NORME METODOLOGICE din 21 septembrie 2011 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 23 septembrie 2011  Notă
  *) Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 920 din 21 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 23 septembrie 2011.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Familiile și persoanele singure cu venituri reduse beneficiază pe perioada sezonului rece, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, denumită în continuare ordonanță de urgență, de ajutoare acordate pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței.(2) Ajutoarele prevăzute la alin. (1) se definesc în funcție de sistemul de încălzire utilizat și sunt:a) ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică;b) ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, denumit în continuare ajutor pentru gaze naturale;b^1) ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, denumit în continuare ajutor pentru energie electrică;-------Lit. b^1) a alin. (2) al art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.c) ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri.  +  Articolul 2(1) Beneficiază de ajutoarele prevăzute la art. 1 familiile ai căror membri sunt cetățeni români, precum și persoanele singure care locuiesc în România.(2) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se acordă și familiilor și persoanelor singure care nu au cetățenie română, dacă se află în una dintre următoarele situații:a) sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reședința în România, în condițiile legii;b) sunt cetățeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condițiile legii, o formă de protecție și au domiciliul sau, după caz, reședința în România, în condițiile legii;c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reședința în România, în condițiile legii.  +  Articolul 3(1) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute.(2) Pentru ajutoarele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), formularele de cerere și declarație pe propria răspundere sunt transmise de către primării furnizorilor, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (1) din ordonanța de urgență, iar pentru ajutoarele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), b^1) și c), formularele de cerere și declarație sunt puse la dispoziția solicitanților direct de către primării.(3) Furnizorii prevăzuți la alin. (2) transmit formularele titularilor de contract, și anume consumatorilor individuali și asociațiilor de proprietari/locatari, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (2) din ordonanța de urgență.(4) Formularul de cerere și declarație pe propria răspundere va fi pus la dispoziția solicitanților și în format electronic, pe site-urile primăriilor, al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, precum și pe site-urile agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale.(5) Formularul de cerere și declarație pe propria răspundere se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare.(6) În situația în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primește ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și/sau alocație pentru susținerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și solicită unul dintre ajutoarele prevăzute la art. 1, acesta completează formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1a la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare. (la 11-08-2017, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 559 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 11 august 2017 ) (7) În situația prevăzută la alin. (6), la stabilirea dreptului la ajutoarele prevăzute la art. 1, se iau în considerare documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia care au fost deja depuse pentru stabilirea dreptului la ajutorul social și/sau la alocația pentru susținerea familiei. (la 11-08-2017, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 559 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 11 august 2017 ) -------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 4Familiile și persoanele singure care îndeplinesc condițiile pentru acordarea ajutoarelor prevăzute la art. 1 depun individual sau prin asociațiile de proprietari/locatari cererile și declarațiile pe propria răspundere, prevăzute la art. 3, la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei/cărui rază teritorială se află locuința de domiciliu sau de reședință, cu respectarea termenului prevăzut la art. 16 din ordonanța de urgență. (la 11-08-2017, Articolul 4 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 559 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 11 august 2017 )  +  Articolul 5(1) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se acordă în funcție de veniturile nete medii lunare pe membru de familie, respectiv ale persoanei singure, în limitele, procentele și cuantumurile stabilite la art. 8, 9, 10 și 11 din ordonanța de urgență.(2) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie și, după caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul, potrivit prevederilor art. 18 din ordonanța de urgență. În situația în care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate.(3) În cererea și declarația pe propria răspundere solicitantul ajutorului prevăzut la art. 1 are obligația de a menționa bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deținere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței. Persoanele care solicită ajutorul pentru energie termică au obligația de a completa numărul de camere ale locuinței.(4) Lista menționată la alin. (3) este prevăzută în anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare.(5) Pentru informarea solicitanților, lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței, prevăzută la alin. (4), se afișează într-un loc vizibil la sediul consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului București.-------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 6(1) Pe baza datelor cuprinse în cererea și declarația pe propria răspundere, a actelor doveditoare, precum și a informațiilor sau, după caz, a documentelor obținute potrivit art. 14 alin. (5) din ordonanța de urgență, primarul stabilește dreptul la ajutoarele prevăzute la art. 1, prin dispoziție scrisă. Dispoziția se emite o singură dată, pentru toată perioada sezonului rece.-------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.(1^1) În cazul stabilirii dreptului la ajutorul pentru energie electrică, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau reședința titularului ajutorului, pentru verificarea sistemului de încălzire utilizat.-------Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 6 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.(1^2) Ancheta socială se realizează de către serviciul public de asistență socială definit la art. 113 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu respectarea termenului prevăzut la art. 14 alin. (7) din ordonanța de urgență. Modelul anchetei sociale este cel prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare.