HOTĂRÂRE nr. 518 din 20 iulie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 8 august 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 18 ianuarie 2017, se modifică după cum urmează:1. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Numărul total de posturi pentru Ministerul Educației Naționale este de 509, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.3. La anexa nr. 6, la nota de subsol, litera b) va avea următorul cuprins:b) Numărul maxim de posturi pentru unitățile din subordinea Ministerului Educației Naționale, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, este de 1.333.  +  Articolul II(1) În termen de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea de management pentru Programul operațional Capital uman preia activitățile specifice închiderii de program 2007-2013 de la structura din cadrul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic care asigură îndeplinirea funcției de Organism intermediar pentru Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013.(2) În termenul prevăzut la alin. (1), structura care îndeplinește funcția de Organism intermediar pentru Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, din cadrul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, se desființează.  +  Articolul IIIÎncadrarea în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se realizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului educației naționale, cu respectarea termenelor și procedurilor aplicabile fiecărei categorii de personal.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Teiu Păunescu,
  secretar de stat
  București, 20 iulie 2017.Nr. 518.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 26/2017)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Educației Naționale
   +  LEGENDĂA. DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITARA1. DIRECȚIA GUVERNANȚA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIORA2.  DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROGRAMELOR UNIVERSITAREA3.  CENTRUL NAȚIONAL DE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE A DIPLOMELOR*)B. DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIALB1.  DIRECȚIA EDUCAȚIE TIMPURIEB2.  DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIALC. DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE PERMANENTĂC1. DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL ȘI PROFESIONALC2. DIRECȚIA ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚIID. DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTULD1.  DIRECȚIA MINORITĂȚID2.  DIRECȚIA RELAȚIA CU PARLAMENTUL ȘI PARTENERII SOCIALIE. DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂE1. DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATEF. DIRECȚIA GENERALĂ RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI AFACERI EUROPENEF1.  DIRECȚIA AFACERI EUROPENEG. DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICG1.  DIRECȚIA CONTENCIOSG2. DIRECȚIA AVIZARE ACTE NORMATIVE ȘI PERSONALH. DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂH1. DIRECȚIA ADMINISTRATIV ȘI ACHIZIȚIIH2.  DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI INVESTIȚIIH3. DIRECȚIA TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIEII. UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR CU FINANȚARE EXTERNĂ**)J. UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU MODERNIZAREA REȚELEI ȘCOLARE ȘI UNIVERSITARE**)K. UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI STRUCTURALE*)L. OI POCU*) Notă
  *) Funcționează la nivel de direcție.
  **) Funcționează la nivel de direcție și numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.
  ----