ORDONANȚĂ nr. 10 din 9 august 2017pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 10 august 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 30 iunie 2011, aprobată prin Legea nr. 2/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Termenii: «Programul de cooperare elvețiano-român», denumit în continuare Program, «proiect», «fond tematic», «măsură-suport», «acord privind proiectul», «acord de implementare», «organism intermediar», «Unitatea Națională de Coordonare», «autoritatea de audit», «SECO», «SDC», «facilitatea de pregătire a proiectului» și «fondul de asistență tehnică» au înțelesurile din Acordul-cadru dintre Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind implementarea Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2010, denumit în continuare Acord-cadru. (2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) beneficiar - persoană juridică de drept public sau de drept privat, înregistrată fiscal în România, care semnează acordul de implementare în calitate de beneficiar al finanțării externe nerambursabile și își asumă pe deplin responsabilitatea legală privind gestionarea financiară a asistenței externe nerambursabile primite în cadrul Programului, precum și pentru implementarea unui proiect ori persoana juridică de drept public sau de drept privat beneficiară a asistenței specifice furnizate în cadrul facilității de pregătire a proiectului ori persoana juridică de drept public beneficiară a asistenței specifice furnizate în cadrul fondului pentru asistență tehnică;b) măsură- asistența specifică furnizată în cadrul facilității de pregătire a proiectului și fondului pentru asistență tehnică;c) Fondul pentru acțiuni în domeniul managementului energiei durabile «SEAF» - fond aferent Programului, structurat pe două componente: Abordarea «Premiul European pentru Energie» - EEA - și Acțiuni în domeniul energiei durabile în comunitățile din regiuni sărace/subdezvoltate - Programul orașe sărace;d) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către beneficiari care pot fi finanțate atât din fondurile externe nerambursabile aferente Programului, cât și din cofinanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor aplicabile în cadrul Programului;e) cofinanțare - orice contribuție a beneficiarului la finanțarea cheltuielilor eligibile aferentă proiectului/măsurii/ proiectelor și activităților SEAF;f) contribuție proprie - totalul fondurilor cheltuite de beneficiari pentru implementarea proiectelor/măsurilor proprii/proiectelor și activităților SEAF finanțate în cadrul Programului, reprezentând sumele aferente cofinanțării, precum și sumele aferente altor cheltuieli decât cele eligibile;g) valoarea totală a proiectului/măsurii/proiectelor și activităților SEAF - totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementării proiectului/măsurii/proiectelor și activităților SEAF, la nivelul beneficiarului, format din contravaloarea contribuției din fondurile externe nerambursabile aferente Programului și contribuția proprie;h) beneficiar SEAF - unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială care încheie contract de finanțare pentru implementarea de proiecte și activități aprobate pentru finanțare externă nerambursabilă în cadrul SEAF;i) contract de finanțare în cadrul SEAF - documentul încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene care asigură managementul SEAF și beneficiarul SEAF, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților semnatare cu privire la implementarea proiectelor și activităților finanțate din SEAF;j) proiecte și activități SEAF - toate proiectele pentru energie sustenabilă, acțiunile și activitățile finanțate din SEAF;k) Fond elvețian de contrapartidă - FEC - fondul implementat conform Hotărârii Guvernului nr. 532/1996 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene privind acordarea asistenței financiare, semnat la București la 26 noiembrie 1992, precum și a schimbului de scrisori pentru prelungirea valabilității acordului pentru perioada 1995-1996, cu modificările ulterioare;l) sold FEC - sume neutilizate din FEC, precum și dobânda aferentă, rămase la dispoziția Guvernului României, care pot fi acordate beneficiarilor din componenta «Acțiuni în domeniul energiei durabile în comunitățile din regiuni sărace/subdezvoltate - Programul orașe sărace», pentru acoperirea parțială a cofinanțării asigurate de aceștia conform Memorandumului privind aprobarea utilizării soldului Fondului elvețian de contrapartidă;m) managementul SEAF - echipa constituită în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, responsabilă cu managementul SEAF și care acționează ca un organism intermediar pentru SEAF;n) autoritate de plată - unitatea stabilită în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, care asigură, pentru partea română, controlul financiar corespunzător al Programului de cooperare elvețiano-român;o) avansul SEAF - suma transferată de către SECO autorității de plată pentru acordarea avansului inițial, plăților ulterioare și a plății finale pentru SEAF;p) avansul acordat beneficiarului - sumă transferată în tranșe de către autoritatea de plată din avansul SEAF și din soldul FEC către beneficiarii componentei «Acțiuni în domeniul energiei durabile în comunitățile din regiuni sărace/subdezvoltate - Programul orașe sărace», în vederea asigurării prefinanțării cheltuielilor eligibile aferente proiectelor, conform prevederilor contractelor de finanțare.(3) Termenii «neregulă» și «creanțe bugetare rezultate din nereguli» au înțelesurile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Fondurile aferente Programului se alocă și se utilizează potrivit prevederilor Acordului-cadru, regulilor și procedurilor dezvoltate pe baza acestui acord, precum și în baza Acordului de proiect privind SEAF.