ORDONANȚĂ nr. 14 din 18 august 2017pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6, după punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 29^1, cu următorul cuprins:29^1. suspendarea înmatriculării - operațiune administrativă care constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulație și a utiliza un vehicul pe drumul public;2. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de răspundere civilă auto pentru pagube produse terților prin accidente de circulație, a celor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării, precum și a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat ori este anulată.(2) Constatarea deficiențelor vehiculelor se face de către poliția rutieră, iar verificarea stării tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliția rutieră, împreună cu instituțiile abilitate de lege.3. La articolul 11, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor simultan cu menționarea încetării calității de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operațiuni, noul proprietar este obligat să solicite autorității competente de înmatriculare transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.4. La articolul 11, după alineatul (4) se introduc opt noi alineate, alineatele(4^1)-(4^8), cu următorulcuprins:(4^1) Organul fiscal care operează scoaterea vehiculului din evidența fiscală a fostului proprietar are obligația de a notifica înstrăinarea acestuia în cadrul schimbului de informații prevăzut de reglementările în materie fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare, autorității competente de înmatriculare. Aceasta face mențiunea privind înstrăinarea vehiculului în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, în termen de 30 de zile de la primirea notificării.(4^2) De la data înregistrării notificării prevăzute la alin. (4^1), autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, transmite instituțiilor interesate datele noului proprietar, la solicitarea acestora.(4^3) În situația în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termenul prevăzut la alin. (4), înmatricularea vehiculului se suspendă de drept până la data transcrierii transmiterii dreptului de proprietate.(4^4) În cazul în care până la transcriere intervin transmiteri succesive ale dreptului de proprietate asupra vehiculului, termenul prevăzut la alin. (4) curge de la data primei transmiteri a dreptului de proprietate.(4^5) Suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului intervine și la data expirării sau, după caz, a anulării inspecției tehnice periodice și încetează la data la care vehiculul trece o nouă inspecție tehnică periodică.(4^6) În cazurile prevăzute la alin. (4^3) și (4^5), autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, înregistrează suspendarea înmatriculării în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate. Datele referitoare la suspendare se șterg după 5 ani de la data încetării acesteia.(4^7) Înregistrarea suspendării înmatriculării potrivit alin. (4^6) în cazul prevăzut la alin. (4^5) se realizează pe baza datelor referitoare la inspecția tehnică periodică a vehiculului existente în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, respectiv comunicate Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor de către Registrul Auto Român în condiții stabilite prin protocol.(4^8) În scopul verificării efectuării inspecției tehnice periodice a vehiculului, respectiv a valabilității acesteia, poliția rutieră are drept de acces pentru consultarea Registrului național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate în condițiile stabilite prin protocolul încheiat între Inspectoratul General al Poliției Române și Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.5. La articolul 11, după alineatul (10) se introduc șase noi alineate, alineatele(11)-(16), cu următorul cuprins:(11) Cu ocazia realizării operațiunilor prevăzute la alin. (2), autoritățile competente de înmatriculare înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor următoarele date în format electronic:a) datele de identificare a proprietarului și, după caz, a deținătorului mandatat ori a altei persoane, în condițiile art. 15 alin. (1^1);b) datele de identificare a vehiculului.(12) Datele de identificare prevăzute la alin. (11) lit. a) sunt:a) pentru persoanele fizice: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile, respectiv numărul de identificare fiscală, locul și data nașterii, domiciliul/reședința, precum și, opțional, un număr de telefon și adresa de poștă electronică ale persoanei;b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, codul de identificare fiscală, numărul de înregistrare în registrul comerțului, dacă este cazul, sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naționale aplicabile, precum și, opțional, un număr de telefon și adresa de poștă electronică ale reprezentantului acestora.(13) Datele de identificare a vehiculului care se înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate și codurile armonizate aferente acestora se stabilesc și se actualizează prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(14) Datele prevăzute la alin. (11) se șterg după 10 ani de la data radierii vehiculului.(15) Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate se actualizează pe baza datelor furnizate în sistem informatizat de către Registrul Auto Român, referitoare la inspecția tehnică periodică a vehiculelor. Transmiterea datelor se face cu titlu gratuit.