-------Alin. (1^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 6 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.(1^3) În cazul beneficiarilor de ajutor social și/sau alocație pentru susținerea familiei, care solicită ajutorul pentru energie electrică, ancheta socială se efectuează numai în situația în care au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informațiilor potrivit art. 14^1 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 25 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 11-08-2017, Alineatul (1^3) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 559 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 11 august 2017 ) (1^4) Pe măsură ce se dezvoltă protocoale de transfer de date și capacitatea tehnică de comunicare a datelor între instituții în format electronic, documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia vor putea fi preluate direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, responsabilă de colectarea și gestionarea lor, dacă acestea poartă o semnătură electronică extinsă, cu acordul beneficiarului dreptului prevăzut de lege. Lista documentelor va fi adusă la cunoștința solicitanților prin afișare la sediul primăriei sau prin afișare pe pagina de internet a acesteia. (la 11-08-2017, Articolul 6 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 559 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 11 august 2017 ) (2) În funcție de tipul ajutorului acordat, dispoziția primarului trebuie să conțină obligatoriu temeiul legal al aprobării dreptului, precum și următoarele:a) pentru ajutorul pentru energie termică: numele și prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinței pentru care se solicită dreptul, compensarea procentuală stabilită în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, valoarea ajutorului maxim lunar, care cuprinde defalcat sumele din bugetul de stat și din bugetele locale acordate în condițiile art. 8 alin. (2)-(8) din ordonanța de urgență, și perioada de acordare a acestuia;b) pentru ajutorul pentru gaze naturale: numele și prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinței pentru care se solicită dreptul, cuantumul maxim al ajutorului calculat în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, inclusiv cel acordat din bugetul local în condițiile art. 9 alin. (2) din ordonanța de urgență, și perioada de acordare a acestuia;b^1) pentru ajutorul pentru energie electrică: numele și prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinței pentru care se solicită dreptul, cuantumul maxim al ajutorului calculat în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, inclusiv cel acordat din bugetul local, în condițiile art. 10 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență, și perioada de acordare a acestuia;-------Lit. b^1) a alin. (2) al art. 6 a fost introdusă de pct. 7 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.c) pentru ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri: numele și prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinței pentru care se solicită dreptul, cuantumul ajutorului acordat, inclusiv cel acordat din bugetul local în condițiile art. 11 alin. (3) din ordonanța de urgență, perioada de acordare a acestuia, precum și data efectuării plății.(3) Pentru familiile și persoanele singure care îndeplinesc condițiile de acordare a ajutoarelor prevăzute la art. 1 pe parcursul sezonului rece, dispoziția prevăzută la alin. (1) se emite pentru perioada rămasă până la sfârșitul sezonului rece, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (6) din ordonanța de urgență.(4) Pentru familiile și persoanele singure care nu îndeplinesc condițiile de acordare a ajutoarelor prevăzute la art. 1, primarii comunică solicitanților dispoziția motivată privind respingerea cererii.(5) Dispozițiile primarului prevăzute la alin. (1) și (2) se comunică titularilor ajutoarelor prevăzute la art. 1, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin asociațiile de proprietari/locatari.  +  Articolul 7(1) În cazul modificărilor prevăzute la art. 19 alin. (1) din ordonanța de urgență, comunicarea acestora se va face prin depunerea unei noi declarații pe propria răspundere, potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) din ordonanța de urgență.(2) În situația prevăzută la alin. (1), primarii emit noi dispoziții pe care le transmit titularilor ajutoarelor prevăzute la art. 1, în termen de 5 zile de la data emiterii, potrivit prevederilor art. 19 alin. (5) din ordonanța de urgență.  +  Articolul 8(1) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) din ordonanța de urgență, primarii au obligația de a transmite furnizorilor, asociațiilor de proprietari/locatari și agențiilor teritoriale situații centralizatoare cuprinzând în mod obligatoriu titularii ajutoarelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b) și c), numărul dispoziției prin care s-a stabilit dreptul, venitul net lunar pe membru de familie și valoarea ajutorului calculată în condițiile art. 8, 9 și 11 din ordonanța de urgență, precum și codul furnizorului, respectiv al clientului, în scris și în format electronic, întocmite potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1a, 1b și 1c. Situațiile centralizatoare se transmit lunar, actualizate cu beneficiarii care îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului social pe parcursul sezonului rece.(2) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3^1) din ordonanța de urgență, primarii au obligația de a transmite furnizorilor de energie electrică și agențiilor teritoriale situația centralizatoare cuprinzând în mod obligatoriu titularii ajutorului prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. b^1), numărul dispoziției prin care s-a stabilit dreptul, venitul net lunar pe membru de familie și valoarea ajutorului calculată în condițiile art. 10 din ordonanța de urgență, precum și codul furnizorului, respectiv al clientului, în scris și în format electronic, întocmite potrivit modelului prevăzute în anexa nr. 1d. Situația centralizatoare se transmite lunar, actualizată cu beneficiarii care îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului social pe parcursul sezonului rece.-------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 9(1) Autoritățile administrației publice locale, în baza art. 8 alin. (8), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (2) și art. 11 alin. (3) din ordonanța de urgență, pot aproba din bugetele proprii ajutoare după cum urmează:a) prin majorări ale gradului de compensare în același procent pentru toți beneficiarii de ajutor pentru energie termică ce se regăsesc în aceeași tranșă de venituri;b) prin majorări ale ajutorului pentru gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri cu același cuantum pentru toți beneficiarii care se regăsesc în aceeași tranșă de venituri;c) prin acordarea de ajutoare pentru familiile și persoanele singure cu venituri care depășesc tranșele de venituri prevăzute de ordonanța de urgență.