ORDIN nr. 846 din 3 august 2017privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 11 august 2017    Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 1.296 din 27.07.2017 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) și (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul IV articolul 31, alineatele (16) și (17) se modifică și vor avea următorul cuprins:(16) Medicamentele specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu scleroză multiplă, hemofilie, talasemie, unele boli rare, boli endocrine, pentru tratamentul substitutiv cu metadonă și pentru tratamentul recidivei hepatitei cronice la pacienții cu transplant hepatic cuprinși în programele naționale de sănătate curative se eliberează prin farmaciile cu circuit închis aparținând unităților sanitare prin care se derulează aceste programe, pe bază de prescripție medicală electronică on-line sau off-line sau prescripție medicală cu regim special utilizată pentru preparate stupefiante și psihotrope, după caz.(17) Medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu diabet zaharat, pentru tratamentul stării posttransplant al pacienților transplantați, cu excepția tratamentului recidivei hepatitei cronice la pacienții cu transplant hepatic, pentru tratamentul pacienților cu unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, angioedemul ereditar, fibroza pulmonară idiopatică, maladia Duchenne, sindromul Prader Willi și neuropatie optică ereditară Leber) se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis.2. La capitolul IX titlul „Programul național de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 14, după litera a) se introduce o nouă literă, litera b), cu următorul cuprins:b) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. C. C. Iliescu» București;3. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 5, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:m) Spitalul Județean de Urgență «Sf. Ioan cel Nou» Suceava.4. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 8, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad - secția de medicină internă.5. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 17, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.6. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 18, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:k) Spitalul Universitar de Urgență București.7. La capitolul IX titlul „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subtitlul „Unități care derulează programul“, punctul 2) se modifică și va avea următorul cuprins:2) Tratamentul recidivei hepatitei cronice la pacienții cu transplant hepatic:– farmacii cu circuit închis aparținând unităților sanitare incluse în lista unităților sanitare care implementează Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, pentru transplant hepatic:a) Institutul Clinic Fundeni;b) Spitalul Clinic «Sfânta Maria» - București;c) Spitalul Clinic de Urgență «Sf. Spiridon» Iași.  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
    Marian Burcea
    București, 3 august 2017.Nr. 846.---