ORDIN nr. 273 din 3 august 2017privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 10 august 2017  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole, al Direcției generale afaceri europene și relații internaționale și al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nr. 259.344 din 26.07.2017,în conformitate cu:– Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității, cu modificările ulterioare;– Regulamentul delegat (UE) 2017/1155 al Comisiei din 15 februarie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 în ceea ce privește măsurile de control legate de cultivarea cânepii, anumite dispoziții referitoare la plata de ecologizare, plata pentru tinerii fermieri care exercită controlul asupra unei persoane juridice, calcularea cuantumului per unitate în cadrul sprijinului cuplat facultativ, părțile de drepturi la plată și anumite cerințe în materie de notificare legate de schema de plată unică pe suprafață și de sprijinul cuplat facultativ, precum și de modificare a anexei X la Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 41, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Verificarea realizării producției minime anuale se face prin raportarea cantității livrate în cadrul măsurii la suprafața parcelelor solicitate în cererea unică de plată pentru sprijinul cuplat pentru măsura respectivă.2. La articolul 41, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Nerespectarea prevederilor alin. (4), precum și lipsa sau prezentarea după termen a documentelor obligatorii atrag respingerea sprijinului pentru măsura de sprijin cuplat în cauză, solicitată în cererea unică de plată. Nerespectarea prevederilor alin (5), precum și lipsa sau prezentarea după termen a documentelor obligatorii atrag respingerea de la plată a sprijinului pentru suprafața culturii în cauză, aferente măsurii pentru care nu se respectă această prevedere.3. La articolul 49, literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) au încheiat un contract cu o fabrică de bere/unități de procesare a hameiului pentru scop farmaceutic/unități de procesare a hameiului pentru producția de bere, înregistrate în Oficiul Național al Registrului Comerțului. Fac excepție fermierii care au și calitatea de procesator, înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru producția ce urmează a fi procesată în unitatea proprie;………………………...........................................................…d) în situația în care fermierul are și calitatea de procesator, înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului, acesta face dovada procesării producției minime prevăzute la lit. c), prin documente contabile interne, până la data de 15 mai a anului următor anului de cerere.4. La articolul 59 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) în situația în care fermierul are și calitatea de procesator înregistrat pentru siguranța alimentelor la ANSVSA, acesta face dovada procesării producției minime, prin documente contabile interne, până la data prevăzută la lit. c).5. La articolul 86, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Elementele de peisaj declarate de fermier sunt prevăzute în anexa nr. 7 și reprezintă acele elemente situate în interiorul sau adiacent parcelei de teren arabil declarată de către fermier.6. La articolul 86, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Suprafața care urmează a fi calificată drept zonă de interes ecologic se calculează astfel:a) în ceea ce privește gardurile vii, fâșiile împădurite, arborii în aliniament și rigolele, suprafața se calculează până la o lățime maximă de 10 metri;b) în ceea ce privește pâlcurile arbustive din zona de câmpie, inclusiv arborii în grup și iazurile, suprafața se calculează până la o dimensiune maximă de 0,3 hectare.7. La articolul 86, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Zonele-tampon sunt suprafețele de teren arabil înierbat sau cultivate cu plante graminee perene sau cu plante leguminoase perene. Zonele-tampon includ și benzile-tampon sau fâșiile de protecție aflate de-a lungul cursurilor de apă protejate prin standardul privind bunele condiții agricole și de mediu GAEC 1 și prin cerințele legale în materie de gestionare SMR 1 și SMR 10, prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013. Zonele-tampon situate în vecinătatea apelor de suprafață sau a captărilor de apă potabilă trebuie să respecte cerința privind interzicerea aplicării pesticidelor și a fertilizanților. În cazul zonelor-tampon de-a lungul cursurilor de apă, vegetația riverană este inclusă în scopul calculării zonei de interes ecologic. În cazul zonelor-tampon și a marginilor de câmp care diferă de cele prevăzute sau protejate prin GAEC 1, SMR 1 și SMR 10, suprafața care urmează a fi calificată drept zonă de interes ecologic se calculează până la o lățime maximă de 20 metri. În zonele-tampon și pe marginile de câmp nu trebuie să existe nicio producție agricolă. În zonele-tampon și pe marginile de câmp se permite pășunatul sau tăierea ierbii în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția să poată fi în continuare distinse de terenul agricol adiacent. Detaliile privind zonele-tampon și marginile de câmp sunt prevăzute în anexa nr. 7.8. La articolul 86, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Elementele de peisaj și zonele-tampon/marginile de câmp sunt considerate adiacente terenului arabil în cazul în care o astfel de zonă-tampon sau margine de câmp sau un astfel de element de peisaj este adiacent(ă) terenului arabil sau unei zone de interes ecologic direct adiacentă terenului arabil al unei exploatații.9. După articolul 86 se introduce un nou articol, articolul 