(16) Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor este autorizată să facă schimb de date cu autoritățile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene, prin obținerea, respectiv furnizarea datelor necesare, în scopul verificării, înaintea înmatriculării unui vehicul, a statutului legal al acestuia în statul în care a fost înmatriculat anterior, în cazul în care există îndoieli asupra situației reale sau juridice a vehiculului. Verificarea împreună cu autoritățile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene se poate realiza inclusiv prin utilizarea unei platforme informatice în scopul facilitării schimbului de informații.6. La articolul 17, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Radierea din evidență a unui vehicul se face, din oficiu, de către autoritatea care a efectuat înmatricularea, și în următoarele situații:a) în cazul notificării primite de la autorități competente sau operatori economici autorizați să emită certificatul de distrugere, care atestă faptul că vehiculul a fost definitiv scos din uz;b) în cazul notificării primite de la autorități competente, care atestă faptul că vehiculul a fost înmatriculat permanent în alt stat.(6) În termen de 30 de zile de la data radierii vehiculului în condițiile prevăzute la alin. (5), autoritatea competentă îl informează pe titularul certificatului de înmatriculare cu privire la efectuarea acestei operațiuni.7. La articolul 24, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:(7) La eliberarea permisului de conducere, serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor următoarele date în format electronic:a) datele de identificare a titularului permisului de conducere românesc, care sunt: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile, fotografia și semnătura titularului, locul și data nașterii, domiciliul sau reședința, precum și, opțional, un număr de telefon și adresa de poștă electronică ale persoanei;b) categoriile de vehicule pentru care posedă drept de conducere;c) codurile armonizate ale Uniunii Europene;d) datele de identificare a permisului de conducere.(8) Permisele de conducere românești care au fost preschimbate cu documente similare în alte state își pierd valabilitatea. Notificările de preschimbare transmise de statele emitente se înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor sau de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.(9) Datele prevăzute la alin. (7) se șterg după 10 ani de la data încetării valabilității permisului de conducere.8. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 28^1Prelucrările de date cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor legale privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.9. La articolul 44, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În circulația pe autostrăzi, pe drumurile expres și pe cele naționale europene (E) conducătorii de autovehicule și tractoare agricole sau forestiere sunt obligați să folosească și în timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulația diurnă.10. La articolul 99 alineatul (1), punctul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu deficiențe majore, altele decât cele prevăzute la art. 101 alin. (1) pct. 11.11. La articolul 101 alineatul (1), punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:11. conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai cu deficiențe majore la sistemul de frânare sau mecanismul de direcție, la sistemul de iluminare sau de avertizare sonoră ori când acestea lipsesc;12. La articolul 102 alineatul (1), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care prezintă deficiențe periculoase sau al cărui termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat;13. La articolul 102 alineatul (1), după punctul 38 se introduce un nou punct, punctul 39, cu următorul cuprins:39. conducerea unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată.14. La articolul 102 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) conducerea vehiculului cu deficiențe periculoase la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcție;15. La articolul 108 alineatul (1) litera a), punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:7. nerespectarea obligației de a folosi luminile de întâlnire și pe timpul zilei ori a luminilor pentru circulația diurnă, pe autostrăzi, drumuri expres și pe drumuri naționale europene (E);16. La articolul 112 alineatul (1), literele a) și d)-g) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) vehiculul înregistrat nu are efectuată inspecția tehnică periodică valabilă ori aceasta este anulată;.....................................................d) vehiculul circulă cu deficiențe majore sau periculoase la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate;e) sistemul de frânare de serviciu prezintă deficiențe majore sau periculoase;f) sistemul de frânare de securitate sau de staționare prezintă deficiențe majore sau periculoase;g) mecanismul de direcție prezintă deficiențe majore sau periculoase;17. La articolul 112 alineatul (1), după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:y) înmatricularea vehiculului este suspendată, în condițiile legii.18. La articolul 112, alineatele (2)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h^1), k), o), p), r), s) și y), la reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, polițistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v) și x), o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație pentru 15 zile.(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), o), p), r), s) și y), odată cu reținerea certificatului de înmatriculare polițistul rutier retrage și plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare.(4) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu excepția celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de către poliția rutieră, la prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivului pentru care documentul a fost reținut, în condițiile prevăzute în regulament, precum și la încetarea suspendării înmatriculării vehiculului.19. La articolul 112, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) În cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a fost reținut ca urmare a săvârșirii unei contravenții privind conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu deficiențe majore sau periculoase, acesta se restituie proprietarului sau utilizatorului de către poliția rutieră la prezentarea dovezii eliberate de către Registrul Auto Român din care rezultă că deficiența a fost remediată.20. La articolul 117 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) conducerea unui vehicul care deteriorează drumul public sau afectează mediul ori care prezintă deficiențe periculoase la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcție;21. Mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifică și va avea următorul cuprins:Prezenta ordonanță de urgență transpune în legislația națională prevederile art. 4 alin. (1) teza finală și alin. (4) paragrafele 1 și 2, art. 6 alin. (2) lit. f), art. 7 alin. (1) lit. e) și alin. (3) lit. b), art. 11 alin. (1) teza întâi și alin. (5) teza întâi și art. 12 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) lit. a) pct. (i) teza întâi și teza finală și pct. (iii) și alin. (2) lit. a) teza întâi și lit. b) din Directiva 91/671/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranță și a sistemelor de fixare a copiilor în scaune în vehicule, publicată în Jurnalul Oficial, seria L, nr. 373 din 31 decembrie 1991, astfel cum a fost modificată prin Directiva de punere în aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranță și a sistemelor de siguranță pentru copii în vehicule, precum și ale art. 2 lit. e), art. 3 alin. (4), art. 3a alin. (3) și art. 9 din Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 138 din 1 iunie 1999, astfel cum a fost modificată și completată prin Directiva 2003/127/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 10 din 16 ianuarie 2004, prin Directiva 2006/103/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 363 din 20 decembrie 2006, prin Directiva 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 158 din 10 iunie 2013, și prin Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 127 din 29 aprilie 2014.  +  Articolul II(1) Până la data de 20 mai 2018, poliția rutieră din cadrul Poliției Române, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor desfășoară activități de informare a participanților la trafic, astfel cum aceștia sunt definiți prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a proprietarilor și a deținătorilor mandatați ai vehiculelor cu privire la:a) obligațiile proprietarului, deținătorului mandatat și conducătorului de autovehicul referitoare la inspecția tehnică periodică a vehiculelor și valabilitatea acesteia;b) obligația proprietarului de autovehicul de a solicita autorității competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate; și c) condițiile de suspendare a înmatriculării vehiculului și consecințele conducerii unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată, respectiv a unui vehicul înregistrat care nu are efectuată inspecția tehnică periodică valabilă.(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin intermediul mai multor instrumente și/sau acțiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă și informare prin mass-media, postarea informațiilor pe pagina de internet a Poliției Române, a Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, organizarea unor acțiuni specifice în trafic sau în mod direct, în trafic, prin polițiștii rutieri, sau la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituțiilor prefectului.(3) În scopul realizării activității prevăzute la alin. (1), poliția rutieră din cadrul Poliției Române, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor colaborează cu persoane juridice, organizații, organisme responsabile de siguranță rutieră, organizații neguvernamentale care își desfășoară activitatea în domeniul siguranței rutiere și cluburile automobilistice interesate și cooperează cu alte instituții și autorități ale administrației publice de la nivel central și local, în condițiile legii.  +  Articolul IIIOrdinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 11 alin. (13) se emite în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.  +  Articolul IVOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dânduse textelor o nouă numerotare.  +  Articolul V(1) Prezenta ordonanță intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 9 și 15, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.(2) Prevederile prezentei ordonanțe se aplică de la data de 20 mai 2018, cu excepția art. I pct. 5, 7-9 și 15 și art. II-III, care se aplică de la data intrării în vigoare a ordonanței potrivit alin. (1).  +  Articolul VI(1) La data de 20 mai 2018 se suspendă de drept înmatricularea vehiculelor ale căror inspecții tehnice periodice au expirat sau au fost anulate înainte de această dată.(2) Suspendarea înmatriculării prevăzută la alin. (1) se înregistrează în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate de către autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.Prezenta ordonanță transpune în legislația națională următoarele prevederi din cuprinsul Directivei 2014/46/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 de modificare a Directivei 1999/37/CE a Consiliului privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 127 din 29 aprilie 2014: art. 1 pct. 2, cu referire la art. 2 lit. e) din Directiva 1999/37/CE, art. 1 pct. 3, cu referire la art. 3 alin. (4) din Directiva 1999/37/CE, art. 1 pct. 4, cu referire la art. 3a alin. (3) din Directiva 1999/37/CE, precum și art. 1 pct. 7, cu referire la art. 9 din Directiva 1999/37/CE.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 18 august 2017.Nr. 14.-----