NORME din 10 septembrie 2013 de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 23 septembrie 2013    Notă
    *) Aprobate prin ORDINUL nr. 2.112 din 10 septembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 23 septembrie 2013.
     +  Capitolul ITransmiterea către Autoritatea de management al Programului operațional sectorial Mediu,  respectiv către Autoritatea de management  pentru Programul operațional Infrastructura mare,  pentru proiectele preluate integral sau parțial  din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020, a solicitărilor privind suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare (la 18-08-2017, Titlul Capitolului I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 5.591 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 18 august 2017 )  +  Articolul 1Beneficiarii prevăzuți la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 și pentru proiecte preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, transmit către Autoritatea de management al Programului operațional sectorial Mediu, pe baza analizei cu privire la încadrarea în prevederile art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea cu privire la suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate de Autoritatea de management al Programului operațional sectorial Mediu, pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, proiectelor implementate prin Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, precum și proiectelor preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme. (la 18-08-2017, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 5.591 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 18 august 2017 )  +  Articolul 2(1) Beneficiarii depun o singură solicitare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare și a accesoriilor acestora, denumită în continuare solicitare, pentru toate contractele de achiziție publică din cadrul unui proiect, și aceasta are ca obiect exclusiv corecțiile financiare și accesoriile acestora aplicate pe valoarea contractelor finanțată prin intermediul Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013. (la 18-08-2017, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 5.591 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 18 august 2017 ) (2) Solicitarea va fi semnată de reprezentantul legal. (la 18-08-2017, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 5.591 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 18 august 2017 ) (3) Documentele atașate potrivit prevederilor prezentelor norme vor avea mențiunea "Conform cu originalul" și semnătura managerului de proiect.  +  Articolul 2^1Beneficiarii prevăzuți la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 și pentru proiecte preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, transmit către Autoritatea de management pentru Programul operațional Infrastructura mare, pe baza analizei cu privire la încadrarea în prevederile art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea privind suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate de Autoritatea de management pentru Programul operațional Infrastructura mare pentru proiectele preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020, pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme. (la 18-08-2017, Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 5.591 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 18 august 2017 )  +  Articolul 2^2(1) Beneficiarii depun o singură solicitare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare și a accesoriilor acestora, denumită în continuare solicitare, pentru toate contractele de achiziție publică din cadrul unui proiect, și aceasta are ca obiect exclusiv corecțiile financiare și accesoriile acestora aplicate la valoarea contractelor finanțată prin intermediul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020.(2) Solicitările pentru încadrarea în prevederile art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, a corecțiilor financiare și accesoriilor acestora se fac atât pentru sumele care au beneficiat de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, pentru POS Mediu 2007-2013, cât și pentru cele care nu au beneficiat de prevederile actului normativ menționat.(3) Solicitarea va fi semnată de reprezentantul legal.(4) Documentele atașate potrivit prevederilor prezentelor norme vor avea mențiunea «Conform cu originalul» și semnătura managerului de proiect. (la 18-08-2017, Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 5.591 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 18 august 2017 )  +  Capitolul IIVerificarea și certificarea de către Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial Mediu, respectiv de către Autoritatea de management pentru Programul operațional Infrastructura mare, pentru proiectele preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020, a solicitărilor privind suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare (la 18-08-2017, Titlul Capitolului II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 5.591 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 18 august 2017 )  +  Articolul 3(1) Solicitările se depun de către beneficiari la registratura Autorității de management al Programului operațional sectorial Mediu, denumită în continuare AM POS Mediu, pentru creanțele stabilite și reducerile aplicate de aceasta și vor fi înaintate spre analiză Serviciului financiar și monitorizare audit POS Mediu.