială a fost               al               "Carolina  fie ocupată          ocupată, ca               Comisiunii        și Iacob  de un liceu.         urmare a               pentru            Lobel"                         sistematizării               înființarea                                      urbane, de               cărților                                         artera de               funciare                                         circulație,               în                                               astfel încât nu               București                                        mai poate fi                                                                restituită.9. București,  Procesul- Statul  Sediul    Clădirea   Decretul  Suprafața debd Mircea Voda verbal    român   Societa-  a fost     nr.       171,36 mp dinnr. 30,        nr.               tii       demolata.  176/1948  suprafațasectorul 3    28.555/1940        "Sacro -                       inițială a fost               al                de lumi-                       ocupată de                Comisiunii        natori a                       artera de               pentru            israeli-                       circulație,                  înființarea       tilor                          astfel încât nu               cărților          de rit                         mai poate fi               funciare          occidental"                    restituită.               în               București10. București, Procesul- Statul  Cămin     Clădirea   Fără      Strada Braduluifosta Str.     verbal    român   de        a fost     titlu     a fostBradului       nr.               bătrâni   demolata.            dezafectata.nr. 19A,      29.412/1940                                       Construcțiile   sectorul 3     al                                               începute înainte                                Comisiunii                                       de anul 1989 au               pentru                                           fost abandonate.                             înființarea                                                                 cărților                                                                           funciare                                                                           în                                                                            București                                                      11. Craiova, Contract V-C Statul Școala    Sediu de   Decretul  Imobilul estestr. Campia  autentificat român  evreiasca  firma      nr.      susceptibil deIslaz nr.    prin                "Lumina"             176/1948  a fi privatizat.40, județul  procesul-Dolj         verbal nr.             980/14 martie             1922 al             Secției             comerciale             și notariat a             Tribunalului             Dolj12. Timișoa- Extras C.F.  Statul Școala    Sediu de   Decretul  Imobilul estera, str.I.L. nr. 27, nr.  român  primara    firme      nr.      susceptibil deCaragiale    topo 6.877,         mixtă                176/1948  a fi privatizat.nr. 1        transcris           israelitajudețul      în C.F.           Timișoara II   Timiș        17.84313. Miercu-  Extras C.F. Statul Instituție  Spital de Decretul  Folosit parțial;rea-Ciuc,    nr. 226,    român  de învață-  boli con-   nr.     conform Hotara-str. Szek    nr. topo           mant        tagioase  176/1948  rii Guvernului  nr. 146,     503                                                nr. 173/1999 ajudețul                                                         fost întocmit Harghita                                                        protocolul de                                                                predare-preluare14. Alba     Extras C.F. Statul Institutul  Sediul    Decretul  Folosit parțial;Iulia, str.  nr. 2.434,  român  Teologic    Asocia-     nr.     exista un acordMitropolit   6.536, nr.         Româno-     tiei      176/1948  cu prefectura.Andrei       topo.              Catolic     ArtiștilorSaguna       1.967/1,                       Plasticinr. 1,       1.967/2 județul      Alba15. Deva,    Extras C.F. Statul Manastirea  Orfelinat  Decretul Nu și-a schimbatStr. Pro-    nr. 248,    român  Ordinului   întreținut   nr.     destinația.gresului     4.794, nr.         Franciscan  de         176/1948nr. 6,       topo 1.337,        Româno-     calugariijudețul      1.338/2            Catolic     franciscaniHunedoara16. Carei,   Extras C.F. Statul Convictul   Nefolosit  Decretul  Este neocupat.Str. Somes   nr. 1.584,  român  "Szent                   nr.   nr. 15,      nr. topo           Laszlo"                176/1948județul      2.042,Satu Mare    2.04317. Satu Mare Extras C.F. Statul Convict    Grupul      Decretulstr. Mihai   nr. 977      român  româno-    Școlar        nr. Eminescu     transcris în        catolic    "Unio"     176/1948nr. 5,       C.F. nr.județul      13.235, nr.Satu         topo, 500/3,Mare         501, 502, 50318. Oradea,  Extras C.F. Statul Spitalul  Nefolosit  Legea  Clădirea este goala.Piața Ion    nr. 3.170,  român  "Sfantul             nr.Creanga nr.  5.142,             Iosif"               10/19482, județul   nr. topoBihor        1.523, 1.52419. Oradea,  Extras C.F.  Statul Spitalul  Direcția  Încheiereastr.         nr. 1.607,   român  Mizeri-   județeană nr. 917/1962Republicii   nr. topo.           cordian   sanitară  Încheiereanr. 