ORDIN nr. 96 din 22 iulie 2014privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 18 august 2014  Văzând Referatul de aprobare nr. 2.341 din 23 iunie 2014, întocmit de Direcția generală sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5), precum și ale art. 48 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă tarifele aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, după cum urmează:1. Tarif pentru activități de laborator:a) analize și examene de laborator în domeniul sănătății animalelor, prevăzut la lit. A din anexa nr. 1;b) analize și examene de laborator privind expertiza sanitar- veterinară a produselor de origine animală, a alimentelor de origine nonanimală și a furajelor, prevăzut la lit. B din anexa nr. 1;c) analize și examene de laborator și autorizare pentru comercializarea produselor medicinale și a altor produse de uz veterinar, practicate de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar, prevăzut la lit. C din anexa nr. 1;d) consultanță și instruiri practice de laborator privind expertiza alimentelor de origine animală, a alimentelor de origine nonanimală și a furajelor, prevăzut la lit. D din anexa nr. 1;e) consultanță și instruiri practice de laborator privind expertiza alimentelor de origine animală, a alimentelor de origine nonanimală și a furajelor, prevăzut la lit. E din anexa nr. 1;f) verificarea capacității de diagnostic de laborator în domeniul expertizei alimentelor de origine animală, a alimentelor de origine nonanimală și a furajelor, prevăzut la lit. F din anexa nr. 1;g) verificarea capacității de diagnostic de laborator în domeniul expertizei alimentelor de origine animală, a alimentelor de origine nonanimală și a furajelor, prevăzut la lit. G din anexa nr. 1;h) evaluarea în vederea autorizării laboratoarelor sanitar- veterinare și pentru siguranța alimentelor, prevăzut la lit. H din anexa nr. 1.2. Tarif pentru operațiunile la frontieră:a) inspecții și controale veterinare la frontieră pentru controlul produselor de origine animală și al animalelor vii, introduse din țări terțe, prevăzut la lit. A din anexa nr. 2;b) controalele veterinare executate asupra operațiunilor de export la punctele de trecere a frontierei de stat asupra mărfurilor supuse controlului veterinar, prevăzut la lit. B din anexa nr. 2;c) asistența sanitar-veterinară acordată în posturile de trecere a frontierei, prevăzut la lit. C din anexa nr. 2.3. Tarif pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor și pentru înregistrarea sanitar- veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților de vânzare directă sau vânzare cu amănuntul:a) în unitățile care produc alimente de origine animală prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 64/2007, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut la lit. A din anexa nr. 3;b) pentru cheltuielile de personal care desfășoară activitatea de control oficial în unitățile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare și comercializare a produselor și subproduselor alimentare de origine nonanimală, prevăzut la lit. B din anexa nr. 3;c) acțiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală, prevăzut la lit. C din anexa nr. 3;d) înregistrarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților de vânzare directă sau vânzare cu amănuntul, prevăzut la lit. D din anexa nr. 3.4. Tarif aplicabil în domeniul reglementării reagenților:a) autorizarea și reautorizarea comercializării reagenților și a seturilor de diagnostic de uz veterinar, precum și pentru modificarea condițiilor în care a fost emisă autorizația de comercializare, prevăzut la lit. A din anexa nr. 4;b) testarea reagenților și a seturilor de diagnostic de uz veterinar în vederea verificării valorii de diagnostic, prevăzut la lit. B din anexa nr. 4;c) evaluarea documentației în vederea emiterii autorizației de fabricație a reagenților, prevăzut la lit. C din anexa nr. 4.5. Tarif pentru autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor: (la 21-03-2017, Partea introductivă a pct. 5 din Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 25 din 3 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 21 martie 2017 ) a) unități care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, prevăzut la lit. A din anexa nr. 5;b) unități și a mijloace de transport supuse controlului sanitar-veterinar, prevăzut la lit. B din anexa nr. 5;c) eliberarea pașaportului sau în cazul pierderii acestuia, eliberarea pașaportului duplicat, prevăzut la lit. C din anexa nr. 5.d) Tarif pentru autorizarea unităților producătoare de semințe germinate prevăzut la lit. D din anexa nr. 5 (la 21-03-2017, Punctul 5. din Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 25 din 3 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 21 martie 2017 ) 6. Tarif pentru evaluarea, înregistrarea, autorizarea și certificarea unităților care desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și în domeniul farmaceutic veterinar:a) evaluarea unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale în vederea autorizării sanitar-veterinare, prevăzut la lit. A din anexa nr. 6;b) înregistrarea unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, prevăzut la lit. B din anexa nr. 6;c) înregistrare, autorizare, certificare unități și activități din domeniul farmaceutic veterinar, prevăzut la lit. C din anexa nr. 6.(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) nu includ TVA.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă următoarele:a) anexele nr. 1 - 4 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor și examenelor de laborator, precum și a unor activități sanitare veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 20 aprilie 2005, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la acestea se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;b) anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 92/2006 privind aprobarea Tarifelor de plată pentru acțiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3 mai 2006, cu modificările ulterioare, iar referirile la aceasta se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;c) cap. I - V din Norma sanitară veterinară referitoare la tarifele sanitare veterinare privind finanțarea inspecțiilor și controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul produselor de origine animală și al animalelor vii, introduse din țări terțe, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2007, iar referirile la acestea se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;d) pct. II din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 64/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la acesta se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;e) anexele nr. 7, 8 și 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piață și de utilizare a reagenților și a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 81/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 27 octombrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la acestea se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;f) anexa nr. 4 la Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la aceasta se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;g) anexa nr. 2 la Instrucțiunile pentru organizarea și desfășurarea activității de control oficial în unitățile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare și comercializare a produselor și subproduselor alimentare de origine nonanimală, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 113/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 29 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la aceasta se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;h) anexa nr. 27 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la aceasta se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;i) art. 45 alin. (2) și (3) din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 și 286 bis din 30 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la acestea se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;j) anexa nr. 8 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 6 iulie 2010, cu modificările ulterioare, iar referirile la aceasta se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;k) anexa nr. 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale de fermă și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 109/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 16 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, iar referirile la aceasta se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;l) anexa nr. 3 la Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfășoară activități supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 114/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 și 66 bis din 27 ianuarie 2014, iar referirile la aceasta se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 1-6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Președintele
  Autorității Naționale Sanitare Veterinare
  și pentru Siguranța Alimentelor,
  Bogdan Mircea Dumitrache
  București, 22 iulie 2014.Nr. 96.  +  AnexăANEXE din 22/07/2014------