(2) În cadrul Programului sunt cuprinse următoarele tipuri de asistență financiară nerambursabilă:a) asistență în cadrul abordării bazate pe proiecte;b) asistență în cadrul abordării aferente fondurilor tematice;c) asistență prin facilitatea de pregătire a proiectului;d) asistență prin fondul pentru asistență tehnică;e) asistență prin SEAF.3. La articolul 4, alineatele (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de plată, coordonează managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile acordate prin Program pentru tipurile de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) și c)-e) prin conturi deschise la Banca Națională a României, Trezoreria Statului și banca comercială, după caz....................................................................(3) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze pe parcursul întregului an redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale, în funcție de stadiul implementării proiectelor/măsurilor finanțate în cadrul Programului la nivelul fiecărui ordonator de credite, precum și în funcție de modificările determinate de realocările de fonduri externe nerambursabile aferente Programului, efectuate în conformitate cu regulile și procedurile Programului.(4) Pentru derularea operațiunilor financiare aferente proiectelor/măsurilor/proiectelor și activităților SEAF finanțate în cadrul Programului, instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, în calitate de beneficiari de proiecte/măsuri/proiecte și activități SEAF, au obligația să deschidă conturi în sistemul Trezoreriei Statului, potrivit prevederilor legale în vigoare. Celelalte categorii de beneficiari pot opta pentru deschiderea acestor conturi în sistemul Trezoreriei Statului sau în bănci comerciale.4. La articolul 4, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Fondurile aferente SEAF se primesc de către autoritatea de plată de la SECO, după cum urmează:a) avansul inițial SEAF, în urma solicitării autorității de plată;b) plățile ulterioare SEAF, în urma cererii de avans, însoțită de documentele justificative aferente, trimise de autoritatea de plată după certificarea cheltuielilor eligibile și conform estimărilor comunicate de Managementul SEAF;c) plata finală SEAF, în urma transmiterii cererii de plată finale, însoțită de documentele justificative aferente, după certificarea cheltuielilor eligibile și îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale de către partea română.(6) Dobânda aferentă fondurilor SEAF primite se va comunica anual către SECO de către autoritatea de plată și va fi creditată din cererile ulterioare.5. Titlul capitolului III se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul III Fonduri aferente Programului în cadrul abordării bazate pe proiecte, asistenței prin facilitatea de pregătire a proiectului, prin fondul pentru asistență tehnică și în cadrul SEAF6. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Proiectele, măsurile și proiectele și activitățile SEAF din prezentul capitol vizează tipurile de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) și c)-e).7. La articolul 6, alineatele (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor/măsurilor/proiectelor și activităților SEAF, finanțate în cadrul tipurilor de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) și c)-e), sunt cuprinse, după caz, în:a) bugetele beneficiarilor de proiecte/măsuri care sunt finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, cu respectarea prevederilor art. 8;b) bugetele beneficiarilor de proiecte/măsuri care sunt instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale;c) bugetele locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale beneficiare de proiecte/măsuri, atât pentru proiectele/măsurile proprii, cât și pentru proiectele/măsurile ai căror beneficiari sunt entități finanțate integral din bugetele acestora;d) bugetele beneficiarilor de proiecte/măsuri care sunt entități publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale;e) bugetele beneficiarilor de proiecte/măsuri, alții decât cei prevăzuți la lit. a)-d) și f);f) bugetele locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care au calitatea de beneficiari SEAF...................................................(2) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor/măsurilor/proiectelor și activităților SEAF prevăzute la alin. (1) lit. c) și lit. f), beneficiarii de proiecte/măsuri/proiecte și activități SEAF pot contracta, în condițiile legii, finanțări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) și ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.(3) În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de plată, sunt cuprinse:a) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferurilor de fonduri din conturile autorității de plată în conturile beneficiarilor de proiect/măsură/proiecte și activități SEAF;b) sumele necesare plății din conturile autorității de plată a creanțelor bugetare ale bugetului Programului, ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiarii de proiecte/măsuri/ proiecte și activități SEAF, în cazul tipurilor de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) și c)-e);c) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor nefavorabile de curs valutar aferente operațiunilor efectuate de autoritatea de plată. Pentru acoperirea diferențelor nefavorabile de curs valutar, autoritatea de plată poate folosi sumele rezultate ca diferențe favorabile de curs ca urmare a conversiei în lei a sumelor rambursate în franci elvețieni de către SECO/SDC;d) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor declarate eligibile de autoritatea de plată și care nu sunt considerate eligibile de SECO, altele decât cele prevăzute la lit. b).8. La articolul 6, alineatul (4) se abrogă.9. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1(1) Soldul FEC se face venit la bugetul de stat, într-un cont distinct de venituri bugetare deschis pe numele ordonatorului principal de credite al autorității de plată, și se utilizează de acesta numai pentru cofinanțarea proiectelor implementate în cadrul componentei «Acțiuni în domeniul energiei durabile în comunitățile din regiuni sărace/subdezvoltate - Programul orașe sărace», prin transfer către beneficiarii SEAF, conform contractelor de finanțare.