(2) În scopul verificării și certificării solicitărilor transmise de beneficiari, Serviciul financiar și monitorizare audit POS Mediu realizează următoarele activități:a) solicită Direcției generale juridice, relația cu Parlamentul și afaceri europene confirmarea că beneficiarul nu se încadrează în prevederile art. 6 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare;b) solicită Compartimentului stabilire creanțe bugetare POS Mediu confirmarea că beneficiarul nu se încadrează în prevederile art. 6 lit. a) și b) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare; c) stabilește valoarea debitelor constituite pentru fiecare solicitare de plată transmisă de beneficiari și valoarea debitelor recuperate.(3) În situația în care Serviciul financiar și monitorizare audit POS Mediu constată că beneficiarul nu se încadrează în prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, solicită Serviciului verificare achiziții publice analiza solicitării beneficiarului și a documentelor care o însoțesc, în vederea stabilirii conformării cu prevederile art. 2 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare.(4) În cazul în care din analiza solicitării și a documentelor care o însoțesc se constată că beneficiarul se încadrează în prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul financiar și monitorizare audit POS Mediu întocmește «Nota pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare conform Ordonanței Guvernului nr. 15/2013, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice» și o supune aprobării conducerii Autorității de management POS Mediu.(5) În cazul în care din analiza documentelor se constată că beneficiarul nu se încadrează în prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul financiar și monitorizare audit POS Mediu întocmește «Nota privind neîncadrarea în prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice» și o supune aprobării conducerii Autorității de management POS Mediu.(6) În baza «Notei pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare conform Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice», aprobată de conducerea POS Mediu, se întocmește nota către ordonatorul principal de credite prin care se dispun măsurile ce se impun în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare.(7) După aprobarea notei de către ordonatorul principal de credite, măsurile dispuse prin aceasta se comunică beneficiarului. O copie a notei transmise beneficiarului se atașează la dosarul solicitării privind suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare și a accesoriilor acestora.(8) După aprobarea notei prevăzute la alin. (5) de către conducerea Autorității de management POS Mediu, aceasta se comunică beneficiarului.(9) Beneficiarul poate contesta nota prevăzută la alin. (5), comunicată potrivit alin. (8), în termen de 10 zile de la comunicare. Contestația se depune la registratura Autorității de management POS Mediu, însoțită de documente justificative, și va fi înaintată spre analiză unei comisii special constituite în acest sens prin decizie a conducerii Autorității de management POS Mediu.(10) Contestația prevăzută la alin. (9) se soluționează în termen de 30 de zile de la înregistrare, prin decizie aprobată de către conducerea Autorității de management POS Mediu, care se comunică beneficiarului, în termen de 5 zile de la aprobare.(11) Modelele notelor prevăzute la alin. (4) și (5) se aprobă prin decizie a conducerii Autorității de management POS Mediu. (la 18-08-2017, Articolul 3 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 5.591 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 18 august 2017 )  +  Articolul 3^1(1) Solicitările se depun de către beneficiari la registratura Autorității de management pentru Programul operațional Infrastructura mare, denumită în continuare AM POIM, pentru creanțele stabilite/reducerile aplicate aferente proiectelor preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020 și vor fi înaintate spre analiză Direcției plăți și contabilitate proiecte.(2) În scopul verificării și certificării solicitărilor transmise de beneficiari, Direcția plăți și contabilitate proiecte realizează următoarele activități:a) solicită Direcției generale juridice, relația cu Parlamentul și afaceri europene confirmarea că beneficiarul nu se încadrează în prevederile art. 6 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare;b) solicită Serviciului nereguli și monitorizare audit confirmarea că beneficiarul nu se încadrează în prevederile art. 6 lit. a) și b) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare;c) stabilește valoarea debitelor constituite pentru fiecare solicitare de plată transmisă de beneficiari și valoarea debitelor recuperate.(3) În situația în care Direcția generală juridică, relația cu Parlamentul și afaceri europene, respectiv Serviciul nereguli și monitorizare audit constată că beneficiarul nu se încadrează în prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, solicită Serviciului verificare achiziții publice analiza solicitării beneficiarului și a documentelor care o însoțesc, în vederea stabilirii conformării cu prevederile art. 2 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare.(4) Nota privind încadrarea solicitării beneficiarului în prevederile art. 2 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, va fi comunicată Direcției plăți și contabilitate proiecte de către Serviciul verificare achiziții publice. (5) În cazul în care din analiza solicitării și a documentelor care o însoțesc se constată că beneficiarul se încadrează în prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, Direcția plăți și contabilitate proiecte întocmește «Nota pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare conform Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice» și o supune aprobării conducerii AM POIM.(6) În cazul în care din analiza documentelor se constată că beneficiarul nu se încadrează în prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, Direcția plăți și contabilitate proiecte întocmește «Nota privind neîncadrarea în prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice» și o supune aprobării conducerii AM POIM.(7) În baza «Notei pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare conform Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice», aprobată de conducerea AM POIM, Direcția plăți și contabilitate proiecte întocmește nota către ordonatorul principal de credite prin care se dispun măsurile ce se impun în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare. (8) După aprobarea notei de către ordonatorul principal de credite, măsurile dispuse prin aceasta se comunică beneficiarului. O copie a notei transmise beneficiarului se atașează la dosarul solicitării privind suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare și a accesoriilor acestora.(9) După aprobarea notei prevăzute la alin. (6) de către conducerea AM POIM, aceasta se comunică beneficiarului.(10) Beneficiarul poate contesta nota prevăzută la alin. (6), comunicată potrivit alin. (9), în termen de 10 zile de la comunicare. Contestația se depune la registratura AM POIM, însoțită de documente justificative, și va fi înaintată spre analiză unei comisii special constituite în acest sens prin decizie a directorului general al AM POIM. (11) Contestația prevăzută la alin. (10) se soluționează în termen de 30 de zile de la înregistrare, prin decizie aprobată de directorul general al AM POIM, care se comunică beneficiarului în termen de 5 zile de la aprobare. (12) Modelele notelor prevăzute la alin. (5) și (6) se aprobă prin decizie a directorului general al AM POIM. (la 18-08-2017, Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 5.591 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 18 august 2017 )  +  Articolul 3^2Pentru proiectele preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020, titlurile de creanță care beneficiază de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, vor beneficia de aceste prevederi și pentru valoarea corecției aferente părții din contractul economic finanțate prin Programul operațional Infrastructura mare 2014-2020. (la 18-08-2017, Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 5.591 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 18 august 2017 )  +  Capitolul IIIPunerea în aplicare a măsurilor dispuse de către ordonatorul principal de credite, referitoare la suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare și a accesoriilor acestora aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice și a sumelor rezultate din aplicarea dobânzii datorate  +  Articolul 4(1) După aprobarea notelor prevăzute la art. 3 alin. (4) și (5), Serviciul financiar și monitorizare audit POS Mediu efectuează plata către beneficiar a sumelor reprezentând reduceri procentuale/corecții financiare aplicate și a debitelor reținute sau transferate prin plată voluntară. (la 18-08-2017, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 5.591 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 18 august 2017 ) (2) Pentru dobânda nerecuperată, conform unor titluri de creanță întocmite și comunicate beneficiarului până la data informării prevăzute la art. 3 alin. (8), beneficiarii nu vor mai fi considerați debitori. În vederea recuperării acesteia, Serviciul financiar și monitorizare audit POS Mediu realizează următoarele activități:a) transferă sumele aferente dobânzilor datorate, pentru care beneficiarul nu mai are calitatea de debitor, din contul de trezorerie alimentat din poziția bugetară prevăzută la art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, în contul de recuperare debite aferent Programului operațional sectorial Mediu, urmând a se efectua transferul pe surse de finanțare în conturile programului;b) comunică Compartimentului stabilire creanțe informațiile necesare pentru înregistrarea în Registrul debitorilor a sumelor recuperate. (la 18-08-2017, Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 5.591 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 18 august 2017 ) (3) Sumele rezultate din aplicarea dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a obligațiilor prevăzute la art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, pentru care nu au fost emise titluri de creanță, nu vor mai fi stabilite drept creanțe, cu excepția dobânzii aferente Fondului European de Dezvoltare Regională/Fondului de coeziune, denumit în continuare FEDR/FC.(4) Dobânda se calculează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare ca interval de timp prima zi după expirarea termenului de plată stabilit conform art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, și până la data comunicării către beneficiar a măsurilor dispuse de către ordonatorul principal de credite în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013.