LEGE nr. 145 din 27 iulie 1999pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 44/1998, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 5 se completează cu alineatele 3 şi 4 cu următorul cuprins:"Sunt scutite de T.V.A., cu drept de deducere a acesteia, construcţia de locuinţe, consolidarea şi reabilitarea locuinţelor existente, realizate în condiţiile alin. 1 şi 2 din prezentul articol, ale art. 6 şi 7, art. 20, 50, 55, 62 şi art. 63, precum şi construcţia reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor, cu excepţia caselor de vacanta a căror finanţare se realizează prin credite acordate de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, înfiinţată în baza Legii nr. 152/1998.Lucrările privind clădirile şi terenurile necesare pentru construirea de locuinţe, cu excepţia caselor de vacanta realizate prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, sunt de utilitate publică."2. Alineatul 2 al articolului 7 va avea următorul cuprins:"Persoanele din categoriile menţionate la lit. a)-d) pot beneficia de o subvenţie de la bugetul de stat, în limitele prevederilor bugetare anuale, în raport cu venitul mediu net lunar pe membru de familie, de până la 30% din valoarea locuinţei calculată la valoarea finala a acesteia, precum şi de plată în rate lunare, pe termen de 20 de ani, a diferenţei faţă de preţul final al locuinţei, după ce s-au scăzut subvenţia şi avansul minim obligatoriu de 10% achitat de contractant, din valoarea locuinţelor calculată la data contractării."3. Alineatele 3 şi 4 ale articolului 7 se abroga.4. Articolul 13 se completează cu alineatul 2 cu următorul cuprins:"Locuintele nerepartizate sau necontractate până la finalizare pot fi vândute în condiţiile prevederilor legale."5. Alineatele 1 şi 5 ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:"Casa de Economii şi Consemnaţiuni va acorda credite persoanelor fizice de cetăţenie română, domiciliate în România, pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea şi repararea capitala a locuinţelor proprietate personală, ale căror suprafeţe construite nu depăşesc limitele cuprinse în anexa nr. 1, pe maximum 20 de ani. Creditele se acordă cu o dobânda egala cu cea acordată de Casa de Economii şi Consemnaţiuni la depunerile pe termen ale populaţiei, la care se adauga o marja de 5 puncte procentuale şi se suporta: a) 15%, de către beneficiarul creditului; b) diferenţa, până la nivelul total al dobânzii, inclusiv marja de dobânda, de la bugetul de stat, în limita prevederilor aprobate anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului...........................................................................La depozitul constituit, Casa de Economii şi Consemnaţiuni va bonifica o dobânda egala cu cea suportată pentru depozitele pe termen de un an. Depozitul nu va fi restituit înainte de rambursarea integrală a creditului şi poate fi utilizat pentru restituirea ultimelor transe ale creditului, în limitele cuantumului depozitului constituit."6. Articolul 20 se completează cu alineatul 9 cu următorul cuprins:"De prevederile prezentului articol pot beneficia, în vederea terminării lucrărilor de construcţii, şi persoanele care au cumpărat, potrivit legii, locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie, situate în blocuri începute înainte de anul 1990 şi neterminate."7. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - În cazul părăsirii definitive a domiciliului de către titularul contractului de închiriere sau al decesului acestuia, precum şi în cazul titularului de contract, nerezident, care, fără a fi detaşat, nu a mai folosit locuinta mai mult de 2 ani, fără întrerupere, închirierea continua, după caz: a) în beneficiul soţului sau al sotiei, dacă a locuit împreună cu titularul; b) în beneficiul descendenţilor sau al ascendenţilor, dacă au locuit împreună cu acesta; c) în beneficiul altor persoane care au avut acelaşi domiciliu cu titularul cel puţin un an şi care au fost înscrise în contractul de închiriere.În cazul mai multor cereri, beneficiul contractului de închiriere se dispune prin hotărâre judecătorească.