HOTĂRÂRE nr. 604 din 23 august 2017pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea și funcționarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 28 august 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea și funcționarea Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi“ pentru românii de pretutindeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 17 ianuarie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:n) cooperează cu Ministerul Afacerilor Externe, inclusiv cu misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale române, pentru susținerea, coordonarea și verificarea activității centrelor de informare ale României în străinătate, precum și a centrelor comunitare românești în străinătate, în condițiile legii;2. La articolul 3 alineatul (1), după litera p) se introduc șase noi litere, literele p^1)-p^6), cu următorul cuprins:p^1) colaborează, împreună cu celelalte ministere, cu organele de specialitate ale administrației publice centrale și cu alte persoane juridice, după caz, pentru promovarea acțiunilor derulate în domeniile sale de activitate;p^2) participă, prin experți proprii desemnați, la întâlnirile grupurilor de lucru, ale comitetelor interministeriale sau ale oricăror altor organizații, interne și internaționale, în cadrul cărora sunt abordate subiecte în legătură cu domeniile sale de activitate;p^3) participă la schimbul de informații și experiență cu instituțiile și organismele naționale, europene și internaționale cu privire la domeniile sale de activitate, în condițiile legii;p^4) încheie protocoale, acorduri, convenții de colaborare și schimb de informații cu alte instituții publice și private, cu organizații guvernamentale și neguvernamentale, potrivit competențelor sale, în condițiile legii;p^5) organizează și administrează activități de voluntariat, în condițiile legii;p^6) elaborează, anual, documente de politici publice prin care sunt stabilite destinații și comunități prioritare pentru derularea de proiecte proprii, în conformitate cu obiectivele de politică internă și externă ale României;3. La articolul 4 alineatul (1) litera a), punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. trimiterea de personal propriu M.R.P. în cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României, fără afectarea schemei de personal a M.A.E. Acestei categorii de personal îi vor fi aplicabile dispozițiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, personalul M.R.P. fiind supus autorității șefului misiunii diplomatice în care își desfășoară activitatea și acționând sub îndrumarea acestuia pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente domeniului specific de activitate stabilit de autoritatea trimițătoare. Sumele necesare pentru plata cheltuielilor ocazionate de trimiterea în misiune în străinătate a personalului M.R.P. se asigură din bugetul aprobat M.R.P.;.4. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) M.R.P. asigură coordonarea interministerială în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni, sens în care convoacă și prezidează Comitetul interministerial pentru românii de pretutindeni, asigurând secretariatul acestuia, din care fac parte reprezentanți ai ministerelor menționate la alin. (1) și, dacă este cazul, și ai altor ministere și autorități ale administrației publice centrale și locale, în calitate de invitați, la inițiativa M.R.P.5. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) În situația în care problematica relațiilor cu românii de pretutindeni este abordată în contextul afacerilor europene, se vor aplica dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene.6. La articolul 6, alineatele (3), (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al M.R.P. este de 64, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.(4) M.R.P. este încadrat cu funcții publice, personal cu funcții de execuție specifice M.A.E. și alte categorii de personal contractual................................................................................................(6) Salarizarea personalului M.R.P. se realizează în conformitate cu legislația în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.7. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea personalului în numărul maxim de posturi și în noua structură organizatorică se face la termenele și cu respectarea condițiilor legale pentru fiecare categorie de personal.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru românii de pretutindeni,
  Andreea Păstîrnac
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 23 august 2017.Nr. 604.  +  ANEXĂ(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 17/2017)Numărul de posturi este 64, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni
  ----