HOTĂRÂRE nr. 597 din 23 august 2017pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 465/2016 privind înființarea, organizarea, funcționarea și atribuțiile Departamentului CENTENAR
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 24 august 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale2. La articolul 6 alineatul (1), punctul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:13. desfășoară activități pentru educarea și informarea publicului, cu scopul de a cunoaște, a respecta și a pune în valoare patrimoniul cultural național, inclusiv prin colaborarea cu autoritățile publice centrale și locale;3. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1În scopul promovării identității naționale și aniversării Centenarului României 1918-2018 și a Primului Război Mondial, Ministerul Culturii și Identității Naționale îndeplinește următoarele atribuții:a) formulează și, după caz, centralizează și evaluează propunerile privind manifestările, acțiunile și proiectele de aniversare a Centenarului României 1918-2018 și a Primului Război Mondial, formulate și asumate de ministerele și instituțiile publice implicate, și asigură transmiterea acestora către Comitetul interministerial pentru Centenar;b) formulează propuneri către Comitetul interministerial pentru Centenar privind calendarul activităților ce decurg ca obligații legale ale autorităților și instituțiilor publice cu privire la aniversarea Centenarului României 1918-2018 și a Primului Război Mondial;c) asigură, în condițiile legii, finanțare pentru proiectele derulate prin bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale, dedicate promovării identității naționale și aniversării Centenarului României 1918-2018 și a Primului Război Mondial;d) sprijină, în condițiile legii, activități și manifestări pentru promovarea proiectelor dedicate aniversării Centenarului României 1918-2018 și a Primului Război Mondial, prin expoziții, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii și alte asemenea activități;e) orice alte atribuții conform legii, în scopul derulării proiectelor și acțiunilor dedicate aniversării Centenarului României 1918-2018 și a Primului Război Mondial.4. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Pentru realizarea obiectivelor și pentru îndeplinirea atribuțiilor sale generale și specifice, pentru conceperea și punerea în aplicare de politici și acțiuni intersectoriale și de parteneriate public-privat și central-local, Ministerul Culturii și Identității Naționale poate acționa în cooperare cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu instituții publice, cu operatorii culturali, cu organisme neguvernamentale și alte persoane juridice de drept privat, din țară și din străinătate, conform legii.5. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Numărul maxim de posturi este de 195, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.6. La articolul 11, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În îndeplinirea atribuțiilor sale, ministrul culturii și identității naționale este ajutat de 5 secretari de stat, un subsecretar de stat, un secretar general și un secretar general adjunct.7. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Ministerul Culturii și Identității Naționale are, de asemenea, în dotare, pentru activitățile sale specifice, două autoturisme, două autoturisme de teren, un microbuz, cu un consum ce se stabilește potrivit reglementărilor în vigoare, în limita prevederilor bugetare.8. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul II(1) Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Culturii și Identității Naționale se aprobă prin ordin al ministrului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului culturii și identității naționale, în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIILa data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 465/2016 privind înființarea, organizarea, funcționarea și atribuțiile Departamentului CENTENAR, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 7 iulie 2016, cu modificările ulterioare;b) poziția nr. 18 din anexa „Structurile, organele de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice finanțate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului“ la Hotărârea Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 20 ianuarie 2017.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Lucian Romașcanu
  p. Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 23 august 2017.Nr. 597.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Culturii și Identității Naționale
  ----