În lipsa persoanelor care pot solicita locuinta, potrivit alin. 1, contractul de închiriere încetează în termen de 30 de zile de la data părăsirii domiciliului de către titularul contractului sau de la data înregistrării decesului ori de la împlinirea termenului de 2 ani de nefolosire neîntreruptă a locuinţei."8. Litera b) a alineatului 2 al articolului 34 va avea următorul cuprins:"b) efectuarea formalităţilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii serviciilor pentru exploatarea şi întreţinerea clădirii, derularea şi urmărirea realizării acestor contracte;"9. Alineatul 2 al articolului 35 va avea următorul cuprins:"În acest scop proprietarii se pot constitui în asociaţii cu personalitate juridică."10. După articolul 35 se introduce articolul 35^1 cu următorul cuprins:"Art. 35^1. - Asociaţia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor şi altor spaţii, proprietate a membrilor săi, precum şi un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de contribuţie la cheltuielile comune ale clădirii cu mai multe apartamente şi/sau spaţii cu alta destinaţie decât aceea de locuinta, după cheltuielile de judecată datorate tuturor creditorilor în interesul cărora au fost făcute.Privilegiul se înscrie în registrul de publicitate imobiliară al judecătoriei, la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari, pe baza extraselor de pe listele lunare de plată a cotelor de contribuţie din care rezultă suma datorată, în cazul în care creanta reprezintă o restanta de cel puţin 3 luni. Privilegiul se radiază la cererea reprezentantului legal al asociaţiei sau a proprietarului, pe baza chitanţei sau a altui înscris prin care asociaţia confirma plata sumei datorate.Operaţiunile de publicitate imobiliară privitoare la privilegiul prevăzut la alin.1 şi 2 sunt scutite de taxa de timbru."11. Alineatul 1 al articolului 42 va avea următorul cuprins:"Au acces la locuinta socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar, realizat în ultimele 12 luni, cu cel puţin 20% sub nivelul venitului net lunar pe membru de familie sau, după caz, pe persoana, stabilit conform prevederilor art. 8 alin. 2."12. Litera d) a articolului 48 va avea următorul cuprins:"d) deţin, în calitate de chiriaş, o alta locuinta din fondul locativ de stat."13. Articolul 56 se completează cu alineatul 2 cu următorul cuprins:"Locuintele de necesitate libere se pot constitui temporar ca fond de locuinţe sociale."14. Alineatele 2 şi 3 ale articolului 58 vor avea următorul cuprins:"Resedintele oficiale ale persoanelor prevăzute la alin. (1) se atribuie de către Guvern şi sunt puse la dispoziţia lor, împreună cu dotările aferente, pe perioada exercitării funcţiei, de către Regia Autonomă lt; lt;Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat gt; gt;.Lista cuprinzând imobilele cu destinaţie de reşedinţa oficială, precum şi celelalte locuinţe de protocol şi condiţiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească, inclusiv cele de dotare şi confort, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."15. Articolul 59 se completează cu alineatele 4 şi 5 cu următorul cuprins:"Locuintele de protocol se amplaseaza numai în clădiri cu număr redus de apartamente destinate acestei folosinţe.Suprafeţele locuinţelor de protocol vor fi cu cel puţin 30% mai mari decât cele prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege."16. Articolul 62 se completează cu alineatul 4 cu următorul cuprins:"Locuintele realizate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994, pentru care nu s-au emis repartiţii şi nu s-au încheiat precontracte sau contracte de vânzare-cumpărare până la finalizarea acestora, pot fi repartizate şi contractate în condiţiile prevăzute la art. 7 şi 10."17. Articolul 69 va avea următorul cuprins:"Art. 69. - Proprietarii din clădirile cu mai multe locuinţe în proprietate privată sau mixtă, constituiţi în asociaţii de locatari potrivit Legii nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi, se reorganizează în asociaţii de proprietari, în conformitate cu Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta lege.Până la înfiinţarea şi funcţionarea birourilor de carte funciară, înregistrarea proprietăţii în vederea constituirii asociaţiilor de proprietari se face în registrele de publicitate de la birourile de transcripţiuni şi inscriptiuni imobiliare din