ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 august 2017pentru modificarea și completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 7 august 2017  Având în vedere obligația Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ de a atribui, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, din fondul locativ aflat în domeniul public al statului, locuințe de protocol, cu destinația de reședință, persoanelor care au deținut calitatea de șef al statului român,ținând cont de faptul că Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ trece printr-un proces complex de eficientizare și restructurare, care a demarat prin crearea cadrului legal pentru vânzarea imobilelor cu destinația de locuințe concomitent cu restrângerea bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol,luând în considerare imperativul utilizării fondurilor alocate în vederea efectuării lucrărilor de reparații capitale la reședințele oficiale, aflate în fondul imobiliar al Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru susținerea cărora sunt prevăzute, în bugetul Secretariatului General al Guvernului, în anul bugetar curent sumele de bani necesare efectuării acestora,ținând cont de faptul că aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICArticolul 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 16 iulie 2001, se modifică și se completează după cum urmează:1. Litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) folosința gratuită a unei locuințe de protocol și a unui spațiu pentru organizarea cabinetului de lucru, încadrat cu un post de consilier și un post de secretar, ambele atribuite cu destinația de reședință;2. După litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) folosința gratuită pe o perioadă de maximum 12 luni a unei locuințe, cu destinația de reședință, în suprafață de maximum 200 mp, în perioada executării lucrărilor de reparații capitale la imobilul atribuit cu destinația de reședință.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 4 august 2017.Nr. 57.----