-------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.(2) În situația în care autoritățile administrației publice locale acordă din bugetele proprii ajutoare în condițiile alin. (1), cuantumul acestora va fi cuprins atât în dispoziția prevăzută la art. 6, cât și în situația centralizatoare prevăzută la art. 8.  +  Capitolul II Stabilirea și plata ajutorului pentru încălzirea locuinței  +  Secţiunea 1 Ajutorul pentru energie termică  +  Articolul 10(1) Familiile și persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază, în condițiile prevăzute de ordonanța de urgență, de ajutor pentru energie termică, prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii la energie termică.(2) Potrivit prevederilor alin. (1), ajutorul pentru energie termică se acordă numai pentru energia termică consumată în scopul încălzirii locuinței și nu include energia termică consumată în scopul preparării apei calde menajere.  +  Articolul 11Potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din ordonanța de urgență, cuantumul efectiv al ajutorului pentru energie termică se calculează lunar de către furnizor, după cum urmează:Ajutor efectiv = [C(ps)+C(pl)] x C(id) x P(L),unde:- C(ps) reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 8 din ordonanța de urgență din bugetul de stat;- C(pl) reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 8 din ordonanța de urgență din bugetul local;- C(id) reprezintă consumul defalcat de asociația de proprietari/locatari pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru energie termică, respectiv al consumatorului titular de contract individual de furnizare, măsurat în gigacalorii;- P(L) reprezintă prețul local al gigacaloriei pentru energia termică facturată populației de către furnizor.  +  Articolul 12(1) Ajutorul pentru energie termică calculat în condițiile art. 11 nu poate depăși, pe toată perioada sezonului rece, ajutorul maxim lunar stabilit de către primar în condițiile art. 8 alin. (9) din ordonanța de urgență.(2) Ajutorul maxim lunar stabilit de primar se calculează astfel:Ajutor maxim lunar = [C(ps)+ C(pl)] x C(Lmed) x P(L),unde:- C(ps) reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 8 din ordonanța de urgență din bugetul de stat;- C(pl) reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 8 din ordonanța de urgență din bugetul local;- C(Lmed) reprezintă consumul mediu lunar stabilit pe tip de apartament și în funcție de zona de temperatură, prevăzut în anexa nr. 1 la ordonanța de urgență;- P(L) reprezintă prețul local al gigacaloriei pentru energia termică facturată populației de către furnizor.  +  Articolul 13(1) Lunar, până la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie termică împreună cu reprezentantul asociației de proprietari/locatari, după caz, stabilesc consumul general de energie termică.(2) Prin consumul general de energie termică prevăzut la alin. (1) se înțelege consumul contorizat la data citirii ce urmează să fie facturat.(3) În situația în care la branșamentul unde se realizează citirea sunt racordați mai mulți titulari de contract, defalcarea consumului general de energie termică se face în funcție de reglementările legale în vigoare.(4) La stabilirea consumului general de energie termică prevăzut la alin. (1) se încheie un proces-verbal constatator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.-------Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 10 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.(5) În situația asociațiilor de proprietari/locatari în care există modalitatea de stabilire a consumului de energie termică furnizată în sistem centralizat pe bază de repartitoare montate de prestatorii autorizați de către autoritățile de reglementare, citirea și repartizarea consumului general de energie termică pe consumatori individuali se vor realiza pe baza unor contracte încheiate, în condițiile legii, de asociațiile de proprietari/locatari cu acești prestatori, cu respectarea termenelor prevăzute de ordonanța de urgență.  +  Articolul 14(1) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal prevăzut la art. 13 alin. (4), asociația de proprietari/locatari defalcă consumul general de energie termică pe consumatori individuali.(2) Modalitatea de defalcare a consumului general de energie termică pe consumatori individuali se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3) Atât consumul general de energie termică, cât și cel defalcat pe consumatori individuali vor fi determinate în gigacalorii.(4) În termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din ordonanța de urgență, asociația de proprietari/locatari transmite furnizorilor de energie termică situația centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinței.(5) Situația centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate de asociația de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.-------Alin. (5) al art. 14 a fost modificat de pct. 11 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 15Pe baza consumului defalcat prevăzut la art. 14, furnizorul calculează cuantumul ajutorului pentru energie termică, astfel:a) la nivelul ajutorului efectiv calculat potrivit prevederilor art. 11, dacă valoarea acestuia este mai mică sau egală cu cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2);b) la nivelul ajutorului maxim calculat potrivit art. 12 alin. (2), dacă valoarea ajutorului efectiv este mai mare decât cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar.  +  Articolul 16(1) Furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar asociațiilor de proprietari/locatari, precum și consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale factura reprezentând consumul de energie termică, conform prevederilor art. 21 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență, în care se evidențiază ajutorul pentru energie termică calculat în condițiile art. 15.(2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de energie termică întocmește borderoul centralizator cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie termică și cuantumul acestuia pentru perioada de referință, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.-------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 12 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 17(1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 16 alin. (2) reprezintă document de plată, se întocmește de furnizor în 3 exemplare și se transmite primarilor pentru certificare.(2) În termen de 5 zile de la primire, primarii certifică și transmit un exemplar agențiilor teritoriale, pe baza căruia acestea achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru energie termică. Unul dintre celelalte două exemplare certificate rămâne la primar, iar celălalt se remite furnizorului.  +  Secţiunea a 2-a Ajutorul pentru gaze naturale  +  Articolul 18În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) din ordonanța de urgență, primarii au obligația de a transmite furnizorilor, asociațiilor de proprietari/locatari și agențiilor teritoriale situația centralizatoare privind beneficiarii, venitul net lunar pe membru de familie și cuantumul ajutoarelor pentru gaze naturale stabilit în condițiile art. 9 din ordonanța de urgență, în scris și în format electronic, conform art. 8.  +  Articolul 19(1) Lunar, până la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de gaze naturale împreună cu reprezentantul asociației de proprietari/locatari, după caz, stabilesc consumul general de gaze naturale.(2) Prin consumul general de gaze naturale prevăzut la alin. (1) se înțelege consumul contorizat la data citirii pentru care urmează să fie emisă factura.(3) La stabilirea consumului general de gaze naturale prevăzut la alin. (1) se încheie un proces-verbal constatator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.-------Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 13 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 20(1) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal prevăzut la art. 19 alin. (3), asociația de proprietari/locatari defalcă consumul general de gaze naturale pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru gaze naturale.(2) În termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din ordonanța de urgență, asociația de proprietari/locatari transmite furnizorilor de gaze naturale situația centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru gaze naturale.(3) Situația centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate de asociația de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.-------Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 14 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.(4) Pe baza consumului defalcat prevăzut la alin. (1), furnizorul stabilește cuantumul ajutorului efectiv, după cum urmează:a) la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispoziție a primarului, dacă valoarea consumului este mai mare sau egală cu acest nivel;b) la valoarea consumului, dacă acesta este mai mic decât cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziție a primarului.(5) În situația în care modalitatea de facturare practicată de către furnizorul de gaze naturale conduce la emiterea a mai mult de 5 facturi pentru perioada sezonului rece, cuantumul ajutorului efectiv stabilit potrivit prevederilor alin. (4), însumat pe această perioadă, nu poate depăși cuantumul însumat al ajutorului pentru gaze naturale stabilit prin dispoziția primarului pentru aceeași perioadă.  +  Articolul 21(1) Furnizorii de gaze naturale transmit lunar asociațiilor de proprietari/locatari, precum și consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale, factura reprezentând consumul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență, în care se evidențiază ajutorul pentru gaze naturale calculat în condițiile art. 20 alin. (4) și (5).(2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de gaze naturale întocmește borderoul centralizator cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale și cuantumul efectiv al acestuia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7.-------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 15 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 22(1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 21 alin. (2) reprezintă document de plată, se întocmește de furnizor în 3 exemplare și se transmite primarilor pentru certificare.(2) În termen de 5 zile de la primire, primarii certifică și transmit un exemplar agențiilor teritoriale, pe baza căruia acestea achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru gaze naturale. Unul dintre celelalte două exemplare certificate rămâne la primar, iar celălalt se remite furnizorului.  +  Secţiunea a 2^1-a Ajutorul pentru energie electrică-------Secțiunea a 2^1-a a fost introdusă de pct. 16 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 22^1În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3^1) din ordonanța de urgență, primarii au obligația de a transmite furnizorilor și agențiilor teritoriale situația centralizatoare privind beneficiarii, venitul net lunar pe membru de familie și cuantumul ajutoarelor pentru energie electrică stabilit în condițiile art. 10 din ordonanța de urgență.-------Art. 22^1 a fost introdus de pct. 16 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 22^2(1) Pe baza consumului efectiv înregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, furnizorul stabilește cuantumul ajutorului efectiv, după cum urmează:a) la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispoziție a primarului, dacă valoarea consumului este mai mare sau egală cu acest nivel;b) la valoarea consumului, dacă acesta este mai mic decât cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziție a primarului.(2) În situația în care modalitatea de facturare practicată de către furnizorul de energie electrică conduce la emiterea a mai mult de 5 facturi pentru perioada sezonului rece, cuantumul ajutorului efectiv stabilit potrivit prevederilor alin. (1), însumat pe această perioadă, nu poate depăși cuantumul însumat al ajutorului pentru energie electrică stabilit prin dispoziția primarului pentru aceeași perioadă.-------Art. 22^2 a fost introdus de pct. 16 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 22^3(1) Furnizorii de energie electrică transmit consumatorilor vulnerabili individuali, titulari de contracte individuale, factura reprezentând consumul de energie electrică, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență, în care se evidențiază ajutorul pentru energie electrică calculat în condițiile art. 22^2 alin. (1) și (2).(2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de energie electrică întocmește borderoul centralizator cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie electrică și cuantumul efectiv al acestuia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8.-------Art. 22^3 a fost introdus de pct. 16 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 22^4(1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 22^3 alin. (2) reprezintă document de plată, se întocmește de furnizor în 3 exemplare și se transmite primarilor pentru certificare.(2) În termen de 5 zile de la primire, primarii certifică și transmit un exemplar agențiilor teritoriale, pe baza căruia acestea achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru energie electrică. Unul dintre celelalte două exemplare certificate rămâne la primar, iar celălalt se remite furnizorului.-------Art. 22^4 a fost introdus de pct. 16 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Secţiunea a 3-a Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri  +  Articolul 23(1) Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri acordat beneficiarilor de ajutor social stabilit în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în cuantumul și condițiile prevăzute la art. 11 alin. (2) și art. 25 din ordonanța de urgență.