33 -     584/1, 586,                             nr. 3354/1967Str.         587, 588/1,                                              Snagovului   589nr. 2,județulBihor 20. Timișoa- Extras C.F.  Statul Liceul    Este folosit  Decretul  În clădirera, Piața    nr. 23.431,  român  Teoretic  parțial de      nr.     funcționeazăHoratiu      nr. topo            Româno-   către         176/1948  și o școalanr. 1,       1.204/1,            Catolic   Facultatea              româno-județul      1.204/2                       de                      catolica.Timiș                                      Electrotehnica21. Timișoa- Extras C.F.  Statul Manastirea  Atelier de  Decretul  În mare partera, str.     nr. 15.816,  român   "Notre-    reparații,    nr.     esteAurora       15.825,              Dame",     cu contract 176/1948  nefolosit.nr. 8,       nr. topo          "Marienheim"  de închiriere;județul      2.128, 2.132,                   este înTimiș        2.134,                          administrarea             2.135/2                         consiliului22. Zalău,   Extras C.F.  Statul  Casa de    Casa de       Legestr.         nr. 3.056,   român   cultura    cultura     nr. 10/1948Republicii   3.539, nr.           refor-     orașe-      Încheiereanr. 15,      topo. 421/a/1,       mată       nească      nr. 78/1967județul      422/a, tran-Salaj        scris în C.F.             nr. 123. Bratca,  Extras C.F. Statul   Casa de    Spital   Decretul   Spitalul dinjudețul      nr. 1.052,  român    conferințe             nr.     Bratca s-aBihor        nr. topo             a Bisericii         176/1948   extins în asa             278, 279,            reformate                      măsura încât             280/1                                               este posibila                                                                 mutarea                                                                  secțiilor                                                                 existente în                                                                  fosta clădire a                                                                  bisericii, în                                                                 clădirile care                                                                 au fost                                                                 construite                                                                 ulterior sau în                                                                 cele care se                                                                 afla în prezent                                                                 în construcție.24. Cluj-    Extras C.F.  Statul  Colegiu   Imobilul   Decretul  Este degradatNapoca,      nr. 1.438,   român   reformat  aparține     nr.     și nu estestr. Mihail  nr. topo 617                   Liceului   176/1948  folosit intens.Kogălniceanu                                "Gheorghenr. 16,                                     Sincai"județulCluj25. Targu    Extras C.F. Statul Liceu    În folosință  Decretul Mutarea sediilorMures, Str.  nr. 2.633,  român  de fete  municipalita-    nr.   persoanelorVictoriei    nr. topo                    tii - sediul  176/1948 juridice este(Revoluției) 9,10                        unor persoane          confirmată denr. 8,                                   juridice               Primăria Targujudețul                                                         Mures.Mureș  26. Cluj-    Extras C.F.  Statul  Sediul     Sediul     DecretulNapoca,      nr. 1.472,   român  Episcopiei Episcopiei    nr.bd. 21       nr. topo            Unitariene Unitariene,  176/1948Decembrie    129                            Liceul1989 nr. 9,                                 Teoreticstr. Brassai                                "Brassainr. 8,                                      Samuel" județulCluj                   27. Oradea,  Extras C.F.  Statul  Biblioteca  Grădinița  Decretulstr. Tudor   nr. 3.409,   român   parohiala                nr.Vladimirescu nr. topo                                    176/1948nr. 26,      2.843/2județulBihor 28. Gura     Extras C.F.  Statul  Casa        Sediul    Contractul  Închiriat Humorului,   nr. 2.870,   român   "Marianum"  Forumului    nr.      ForumuluiBd Bucovinei nr. topo                         Democrat  2.516/1974  Democrat alnr. 10,      162/2                            al                    Germanilorjudețul                                       Germanilor            din RomâniaSuceava                                       din                   pe termen de                                               România               50 de ani 29. Carei,   Extras C.F.  Statul  Sediul     Cooperativa  Legea    Necesita str. 1       nr. 1.514,   român   Reuniunii  (croitorie)   nr.     reparațiiDecembrie    nr. topo             Culturale              485/1944  capitale.1918 nr. 34, 545, 546/1           Germane județul SatuMare 30. Lugoj,   Extras C.F.  