ORDIN nr. 1.094 din 17 august 2017pentru modificarea Metodologiei de aprobare a depășirii posibilității anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici și/sau abiotici, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 884/2016
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 21 august 2017    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 67.559 din 9.08.2017 al Direcției politici și strategii în silvicultură, în temeiul prevederilor art. 59 alin. (10) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările ulterioare,ministrul apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul IMetodologia de aprobare a depășirii posibilității anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici și/sau abiotici, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 884/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 1 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie stabilește condițiile și procedura pentru:a) aprobarea depășirii posibilității anuale în cazul apariției produselor accidentale I, ca urmare a acțiunii factorilor biotici și/sau abiotici destabilizatori, având în vedere dispozițiile art. 59 alin. (10) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) aplicarea dispozițiilor art. 20 alin. (3) și art. 62 alin. (3), (4) și (4^3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 2, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Aprobarea depășirii posibilității anuale în cazul apariției produselor accidentale I, ca urmare a acțiunii factorilor biotici și/sau abiotici destabilizatori, se realizează diferențiat, în funcție de volumul de masă lemnoasă exploatată în cadrul unității de gospodărire în perioada de timp trecută de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic, după cum urmează:3. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se întocmesc de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.4. La articolul 3, alineatele (1), (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Proprietarul/Succesorul în drepturi/orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct și demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum 10 ani pentru fondul forestier pe care îl deține, cu suprafața de maximum 10 ha, pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic, poate recolta un volum de maximum 5 mc/an/ha de pe această suprafață, în funcție de caracteristicile structurale ale arboretului; volumul care se poate recolta pe un hectar, indiferent de numărul persoanelor beneficiare sau de calitatea acestora, este de maximum 5 mc/an.……………………………........................................................(4) Punerea în valoare în arboretele prevăzute la alin. (1) și în vegetația forestieră din afara fondului forestier național supusă prezentei metodologii, amplasate în arii naturale protejate, se realizează și cu respectarea, după caz, a următoarelor condiții: a) prevederile planurilor de management sau, după caz, ale regulamentelor ariilor naturale protejate, aprobate în condițiile legii; b) în baza notificării administratorului/custodelui ariei protejate de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, cu cel mult 10 zile înainte de punerea în valoare, în situația în care aria naturală protejată are administrator/custode, dar planul de management nu este aprobat;c) în baza notificării autorității competente pentru arii protejate, potrivit legii, de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, cu cel mult 10 zile înainte de punerea în valoare, în situația în care aria naturală protejată nu are administrator/custode și nici plan de management aprobat...................................................................................................(6) Sunt interzise punerea în valoare și autorizarea spre exploatare a masei lemnoase în arboretele care sunt incluse în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România.5. La articolul 3, alineatele (3) și (5) se abrogă.6. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (1), volumul de maximum 5 mc/an/ha poate fi depășit cu volumul arborilor și/sau arboretelor din fondul forestier afectați/afectate de factori biotici și/sau abiotici destabilizatori.(2) Ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice pentru fondul forestier care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) și în care se află arboretele afectate de factori biotici și/sau abiotici destabilizatori prevăzute la alin. (1) realizează punerea în valoare a masei lemnoase afectate și transmite o notificare la structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, însoțită de actul de punere în valoare întocmit și de fotografii relevante privitoare la afectare.(3) Structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură verifică prin sondaj actele de punere în valoare prevăzute la alin. (2). Rezultatul verificărilor se comunică ocolului silvic care a făcut notificarea, în cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea notificării.(4) Aprobarea actelor de punere în valoare prevăzute la alin. (2) și emiterea autorizațiilor de exploatare se fac de către șeful ocolului silvic, dar nu mai înainte de termenul de 10 zile lucrătoare de la transmiterea notificării prevăzute la alin. (3).(5) Volumul arborilor afectați de factori destabilizatori biotici și/sau abiotici aprobat spre extragere, cu care se depășește volumul de 5 mc/an/ha, se scade din volumul de recoltat în următorii ani.(6) Produsele lemnoase rezultate în urma acțiunii factorilor biotici și/sau abiotici destabilizatori în condițiile prevăzute la alin. (1) sunt produse accidentale.(7) În cazul în care intensitatea acțiunii factorilor biotici și/sau abiotici destabilizatori a determinat ca o suprafață de fond forestier să fie despădurită, aceasta se va reîmpăduri în maximum două sezoane de vegetație pe cheltuiala proprietarului. Compoziția de împădurire se va face cu specii corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, conform datelor existente în amenajamentele silvice precedente.(8) Punerea în valoare a masei lemnoase afectate de factori biotici și/sau abiotici destabilizatori, în condițiile prevăzute la alin. (1), de pe suprafețele care sunt cuprinse în arii naturale protejate, se realizează și cu respectarea, după caz, a următoarelor condiții:a) prevederile planurilor de management ale ariilor naturale protejate, aprobate în condițiile legii;b) notificarea administratorului de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, cu cel puțin 10 zile înainte de punerea în valoare, și obținerea avizului, potrivit legii, în situația în care aria naturală protejată are administrator, dar planul de management nu este aprobat;c) notificarea autorității competente potrivit legii, de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, cu cel puțin 10 zile înainte de punerea în valoare, și obținerea avizului, potrivit legii, în situația în care aria naturală protejată nu are administrator și nici plan de management aprobat.7. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Autorizarea spre exploatare a masei lemnoase pentru situațiile prevăzute la art. 3 și 4 se face în maximum 15 zile lucrătoare de la data aprobării actului de punere în valoare, dacă masa lemnoasă este amplasată într-o arie naturală protejată, și de maximum 10 zile lucrătoare, dacă aceasta nu este amplasată într-o arie naturală protejată.  +  Articolul IIProcedura privind punerea în valoare și recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul apelor și pădurilor,
    Adriana-Doina Pană
    București, 17 august 2017.Nr. 1.094.  +  ANEXĂPROCEDURĂ din 17 august 2017