ORDIN nr. 1.144/1.672/2017pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI Nr. 1.144 din 17 august 2017
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 1.672 din 22 august 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 24 august 2017  Având în vedere dispozițiile art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule,viceprim-ministrul, ministrul mediului, și ministrul finanțelor publice emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă modelul de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
   +  ANEXĂ
  CERERE DE RESTITUIRE
  a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule,
  taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
  Către ...........(organul fiscal competent)........Subsemnatul/Subscrisa, ...................., cu domiciliul/sediul în localitatea .............., str. ................ nr. ......, bl. ....., sc. ......., ap. ......, județul/sectorul .............., având C.N.P./C.U.I. .........., în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule și ale art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei de ........... lei, reprezentând^1):1. ( ) taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, precum și dobânzile calculate până la data plății integrale;2. ( ) taxa pe poluare pentru autovehicule, precum și dobânzile calculate până la data plății integrale;3. ( ) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și dobânzile calculate până la data plății integrale;4. ( ) timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și dobânzile calculate până la data plății integrale; 5. ( ) taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule, dobânzile calculate până la data plății integrale, cheltuielile de judecată, precum și alte sume stabilite potrivit Hotărârii judecătorești nr. ...../...... emise de ................, executorie, anexată în copie la prezenta. Notă
  ^1) Se bifează situația în cauză.
  Declar/Declarăm că suma achitată inițial, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule, prin Chitanța/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. ....../......., în cuantum de ........ lei, a fost achitată ca urmare aintervenirii uneia dintre situațiile prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011, Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare, sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca .............., tipul/varianta ............, fabricat în anul ......., având numărul de înmatriculare ..........., numărul de identificare ..............., seria cărții de identitate ............. .Menționez/Menționăm că am luat cunoștință că din sumele de restituit vor fi compensate de către organul fiscal competent eventualele obligații fiscale datorate și neachitate la data restituirii.Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze în contul bancar nr. ............., cod IBAN ............., deschis la ............ .Anexez la prezenta cerere următoarele documente^2):[] - documentul doveditor al plății taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanța fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont, după caz, care atestă efectuarea plății acesteia, în original sau în copie;[] - copia cărții de identitate a vehiculului;[] - copia certificatului de înmatriculare. Notă
  ^2) Nu se anexează în cazul restituirii sumelor stabilite prin hotărâre judecătorească.

  Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
  ........................................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura ..............Data ......................
  ----