HOTĂRÂRE nr. 546 din 27 iulie 2017pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 1 august 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) M.A.E. asigură, pentru procesul de pregătire și exercitare a președinției României la Consiliul Uniunii Europene, implementarea programelor de perfecționare în domeniile generale, specifice gestionării afacerilor europene și a negocierilor multilaterale, de protocol și de diplomație publică. În acest sens, M.A.E. organizează pe plan intern și internațional și finanțează, în condițiile legii, vizite de studiu și acțiuni de formare profesională, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele domenii: sistemul juridic și instituțional al Uniunii Europene, comunicare și negocieri multilaterale în context multicultural, proceduri legislative și sistemul decizional la nivelul UE, politici UE, perfecționarea comunicării în limbile de lucru de la nivelul UE, comunicare publică, protocol și diplomație publică, istorie și cultură modernă.2. La articolul 3 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(2) M.A.E. organizează pe plan intern și internațional și finanțează acțiuni de comunicare publică, de diplomație publică și de diplomație culturală, activități de cercetare științifică și dezbateri pe teme de politică externă și relații internaționale, activități arhivistice specifice, de protecție a informațiilor și securitate cibernetică, în conformitate cu prioritățile M.A.E. și cu obiectivele de politică externă ale României, cum ar fi, dar fără a se limita la:3. La articolul 3 alineatul (2), după litera j) se introduc două noi litere, literele k) și l), cu următorul cuprins:k) dezbateri științifice pe teme de politică externă și relații internaționale în parteneriat cu institute de cercetare, laboratoare de idei sau think tank-uri, comunitate universitară, precum și alte instituții publice și private, din țară sau străinătate; l) parteneriate de cercetare științifică cu institute de cercetare, laboratoare de idei sau think tank-uri, comunitate universitară, precum și alte instituții publice și private, din țară sau străinătate, care desfășoară programe și proiecte de cercetare științifică privind aspecte de politică externă și relații internaționale.4. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Acțiunile și activitățile prevăzute la alin. (1^1) și (2) se finanțează din fondurile aprobate M.A.E. prin legile bugetare anuale.5. La articolul 3 alineatul (4), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) încheierea, în condițiile legii, de contracte civile cu participanții la acțiunile de comunicare, diplomație publică și culturală, la dezbaterile și activitățile de cercetare științifică, precum și la activitățile arhivistice, de protecție a informațiilor și securitate cibernetică prevăzute la alin. (2), prin care să fie suportate cheltuielile de cazare, transport intern și/sau internațional, masă și onorariu ori diurnă, după caz;6. La articolul 6, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:(11) În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare, ministrul delegat pentru afaceri europene emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii, corespunzător domeniului pentru care a fost învestit, inclusiv pentru aprobarea, alături de ministrul afacerilor externe, a statului de funcții și pentru reglementarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, aferente structurilor corespunzătoare domeniului coordonat, cu respectarea dispozițiilor legale care reglementează statute profesionale speciale.7. La articolul 12, alineatele (2), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Ministrul afacerilor externe și ministrul delegat pentru afaceri europene pot numi reprezentanți cu însărcinări speciale, cu rang de director general sau director, precum și alți reprezentanți speciali, cu încadrarea în numărul total de posturi. Înființarea și condițiile exercitării mandatului acestora se stabilesc prin ordin al ministrului.................................................................................................(5) Numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. este de 2.413, exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetul ministrului delegat și cabinetele secretarilor de stat din subordinea ministrului delegat, din care 929 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetul ministrului delegat și cabinetele secretarilor de stat din subordinea ministrului delegat.(6) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior este de 1.484.8. La articolul 12, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) În contextul demersurilor de pregătire și exercitare de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. prevăzut la alin. (5) se suplimentează, pentru perioada 1 august 2017 - 31 decembrie 2019, cu 60 de posturi în Centrala M.A.E.9. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Alexandru Victor Micula,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  Ministrul pentru românii de pretutindeni,
  Andreea Păstîrnac
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 27 iulie 2017.Nr. 546.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 16/2017)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Afacerilor Externe
  -----