judecătorii.Până la data dobândirii personalităţii juridice a asociaţiei de proprietari, asociaţiile de locatari constituite potrivit Decretului Consiliului de Stat nr. 387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea şi funcţionarea asociaţiei locatarilor îşi desfăşoară activitatea pe baza statutului propriu şi a dispoziţiilor prezentei legi."18. Articolul 70 se abroga.19. Literele a) şi i) ale articolului 3 din anexa nr. 2 vor avea următorul cuprins:"a) prin bloc de locuinţe-clădire-condominiu se înţelege o proprietate imobiliară din care unele părţi sunt proprietăţi individuale, reprezentate din apartamente sau spaţii cu alta destinaţie decât aceea de locuinta, iar restul, proprietate comuna indiviză.Prin asimilare, poate fi definit condominiu şi un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comuna.Proprietatea imobiliară nu este un condominiu decât dacă cota-parte indiviză de proprietate comuna revine proprietarilor şi nu poate fi separată de proprietatea asupra apartamentelor sau spaţiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinta;".........................................................................."i) prin cheltuieli comune se înţelege cheltuielile sau obligaţiile financiare ale asociaţiei, care sunt legate de exploatarea, reparaţia sau întreţinerea proprietăţii comune sau care nu pot fi înregistrate pe fiecare proprietate individuală."20. Articolele 4 şi 5 din anexa nr. 2 vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - Asociaţia de proprietari se constituie pe baza hotărârii a cel puţin jumătate plus unul din numărul proprietarilor apartamentelor şi spaţiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinta, din cadrul unei clădiri.În clădirile de locuit cu mai multe tronsoane sau scări se pot constitui asociaţii de proprietari pe fiecare tronson sau scara în parte, dacă proprietatea comuna aferentă tronsonului sau scării poate fi delimitata şi dacă este posibila repartizarea cheltuielilor comune pe tronsoane sau scări.Art. 5. - Cererea pentru dobândirea personalităţii juridice a asociaţiei de proprietari, împreună cu statutul, acordul de asociere şi procesul-verbal al adunării constitutive se înregistrează la organul financiar local în a cărui raza teritorială se afla clădirea.Asociaţia de proprietari dobândeşte personalitate juridică în baza încheierii judecătorului delegat la organul financiar local de către preşedintele judecătoriei în a carei circumscripţie teritorială se afla imobilul.Încheierea se da fără citarea părţilor şi este executorie.Încheierea este supusă recursului în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judeca cu citarea părţilor."21. Alineatul 1 al articolului 6 şi articolul 7 din anexa nr. 2 se abroga.22. Articolul 8 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Acordul de asociere trebuie să conţină menţiuni privind: numele, prenumele şi domiciliul proprietarilor, individualizarea proprietăţii potrivit titlului de proprietate."23. Articolul 10 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Stabilirea cotei-părţi din cheltuielile de reparatie a proprietăţii comune ce revine fiecărui proprietar din cadrul condominiului se face proporţional cu cota-parte din proprietatea comuna aferentă proprietăţii individuale. Cheltuielile efectuate pentru plata unor servicii legate de proprietăţile individuale din condominiu şi care nu pot fi înregistrate pe fiecare dintre acestea sau pentru servicii legate de exploatarea şi întreţinerea proprietăţii comune se repartizează în conformitate cu normele şi normativele avute în vedere la facturarea comuna a acestora şi/sau în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii respectivelor servicii."24. Articolul 11 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - În cazul spaţiilor, respectiv al apartamentelor cu mai mult de un proprietar, raporturile de coproprietate vor fi reglementate potrivit dreptului comun."25. Articolul 12 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Acordul de asociere şi statutul pot fi modificate în aceleaşi condiţii prevăzute pentru constituirea asociaţiei.Modificările prevăzute la alin. 1 se înregistrează în condiţiile stabilite pentru dobândirea personalităţii