HOTĂRÎRE nr. 594 din 2 septembrie 1991privind verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice de către autovehiculele şi remorcile acestora care circulă pe drumurile publice
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 13 septembrie 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Autovehiculele şi remorcile acestora pot circula pe drumurile publice din România numai dacă starea lor tehnica corespunde normelor şi standardelor naţionale de siguranţă rutiera şi protecţie a mediului înconjurător.  +  Articolul 2Pentru a putea fi menţinute în circulaţie, autovehiculele şi remorcile înmatriculate vor fi supuse, periodic, de către proprietari, unei inspecţii tehnice, astfel: a) autoturismele folosite ca taximetre, microbuzele şi autobuzele, precum şi autovehiculele destinate învăţării conducerii, la cel mult 6 luni; b) automobilele utilitare, mixte, specializate şi speciale, autoremorcherele şi remorcile acestora, avînd masa totală maxima autorizata mai mare de 3,5 t, precum şi tractoarele rutiere şi remorcile acestora, la cel mult un an; c) autoturismele, autorulotele, motocicletele, motoretele şi remorcile acestora, precum şi automobilele şi remorcile acestora prevăzute la lit. b), avînd masa totală maxima autorizata ce nu depăşeşte 3,5 t, la cel mult doi ani.Autovehiculele prevăzute la alin. 1 lit. a) se supun primei inspecţii tehnice după un an, dacă la data primei înmatriculări sînt noi.Termenul pentru efectuarea primei inspecţii tehnice se socoteşte de la data primei înmatriculări, iar pentru următoarea inspecţie de la data celei precedente.  +  Articolul 3 (1) Inspecţia tehnica se efectuează în staţii de inspecţie tehnica autorizate şi consta în verificarea stării tehnice a vehiculului, fără demontare, utilizîndu-se aparatura adecvată. (2) Dacă vehiculul corespunde normelor prescrise, statia de inspecţie tehnica consemnează în anexa certificatului de înmatriculare data pînă la care trebuie efectuată următoarea inspecţie tehnica şi aplica ecusonul de inspecţie tehnica pe placa de înmatriculare. (3) Dacă starea tehnica nu corespunde în totalitate normelor prescrise, statia de inspecţie tehnica poate permite circulaţia pe o perioadă care nu poate depăşi 30 de zile.  +  Articolul 4Staţiile de inspecţie tehnica vor executa inspecţii tehnice la un tarif unic, corespunzător categoriei de vehicul.  +  Articolul 5 (1) Autovehiculele şi remorcile care urmează să fie înmatriculate pentru prima data în România nu pot avea o vechime mai mare de opt ani şi trebuie să fie omologate pentru circulaţia pe drumurile publice prin Registrul Auto Roman. (2) Omologarea vehiculelor pentru circulaţia pe drumurile publice este individuală sau de tip. (3) Omologarea pentru circulaţia pe drumurile publice va fi solicitată de către producători sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora ori, după caz, de persoanele care le importa sau le construiesc din piese detasate.  +  Articolul 6 (1) Omologarea individuală se acordă pentru autovehiculele şi remorcile care au fost anterior înmatriculate în alte tari, celor noi, construite în ţara sau importate în serie mai mica de 10 bucăţi de acelaşi tip, pe an, precum şi celor construite din piese detasate. (2) Omologarea individuală se acordă de către reprezentantul Registrului Auto Roman din cadrul statiei de inspecţie tehnica, autorizata în acest sens, din judeţul sau municipiul Bucureşti unde îşi are domiciliul (sediul) persoana care solicită omologarea. (3) Dacă vehiculul corespunde normelor tehnice de siguranţă a circulaţiei şi de protecţie a mediului înconjurător, precum şi folosinţei căreia îi este destinat, reprezentantul Registrului Auto Roman eliberează cartea de identitate a vehiculului.  +  Articolul 7 (1) Omologarea de tip se acordă pentru autovehiculele şi remorcile noi, construite în ţara sau importate în serie mai mare de 10 bucăţi de acelaşi tip, pe an. (2) Dacă tipul de vehicul corespunde normelor tehnice de siguranţă a circulaţiei şi de protecţie a mediului înconjurător, precum şi folosinţei căreia îi este destinat, Registrul Auto Roman eliberează un certificat de omologare pentru circulaţie, conţinînd descrierea sumară a elementelor care caracterizează acest tip de vehicul. (3) Producătorii sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora trebuie să menţioneze în cartea de identitate, pe care o eliberează pentru fiecare vehicul pe care îl livreaza, conformitatea cu caracteristicile tehnice cuprinse în certificatul de omologare pentru circulaţie.  +  Articolul 8Pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice de către autovehiculele şi remorcile acestora care circulă pe drumurile publice, Ministerul Transporturilor îi revin următoarele atribuţii: a) elaborarea, împreună cu Ministerul de Interne, a condiţiilor tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele, precum şi a metodologiei de inspecţie tehnica şi omologare pentru circulaţie a autovehiculelor şi remorcilor acestora; b) autorizarea, împreună cu Ministerul de Interne, a infiintarii şi funcţionarii statiilor de inspecţie tehnica, ţinînd seama de dotarea materială şi nivelul de calificare profesională a personalului acestora; c) stabilirea tarifului pentru inspecţia tehnica în funcţie de categoria vehiculelor; d) controlul modului cum se desfăşoară activitatea statiilor de inspecţie tehnica şi dispunerea măsurilor corespunzătoare; e) asigurarea specializării profesionale a personalului statiilor de inspecţie tehnica; f) controlul la producător sau vinzator în ce priveşte conformitatea caracteristicilor tehnice ale autovehiculelor cu tipul omologat pentru circulaţie şi dispunerea retragerii omologării pentru circulaţie, în caz de neconcordanta; g) să solicite producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia sa remedieze, pe cheltuiala sa, defecţiunile de fabricaţie constatate în mod repetat la mai multe vehicule de acelaşi tip, care pun sau pot pune în pericol siguranţa circulaţiei sau protecţia mediului înconjurător. Dacă defecţiunile sînt grave, poate dispune împreună cu Ministerul de Interne, interdicţia de folosire pînă la remediere, sau retragerea din circulaţie a tuturor vehiculelor de tipul respectiv. Aceste prevederi nu scutesc producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia de răspunderea ce-i revine, potrivit legii, pentru pagubele produse proprietarilor prin interdicţia de folosire ori retragerea din circulaţie a vehiculelor respective.  +  Articolul 9 (1) Nerespectarea dispoziţiilor din prezenta hotărîre constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru comercializarea de vehicule care nu au fost supuse omologării pentru circulaţie; b) cu amendă de 10.000 lei la 20.000 lei pentru comercializarea de vehicule ale căror caracteristici tehnice nu mai corespund datelor menţionate în cartea de identitate a vehiculului; c) cu amendă de la 200 lei la 400 lei pentru depăşirea pînă la o luna a termenului de prezentare a autovehiculului sau remorcii acestuia la inspecţia tehnica; d) cu amendă de la 400 lei la 800 lei pentru depăşirea între o luna şi doua luni a termenului de prezentare a autovehiculului sau remorcii acestuia la inspecţia tehnica; e) cu amendă de la 800 lei la 1.500 lei pentru depăşirea între doua luni şi patru luni a termenului de prezentare a autovehiculului sau remorcii acestuia la inspecţia tehnica; f) cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru depăşirea peste patru luni a termenului de prezentare a autovehiculului sau remorcii acestuia la inspecţia tehnica; g) cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru atestarea drept corespunzătoare a stării tehnice a unui vehicul care nu îndeplineşte condiţiile tehnice pentru circulaţia pe drumurile publice. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la lit. a) şi b) se fac de funcţionarii desemnaţi de Ministerul Transporturilor, iar a celor prevăzute la lit. c), d), e), f), g) şi de către ofiţerii şi subofiterii de poliţie.  +  Articolul 10În măsura în care prezenta hotărîre nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 9 le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 11Articolele 81 şi 126 lit. b) (privind amenda prevăzută pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 44 pct. 2) din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga.  +  Articolul 12Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN------------------------