(2) În cazul în care mai multe familii și persoane singure beneficiare de ajutor social locuiesc și gospodăresc împreună, ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri se acordă pentru fiecare dintre acestea.(3) Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la alin. (1) se acordă pe baza listei cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentației depuse la stabilirea ajutorului social, întocmită de serviciul public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoana cu atribuții în domeniul asistenței sociale din aparatul de specialitate al primarului.(4) În termen de 5 zile după efectuarea plății ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, lista prevăzută la alin. (3) se comunică și agențiilor teritoriale și va conține obligatoriu numele și prenumele titularilor ajutorului, suma reprezentând ajutorul la care au dreptul, suma efectiv plătită și data la care s-a efectuat plata. Lista va fi actualizată lunar cu beneficiarii care îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului social pe parcursul sezonului rece.  +  Articolul 24(1) Acordarea ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri în cazul familiilor și persoanelor singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social stabilit în condițiile Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, se realizează diferențiat, în raport cu venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, în condițiile prevăzute la art. 11 alin. (1) și, după caz, alin. (3) din ordonanța de urgență.(2) Pe baza dispozițiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c), serviciul public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, persoana cu atribuții în domeniul asistenței sociale din aparatul de specialitate al primarului întocmește lunar situația centralizatoare cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței și cuantumul aferent, conform art. 8.(3) Situația centralizatoare prevăzută la alin. (2) se transmite agențiilor teritoriale lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară.(4) Situația centralizatoare prevăzută la alin. (2) constituie document justificativ de plată și se redactează în sistem electronic, fără modificări manuale sau alte vicii de formă sau de fond.  +  Articolul 25În situația în care în aceeași gospodărie locuiesc atât familii sau persoane singure beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, cât și familii sau persoane singure ale căror venituri se încadrează în limitele prevăzute la art. 11 alin. (1) din ordonanța de urgență, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri se acordă separat pentru fiecare familie sau persoană singură din gospodărie.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 26(1) Agențiile teritoriale, pe baza situației centralizatoare prevăzute la art. 24 alin. (2), respectiv a borderourilor prevăzute la art. 16 alin. (2), art. 21 alin. (2) și art. 22^3 alin. (2), solicită Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială creditele bugetare corespunzătoare ajutoarelor prevăzute la art. 1 alin. (2) suportate din bugetul de stat, conform art. 8 alin. (2)-(5), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) și art. 11 alin. (1) din ordonanța de urgență.-------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 17 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.(2) Până cel târziu la data de 20 a lunii, Agenția Națională pentru Prestații Sociale transmite Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale necesarul de credite bugetare centralizat la nivelul întregii țări.(3) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale transmite lunar Ministerului Finanțelor Publice documentația pentru deschiderea de credite bugetare.(4) În baza creditelor bugetare deschise, agențiile teritoriale virează sumele alocate cu titlu de ajutoare pentru încălzirea locuinței, după cum urmează:a) în conturile de tip angajament scris în păstrarea unui terț, escrow, deschise de către producătorii și distribuitorii de energie termică, gaze naturale sau energie electrică;-------Lit. a) a alin. (4) al art. 26 a fost modificată de pct. 18 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.b) în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale în vederea plății lunare la beneficiari a ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la art. 24.  +  Articolul 27În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (2) din ordonanța de urgență, primarii transmit, la solicitarea agențiilor teritoriale, până la data de 15 a fiecărei luni, un raport statistic potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 9 și 10.-------Art. 27 a fost modificat de pct. 19 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 28Pe baza rapoartelor statistice prevăzute la art. 27, agențiile teritoriale întocmesc un raport statistic la nivelul județului, respectiv al municipiului București, pe care îl transmit, prin Agenția Națională pentru Prestații Sociale, Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale până la data de 25 a fiecărei luni.  +  Articolul 29(1) Recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței, plătite din bugetul de stat, se realizează în condițiile prevăzute de art. 21 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015 cu modificările și completările ulterioare.(2) În situația în care beneficiarul ajutorului pentru încălzirea locuinței este familia, iar titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței a decedat, recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței se va face de la ceilalți membri ai familiei cu capacitate de exercițiu deplină a drepturilor civile, în calitate de beneficiari ai dreptului, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1).(3) În situația în care beneficiarul, persoană singură, a decedat, nu se mai procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit. (la 11-08-2017, Articolul 29 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 559 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 11 august 2017 )  +  Articolul 30Abrogat.-------Art. 30 a fost abrogat de pct. 21 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 31În cadrul verificărilor efectuate de către organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, obligația prevăzută la art. 8 alin. (7) din ordonanța de urgență se consideră îndeplinită dacă se înregistrează una dintre următoarele situații:a) ajutoarele acordate de la bugetul local în condițiile art. 8 alin. (6) din ordonanța de urgență sunt stabilite la nivelul de minimum 10% din maximul acesteia;b) suma totală reprezentând subvenții lunare conform art. 7 alin. (2) lit. a) din ordonanța de urgență este mai mare sau egală cu suma reprezentând 10% din suma totală care ar fi putut fi acordată cu titlu de ajutor în condițiile art. 8 alin. (6) din ordonanța de urgență, pentru beneficiarii care primesc ajutorul pentru energie termică acordat de la bugetul de stat;c) suma totală cumulată acordată cu titlu de ajutor și subvenție lunară conform art. 7 alin. (2) lit. a) din ordonanța de urgență este mai mare sau egală cu suma reprezentând 10% din suma totală care ar fi putut fi acordată cu titlu de ajutor în condițiile art. 8 alin. (6) din ordonanța de urgență, pentru beneficiarii care primesc ajutorul pentru energie termică acordat de la bugetul de stat.  +  Articolul 32În aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale poate emite precizări sau instrucțiuni care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.  +  Articolul 33(1) Pentru asigurarea aplicării prevederilor Ordinului ministrului economiei și finanțelor și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 1.849/401/2008 privind monitorizarea plății unor drepturi de natură socială, cu modificările și completările ulterioare, furnizorii de energie termică și gaze naturale transmit lunar agenției teritoriale, odată cu borderourile prevăzute la art. 16 alin. (2) și art. 21 alin. (2), situația cu titularii de ajutor pentru încălzirea locuinței, în evidență, și pentru care se solicită decontarea sumelor.(2) Situația prevăzută la alin. (1) se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11 și se transmite în format electronic într-un limbaj informatic agreat cu agențiile teritoriale.-------Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 22 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 34Anexele nr. 1a-1d și 2-11 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.-------Art. 34 a fost modificat de pct. 23 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Anexa nr. 1ala normele metodologice- model -ROMÂNIAJudețul/Municipiul București ..........(codul, denumirea)..........Unitatea administrativ-teritorială ......(codul, denumirea)........SITUAȚIAprivind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru energie termicăluna ........../an ..........
  Nr. crt.  Titular     CNP    Adresa    Nr. membri în familie    Cod furnizor/ client   Venit lunar/ membru familie Valoare maximă ajutor Număr dispoziție primar   Compensare
  Buget de stat Buget local   Buget de stat Buget local 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  Primar,..............................NOTĂ:Se transmite în scris și în format electronic.----------Anexa 1a la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conținutul prevăzut în anexa 14 din același act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă și se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d și 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din același act normativ.
   +  Anexa nr. 1bla normele metodologice- model -ROMÂNIAJudețul/Municipiul București .........(codul, denumirea).................Unitatea administrativ-teritorială ......(codul, denumirea).................SITUAȚIAprivind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru gaze naturaleluna ........../an .........
  Nr. crt.  Titular     CNP    Adresa     Cod furnizor/ client  Nr. membriîn familie  Venit lunar/ membru familie Număr dispoziție primar  Cuantumul lunar al ajutorului stabilit prin dispoziția primarului
  Buget de stat Buget local
            
            
            
            
            
            
            
            
  TOTAL:    
  Primar,........................NOTĂSe transmite în scris și în format electronic.----------Anexa 1b la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conținutul prevăzut în anexa 15 din același act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă și se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d și 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din același act normativ.
   +  Anexa nr. 1cla normele metodologice- model -ROMÂNIAJudețul/Municipiul București .........(codul, denumirea)..........Unitatea administrativ-teritorială ......(codul, denumirea).......SITUAȚIAprivind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru energie electricăluna ........../an ..........
  Nr. crt.  Titular     CNP    Adresa     Cod furnizor/ Client  Nr. membriîn familie  Venit lunar/ membru familie Număr dispoziție primar  Cuantumul lunar al ajutorului stabilit prin dispoziția primarului
  Buget de stat Buget local
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  TOTAL:    
  Primar,........................NOTĂ:Se transmite în scris și în format electronic.----------Anexa 1c la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conținutul prevăzut în anexa 16 din același act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă și se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d și 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din același act normativ.
   +  Anexa nr. 1dla normele metodologice- model -ROMÂNIAJudețul/Municipiul București .........(codul, denumirea)..........Unitatea administrativ-teritorială ......(codul, denumirea).......SITUAȚIAprivind beneficiarii și cuantumulajutoarelor pentru combustibili solizi sau lichiziluna ........../an ..........
  Nr. crt.  Titular     CNP     Adresa     Număr dispoziție primar  Nr. membriîn familie  Venit lunar/ Membru familieCuantumul lunar al ajutorului stabilit prin dispoziția primarului
  Buget de stat Buget local
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  TOTAL:   
  Primar,........................NOTĂ:Se transmite în scris și în format electronic.----------Anexa 1d la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conținutul prevăzut în anexa 17 din același act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă și se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d și 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din același act normativ.
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice- model -PROCES-VERBAL CONSTATATORîncheiat astăzi, data ..............între1. Furnizorul de energie termică furnizată în sistem centralizat ........................, reprezentat prin dna/dl .................., în calitate de .....................,și2. Asociația de proprietari/locatari ....................., reprezentată prin dna/dl ..................., în calitate de ............., am procedat la determinarea consumului general de energie termică aferent lunii ................, înregistrat de aparatul de măsură instalat la nivelul branșamentului imobilului din localitatea ...................., str. ................. nr....., în cantitate de ............... .Reprezentat furnizor, Reprezentant asociație proprietari/locatari,............ .......................( LS ) ( LS )----------Anexa 2 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conținutul prevăzut în anexa 18 din același act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă și se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d și 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din același act normativ.  +  Anexa nr. 3la normele metodologice- model -SITUAȚIAcuprinzând consumurile defalcate de asociația deproprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru energie termicăPerioada de consum ............................Denumirea titularului de contract ...................Adresa titularului de contract ......................Codul titularului de contract .......................