Statul  Cămin     Sediul    Decretul   Atribuit în fo-str.         nr. 1.455,   român   german    Forumului    nr.     losinta gratui-  Anisoara     nr. topo                       Democrat  3.200/1944 ta ForumuluiOdeanu       155-156/a/2,                      al                Democrat alnr. 9,       157-158/b                      Germanilor           Germanilor dinjudețul                                        din               RomâniaTimiș                                        România31. Brașov,   Extras C.F. Statul  Sediul     Sediul unor   Decretul  str. M. Weiss nr. 9.067,  român   Reuniunii  organizații     nr.nr. 13,       nr. topo            Agricole   neguverna-     92/1950  județul       5.553               Sasesti    mentale Brașov                            din        prin RIAL                                  Transil-   Brașov                                  vania32. Brăila,  Legea nr.    Statul  Școala de  Școala       Fără titluStr.         83/1932      român   băieți aRubinelor    (Monitorul           comunitățiinr. 18       Oficial              elene(fost nr.    nr. 89/1932)2), județul   Brăila  33. Galați,  Legea        Statul   Complex    Restau-     Decretulstr.         nr. 83/1932  român    comercial  rant și     nr. 303/1948Domnească    (Monitorul            și cultu-  cinemato-        nr. 25, 31   Oficial               ral al     graf                   (fosta Str.  nr. 89/1932)          comuni-    Domnească                          tățiinr. 29a-29b)                       elenejudețulGalați34. Nadlac,  Extras C.F.   Statul  Școala     Liceul      Decretuljudețul      nr. 3.187,    român   Slovacă    slovac      nr. 176/1948   Arad         8.984, nr.            a bise-    aflat în             topo. 832             ricii      adminis-                                   evan-      trarea                                   ghelice    Ministe-                                    slovace    rului                                              Educației                                              Naționale35. Eliminată.36. Timișoa- Extras C.F. Statul  Școala     În folosință  Legea  Locuinta dera, Piața    nr. 13.144, român   confesio-  Ministerului   nr.   serviciu aAvram Iancu  nr. topo            nala       Educației    1.128/  fost demolata,nr. 13,      22.130,             sarba și   Naționale    1949    iar școala estejudețul      22.131              locuinta                        degradata înTimiș                            de                              procent de                                 serviciu                        50% .--------------------------------------------------------------------------------────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      Titularul                                                 Actul in baza                                                        actual                                                      caruiaNr.           Adresa                   Actul              al        Destinația inițială    Folosința actuală     a intrat în          Observațiicrt.        imobilului             de proprietate     dreptului                                                  proprietatea                                                          de                                                       statului                                                     proprietate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0              1                        2                3                  4                     5                  6                  7────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────37. Str. Roscani nr. 5            Certificatul       Statul român   Scoala "Talmud         Inspectoratul de     Decretul    (fosta str. Aron Vodă         nr. 2.765/1996,                   Thora" mare            stat teritorial      nr. 176/1948    nr. 5), Iași, județul Iași    emis de Direcția                                         pentru persoanele                                  Generală a                                               cu handicap Iași                                  Arhivelor                                  Statului38. Str. Vasile Alecsandri        C.F. 2914,         Statul român   Gradina                Teren cu piatra-     Decretul           În prezent    nr. 4, Sighetu                nr. topo 1217                                            monument             nr. 712/1966       monumentul este    Marmației, județul                                                                                                             deteriorat.    Maramures39. Str. Vlad Țepeș nr. 30        Carte de imobil    Statul român   Scoala de fete         Inspectoratul        Decretul    (fost nr. 29), Ploiești,      nr. 8.678/1939                                           scolar județean      nr. 176/1948    județul Prahova                                                                        Prahova - Liceul                                                                                           "Al. I. Cuza"40. Str. Spitalelor               Nu există          Statul român   Spital israelit        Gradinita cu         Decretul           Dovada proprietății    (Dr. Ghelerter) nr. 3,                                                                 program normal       nr. 302/1948       se face prin adresa    Vaslui, județul Vaslui                                                                 nr. 4 Vaslui                            Arhivelor Naționale.41. Str. Basarabilor nr. 10,      Certificatul       Statul român   Scoala pentru          Gradinița nr. 28     Decretul    Ploiesti, județul             nr. 241/1999,                     copii mici             Ploiesti             nr. 176/1948    Prahova                       eliberat de                       "Luca