86^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 86^1În sensul prezentului capitol, în cazul în care aceeași suprafață este determinată pentru mai multe practici agricole benefice pentru climă și mediu, menționate la art. 17 alin. (1) din ordonanță, suprafața respectivă este luată în considerare separat pentru fiecare dintre aceste practici în vederea calculării plății pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu.10. La articolul 105^1, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Anul aprobării derogării de la durata perioadei de conversie reprezintă primul an de angajament în cadrul submăsurii 11.2, angajamentul aflat în derulare în baza submăsurii 11.1 este adaptat la condițiile specifice ale submăsurii 11.2. Beneficiarul trebuie să îndeplinească angajamentul adaptat pentru restul duratei angajamentului inițial, prin menținerea certificării suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării angajamentului respectiv.(3) Plata acordată în anul obținerii derogării de la durata perioadei de conversie pentru angajamentul adaptat va fi cea aferentă pachetului corespondent din submăsura 11.2.11. După articolul 105^2 se introduce un nou articol, articolul 105^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 105^3(1) În situația în care pe parcursul implementării angajamentului M11/pachetul 5 din M 214 beneficiarul schimbă categoria de folosință a terenului, pentru parcelele respective nu i se vor aplica sancțiuni administrative dacă face dovada continuării practicilor agriculturii ecologice pe suprafețele angajate (prin depunerea certificatului de conformitate) și a respectării celorlalte condiții specifice menținerii suprafeței în sistem ecologic de agricultură pe perioada rămasă de angajament.(2) Beneficiarul nu va putea obține plata compensatorie pentru parcelele pe care a schimbat categoria de folosință, nici pentru pachetul pentru care are angajament, nici pentru pachetul care ar corespunde noii categorii de folosință, pe perioada rămasă (până la finalizarea perioadei de conversie pentru submăsura 11.1, respectiv până la finalizarea perioadei de 5 ani aferentă submăsurii 11.2/variantei de pachet 5 din M 214).(3) Beneficiarul va putea deschide angajament nou în cadrul submăsurii 11.2 pentru pachetul corespondent noii categorii de folosință astfel:a) după finalizarea perioadei de conversie de 2 sau 3 ani în cazul în care angajamentul inițial era semnat pentru submăsura 11.1;b) după finalizarea perioadei de 5 ani în cazul în care angajamentul inițial era semnat pentru submăsura 11.2/pachetul 5 din M 214.(4) Dacă fermierul dorește să deschidă un alt angajament pentru pachetul corespondent noii categorii de folosință înaintea finalizării angajamentului inițial, angajamentul inițial se închide anticipat și se recuperează sumele plătite anterior. Beneficiarul care, pe parcursul implementării angajamentului M11/pachetul 5 din M 214, a schimbat categoria de folosință a terenului pe o parte din parcele va putea beneficia în continuare de plată pentru celelalte suprafețe aflate sub angajament pe care înființează culturi eligibile în cadrul pachetelor pentru care a semnat angajamentul curent.12. Anexa nr. 7 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPunctele 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12 ale art. I se aplică începând cu anul de cerere 2018.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  București, 3 august 2017.Nr. 273.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 619/2015)
  LISTA
  zonelor de interes ecologic și echivalența acestora în hectare
  *Font 8*┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│         Element         │             Detalii                           │Factor de│Factor de│Suprafața││                         │                                               │conversie│ponderare│zonei de ││                         │                                               │         │         │interes  ││                         │                                               │         │         │ecologic │├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│            0            │          1                                    │    2    │    3    │4 = 2 x 3│├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Terase (pe 1 m lungime)  │Construcții destinate prevenirii și combaterii │         │         │         ││                         │eroziunii solului, executate de-a lungul       │         │         │         ││                         │curbelor de nivel, pe terenuri arabile în pantă│         │         │         ││                         │Înălțime minimă 1 m, lățime minimă 3 m         │    2    │   1     │  2 mp   │├─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤│      Elemente de peisaj:                                                                              │├─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤│- garduri vii/fâșii      │Șiruri de arbuști/arbori formate din diferite  │         │         │         ││împădurite/ arbori în    │specii, pentru care suprafața zonei de interes │         │         │         ││aliniament (pe 1 m)      │ecologic se calculează până la o lățime maximă │         │         │         ││                         │de 10 metri                                    │     5   │    2    │ 10 mp   │├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│- arbore izolat (per     │                                               │         │         │         ││arbore)                  │                     -                         │    20   │   1,5   │ 30 mp   │├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│- pâlcuri arbustive din  │Pâlcuri arbustive, inclusiv arborii în grup,   │Nu se    │   1,5   │1,5 mp   ││zona de câmpie (pe 1 mp) │tufele sau pietrele, pentru care suprafața     │aplică.  │         │         ││                         │zonei de interes ecologic se calculează pentru │         │         │         ││                         │o dimensiune maximă de 0,3 hectare             │         │         │         │├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│- iazuri (pe 1 mp)       │Acumulări permanente naturale de apă stătătoare│Nu se    │   1,5   │1,5 mp   ││                         │cu suprafața de minimum 0,01 ha, exclusiv      │aplică.  │         │         ││                         │rezervoarele din beton sau din plastic, pentru │         │         │         ││                         │care suprafața zonei de interes ecologic se    │         │         │         ││                         │calculează până la o dimensiune maximă de 0,3  │         │         │         ││                         │hectare                                        │         │         │         │├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│- rigole (pe 1 m)        │Șanțuri sau canale, precum și cursurile        │         │         │         ││                         │deschise de apă pentru irigații sau drenare,   │         │         │         ││                         │exclusiv cele cu pereți betonați, pentru care  │         │         │         ││                         │suprafața zonei de interes ecologic se         │         │         │         ││                         │calculează până la o lățime maximă de 10 metri │     5   │    2    │   10 mp │├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Zone-tampon și margini de│Pot fi orice zone-tampon și margini de câmp cu │     6   │  1,5    │    9 mp ││câmp (pe 1 m)            │lățime minimă de 1 metru. Fâșiile de protecție │         │         │         ││                         │existente pe terenurile arabile situate în     │         │         │         ││                         │vecinătatea apelor de suprafață au o lățime    │         │         │         ││                         │minimă de 1 m pe terenurile cu panta de până la│         │         │         ││                         │12% și de 3 m pe terenurile cu panta mai mare  │         │         │         ││                         │de 12%, panta terenului fiind panta medie a    │         │         │         ││                         │blocului fizic adiacent cursului de apă        │         │         │         ││                         │(obligatorii prin GAEC 1).                     │         │         │         ││                         │De-a lungul cursurilor de apă, aceste zone pot │         │         │         ││                         │include benzi cu vegetație riverană inclusă în │         │         │         ││                         │scopul calculării zonei de interes ecologic.   │         │         │         ││                         │Suprafața zonei de interes ecologic se         │         │         │         ││                         │calculează până la o lățime maximă de 20 metri │         │         │         ││                         │dacă elementul de peisaj diferă de cele        │         │         │         ││                         │prevăzute sau protejate prin GAEC1, SMR1 și    │         │         │         ││                         │SMR10.                                         │         │         │         │├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Zone cu specii forestiere│Zone cu plantații de salcie (Salix L.), plop   │Nu se    │  0,3    │0,3 mp   ││cu ciclu scurt de        │alb (Populus alba) și plop negru (Populus      │aplică.  │         │         ││producție (pe 1 mp)      │nigra)                                         │         │         │         │├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Zonele împădurite        │Terenuri agricole împădurite prin măsura 221   │Nu se    │     1   │  1 mp   ││menționate la art. 32    │"Prima împădurire a terenurilor agricole" din  │aplică.  │         │         ││alin. (2) lit. (b) pct.  │cadrul PNDR 2007-2013, prin submăsura 8.1      │         │         │         ││(ii) din Regulamentul    │"Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite"│         │         │         ││(UE) nr. 1.307/2013, cu  │din cadrul PNDR 2014-2020 sau în temeiul unei  │         │         │         ││modificările și comple-  │scheme naționale ale cărei condiții respectă   │         │         │         ││tările ulterioare        │dispozițiile art. 43 alin. (1), (2) și (3) din │         │         │         ││(pe 1 mp)                │Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 sau ale       │         │         │         ││                         │art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013   │         │         │         │├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Zone cu culturi secundare│Amestecurile de specii de culturi prevăzute în │Nu se    │   0,3   │ 0,3 mp  ││sau strat vegetal        │anexa nr. 9 la ordin                           │aplică.  │         │         ││(pe 1 mp)                │                                               │         │         │         │├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Zonele cu culturi        │Culturile prevăzute în anexa nr. 10 la ordin   │Nu se    │   0,7   │ 0,7 mp  ││fixatoare de azot        │                                               │aplică.  │         │         ││(pe 1 mp)                │                                               │         │         │         │└─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
  ----