(5) Calculul dobânzii datorate aferente FEDR/FC se va realiza prin întocmirea procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.(6) După aprobarea de către conducerea AM POS Mediu a procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, Serviciul financiar și monitorizare audit POS Mediu realizează următoarele activități:a) transferă sumele reprezentând dobândă datorată aferentă FEDR/FC din contul de trezorerie alimentat din poziția bugetară prevăzută la art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, în contul de recuperare debite aferent Programului operațional sectorial Mediu, urmând a se efectua transferul în contul de disponibil aferent FEDR/FC;b) comunică Compartimentului stabilire creanțe informațiile necesare pentru înregistrarea în Registrul debitorilor a sumelor recuperate. (la 18-08-2017, Alineatul (6) din Articolul 4 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 5.591 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 18 august 2017 ) (7) Dosarele cuprinzând solicitările beneficiarilor cu privire la suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice și a sumelor rezultate din aplicarea dobânzii datorate se arhivează la nivelul Serviciului financiar și monitorizare audit. (la 18-08-2017, Alineatul (7) din Articolul 4 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 5.591 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 18 august 2017 )  +  Articolul 5Pentru corecțiile financiare/reducerile procentuale aplicate cheltuielilor aferente contractelor de achiziție publică prevăzute la art. 2 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, cerute la rambursare de către beneficiari ulterior depunerii și aprobării de către AM POS Mediu a solicitării prevăzute la art. 3 alin. (1), Serviciul financiar și monitorizare audit POS Mediu, în baza notei întocmite conform art. 3 alin. (4), efectuează plata către beneficiari din contul de trezorerie alimentat din poziția bugetară prevăzută la art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare. (la 18-08-2017, Articolul 5 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 5.591 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 18 august 2017 )  +  Articolul 5^1(1) După aprobarea notelor prevăzute la art. 3^1 alin. (5), Direcția plăți și contabilitate proiecte efectuează plata către beneficiar a sumelor reprezentând reduceri procentuale/corecții financiare aplicate și a debitelor reținute sau transferate prin plată voluntară, aferente valorii contractului finanțate prin intermediul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020.(2) Pentru dobânda nerecuperată, conform unor titluri de creanță întocmite și comunicate beneficiarului până la data informării prevăzute la art. 3^1 alin. (8), beneficiarii nu vor mai fi considerați debitori. În vederea recuperării acesteia, Direcția plăți și contabilitate proiecte realizează următoarele activități: a) transferă sumele aferente dobânzilor datorate, pentru care beneficiarul nu mai are calitatea de debitor, din contul de trezorerie alimentat din poziția bugetară prevăzută la art. 2 alin. (1^1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, în contul de recuperare debite aferent Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020, urmând a se efectua transferul pe surse de finanțare în conturile programului;b) comunică Serviciului nereguli și monitorizare audit informațiile necesare pentru înregistrarea în Registrul debitorilor a sumelor recuperate.(3) Sumele rezultate din aplicarea dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a obligațiilor prevăzute la art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, pentru care nu au fost emise titluri de creanță, nu vor mai fi stabilite drept creanțe, cu excepția dobânzii aferente Fondului European de Dezvoltare Regională/Fondului de coeziune, denumit în continuare FEDR/FC.(4) Dobânda se calculează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare ca interval de timp prima zi după expirarea termenului de plată stabilit conform art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, și până la data comunicării către beneficiar a măsurilor dispuse de către ordonatorul principal de credite în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare.(5) Calculul dobânzii datorate aferente FEDR/FC se va realiza prin întocmirea procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.(6) După aprobarea de către conducerea AM POIM a procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, Direcția plăți și contabilitate proiecte realizează următoarele activități:a) transferă sumele reprezentând dobândă datorată aferentă FEDR/FC din contul de trezorerie alimentat din poziția bugetară prevăzută la art. 2 alin. (1^1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, în contul de recuperare debite aferent Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020, urmând a se efectua transferul în contul de disponibil aferent FEDR/FC;b) comunică Serviciului nereguli și monitorizare audit informațiile necesare pentru înregistrarea în Registrul debitorilor a sumelor recuperate.