Moise"                                  Direcția                                  județeană                                  a Arhivelor                                  Naționale Prahova42. Calea Dudești                 Procesul-verbal    Statul român   Complexul              Grupul școlar        Decretul    nr. 127, sectorul 3           nr. 32.909/1940                   școlar                 industrial           nr. 176/1948    București                     al Comisiunii                     "Ciocanul"             "Timpuri Noi"                                  pentru Înființarea                                  Cărților Funciare                                  în București43. Str. Cuza Vodă                C.F. 867,          Statul român   Scoala primară         Școala ajutătoare    Decretul    nr. 2, Oradea,                transcris in                      confesională                                nr. 176/1948    judetul Bihor                 C.F. 13871,                                  nr. topo 2069,                                  2068/2, 2070/1,                                  3581/1, 3116/244. Str. Zefirului nr. 10,        C.F. 9199,         Statul român   Școala                 Casa Armatei         Decretul    Carei, județul                nr. topo 1965                     evreiască              Carei                nr. 176/1948    Satu Mare45. Calea Dudești                 Procesul-verbal    Statul român   Gradinița de           Gradinița nr. 19     Decretul           În prezent cladirea    nr. 125B, sectorul 3,         nr. 32.907/1940                   copii "Aleph           Bucuresti            nr. 176/1948       este dezafectată și    București                     al Comisiunii                     si Beth"                                                       în stare avansată                                  pentru Înființarea                                                                               de degradare.                                  Cărților Funciare                                  în București46. Str. Siminoc nr. 25,          Nu există          Statul roman   Gradinita de           Teren viran          Decretul           Dovada proprietății    sectorul 3, București                                           copii "Ialdei                               nr. 176/1948       se face prin fila                                                                    Iesurin"                                                       din Decretul                                                                                                                                   nr. 176/1948.47. Str. Cluceru Udricani         Procesul-verbal    Statul român   Locuința a             Teren viran          Fără titlu    nr. 18, sectorul 3,           nr. 28.586/1940                   Comunității    București                     al Comisiunii                     evreiești din                                  pentru Înființarea                România                                  Cărților Funciare                                  în București48. Str. Laptelui nr. 48,         Procesul-verbal    Statul român   Teren de sport         Teren viran          Decretul    sectorul 3, Bucuresti         nr. 32.908/1940                                                               nr. 217/1989                                  al Comisiunii                                  pentru Înființarea                                  Cărților Funciare                                  în București49. Intr. Vânători nr. 13         Procesul-verbal    Statul roman   Sinagoga               Teren viran          Demolat    (fosta Fundatură              nr. 603/1940 al                   "Eisig Ilie"                                conform    Vânători nr. 9),              Comisiunii pentru                                                             Decretului de    sectorul 5, București         Înființarea                                                                   expropriere și                                  Cărților Funciare                                                             demolare                                  în București                                                                  nr. 152/198050. Str. Prof. Ion Filibiliu      Procesul-verbal    Statul român   Azil israelit          Spital - Institut    Decretul-lege    nr. 9 (colț cu                nr. 29.125/1940 al                pentru bătrâni         de expertiză și      nr. 842/1941    str. Romulus nr. 62),         Comisiunii pentru                 "Elisabetheu"          recuperare a    sectorul 3, București         Înființarea                                              capacității de                                  Cărților Funciare                                        muncă                                  în București51. Bd Dacia nr. 144,             Procesul-verbal    Statul român   Școala primară         Teren viran          Decretul    București                     nr. 16.100/1940 al                de băieți și                                nr. 176/1948                                  Comisiunii pentru                 fete "Voința"                                  Înființarea                                  Cărților Funciare                                  în București52. Str. Anton Pann               Procesul-verbal    Statul român   Liceul de fete         Școala generală      Decretul    nr. 