NORMELE METODOLOGICE din 14 mai 2013de aplicare a prevederilor art. 4^2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
EMITENT
 • MINISTERUL FUNCȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 22 mai 2013  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 614 din 14 mai 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 290 din 22 mai 2013.
   +  Articolul 1(1) Până la data prezentării la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului a primului "Proiect de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiții ............... la data de .........", întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și instituțiile publice din subordinea acestora, indiferent de sistemul de finanțare, au obligația completării și depunerii "Situației angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice și a creditelor bugetare aferente la data de....", întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.(2) Pentru fiecare angajament legal din care rezultă obligații de plată aferente investițiilor publice, instituțiile publice prevăzute la alin. (1) au obligația depunerii unui "Proiect de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiții............... la data de.........", întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.(3) "Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice aferente obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții ............... la data de ........." poate fi întocmit de ordonatorii de credite ai instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) și depus la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului numai după stingerea plăților restante înregistrate la finele anului anterior, respectiv a arieratelor din execuția anului curent, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (8) și (9) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.(4) În situația în care un angajament legal din care rezultă obligații de plată aferente investițiilor publice se încheie pentru mai multe obiective/proiecte/categorii de investiții, instituțiile publice prevăzute la alin. (1) depun la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului câte un "Proiect de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiții ............... la data de ........." pentru fiecare obiectiv/proiect/categorie de investiții în parte.(5) Ordonatorii de credite ai instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) au obligația să se asigure că la data semnării oricărui angajament legal din care rezultă obligații de plată aferente investițiilor publice a fost obținut avizul unității teritoriale a Trezoreriei Statului pe "Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiții ............... la data de .........".  +  Articolul 2(1) "Situația angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice și a creditelor bugetare aferente la data de ....", precum și "Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiții ............... la data de ........." se completează de instituțiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru următoarele titluri de cheltuieli bugetare:a) 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare";b) 71 "Active nefinanciare";c) 75 "Fondul Național de Dezvoltare".d) 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri europene nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (la 31-08-2017, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 2.035 din 25 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 31 august 2017 ) (2) "Situația angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice și a creditelor bugetare aferente la data de ...." se completează de instituțiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) astfel:a) Coloana 1 "Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată" - se înscrie denumirea obiectivului/ proiectului/categoriei de investiții aprobat/aprobate în anexa la bugetul ordonatorului de credite;b) Coloana 2 "Buget - sursă de finanțare" - se înscrie "02" pentru buget local, "06" pentru cheltuieli din credite externe etc.;c) Coloana 3 "Capitol/Titlu de cheltuială bugetară" - se înscriu capitolul și titlul de cheltuială de la care se efectuează finanțarea obiectivului/proiectului/categoriei de investiții;d) Coloana 4 "Credite bugetare aprobate pentru anul curent" - se înscrie valoarea creditelor bugetare aprobate în bugetul anului curent pentru obiectivul/proiectul/categoria de investiții;e) Coloana 5 "Credite de angajament aferente anului curent" - se înscrie valoarea creditelor de angajament aprobate în anexele la bugetul anului curent pentru obiectivul/proiectul/categoria de investiții;f) Coloana 6 "Valoare angajamente legale încheiate în anul curent până la data depunerii situației" - se înscrie valoarea totală a angajamentelor legale încheiate de la începutul anului curent până la data întocmirii și depunerii la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului a documentului prevăzut în anexa nr. 1, indiferent de anul/anii în care urmează a fi efectuată plata obligațiilor rezultate din acesta;g) Coloana 7 "Credite bugetare destinate stingerii obligațiilor de plată rezultate din angajamente legale încheiate, din care pentru plata angajamentelor legale încheiate în anii anteriori, cu termen de plată în anii anteriori, restante la 31 decembrie anul precedent" - se înscriu creditele bugetare aprobate în bugetul anului curent pentru plăți restante, conform art. 14 alin. (6) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;h) Coloana 8 "Credite bugetare destinate stingerii obligațiilor de plată rezultate din angajamente legale încheiate, din care pentru plata angajamentelor legale încheiate în anii anteriori cu termen de plată în anul curent" - se înscrie valoarea totală din angajamentele legale încheiate în anii anteriori cu termen de plată în anul curent;i) Coloana 9 "Credite bugetare destinate stingerii obligațiilor de plată rezultate din angajamente legale încheiate, din care pentru plata angajamentelor legale încheiate în anul curent cu termen de plată în anul curent" - se înscrie valoarea corespunzătoare din angajamentele legale încheiate în anul curent care au ca termen de plată tot anul curent;j) Coloana 10 "Total credite bugetare destinate plății obligațiilor rezultate din angajamente legale încheiate" - se înscrie valoarea totală a creditelor bugetare aferente angajamentelor legale încheiate rezultate din adunarea coloanelor 7, 8 și 9.