juridice."26. Articolul 13 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Înscrierea ulterioară în asociaţia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenţi la adunarea de constituire se face la cererea acestora, fără alte formalităţi."27. Alineatul 3 al articolului 21 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"Pentru situaţii speciale, întrunirea asociaţiei poate fi convocată oricând de către comitetul executiv sau de către membri ai asociaţiei care deţin în total cel puţin 20% din cotele de proprietate."28. Articolul 22 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Asociaţia de proprietari poate adopta hotărâri, dacă majoritatea membrilor sunt prezenţi personal sau prin reprezentant.Dacă nu este întrunit cvorumul, adunarea va fi suspendată şi reconvocata.La adunarea reconvocata, dacă exista dovada ca toţi membrii asociaţiei de proprietari au fost convocaţi, hotărârile pot fi adoptate prin votul majorităţii membrilor prezenţi.Hotărârile adunării generale a asociaţiei de proprietari privind buna întreţinere şi exploatare a clădirii de locuit sunt obligatorii şi pentru proprietarii din aceeaşi clădire care nu sunt membri ai asociaţiei."29. Formula introductivă a alineatului 1 al articolului 23 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Pentru adoptarea hotărârilor asociaţiei de proprietari se vor avea în vedere următoarele:"30. Alineatul 2 al articolului 23 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"Hotărârile asociaţiei de proprietari vor fi luate cu votul majorităţii membrilor asociaţiei prezenţi la lucrările adunării."31. La articolul 24 din anexa nr. 2, literele b-e) şi h)-j) vor avea următorul cuprins:"b) angajează şi eliberează din funcţie pe cel care administrează proprietatea sau pe ceilalţi funcţionari sau angajaţi, în vederea administrării şi bunei funcţionari a clădirii; personalul necesar bunei gospodariri a părţilor şi a instalaţiilor de folosinţă comuna ale clădirilor poate fi angajat prin contract individual de muncă sau prin convenţie civilă; c) acţionează sau susţine în justiţie, în nume propriu sau în numele proprietarilor asociaţi, interesele legate de clădire; d) încheie contracte şi îşi asuma obligaţii în nume propriu sau în numele proprietarilor asociaţi, în interesele legate de clădire; e) reglementează folosirea, întreţinerea, repararea, înlocuirea şi modificarea părţilor proprietăţii comune;.......................................................................... h) asigura completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei; i) asigura urmărirea comportării în timp a construcţiei, pe toată durata de existenta a acesteia; j) exercita alte atribuţii care i-au fost conferite prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor asociaţi."32. Articolul 25 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Dacă o hotărâre a asociaţiei de proprietari este contrară legii sau acordului de asociere sau este de natura sa producă daune considerabile intereselor proprietarilor, aceştia pot ataca în justiţie respectiva hotărâre, în termen de 60 de zile de la adoptarea acesteia. Actionarea în justiţie nu trebuie să intrerupa executarea hotărârii decât în cazul în care instanţa dispune suspendarea acesteia."33. Articolul 27 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Preşedintele asociaţiei de proprietari reprezintă asociaţia în derularea contractelor şi îşi asuma obligaţii în numele acesteia. El reprezintă asociaţia de proprietari împotriva unui terţ, inclusiv în acţiunile iniţiate de asociaţie împotriva unui proprietar sau chiriaş care nu şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de asociaţie sau în procesele iniţiate de un proprietar care contesta o hotărâre a asociaţiei de proprietari."34. După articolul 31 din anexa nr. 2 se introduce articolul 31^1 cu următorul cuprins:"Art. 31^1. - Dispoziţiile cuprinse în prezentul regulament-cadru referitoare la proprietarii de apartamente se aplică şi proprietarilor spaţiilor cu alta folosinţă decât aceea de locuinta, situate în clădiri destinate locuirii."  +  Articolul 2Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor numerotarea corespunzătoare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU-----