  Nr. crt.   Nr. ap.    Nr. camere  Beneficiar ajutor    CNP     Număr dispoziție primar   Valoare ajutor maxim stabilit prin dispoziție a primarului Consum defalcat pe apartamente (Gcal)
  Buget de statBuget localTotal ajutor  
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  - - -                            
  TOTAL:     
      Valorile din coloana 9 reprezintă consumul de energie termică pentru încălzire alocat prin defalcareaconsumului general stabilit în baza procesului-verbal pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței.    Reprezentant titular de contract Preluat de furnizor    Numele și prenumele ................. Numele și prenumele ..............    Data și semnătura ................... Funcția ..........................    Ștampila (după caz) Data și semnătura.................NOTĂ:Se întocmește în două exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire.----------Anexa 3 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conținutul prevăzut în anexa 19 din același act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă și se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d și 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din același act normativ.
   +  Anexa nr. 4la normele metodologice- model -BORDEROU CENTRALIZATOR ( CERTIFICARE )cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru ( PRIMAR )energie termică și cuantumul acestuia pentruperioada ........................Denumirea furnizorului .........................Adresa furnizorului ............................Anexă la factura nr. ......../...............Denumirea titularului de contract .......... Adresa titularului de contract ................... Codul titularului de contract ................
  Nr. crt.       Nr.ap.        Nr. dispoziție primar       Bene- ficiarajutor        CNP        Compensare (%)Consum reparti- zat de asociația de propri- etari/ locatari  Prețul energieitermice factu- rată popu- lației   Valoareajutor efectiv      Valoare ajutor maxim stabilit prin dispoziția primarului Cuantumefectivajutor încăl- zire buget de stat  Cuantumefectivajutor încăl- zire buget local   Suma de platăpentru bene- ficiarul ajutorului deîncălzire
  Buget de stat      Buget local     
  Total      Buget de stat     Buget local     
  Buget de stat Buget local  
  0    1    2    3    4    5    6    7    8   9=(5 + 6) x 7 x 8 10    11    12    13    14    15    16   
  . . .                                                 
  TOTAL:          
  NOTĂ:Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinței nu poate depăși valoarea maximă stabilită prin dispoziție a primarului în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 .Semnătură și ștampilă furnizor,..............................-----------------Situația se întocmește în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenției pentru prestații sociale județene, respectiv a municipiului București, unul rămâne la primar și celălalt se remite furnizorului.Col. 13-16 vor fi completate în funcție de autoritatea căreia i se cere decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței.----------Anexa 4 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conținutul prevăzut în anexa 20 din același act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă și se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d și 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din același act normativ.
   +  Anexa nr. 5la normele metodologice- model -PROCES-VERBALîncheiat azi, data ............................între1. Furnizorul de gaze naturale ............................., reprezentat(ă) prin dna/dl .........................,și2. Asociația de proprietari/locatari ........................., reprezentată prin dna/dl ........................., am procedat la determinarea consumului general de gaze naturale aferent lunii ..............................., pe baza citirii contorului.Index citit:Data citirii:Reprezentat furnizor, Reprezentant asociație proprietari/locatari,........................ ..........................................( LS ) ( LS )----------Anexa 5 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conținutul prevăzut în anexa 21 din același act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă și se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d și 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din același act normativ.  +  Anexa nr. 6la normele metodologice- model -SITUAȚIA CENTRALIZATOAREcuprinzând consumurile defalcate de asociațiade proprietari/locatari pe beneficiariiajutorului pentru gaze naturalePerioada de consum ............................Denumire titular de contract (client) ........................Adresă titular de contract (client) ..........................Cod titular de contract (client) .............................
  Nr. crt. Beneficiar ajutor de încălzire   CNP   Număr dispoziție primar  Cuantum ajutor stabilit prin dispoziție a primaruluiConsum defalcatpe apartamente (NMC)
  Total Buget de stat Buget local
  0 1 2 3 4 5 6 7
  . . .                      
  TOTAL:     
      Valorile din coloana 7 reprezintă consumul de gaze naturale pentru încălzire alocat prin defalcarea consumului    general de asociația de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței.    Reprezentant titular de contract (client) Preluat de furnizor    Numele și prenumele ................. Numele și prenumele ..............    Data și semnătura ................... Funcția ..........................    Ștampila (după caz) Data și semnătura.................NOTĂ:Se întocmește în două exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire.----------Anexa 6 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conținutul prevăzut în anexa 22 din același act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă și se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d și 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din același act normativ.
   +  Anexa nr. 7la normele metodologice- model -BORDEROUcuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirealocuinței cu gaze naturale și cuantumul efectiv al acestuiaPerioada de consum ....................Denumire furnizor .................Adresa furnizor ...................Anexă la factura nr. ......../...........Denumire titular de contract (client)........ Adresă titular de contract (client)........ Cod titular de contract (client)........