(3) "Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice aferente obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții ............... la data de ........." se completează de instituțiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) astfel:a) Coloana 1 "Buget - sursă de finanțare" - se înscrie "02" pentru buget local, "06" pentru cheltuieli din credite externe etc.;b) Coloana 2 "Capitol/Titlu de cheltuială" - se înscrie capitolul și titlul de cheltuială de la care se efectuează finanțarea obiectivului/proiectului/categoriei de investiții;c) Coloana 3 "Număr de înregistrare a proiectului de angajament la instituția publică" - se înscrie numărul de înregistrare a proiectului de angajament atribuit de instituția publică;d) Coloana 4 "Valoare totală proiect de angajament legal" - se înscrie valoarea totală a proiectului de angajament legal aferent angajamentului legal ce se va încheia în anul curent, indiferent de anul/anii în care urmează a fi efectuată plata obligațiilor rezultate din acesta;e) Coloana 5 "Credite bugetare destinate plății obligațiilor ce derivă din angajamentul legal pentru anul curent" - se înscrie valoarea creditului bugetar aprobat în anul curent, în limita căruia se vor efectua plăți în anul curent aferente angajamentului legal.  +  Articolul 3La primirea "Situației angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice și a creditelor bugetare aferente la data de ....", unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului preiau în sistemul informatic datele raportate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și instituțiile publice din subordinea acestora, întocmind în acest scop, distinct, pentru fiecare instituție publică și obiectiv/ proiect/categorie de investiții, "Fișa proiectului de angajament legal pentru ...../(denumirea instituției publice/codul de identificare fiscală) ............................. aferent obiectivului/proiectului/categoriei de investiții ............", potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4(1) La primirea fiecărui proiect de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice, unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului verifică următoarele:a) dacă valoarea totală a proiectului de angajament legal înscrisă în coloana 4 din formularul prevăzut în anexa nr. 2 se încadrează în creditele de angajament disponibile la data solicitării avizului;b) dacă creditele bugetare înscrise în coloana 5 din formularul prevăzut în anexa nr. 2 se încadrează în creditele bugetare rămase disponibile la data respectivă.(2) În scopul avizării "Proiectului de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiții ............... la data de .........", unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului verifică pe fiecare sursă bugetară și respectiv capitol și titlu de cheltuială, pentru fiecare obiectiv/proiect/categorie de investiții în parte, ca disponibilul de credite de angajament rămas de angajat și disponibilul de credite bugetare rămas în anul curent să aibă o valoare pozitivă sau cel puțin egală cu zero. Datele din "Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiții ............... la data de .........", prezentat de instituțiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1), se preiau în sistem informatic de unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului în "Fișa proiectului de angajament legal pentru .........../(denumirea instituției publice/codul de identificare fiscală)............... aferentă obiectivului/proiectului/categoriei de investiții ...........", prevăzută în anexa nr. 3.(3) "Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice aferente obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții ............... la data de ........." avizat se transmite, cu adresă, instituției publice deponente, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea documentului. La unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului sunt arhivate, scanate, proiectele de angajamente legale din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice, avizate de aceste unități.(4) În situația în care din verificările prevăzute la alin. (1) rezultă că disponibilitățile de credite de angajament și/sau disponibilitățile de credite bugetare au valori negative, unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului nu avizează "Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiții ............... la data de .........". Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului nu înregistrează în anexa nr. 3 și restituie instituțiilor publice deponente, cu adresă, proiectele de angajamente legale neavizate, cu precizarea motivelor care au condus la neavizarea acestora, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea documentului. La unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului sunt arhivate scanat proiectele de angajamente legale din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice, neavizate de aceste unități.  +  Articolul 5În situația în care pe parcursul executării unui obiectiv/proiect/categorie de investiții pentru care datele dintr-un "Proiect de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiții ............... la data de ........." deja avizat se modifică, instituțiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) prezintă un nou "Proiect de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiții ............... la data de .........", în care, în coloanele 4 și 5, vor înscrie numai diferența în plus sau în minus față de valoarea înscrisă în "Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice aferente obiectivului/ proiectului/categoriei de investiții ............... la data de ........." depus anterior.  +  Articolul 6Ordonatorii de credite ai instituțiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (1) răspund de realitatea și exactitatea datelor înscrise în "Situația angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice și a creditelor bugetare aferente la data de ....................." și în "Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiții ............... la data de .........".  +  Articolul 7(1) "Situația angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice și a creditelor bugetare aferente la data de ........................." se prezintă la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului astfel:a) ori de câte ori se efectuează rectificări bugetare pe parcursul anului bugetar;b) la fiecare început de an bugetar, începând cu anul 2014, înainte de efectuarea cheltuielilor de investiții.(2) În cazul în care sumele înscrise în "Situația angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice și a creditelor bugetare aferente la data de ..................." depusă la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului se modifică drept urmare a rectificărilor bugetare, în formular vor fi înscrise numai diferențele în plus sau în minus față de valorile înscrise în documentul depus anterior.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologiceDenumirea instituției publice ..................Codul de identificare fiscală ..................................SITUAȚIA ANGAJAMENTELOR LEGALEdin care rezultă cheltuieli pentru investițiipublice și a creditelor bugetare aferente la data de ...................
                                                                                                - lei -
   