(7) Dosarele cuprinzând solicitările beneficiarilor cu privire la suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice și a sumelor rezultate din aplicarea dobânzii datorate se arhivează la nivelul Direcției plăți și contabilitate proiecte. (la 18-08-2017, Capitolul III a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 5.591 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 18 august 2017 )  +  Articolul 5^2Pentru corecțiile financiare/reducerile procentuale aplicate cheltuielilor aferente contractelor de achiziție publică prevăzute la art. 2 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, cerute la rambursare de către beneficiari ulterior depunerii și aprobării de către AM POIM a solicitării prevăzute la art. 3^1 alin. (1), Direcția plăți și contabilitate proiecte, în baza notei întocmite conform art. 3^1 alin. (5), efectuează plata către beneficiari din contul de trezorerie alimentat din poziția bugetară prevăzută la art. 2 alin. (1^1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare. (la 18-08-2017, Capitolul III a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 5.591 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 18 august 2017 )  +  Capitolul IVSuportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, a căror investigare se derulează la data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2013, precum și a celor constatate după intrarea în vigoare a acesteia  +  Articolul 6(1) În vederea identificării debitorului pentru neregulile aferente situațiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, Compartimentul stabilire creanțe POS Mediu, respectiv Serviciul constatare nereguli și antifraudă din cadrul AM POIM, pentru proiectele preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020, realizează următoarele activități:a) solicită beneficiarilor prevăzuți la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, copii de pe documentele deținute care să ateste încadrarea în prevederile art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare;b) solicită, după caz, Serviciului nereguli și monitorizare audit confirmarea că beneficiarul nu se încadrează în prevederile art. 6 lit. a) și b) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare.(2) Documentele solicitate beneficiarilor prevăzuți la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, de Compartimentul stabilire creanțe POS Mediu, respectiv Serviciului constatare nereguli și antifraudă din cadrul AM POIM, pentru proiectele preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020, prevăzute la alin. (1) lit. a), sunt:a) pentru situațiile în care procedura a fost lansată în Sistemul electronic al achizițiilor publice, denumit în continuare SEAP, înainte de 10 iunie 2011, anunțul/invitația de participare din SEAP, copie de pe raportul de activitate întocmit de Unitatea pentru coordonarea și verificarea achizițiilor publice/ Compartimentul de verificare a achizițiilor publice, denumite în continuare UCVAP/CVAP;b) pentru situațiile în care procedura a fost lansată în SEAP în perioada 10 iunie-1 octombrie 2011, anunțul/invitația de participare din SEAP și copie de pe raportul procedurii cu opinia UCVAP/CVAP «fără observații»;c) pentru situațiile în care procedura a fost lansată în SEAP după 1 octombrie 2011, anunțul/invitația de participare din SEAP;d) pentru situațiile în care procedura de achiziție publică a respectat prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitație restrânsă și negociere cu publicare prealabilă a unui anunț de participare, încălcând prevederile art. 38 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii, copie de pe Nota justificativă privind alegerea procedurii de achiziție și anunțul/invitația de participare din SEAP. (la 18-08-2017, Articolul 6 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 5.591 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 18 august 2017 )  +  Articolul 7În cazul în care din analiza documentelor se constată că beneficiarul se încadrează în prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2013, rubrica "Debitor" din Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nu se completează, făcându-se mențiunea că sumele rezultate din aplicarea corecțiilor, reprezentând creanțe bugetare, se recuperează de autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene în conturile programelor europene respective și/sau în conturile de la bugetul de stat aferente acestora.  +  Articolul 8Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare, aprobată, se transmite Serviciului financiar și monitorizare audit POS Mediu, Direcției autorizare proiecte și Direcției plăți și contabilitate proiecte AM POIM, pentru proiectele preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020, care realizează următoarele activități:a) transferă sumele reprezentând creanță datorată aferentă FEDR/FC din contul de trezorerie alimentat din poziția bugetară prevăzută la art. 2 alin. (1)/art. 2 alin. (1^1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, în contul de recuperare debite aferent Programului operațional sectorial Mediu, respectiv Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020, urmând a se efectua transferul în contul de disponibil aferent FEDR/FC; b) transmite, în vederea înregistrării în Registrul debitorilor, sumele recuperate. (la 18-08-2017, Articolul 8 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 5.591 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 18 august 2017 )  +  Articolul 9Dosarele aferente notelor de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare prin care se stabilește suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice se arhivează separat la nivelul Compartimentului stabilire creanțe POS Mediu, respectiv Serviciului constatare nereguli și antifraudă din cadrul AM POIM, pentru proiectele preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020. (la 18-08-2017, Articolul 9 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 5.591 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 18 august 2017 )  +  Articolul 10Pentru proiectele preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020, titlurile de creanță aplicate pentru partea finanțată din Programul operațional Infrastructura mare 2014-2020, încadrate de către echipele de control în prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, vor beneficia de aceste prevederi și pentru valoarea corecției aferente părții din contractul economic finanțate prin Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013. (la 18-08-2017, Capitolul IV a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 5.591 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 18 august 2017 )  +  Capitolul VSuportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale aplicate pentru abaterile  de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, constatate în cadrul procedurilor de atribuire inițiate anterior datei de 1 octombrie 2011 și finanțate din POIM 2014-2020 (la 18-08-2017, Actul a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 5.591 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 18 august 2017 )  +  Articolul 11(1) În vederea analizei încadrării reducerii procentuale, structurile cu atribuții de verificare care aplică reduceri procentuale din cadrul AM POIM realizează următoarele activități:a) solicită beneficiarilor prevăzuți la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, copii de pe documentele deținute care să ateste încadrarea în prevederile art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare;b) solicită Serviciului nereguli și monitorizare audit, pentru proiectele preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020, confirmarea că beneficiarul nu se încadrează în prevederile art. 6 lit. a) și b) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare.(2) Documentele solicitate beneficiarilor prevăzuți la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, de structurile cu atribuții de verificare care aplică reduceri procentuale din cadrul AM POIM, prevăzute la alin. (1) lit. a), sunt:a) pentru situațiile în care procedura a fost lansată în Sistemul electronic al achizițiilor publice, denumit în continuare SEAP, înainte de 10 iunie 2011, anunțul/invitația de participare din SEAP și copie de pe raportul de activitate întocmit de Unitatea pentru coordonarea și verificarea achizițiilor publice/Compartimentul de verificare a achizițiilor publice, denumite în continuare UCVAP/CVAP;b) pentru situațiile în care procedura a fost lansată în SEAP în perioada 10 iunie-1 octombrie 2011, anunțul/invitația de participare din SEAP și copie de pe raportul procedurii cu opinia UCVAP/CVAP «fără observații»;c) pentru situațiile în care procedura a fost lansată în SEAP după 1 octombrie 2011, anunțul/invitația de participare din SEAP;d) pentru situațiile în care procedura de achiziție publică a respectat prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitație restrânsă și negociere cu publicare prealabilă a unui anunț de participare, încălcând prevederile art. 38 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii, copie de pe Nota justificativă privind alegerea procedurii de achiziție, anunțul/invitația de participare din SEAP. (la 18-08-2017, Capitolul V a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 5.591 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 18 august 2017 )  +  Articolul 12În cazul în care din analiza documentelor se constată că beneficiarul se încadrează în prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, rubrica «Concluziile activității de verificare» din Raportul de neconformitate se completează cu mențiunea că sumele rezultate din aplicarea reducerilor procentuale sunt suportate din conturile Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructura mare. (la 18-08-2017, Capitolul V a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 5.591 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 18 august 2017 )  +  Articolul 13Raportul de neconformitate, aprobat, se transmite Serviciului financiar și monitorizare audit POS Mediu, respectiv Direcției plăți și contabilitate proiecte AM POIM, pentru proiectele preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020, care realizează următoarele activități:a) transferă sumele reprezentând creanță datorată aferentă FEDR/FC din contul de trezorerie alimentat din poziția bugetară prevăzută la art. 2 alin. (1)/art. 2 alin. (1^1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, în contul de recuperare debite aferent Programului operațional sectorial Mediu, respectiv Programului operațional Infrastructura mare, pentru proiectele preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020, urmând a se efectua transferul în contul de disponibil aferent FEDR/FC; b) transmite spre înregistrare în Registrul debitorilor sumele recuperate. (la 18-08-2017, Capitolul V a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 5.591 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 18 august 2017 )  +  Articolul 14Dosarele aferente rapoartelor de neconformitate prin care se stabilește suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice se arhivează separat la nivelul structurilor emitente din cadrul AM POIM, pentru proiectele preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020. (la 