ORDIN nr. 1.078 din 1 august 2017privind modificarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.798/2007, precum și pentru completarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.052/2014
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 2 august 2017    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 95.139/DM din 19.06.2017 al Direcției generale evaluare impact și controlul poluării,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:  +  Articolul IProcedura de emitere a autorizației de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.798/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 27 noiembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 19 se abrogă. 2. La anexa nr. 1 „Lista activităților supuse procedurii de emitere a autorizației de mediu“, nr. crt. 9 „Silvicultură și exploatare forestieră“, inclusiv coloana de la Observații „Numai pentru exploatare forestieră“, se abrogă.  +  Articolul IIMetodologia de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.052/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 14 iulie 2014, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:– La articolul 35, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (10) și (11), cu următorul cuprins: (10) Ocoalele silvice solicită administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate, cu cel puțin 15 zile înainte de emiterea autorizației de exploatare forestieră, condițiile specifice ce trebuie respectate de către titularii autorizației, pentru desfășurarea activității de exploatare forestieră în ariile naturale protejate, condiții ce vor fi introduse în cuprinsul autorizației de exploatare forestieră, inclusiv condițiile cuprinse în planurile de management ale ariilor naturale protejate.(11) În situația în care ariile naturale protejate nu au administratori/custozi, ocoalele silvice vor solicita Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, cu cel puțin 15 zile înainte de emiterea autorizației de exploatare, condițiile specifice ce vor fi introduse în cuprinsul autorizației de exploatare, condiții ce trebuie respectate de către titularii autorizațiilor de exploatare.  +  Articolul IIIEmitentul autorizației de exploatare forestieră, în termen de 7 zile calendaristice de la data emiterii acesteia, transmite comisariatului județean al Gărzii Naționale de Mediu de pe raza județului în care se desfășoară activitatea o notificare care să conțină următoarele informații: titularul activității de exploatare forestieră, datele de contact ale acestuia, numărul și data autorizației de exploatare emise, unitatea de producție, parcela, subparcela (unitatea amenajistică), volumul de masă lemnoasă extras, durata activității.  +  Articolul IVOcoalele silvice informează Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate și autoritățile competente pentru protecția mediului, până la sfârșitul primului trimestru al anului următor celui pentru care se realizează informarea, cu privire la numărul autorizațiilor de exploatare forestieră emise, titularii autorizațiilor de exploatare forestieră, datele de contact ale acestora, unitățile de producție, parcelele și subparcelele (unitățile amenajistice).  +  Articolul VÎn cazul activităților de exploatare forestieră aflate în curs de reglementare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, acestea nu mai fac obiectul reglementării din punctul de vedere al protecției mediului, iar documentația depusă se returnează la cererea titularului, fără restituirea tarifelor achitate.  +  Articolul VIAgenția Națională pentru Arii Naturale Protejate publică pe site-ul instituției lista administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate, inclusiv datele de contact, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul VIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Viceprim-ministru, ministrul mediului,
    Grațiela Leocadia Gavrilescu
    București, 1 august 2017.Nr. 1.078.----