  Denumire obiectiv/ proiect/ categorie de investițiiaprobată                Buget - surseă definanțare                   Capitol/ Titlu de  cheltuialăbugetară                   Credite bugetareaprobatepentru anul curent                 Credite de anga-jament aferenteanului curent                 Valoarea angaja-  mentelor legale încheiateîn anul curent până la data depuneriisituației            Credite bugetare destinate stingerii obligațiilor de plată rezultate din angajamente legale încheiate Total credite  bugetare destinateplății obliga- țiilor rezultatedin an- gajamentelegale încheiate          
  din care pentru plata:
  angaja- mentelor legale încheiateîn anii anterioricu termende plată în anii anteriorirestante la 31 decembrieanul precedentangaja- mentelor legale încheiate în anii anteriori,cu termen de plată în anul curent      angaja- mentelor legale încheiate în anul curent, cu termen de plată în anul curent      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9
            
  TOTAL          
  Ordonator de credite al instituției publice,............................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)  +  Anexa nr. 2la normele metodologiceDenumirea instituției publice .....................Codul de identificare fiscală ..................................Avizat------Unitatea teritorială a Trezoreriei StatuluiPROIECT DE ANGAJAMENT LEGALdin care rezultă cheltuieli pentru investițiipublice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiții........................ la data de ...................................                                                          - lei -
  Buget -  sursă de finanțare   Capitol/  Titlu de  cheltuială   Numărul de   înregistrare a proiectuluide angajamentla instituțiapublică      Valoarea   totală a   proiectuluide         angajament legal      Credite bugetare  destinate plății  obligațiilor care derivă din        angajamentul legalpentru anul curent
      1        2          3            4             5        
       
  TOTAL        
  Ordonator de credite al instituției publice,............................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 3la normele metodologiceDenumirea unității Trezoreriei Statului ............................FIȘA PROIECTULUI DE ANGAJAMENT LEGALpentru ..../(denumirea instituției publice/codul de identificare fiscală).......aferent obiectivului/proiectului/categoriei de investiții ...........                                                                                                    - lei -
  Buget -   sursă de  finanțare (= col. 2 din anexa nr. 1 la  normele   metodo-   logice)            Capitol/  Titlu de  cheltuialăbugetară  (= col. 3 din       anexa     nr. 1 la  normele   metodo-   logice)          Credite deangajamentaferente  anului    curent    (= col. 5 din anexa nr. 1 la  normele   metodolo- gice)            Credite  bugetare aprobate pentru   anul     curent   (= col. 4din      anexa    nr. 1 la normele  metodo-  logice)       Valoarea angaja-  mentelor legale   încheiateîn anul  curent   (= col. 6din anexanr. 1 la normele  metodo-  logice)       Totalul   creditelorbugetare  destinate plății    obliga-   țiilor    rezultate din anga- jamente   legale    încheiate (= col. 10din anexa nr. 1 la  normele   metodo-   logice)   Numar de  înregis-  trare/    Data (zi/ lună/an)  proiectu- lui de    angaja-   ment la   instituțiapublică   (= col. 3 din anexa nr. 2 la  normele   metodo-   logice)    Număr de   înregis-   trare/     Data (zi/  lună/an)   proiectu-  lui de     angajament la unita-  tea teri-  torială a  TrezorerieiStatului        Valoarea totală a proiectu-lui de   angaja-  ment     legal    încheiat în anul  curent   (= col. 4din anexanr. 2 la normele  metodo-  logice)    Valoarea   creditelor bugetare   aferente   proiectuluide         angajament legal cu   termen de  plată în   anul curent(n)        (= col. 5  din anexa  nr. 2 la   normele    metodo-    logice)   
      1          2        3         4        5        6         7          8         9        10    
            
            
  Total              
  Disponibil         
            
            
  Total              
  Disponibil         
            
            
  Total              
  Disponibil         
            
            
  etc.