44, sectorul 3,           nr. 29.189/1940 al                "Focseneanu"           nr. 72               nr. 176/1948    Bucuresti                     Comisiunii pentru                                  Infiintarea                                  Cartilor Funciare                                  in Bucuresti53. Str. Pictor Marcel            Procesul-verbal    Statul român   Gradinița              Gradinita            Decretul    Iancu nr. 10 (fosta           nr. 16.052/1940 al                "Ekstein"                                   nr. 176/1948    str. Argeș), sectorul 2,      Comisiunii pentru    București                     Înființarea                                  Cărților Funciare                                  în București54. Str. Sborului nr. 7-9         Procesul-verbal    Statul român   Liceul de băieți       Grup școlar          Decretul           Imobilul care a    (fost nr. 13),                nr. 27.854/1940 al                "Max Asiel"            industrial           nr. 176/1948       aparținut Comunității    sectorul 3, București         Comisiunii pentru                                                                                evreiești este partea                                  Înființarea                                                                                      cu nr. 7 din                                  Cărților Funciare                                                                                Str. Sborului.                                  în București55. Str. Spitalului nr. 15,       C.F. 5567,         Statul român   Azilul bătrânilor      Policlinica          Decizia    Rădăuți, județul              nr. topo 2782, 47                 evrei din Rădăuți                           Comitetului    Suceava                                                                                                     provizoriu al                                                                                                                orașului                                                                                                                Rădăuți                                                                                                                nr. 116/195056. Str. 16 Decembrie             C.F. 27,           Statul român   Spital evreiesc        Maternitate          Decretul           Etajul II a fost    1989 nr. 24 (fosta            transcris in                                                                  nr. 302/1948       construit ulterior    str. 6 Martie),               C.F. 14479,                                                                                      și rămâne în    Timișoara, județul            nr. topo 17193                                                                                   proprietatea    Timiș                                                                                                                          statului.57. Str. Paroseni nr. 8-10,       C.F. 4942,         Statul roman   Orfelinatul de         Gradinița            Decretul    Arad, județul Arad            nr. topo 1198,                    baieti "Ignacz                              nr. 176/1948                                  1815/c                            Deutsch"58. Str. Simion Bărnuțiu          C.F. 302,          Statul roman   Biserica și            Liceu agricol        Încheierile    nr. 42, Șimleu Silvaniei,     transcris în                      mănăstire                                   nr. 384 și    județul Sălaj                 C.F. 3095, nr.                                                                387/1956                                  topo 663/a/1/159. Str. Moscovei nr. 1-3 -       C.F. 1616,         Statul român   Mănăstirea             Liceul "Ady Endre",  Decretul           Nu se restituie ap. 2    Str. Republicii nr. 4-6 -     transcris în                      Ordinului              Gradinita            nr. 176/1948       și 3, proprietatea    Ep. R. Ciorogariu nr. 2,      C.F. 13033,                       Ursulinelor,           "Orsolya",                              unor persoane fizice.    Oradea, județul Bihor         respectiv C.F.                    școala primară         magazine, locuințe                                  1733, nr. topo                    și gimnaziu de fete                                  780, 781, 782,                                  783, 787/2, 78860. Piața Devei nr. 3 -           C.F. 2650,         Statul roman   Biserica "Iosia"       Biserica romano-     Decretul    Str. Cuvântul Liber nr. 1,    nr. topo 2438/3                                          catolică și casa     nr. 260/1945    Oradea, județul Bihor                                                                  parohială61. Str. Andrei Șaguna            C.F. 3884,         Statul român   Liceu reformat         Liceul "Andrei       Decretul    nr. 1, Oradea,                nr. topo 558/2,                                          Șaguna"              nr. 176/1948    județul Bihor                 559/1, 559/2,62. Str. Napoca nr. 12            C.F. 3026,    (fosta str. Nicolae Iorga),   nr. topo 405       Statul roman   Fondul de              Apartamente          Decretul    Cluj-Napoca, județul Cluj                                       ajutorare a            închiriate           nr. 176/1948                                                                    