METODOLOGIE din 12 mai 2016de aprobare a depășirii posibilității anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici și/sau abiotici
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 1 iunie 2016  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 884 din 12 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 414 din 1 iunie 2016.
   +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie stabilește condițiile și procedura pentru:a) aprobarea depășirii posibilității anuale în cazul apariției produselor accidentale I, ca urmare a acțiunii factorilor biotici și/sau abiotici destabilizatori, având în vedere dispozițiile art. 59 alin. (10) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) aplicarea dispozițiilor art. 20 alin. (3) și art. 62 alin. (3), (4) și (4^3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-08-2017, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.094 din 17 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 21 august 2017 ) (2) La apariția produselor accidentale I se aplică regulile privitoare la punerea în valoare din norma tehnică privind punerea în valoare, respectiv urmărindu-se aplicarea dispozițiilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare. (la 17-10-2016, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.997 din 13 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 17 octombrie 2016 )  +  Articolul 2(1) Aprobarea depășirii posibilității anuale în cazul apariției produselor accidentale I, ca urmare a acțiunii factorilor biotici și/sau abiotici destabilizatori, se realizează diferențiat, în funcție de volumul de masă lemnoasă exploatată în cadrul unității de gospodărire în perioada de timp trecută de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic, după cum urmează: (la 21-08-2017, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.094 din 17 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 21 august 2017 ) (2) Conducătorul structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură emite decizia de aprobare dacă ocolul silvic care solicită aprobarea depune o documentație, care cuprinde:a) memoriul justificativ prin care este/sunt prezentat/ prezentați factorul/factorii biotic/biotici sau abiotic/abiotici care a/au afectat arboretele;b) informațiile tehnice prevăzute în anexa nr. 1;c) dovada raportării prin Sistemul integrat de raportare al situațiilor de urgență dacă produsele accidentale I au apărut ca urmare a incendiilor și/sau a doborâtorilor de vânt;d) fotografii relevante privitoare la afectare.(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se întocmesc de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice. (la 21-08-2017, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.094 din 17 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 21 august 2017 ) (4) Informațiile tehnice prevăzute la alin. (2) lit. b) se certifică sub semnătură de către:a) expertul care asigură controlul tehnic pentru lucrările de amenajare a pădurilor din cadrul unității specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor care a întocmit amenajamentul silvic; în cazul în care această unitate nu mai funcționează, poate participa un expert dintr-o altă unitate autorizată;b) șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice;c) reprezentantul unității/entității din cadrul administratorului, pentru fondul forestier proprietate publică a statului, după caz.(5) Conducătorul structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în a cărei rază teritorială sunt constituite partizile de produse accidentale pentru care au fost constituite actele de punere în valoare, emite decizia de aprobare a depășirii posibilității anuale, prevăzută la alin. (1) lit. b), dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) documentația depusă este completă și corespunzătoare;b) un reprezentant al structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură a constatat, prin control în teren realizat la minimum 10% din numărul de acte de punere în valoare întocmite de fiecare ocol silvic, dar nu mai puțin de un act de punere în valoare/ocol silvic, că întocmirea acestora s-a realizat în condiții legale. Dacă prin control se constată că la întocmirea oricărui act de punere în valoare din eșantionul controlat nu au fost respectate normele tehnice, controlul se va extinde la totalitatea actelor de punere în valoare depuse. În această situație vor fi emise deciziile de aprobare numai pentru actele de punere în valoare care au fost întocmite cu respectarea normelor tehnice. (la 17-10-2016, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.997 din 13 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 17 octombrie 2016 )  +  Articolul 3(1) Proprietarul/Succesorul în drepturi/orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct și demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum 10 ani pentru fondul forestier pe care îl deține, cu suprafața de maximum 10 ha, pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic, poate recolta un volum de maximum 5 mc/an/ha de pe această suprafață, în funcție de caracteristicile structurale ale arboretului; volumul care se poate recolta pe un hectar, indiferent de numărul persoanelor beneficiare sau de calitatea acestora, este de maximum 5 mc/an. (la 21-08-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.094 din 17 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 21 august 2017 ) (2) Procedura de urmat în vederea aprobării recoltării volumului prevăzut la alin. (1) este următoarea:a) proprietarul depune o cerere prin care solicită ocolului silvic punerea în valoare a unui volum de maximum 3 mc/an/ha;b) ocolul silvic este obligat ca în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii cererii prevăzute la lit. a) să realizeze punerea în valoare, în limita creșterii medii curente a arboretului/arboretelor, calculată