  Nr. crt.     Beneficiar ajutor        CNP       Nr. dispo- ziție primar     Consumul repartizat de asociația de prop- rietari/ locatari    Prețul gazelor naturale (lei/NMC)   Valoareconsum     Cuantum ajutor stabilit prin dispoziție a primarului Cuantumul efectiv alajutorului pentru încălzire   Suma de plată pentru beneficiarul ajutorului de încălzire
  Total  Buget de stat Buget local Total   Buget de statBugetlocal Buget de stat Buget local
  0 1 2 3 4 5 6=4x5 7 8 9 10 11 12 13 14
  .   .   .                                                                       
  TOTAL:           
  NOTĂ:Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinței nu poate depăși cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziție a primarului în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare.Semnătură și ștampilă furnizor,................................-------------Situația se întocmește în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenției pentru prestații sociale județene, respectiv a municipiului București, unul rămâne la primar și celălalt se remite furnizorului.Col. 13 și 14 se vor completa în funcție de autoritatea căreia i se solicită decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzire.----------Anexa 7 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conținutul prevăzut în anexa 23 din același act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă și se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d și 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din același act normativ.
   +  Anexa nr. 8la normele metodologice- model -BORDEROU (CERTIFICARE)cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea ( PRIMAR )locuinței cu energie electrică și cuantumul efectiv al acestuiaPerioada de consum ..................Denumire furnizor ....................................Adresă furnizor ........................................Anexă la factura nr. .............../ ...............Denumire titular de contract (client) ............ Adresă titular de contract (client) ............ Cod titular de contract (client) .............
  Nr. crt.     Beneficiar ajutor        CNP       Nr. dispo- ziție primar    Consum efectiv înregistratde consu- matorul vulnerabil individual   Prețul energiei electrice(lei/ kW/h)   Valoareconsum     Cuantum ajutor stabilit prin dispoziție a primarului Cuantumul efectiv alajutorului pentru încălzire   Suma de plată pentru beneficiarul ajutorului de încălzire
  Total  Buget de stat Buget local Total   Buget de statBugetlocal Buget de stat Buget local
  0 1 2 3 4 5 6=4x5 7 8 9 10 11 12 13 14
  .   .   .                                                                       
  TOTAL:           
  NOTĂ:Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinței nu poate depăși cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziție a primarului în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare.Semnătură și ștampilă furnizor,...........................-------------Situația se întocmește în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenției pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, unul rămâne la primar și celălalt se remite furnizorului.Col. 13 și 14 se vor completa în funcție de autoritatea căreia i se solicită decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzire.----------Anexa 8 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conținutul prevăzut în anexa 24 din același act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă și se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d și 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din același act normativ.
   +  Anexa nr. 9la normele metodologice----------Anexa 9 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conținutul prevăzut în anexa 25 din același act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă și se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d și 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din același act normativ.  +  Anexa nr. 10la normele metodologice- model -Unitatea administrativ-teritorială .................Ajutoare pentru încălzirea locuinței cucombustibili solizi și lichizi pentru beneficiarii de ajutorsocial în condițiile Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat
     Tip familie       Nr. aju- toareapro-bate la înce-putulsezo-nuluirece noiembrie decembrie ianuarie februarie martie
  Nr. aju- toare apro- bate în luna cu- rentă Nr. aju- toareînce-tate în luna cu- rentăNr. aju- toare apro- bate în luna cu- rentă Nr. aju- toareînce-tate în luna cu- rentăNr. aju- toare apro- bate în luna cu- rentă Nr. aju- toareînce-tate în luna cu- rentăNr. aju- toare apro- bate în luna cu- rentă Nr. aju- toareînce-tate în luna cu- rentăNr. aju- toare apro- bate în luna cu- rentă Nr. aju- toareînce-tate în luna cu- rentă
  persoa-nă sin-gură                                  
  familiicu 2 membri                                  
  familiicu 3 membri                                  
  familiicu 4 membri                                  
  familiicu 5 membri                                  
  familiicu > 5 membri                                  
  TOTAL:           
    PLĂȚI   La începutul sezonului rece În luna noiembrie În luna decembrie În luna ianuarie În luna februarie În lunamartie  
        
  ----------Anexa 10 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conținutul prevăzut în anexa 26 din același act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă și se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d și 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din același act normativ.
   +  Anexa nr. 11la normele metodologiceDenumirea furnizorului .......................Adresa furnizorului ..........................SITUAȚIEcu titularii de ajutor pentru încălzirea locuinței, în evidență, șipentru care se solicită decontarea sumelor în luna ................
  Nr. crt. Numele și prenumele CNP   Plăți efectuate în luna raportată*) (lei)
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  ----------*) Reprezintă suma totală cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței aferentă titularului nominalizat, care se solicită agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, în vederea decontării în luna respectivă, indiferent dacă aceasta reprezintă drepturi curente, restante ori alte sume rezultate din modificarea dreptului familiei sau al persoanei singure, conform dispoziției primarului sau facturilor emise de furnizori.NOTĂ:Situația se transmite în format electronic într-un limbaj informatic agreat cu agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București.----------Anexa 11 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conținutul prevăzut în anexa 27 din același act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă și se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d și 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din același act normativ.__________