REGULAMENT din 4 august 2017privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație" din administrația publică locală
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 9 august 2017    Notă
    Aprobat prin Hotărârea nr. 569 din 4 august 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 9 august 2017.
     +  Articolul 1Prezentul regulament stabilește locurile de muncă, categoriile de personal și mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă respectiv, a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație“ din administrația publică locală.  +  Articolul 2(1) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă sunt acelea care presupun condiții de muncă periculoase sau vătămătoare constatate ca urmare a determinărilor sau, după caz, expertizărilor de specialitate de către organele abilitate în acest sens.(2) Beneficiază de sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă următoarele categorii de personal, angajați în administrația publică locală:a) funcționari publici;b) personal contractual.(3) Mărimea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă este prevăzută în anexa, care face parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 3(1) Sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă prevăzut la art. 2 alin. (3) se acordă în condițiile în care, la eliberarea buletinelor de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă, s-au avut în vedere următoarele criterii:a) înregistrarea de îmbolnăviri profesionale ca urmare a activității desfășurate la locul de muncă;b) existența unor indici de morbiditate la locurile de muncă respective;c) înregistrarea unor cazuri de accidente de muncă produse la locul de muncă.(2) În vederea acordării sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă prevăzut la alin. (1), buletinele de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă, eliberate de compartimentele de specialitate din cadrul direcțiilor de sănătate publică, care constată că s-au aplicat toate măsurile posibile de normalizare a condițiilor de muncă și că toate instalațiile de protecție a muncii funcționează normal, se refac ori de câte ori intervin modificări semnificative în ceea ce privește tehnologia, echipamentele de muncă și amenajarea locurilor de muncă, dar nu mai târziu de 36 de luni de la data emiterii.  +  Articolul 4La stabilirea, de la caz la caz, a cuantumului sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă se au în vedere următorii factori de risc:a) existența factorilor nocivi și mecanismul de acțiune a acestora asupra organismului;b) intensitatea de acțiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;c) durata de expunere la acțiunea factorilor nocivi;d) existența unor condiții de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care determină un risc de îmbolnăvire sau de accidentare;e) structura și nivelul morbidității în raport cu specificul locului de muncă.  +  Articolul 5Sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă se acordă, pe baza rezultatelor buletinelor de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă, întregului personal al instituției respective sau numai pentru anumite categorii de personal.  +  Articolul 6Personalul altor instituții, precum și personalul din alte compartimente din aceeași instituție, care își desfășoară activitatea la unul dintre locurile de muncă prevăzute la art. 2 alin. (1), beneficiază de sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă prevăzut la locurile de muncă respective, proporțional cu timpul cât prestează activitate la aceste locuri de muncă.  +  Articolul 7Cuantumul sporului se stabilește prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bază în luna respectivă, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă prevăzute la art. 2 alin. (1), potrivit anexei la prezentul regulament.  +  Articolul 8Locurile de muncă, categoriile de personal și stabilirea concretă, de la caz la caz, a sporurilor pentru personalul care își desfășoară activitatea în condiții periculoase sau vătămătoare se aprobă de ordonatorul principal de credite, la propunerea structurii cu atribuții în domeniul resurselor umane, cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanților salariaților, după caz.  +  Articolul 9Sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, în limitele prevăzute în anexa la prezentul regulament, se acordă cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.  +  Articolul 10Sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă se acordă pentru activitatea desfășurată, conform contractului individual de muncă/raportului de serviciu, în cadrul programului normal de lucru.  +  ANEXĂla regulamentMărimea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncăa) Spor de până la 15% din salariul de bază pentru personalul din cadrul administrației publice locale care își desfășoară activitatea sub influența a 4 factori de risc din cei prevăzuți la art. 4 din regulamentb) Spor de până la 10% din salariul de bază pentru personalul din cadrul administrației publice locale care își desfășoară activitatea sub influența a 3 factori de risc din cei prevăzuți la art. 4 din regulamentc) Spor de până la 5% din salariul de bază pentru personalul din cadrul administrației publice locale care își desfășoară activitatea sub influența a 2 factori de risc din cei prevăzuți la art. 4 din regulament----