18-08-2017, Capitolul V a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 5.591 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 18 august 2017 )  +  Articolul 15Pentru proiectele preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020, reducerile procentuale aplicate pentru partea finanțată din Programul operațional Infrastructura mare 2014-2020, încadrate de către Serviciul verificare achiziții publice în prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, vor beneficia de aceste prevederi și pentru valoarea corecției aferente părții din contractul economic finanțate prin Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013. (la 18-08-2017, Capitolul V a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 5.591 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 18 august 2017 )  +  Anexăla normeNr. de înregistrare beneficiar ............/...............SOLICITAREpentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publiceDenumirea beneficiarului:Codul SMIS:Domeniul major de intervenție:Titlul proiectului:I. Tipul beneficiarului (conform art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice)Instituție publică locală []Operator regional []II. Stadiul implementării proiectuluiÎn implementare []Finalizat []III. 1. Nr./data contractului economic afectat de neregulă*1):.................................................................._________*1) În cazul în care pentru un singur proiect (cod SMIS) există mai multe contracte de achiziție publică pentru care au fost aplicate corecții financiare, se reiau pct. III.1-III.6, continuând numerotarea cu IV.1-IV.6 etc.Obiectul contractului: ...........................................Denumirea contractorului: ........................................Valoarea inițială a contractului economic (fără TVA): ............ (nu se ia în calcul valoarea actelor adiționale ulterioare)Procentul corecției/Reducerea procentuală: .......................III.2. Procedura a fost lansată în Sistemul electronic al achizițiilor publice, denumit în continuare SEAP, înainte de 10 iunie 2011: []– Se atașează anunțul/invitația de participare din SEAP.– Se atașează copie de pe raportul de activitate întocmit de Unitatea pentru coordonarea și verificarea achizițiilor publice/Compartimentul de verificare a achizițiilor publice, denumite în continuare UCVAP/CVAP.– Se anexează copie de pe nota de constatare.– Se anexează copie de pe confirmarea de primire a notei de constatare, dacă este cazul.– În situația în care nota de constatare nu a făcut obiectul unui litigiu în instanță, se depune o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, sub sancțiunea falsului în declarații, din care să rezulte că nu a existat un litigiu referitor la respectiva notă de constatare.– În situația în care nota de constatare a făcut obiectul unui litigiu în instanță, se atașează o copie a hotărârii judecătorești, iar în cazul în care instanța de judecată nu a redactat hotărârea judecătorească, un certificat de grefă din care să reiasă soluția. Dacă instanța nu s-a pronunțat, se depune o copie după acțiunea în instanță cu privire la suspendarea/anularea notelor de constatare, cu indicarea instanței la care a fost introdusă și a numărului de dosar, sau orice alt document care dovedește existența unei acțiuni pe rolul instanței judecătorești.III.3. Procedura a fost lansată în SEAP în perioada 10 iunie-1 octombrie 2011: []– Se atașează anunțul/invitația de participare din SEAP.– Se atașează copie de pe raportul procedurii cu opinia UCVAP/CVAP "fără observații".– Se anexează copie de pe nota de constatare.– Se anexează copie de pe confirmarea de primire a notei de constatare, dacă este cazul.– În situația în care nota de constatare nu a făcut obiectul unui litigiu în instanță, se depune o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, sub sancțiunea falsului în declarații, din care să rezulte că nu a existat un litigiu referitor la respectiva notă de constatare.– În situația în care nota de constatare a făcut obiectul unui litigiu în instanță, se atașează o copie a hotărârii judecătorești, iar în cazul în care instanța de judecată nu a redactat hotărârea judecătorească, un certificat de grefă din care să reiasă soluția. Dacă instanța nu s-a pronunțat, se depune o copie după acțiunea în instanță cu privire la suspendarea/anularea notelor de constatare, cu indicarea instanței la care a fost introdusă și a numărului de dosar, sau orice alt document care dovedește existența unei acțiuni pe rolul instanței judecătorești.III.3^1. Procedura a fost lansată în SEAP anterior datei de 1 octombrie 2011:– Se atașează anunțul/invitația de participare din SEAP.– Se anexează copie de pe nota de constatare.– Se anexează copie de pe confirmarea de primire a notei de constatare, dacă este cazul.– În situația în care nota de constatare nu a făcut obiectul unui litigiu în instanță, se depune declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, sub sancțiunea falsului în declarații, că nu a existat un litigiu referitor la respectiva notă de constatare.– În situația în care nota de constatare a făcut obiectul unui litigiu în instanță, se atașează o copie a hotărârii judecătorești, iar în cazul în care instanța de judecată nu a redactat hotărârea judecătorească, se atașează un certificat de grefă din care să reiasă soluția. Dacă instanța nu s-a pronunțat, se depune o copie de pe acțiunea în instanță cu privire la suspendarea/anularea notelor de constatare, cu indicarea instanței la care a fost introdusă și a numărului de dosar, sau orice alt document care dovedește existența unei acțiuni pe rolul instanței judecătorești.