învătătorilor                                                                    romano-catolici63. Piața Libertății nr. 62,      C.F. 2089,         Statul român   Școala                 Casa elevilor        Decretul    Cristuru Secuiesc,            transcris în                      confesională                                nr. 176/1948    județul Harghita              C.F. 69, nr.                      romano-catolică                                  topo 118, 119                     și locuința                                                                    dascălului64. Str. Principală nr. 32,       C.F. 1064,         Statul român   Imobil al bisericii    Casa de cultură      Decretul    Sovata, județul Mureș         nr. topo 301,                     romano-catolice        "Clubul              nr. 712/1966                                  302, 303                          care imediat           muncitoresc"                                                                    după ce a fost                                                                    construit a și fost                                                                    naționalizat65. Str. Eroilor nr. 1,           C.F. 578,          Statul român   Școala romano-         Casa pensionarilor   Decretul    Lupeni, județul               nr. topo 1028/2                   catolică                                    nr. 176/1948    Hunedoara66. Piața Mihai Viteazul          C.F. 5646,         Statul român   Casa de închiriat      GOSTAT,              Decretul           Restituirea se    nr. 1, Cluj-Napoca,           nr. topo 773,                     a bisericii            apartamente          nr. 134/1949       face doar pentru    județul Cluj                  defalcat ulterior                 reformate              proprietate de       Decretul           apartamentele                                  în 773/I-XX și                                           stat, (ap. 1 a       nr. 176/1948       nevândute                                  transcris în C.F.                                        fost cumpărat de                        chiriașilor.                                  136077 și 136078                                         chiriaș)67. Str.Școlii nr. 1,             C.F. 71,           Statul român   Colegiul "Mik-"        Liceul nr. 1         Decretele    Sfântu Gheorghe,              nr. topo 217/1,                                                               nr. 218/1960,    județul Covasna               217/2                                                                         și nr. 712/196668. Str. Poștei nr. 2,            C.F. 4457,         Statul roman   Școala                 Teatru de păpuși     Decretul           Naționalizarea nu a    Târgu Mureș,                  nr. topo 2187,                    confesională                                nr. 176/1948       fost notată în C.F.    județul Mureș                 218869. Str. Kriza Janos              C.F. 1678,         Statul român   Școala                 Casa de cultură      Decretul    nr. 6-8, Cristuru             nr. topo 725, 726,                confesională și                             nr. 176/1948    Secuiesc, județul             727, transcris în                 locuință a    Harghita                      C.F. 223                          dascălului70. Bd Victoriei nr. 40,          C.F. 10340,        Statul român   Seminar teologic       Grupul școlar        Încheierea    Sibiu, județul Sibiu          transcris în C.F.                 pedagogic              "Danil Popovici      nr. 642/1946                                  12194, 12321,                                            Brăicanu", internat                                  40199, 63, nr.                                  topo 1796, 1797,                                  179871. Str. Zimbrului nr. 2,         C.F. 1154, nr.     Statul român   Casa Comunității       Inspectoratul        Decretul    Bistrița, județul             topo 1834,                        germane                școlar județean      nr. 176/1948    Bistrița-Năsăud               1833/1                                                   Bistrița-Năsăud      Decretul                                                                                                                nr. 92/195072. Localitatea Șemlac            C.F. 333,          Statul român   Casa culturală                              Încheierea    nr. 412, județul Arad         nr. topo 421                                                                  nr. 35/194873. Localitatea Deta nr. 42-43,   C.F. 22, nr. topo  Statul român   Casa de lectură        Casa de cultură      Atribuire rang    judetul Timiș                 344, 345, 346,                                                                nr. 333/1958                                  347, 348, 349a────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------- (la 27-12-2000, Anexa a fost completată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 14 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 27 decembrie 2000, numerotându-se pozițiile introduse în funcție de pozițiile existente în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 ) (la 05-07-2000, Anexa a fost modificată de Articolul 2 ORDONANȚA DE URGENȚĂ ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 101 din 29 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 05 iulie 2000 ) ---------