ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 10 septembrie 1999pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 14 septembrie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 27 septembrie 1996, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Gestionarea fondurilor de vânătoare se atribuie de către autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura organizaţiilor vânătoresti legal constituite din România, Regiei Naţionale a Pădurilor, unităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică cu profil cinegetic din România, denumite, în sensul prezentei legi, gestionari ai fondurilor de vânătoare."2. La articolul 8, litera d) va avea următorul cuprins:"d) stabileşte tarifele minime de la care se porneşte la determinarea, prin licitaţie publică, a valorii reale a tarifelor de atribuire în gestiune a fondurilor de vânătoare, precum şi nivelul tarifelor minime percepute vânătorilor români şi străini pentru acţiuni de vânătoare în România;"3. La articolul 25 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:"c) cetăţenii străini, care fac dovada calităţii de vânător în ţara de domiciliu, ca invitaţi, contra cost, şi sub răspunderea directa a gestionarului fondului de vânătoare."4. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 47 se abroga.  +  Articolul 2 (1) Atribuirea gestiunii fondurilor de vânătoare, potrivit art. 4 din Legea nr. 103/1996, se va face în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Contractele de dare în folosinţă a fondurilor de vânătoare, încheiate în baza Legii nr. 26/1976 privind economia vânatului şi vânătoarea, îşi prelungesc valabilitatea până la încheierea contractelor de gestionare a fondurilor de vânătoare cu noii gestionari, dar nu mai mult de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 3Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul apelor,pădurilor şi protecţieimediului,Romica Tomescu--------