(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea soldului FEC, ordonatorul principal de credite al autorității de plată solicită Ministerului Finanțelor Publice introducerea modificărilor în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetului acestuia cu suma prevăzută la alin. (1).(3) Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite al autorității de plată, pe baza documentelor prezentate de acesta, introduce modificările corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetului acestuia.(4) Sumele introduse în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, potrivit prevederilor alin. (3), vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli corespunzătoare.(5) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, ordonatorul principal de credite al autorității de plată virează întrun cont de disponibil deschis pe seama acestuia sumele determinate ca diferență între veniturile bugetare încasate în contul de venituri bugetare prevăzut la alin. (1) și totalul plăților care au fost dispuse de la subdiviziunea de cheltuieli bugetare.(6) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, ordonatorul principal de credite al autorității de plată va efectua retragerea creditelor bugetare deschise și neutilizate. Până la aceeași dată, acesta va solicita Ministerului Finanțelor Publice introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetului acestuia, constând în diminuarea bugetului respectiv cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (5).(7) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (5) se transferă, în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor, de către ordonatorul principal de credite al autorității de plată în contul de venituri ale bugetului de stat, urmând procedura prevăzută la alin. (1)-(6), și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.10. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) După certificarea cheltuielilor eligibile de către autoritatea de plată, conform prevederilor legale aplicabile Programului, și primirea de la SECO/SDC a fondurilor externe nerambursabile, sumele aferente cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de proiecte/măsuri/proiecte și activități SEAF prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. a)-d) și f) și alin. (1^1) conform acordurilor de proiect, contractelor de finanțare din cadrul SEAF, acordurilor de implementare, respectiv prevederilor contractuale stabilite în baza Acordului privind facilitatea de pregătire a proiectului și prevederilor Acordului privind fondul de asistență tehnică se virează de către autoritatea de plată în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele/ măsurile/proiectele și activitățile SEAF respective.(2) După certificarea cheltuielilor eligibile de către autoritatea de plată, potrivit prevederilor legale aplicabile Programului, și primirea de la SECO/SDC a fondurilor externe nerambursabile, sumele aferente cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de proiecte/măsuri prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. e) conform acordurilor privind proiectul și acordurilor de implementare se virează de către autoritatea de plată în conturile de disponibilități ale acestora.(3) Pentru componenta «Acțiuni în domeniul energiei durabile în comunitățile din regiuni sărace/subdezvoltate - Programul orașe sărace», fondurile se transferă beneficiarilor de către autoritatea de plată, după cum urmează:a) sumele aferente primei tranșe reprezentând avansul acordat beneficiarului, pe baza estimărilor beneficiarilor transmise și aprobate de managementul SEAF;b) sumele aferente următoarelor tranșe reprezentând avansul acordat beneficiarului, după certificarea cheltuielilor eligibile efectuate, pe baza documentelor justificative aferente cheltuielilor eligibile aprobate de managementul SEAF.(4) Beneficiarii SEAF cărora li se acordă avansuri, potrivit alin. (3), au obligația de a restitui voluntar sumele care au rămas neutilizate la sfârșitul implementării proiectelor, în baza notificării autorității de plată.11. La articolul 8, alineatele (1), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor/măsurilor pentru beneficiarii de proiecte/măsuri/proiecte și activități SEAF prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. a)-d) și f) se stabilesc de către aceștia pe baza fișelor de fundamentare ale proiectelor/măsurilor/proiectelor și activităților SEAF propuse la finanțare/finanțate în cadrul Programului.................................................................(5) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite, potrivit prevederilor alin. (4), sunt exclusiv destinate proiectelor/măsurilor/proiectelor și activităților SEAF finanțate în cadrul Programului și nu pot fi utilizate pentru finanțarea unor cheltuieli de altă natură prin redistribuire cu ocazia rectificărilor bugetare și/sau prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat.(6) Din fondurile prevăzute la alin. (4) se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor/măsurilor/proiectelor și activităților SEAF finanțate în cadrul Programului.12. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile rămase disponibile la sfârșitul anului în contul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de plată, se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.(2) Sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile, precum și cele din soldul FEC, primite ca avans potrivit prevederilor art. 7 alin. (3), rămase neutilizate la sfârșitul anului, se reflectă în excedentul bugetului local al unităților administrativ-teritoriale și se utilizează cu aceeași destinație până la finalizarea proiectului.13. Titlul capitolului IV se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul IV Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate în cadrul Programului pentru abordarea bazată pe proiecte, asistența prin facilitatea de pregătire a proiectului, prin fondul pentru asistență tehnică și prin SEAF14. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Proiectele/Măsurile/Proiectele și activitățile SEAF din prezentul capitol vizează tipurile de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) și c)-e).