------------Pct. III.3^1 din anexa la Normele de aplicare a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 1.436 din 13 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 25 august 2014.III.4. Procedura a fost lansată în SEAP după 1 octombrie 2011: []– Se atașează anunțul/invitația de participare din SEAP.– Se anexează copie de pe nota de constatare.– Se anexează copie de pe confirmarea de primire a notei de constatare, dacă este cazul.– În situația în care nota de constatare nu a făcut obiectul unui litigiu în instanță, se depune o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, sub sancțiunea falsului în declarații, din care să rezulte că nu a existat un litigiu referitor la respectiva notă de constatare.– În situația în care nota de constatare a făcut obiectul unui litigiu în instanță, se atașează o copie a hotărârii judecătorești, iar în cazul în care instanța de judecată nu a redactat hotărârea judecătorească, un certificat de grefă din care să reiasă soluția. Dacă instanța nu s-a pronunțat, se depune o copie după acțiunea în instanță cu privire la suspendarea/anularea notelor de constatare, cu indicarea instanței la care a fost introdusă și a numărului de dosar, sau orice alt document care dovedește existența unei acțiuni pe rolul instanței judecătorești.III.5. Corecțiile financiare/Reducerile procentuale aplicate pentru procedura de achiziție publică ce au respectat prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitație restrânsă și negociere cu publicare prealabilă a unui anunț de participare, încălcând prevederile art. 38 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii:– Se atașează copie de pe nota justificativă privind alegerea procedurii de achiziție.– Se atașează anunțul/invitația de participare din SEAP.– Se anexează copie de pe nota de constatare/nota de neconformitate.– Se anexează copie de pe confirmarea de primire a notei de constatare, dacă este cazul.– În situația în care nota de constatare nu a făcut obiectul unui litigiu în instanță, se depune o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, sub sancțiunea falsului în declarații, din care să rezulte că nu a existat un litigiu referitor la respectiva notă de constatare.– În situația în care nota de constatare a făcut obiectul unui litigiu în instanță, se atașează o copie a hotărârii judecătorești, iar în cazul în care instanța de judecată nu a redactat hotărârea judecătorească, un certificat de grefă din care să reiasă soluția. Dacă instanța nu s-a pronunțat, se depune o copie după acțiunea în instanță cu privire la suspendarea/anularea notelor de constatare, cu indicarea instanței la care a fost introdusă și a numărului de dosar, sau orice alt document care dovedește existența unei acțiuni pe rolul instanței judecătorești.III.6. Solicit suma de: .........., reprezentând Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de Coeziune, denumit în continuare FEDR/FC (1); suma de ........, reprezentând cofinanțare de la bugetul de stat (2); și suma de ............, reprezentând TVA (3).┌────┬───────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────┬────────┐│Nr. │Cererea de rambursare/plată în care│ │ │ ││crt.│s-au aplicat corecții financiare/ │ FEDR/FC │ Bugetul de stat │ TVA ││ │ reduceri procentuale │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┼────────┤│ 1. │Cererea de rambursare nr. 1 │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┼────────┤│ 2. │.... │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┼────────┤│ 3. │.... │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┼────────┤│ 4. │.... │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┼────────┤│ │TOTAL: │ (1) │ (2) │ (3) │└────┴───────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────┴────────┘În cazul în care debitele au fost stinse prin rețineri din cererile de rambursare, se completează următorul tabel:┌────┬──────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┐│Nr. │Cererea de rambursare/plată în│Suma reținută│Suma reținută │Suma reținută││crt.│ care s-au reținut debitele │ din FEDR/FC │din bugetul de│reprezentând ││ │ calculate în nota de │ │ stat │ TVA ││ │ constatare │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤│ 1. │Cererea de rambursare nr. 1 │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤│ 2. │..... │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤│ 3. │..... │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤│ 4. │.... │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤│ │TOTAL: │ │ │ │└────┴──────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┘În cazul în care debitele au fost achitate parțial sau în totalitate prin plată voluntară:┌────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Ordin de plată/data │ Suma achitată │├────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ │ │ │├────┼──────────────────────────────┴────────────────────────────┤│ │Total debit achitat prin plata voluntară │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘(Se atașează ordinele de plată și extrasele de cont.)Semnătura ..............................................ȘtampilaNumele și prenumele reprezentantului legal .............Data ...................................................----------