în funcție de caracteristicile acestuia/acestora, fără a depăși limita a 3 mc/ha;c) beneficiarul contractului de servicii silvice solicită în scris ocolului silvic autorizarea parchetului spre exploatare, ocolul silvic având obligația să autorizeze partida în cel mult 15 zile de la solicitare;d) volumele autorizate spre exploatare, pe fiecare proprietar care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1), se înscriu de către ocolul silvic în Registrul recoltărilor de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legislația nu prevede ca recoltarea să se facă în baza amenajamentului silvic, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, și se comunică semestrial structurii de specialitate competente teritorial a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;e) structura de specialitate competentă teritorial a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură centralizează situațiile din registre și le publică trimestrial pe pagina de web proprie în același format ca în anexa nr. 2. (la 21-08-2017, Alineatul (3) din Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.094 din 17 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 21 august 2017 ) (4) Punerea în valoare în arboretele prevăzute la alin. (1) și în vegetația forestieră din afara fondului forestier național supusă prezentei metodologii, amplasate în arii naturale protejate, se realizează și cu respectarea, după caz, a următoarelor condiții: a) prevederile planurilor de management sau, după caz, ale regulamentelor ariilor naturale protejate, aprobate în condițiile legii; b) în baza notificării administratorului/custodelui ariei protejate de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, cu cel mult 10 zile înainte de punerea în valoare, în situația în care aria naturală protejată are administrator/custode, dar planul de management nu este aprobat;c) în baza notificării autorității competente pentru arii protejate, potrivit legii, de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, cu cel mult 10 zile înainte de punerea în valoare, în situația în care aria naturală protejată nu are administrator/custode și nici plan de management aprobat. (la 21-08-2017, Alineatul (4) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.094 din 17 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 21 august 2017 ) (la 21-08-2017, Alineatul (5) din Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.094 din 17 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 21 august 2017 ) (6) Sunt interzise punerea în valoare și autorizarea spre exploatare a masei lemnoase în arboretele care sunt incluse în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România. (la 21-08-2017, Alineatul (6) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.094 din 17 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 21 august 2017 ) (la 17-10-2016, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.997 din 13 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 17 octombrie 2016 )  +  Articolul 4(1) Prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (1), volumul de maximum 5 mc/an/ha poate fi depășit cu volumul arborilor și/sau arboretelor din fondul forestier afectați/afectate de factori biotici și/sau abiotici destabilizatori.(2) Ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice pentru fondul forestier care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) și în care se află arboretele afectate de factori biotici și/sau abiotici destabilizatori prevăzute la alin. (1) realizează punerea în valoare a masei lemnoase afectate și transmite o notificare la structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, însoțită de actul de punere în valoare întocmit și de fotografii relevante privitoare la afectare.(3) Structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură verifică prin sondaj actele de punere în valoare prevăzute la alin. (2). Rezultatul verificărilor se comunică ocolului silvic care a făcut notificarea, în cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea notificării.(4) Aprobarea actelor de punere în valoare prevăzute la alin. (2) și emiterea autorizațiilor de exploatare se fac de către șeful ocolului silvic, dar nu mai înainte de termenul de 10 zile lucrătoare de la transmiterea notificării prevăzute la alin. (3).(5) Volumul arborilor afectați de factori destabilizatori biotici și/sau abiotici aprobat spre extragere, cu care se depășește volumul de 5 mc/an/ha, se scade din volumul de recoltat în următorii ani.(6) Produsele lemnoase rezultate în urma acțiunii factorilor biotici și/sau abiotici destabilizatori în condițiile prevăzute la alin. (1) sunt produse accidentale.(7) În cazul în care intensitatea acțiunii factorilor biotici și/sau abiotici destabilizatori a determinat ca o suprafață de fond forestier să fie despădurită, aceasta se va reîmpăduri în maximum două sezoane de vegetație pe cheltuiala proprietarului. Compoziția de împădurire se va face cu specii corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, conform datelor existente în amenajamentele silvice precedente.(8) Punerea în valoare a masei lemnoase afectate de factori biotici și/sau abiotici destabilizatori, în condițiile prevăzute la alin. (1), de pe suprafețele care sunt cuprinse în arii naturale protejate, se realizează și cu respectarea, după caz, a următoarelor condiții:a) prevederile planurilor de management ale ariilor naturale protejate, aprobate în condițiile legii;b) notificarea administratorului de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, cu cel puțin 10 zile înainte de punerea în valoare, și obținerea avizului, potrivit legii, în situația în care aria naturală protejată are administrator, dar planul de management nu este aprobat;c) notificarea autorității competente potrivit legii, de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, cu cel puțin 10 zile înainte de punerea în valoare, și obținerea avizului, potrivit legii, în situația în care aria naturală protejată nu are administrator și nici plan de management aprobat. (la 21-08-2017, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.094 din 17 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 21 august 2017 )  +  Articolul 5(1) Volumul prevăzut la art. 3 alin. (1) se determină utilizând tabelele de cubaj, pe specii prevăzute în anexa nr. 13 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării și valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării.(2) Autorizarea spre exploatare a masei lemnoase pentru situațiile prevăzute la art. 3 și 4 se face în maximum 15 zile lucrătoare de la data aprobării actului de punere în valoare, dacă masa lemnoasă este amplasată într-o arie naturală protejată, și de maximum 10 zile lucrătoare, dacă aceasta nu este amplasată într-o arie naturală protejată. (la 21-08-2017, Alineatul (2) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.094 din 17 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 21 august 2017 )  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologie*Font 7*                                                                                                  Aprobat                                                                              Conducătorul structurii teritoriale de specialitate al                                                                            autorității publice centrale care răspunde de silvicultură,                                                                                  .................................................                                                         Informații tehnice┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Unitatea │Subuni-│ Posi- │Posi- │Posi- │Volumul recoltat│ Volumul rămas de recoltat în:**) ││ de │tatea │ bili- │bili- │bili- │de la intrarea │ ││producție│ de │ tatea │tatea*)│tatea │ în vigoare a │ ││/de bază │pro- │anuală │anuală │anuală │amenajamentului │ ││ │ducție │ la │la │multi- │ silvic │ ││ │ │ data │momen- │plicată├──────┬─────────┼────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤│ │ │intră- │tul │cu │ Total│din care │ Anul I │ Anul II│Anul III│ Anul IV│ Anul V │Anul VI │Anul VII│Anul VIII│Anul IX │├───┬─────┤ │rii în │soli- │numărul│- mc -│produse │ după │ după │ după │ după │ după │ după │ după │ după │ după ││Nr.│Denu-│ │vigoare│citării│de ani │ │acciden- │aprobare│aprobare│aprobare│aprobare│aprobare│aprobare│aprobare│ aprobare│aprobare││ │mirea│ │a ame- │-mc/an-│de │ │ tale I │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │naja- │ │apli- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │mentu- │ │care a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │lui │ │amena- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │silvic │ │jamen- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │-mc/an-│ │tului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │silvic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │-mc/an-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │└───┴─────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┘           Șef ocol silvic, Reprezentant Expert CTAP, Reprezentant al structurii teritoriale         ..................... unitate/entitate, ................... de specialitate al autorității publice                                         ..................... centrale care răspunde de silvicultură,                                                                                                             ........................... Notă
  ──────────
  *) Posibilitatea anuală recalculată pentru unități de producție la care suprafața s-a diminuat (ca urmare a retrocedărilor, a vânzărilor pentru părți din proprietate etc.) prin diminuarea acesteia cu volumul prevăzut a se recolta din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare, amplasate în suprafețele care cu care s-a diminuat.
  **) Se calculează în condițiile art. 59 alin. (11) din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicat, cu modificările ulterioare.
  ──────────
   +  Anexa nr. 2la metodologieOcolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice...................................REGISTRUL RECOLTĂRILORde masă lemnoasă din fondul forestierpentru care legislația nu prevede ca recoltareasă se facă în baza amenajamentului silvic*Font 7*┌────┬───────┬──────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┬────────┬──────────┬────────────────┬────────────────┐│Nr. │Județul│ Numele și │Nr. contract │ Suprafața │ Volumul │Factorii│ Volumul │Perioada în care│ Actul emis de ││crt.│ │ prenumele │ de │ conform │ autorizat │ biotici│autorizat │nu se recoltează│administratorul ││ │ │proprietarului│administrare/│documentelor│ spre │ sau │ spre │masă lemnoasă ca│ conducătorul ││ │ │ │ servicii │ de │exploatare │abiotici│exploatare│ urmare a │ structurii ││ │ │ │ silvice și │proprietate │ în │ și │ în │exploatării în │teritoriale de ││ │ │ │ perioada │ - ha - │condițiile │ gradul │condițiile│ condițiile │ specialitate ││ │ │ │ pentru care │ │art. 3 din │ de │ art. 4 art. 4 alin. (8)│ a autorității ││ │ │ │ a fost │ │metodologie│manifes-│ alin. (6)│din metodologie │publice centrale││ │ │ │ încheiat │ │ - mc - │tare │ din │ - ani - │pentru protecția││ │ │ │ │ │ │ │metodo- │ │mediului, pentru││ │ │ │ │ │ │ │logie │ │ situația ││ │ │ │ │ │ │ │ - mc - │ │ prevăzută la ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │art. 3 alin. (3)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │din metodologie │├────┼───────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├────┼───────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────┴──────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴────────┴──────────┴────────────────┴────────────────┘