(2) Proiectele/Măsurile/Proiectele și activitățile SEAF implementate în cadrul Programului sunt considerate acțiuni multianuale.(3) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziții publice aferente proiectelor/măsurilor/proiectelor și activităților SEAF implementate în cadrul Programului, pot fi anuale sau multianuale.15. La articolul 11, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Ministerul Finanțelor Publice stabilește creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării Programului, având în vedere acordul-cadru, și acestea se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de Unitate Națională de Coordonare, pentru proiectele și măsurile aferente tipurilor de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) și d)............................................................(3) Unitatea Națională de Coordonare și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene efectuează angajarea cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile aferente Programului pentru tipurile de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) și c)-e) în baza creditelor de angajament stabilite conform prevederilor alin. (1) și (1^1), precum și o parte din operațiunile specifice fazei de lichidare, iar autoritatea de plată efectuează înregistrarea în contabilitate - operațiune specifică fazei de lichidare -, precum și ordonanțarea și plata acestora în baza creditului bugetar, stabilit conform prevederilor alin. (1) și (1^1).16. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene stabilește creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării Programului pentru proiectele și activitățile SEAF prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. e) și acestea se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene care asigură managementul SEAF.17. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Se autorizează Unitatea Națională de Coordonare, precum și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene să dezangajeze în cadrul proiectelor/măsurilor/proiectelor și activităților SEAF fondurile neutilizate/economiile rezultate din implementarea acestora. Sumele rezultate pot fi angajate pe parcursul întregului exercițiu bugetar pentru proiecte noi sau proiecte aflate în derulare.18. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Proiectele/Măsurile/Proiectele și activitățile SEAF din prezentul capitol vizează tipurile de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) și c)-e).19. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Controlul financiar preventiv și auditul intern ale fondurilor derulate în cadrul Programului se exercită la nivelul beneficiarilor de proiecte/măsuri/proiecte și activități SEAF, prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. a)-d) și f), al autorității de plată, în conformitate cu legislația în vigoare.(2) Prin derogare de la prevederile art. 2 lit. k) și ale art. 8 alin. (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită prin acordarea de viză asupra proiectelor de operațiuni inițiate la nivelul autorității de plată/Direcției generale pregătire ECOFIN și asistență comunitară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice în vederea gestionării financiare a proiectelor/măsurilor, cu excepția proiectelor de operațiuni privind proiectele/măsurile pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene sau Ministerul Finanțelor Publice are calitatea de beneficiar de proiecte/măsuri.20. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Beneficiarii au obligația asigurării îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectelor/măsurilor/proiectelor și activităților SEAF, potrivit legislației în vigoare.(2) Beneficiarii de proiecte/măsuri/proiecte și activități SEAF au obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit, inclusiv Unității Naționale de Coordonare, organismului intermediar, autorității de plată și autorității de audit, și al SECO/SDC sau autorităților mandatate de partea elvețiană, în limitele competențelor care le revin, în cazul în care acestea efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente, informații.21. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Autoritatea de plată este responsabilă pentru constatarea, stabilirea și recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit din asistența financiară nerambursabilă prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a) și c)-e), precum și din soldul FEC.(2) În scopul realizării activității de constatare, respectiv de recuperare a creanțelor bugetare rezultate din nereguli, autoritatea de plată aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(3) Neregulile identificate în cadrul asistenței financiare nerambursabile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) și c)-e) se raportează în conformitate cu regulile de implementare a Programului.22. La articolul 16, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Beneficiarii au obligația de a transmite documentele aferente proiectului/măsurii/proiectelor și activităților SEAF solicitate de către autoritatea de plată la termenele și în formatele standard stabilite potrivit prevederilor acordului privind proiectul și acordului de implementare sau contractelor de finanțare și, respectiv, acordului/acordurilor de delegare, completate cu informații corecte, complete și de calitate corespunzătoare și la termen.(2) Autoritatea de plată transferă fondurile externe nerambursabile primite în cadrul Programului către beneficiarii de proiecte/măsuri/proiecte și activități SEAF numai pentru acele proiecte/măsuri/proiecte și activități SEAF pentru care au fost îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul IINormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.302/2012, se modifică în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, și al ministrului finanțelor publice.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Rovana Plumb
  București, 9 august 2017.Nr. 10.-----