ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 82 din 28 iunie 2007pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007  Având în vedere amploarea și complexitatea reformei legislative în domeniul societăților comerciale, realizată prin Legea nr. 441/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată,având în atenție necesitatea pregătirii mediului de afaceri pentru aplicarea standardelor europene în materia administrării societăților pe acțiuni,urmărind completarea, în termen cât mai scurt, a normelor susceptibile de a fi interpretate diferit de către societățile comerciale și, deci, de natură a produce distorsiuni în funcționarea operatorilor economici și deficiențe de aplicare a legii,având în vedere recomandările formulate de Grupul de state împotriva corupției (GRECO) în ultimul său Raport de evaluare asupra României, recomandări ce vizează stabilirea de noi incompatibilități în exercitarea funcțiilor de administrator, director, cenzor, auditor și în dobândirea calității de fondator, incompatibilități raportate la condamnarea pentru săvârșirea unor fapte incriminate de legislația pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței sau pentru cele prevăzute de prezenta lege, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 7, litera e^1) se modifică și va avea următorul cuprins:e^1) în cazul societăților cu răspundere limitată, dacă sunt numiți cenzori sau auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar;".2^1. La articolul 8, litera g1) se modifică și va avea următorul cuprins:«g^1) puterile conferite administratorilor și, după caz, directorilor, respectiv membrilor directoratului, și dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;». (la 17-04-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 88 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 14 aprilie 2009 ) 2^2. La articolul 8, litera i^1) se abrogă. (la 17-04-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 88 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 14 aprilie 2009 ) 3. La articolul 36 alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) declarația pe propria răspundere a fondatorilor, a primilor administratori și, după caz, a primilor directori, respectiv a primilor membri ai directoratului și ai consiliului de supraveghere și, dacă este cazul, a primilor cenzori, că îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege;".4. Alineatul (3) al articolului 37 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Judecătorul delegat va putea dispune, prin încheiere motivată, efectuarea unei expertize, în contul părților, precum și administrarea altor dovezi.5. După alineatul (1) al articolului 52 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) În cazul în care neconcordanța prevăzută la alin. (1) intervine din motive ce nu îi sunt imputabile societății, oficiul registrului comerțului sau, după caz, Regia Autonomă "Monitorul Oficial", la cererea societății, va corecta mențiunea din registru, respectiv va republica textul, pe cheltuiala sa.6. Articolul 73^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 73^1Persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2), nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere și ai directoratului, cenzori sau auditori financiari, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi.7. Alineatul (2) al articolului 86 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Formalitățile de publicitate cu privire la situațiile financiare anuale se vor efectua în conformitate cu prevederile art. 185.8. Alineatul (1) al articolului 100 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 100(1) Când acționarii nu au efectuat plata vărsămintelor pe care le datorează în termenele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a) și b) și la art. 21 alin. (1), societatea îi va invita să-și îndeplinească această obligație, printr-o somație colectivă, publicată de două ori, la un interval de 15 zile, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de largă răspândire.9. Articolul 108 se modifică și va avea următorul cuprins:Art. 108 - Acționarii care oferă spre vânzare acțiunile lor prin ofertă publică vor proceda conform legislației pieței de capital.10. La articolul 111 alineatul (2), litera b^1) se modifică și va avea următorul cuprins:b^1) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;".11. La articolul 114, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 114(1) Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) și f) va putea fi delegat consiliului de administrație, respectiv directoratului, prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.......................................................................(3) În cazul în care consiliul de administrație, respectiv directoratul este mandatat să îndeplinească măsurile prevăzute de art. 113 lit. b) și c), dispozițiile art. 131 alin. (4) și (5), ale art. 132, cu excepția alin. (6) și (7), precum și prevederile art. 133 se aplică deciziilor consiliului de administrație, respectiv celor ale directoratului, în mod corespunzător. Societatea va fi reprezentată în instanță de către persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va alege o altă persoană.12. Alineatul (3) al articolului 117 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.13. După alineatul (7) al articolului 117 se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Pentru societățile listate se aplică dispozițiile relevante din legislația specifică pieței de capital.14. Alineatul (1) al articolului 123 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 123(1) La adunările generale, acționarii care posedă acțiuni la purtător au drept de vot numai dacă le-au depus la locurile arătate prin actul constitutiv sau prin înștiințarea de convocare, cu cel puțin 5 zile înainte de adunare. Secretarul tehnic, desemnat potrivit art. 129 alin. (5), va constata, printr-un proces-verbal, depunerea la timp a acțiunilor. Acțiunile vor rămâne depuse până după adunarea generală, dar nu vor putea fi reținute mai mult de 5 zile de la data acesteia.15. Alineatul (2) al articolului 130 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.16. Alineatul (6) al articolului 132 se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Dacă hotărârea este atacată de toți membrii consiliului de administrație, societatea va fi reprezentată în justiție de către persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va numi un reprezentant.16^1. La articolul 134, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prețul plătit de societate pentru acțiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării. Expertul este numit de judecătorul delegat în conformitate cu dispozițiile art. 38 și 39, la cererea consiliului de administrație, respectiv a directoratului.» (la 17-04-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 88 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 14 aprilie 2009 ) 17. Alineatul (2) al articolului 138^2 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;d) să nu fie acționar semnificativ al societății;e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).18. Alineatul (1) al articolului 140^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 140^2(1) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.19. Alineatul (3) al articolului 140^2 se abrogă.20. Alineatul (3) al articolului 143^1 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.21. Articolul 144^1 se modifică și va avea următorul cuprins:Art. 144^1 - (1) Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.(2) Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la alin. (1), dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.(3) Decizie de afaceri, în sensul prezentei legi, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.(4) Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.(5) Membrii consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.(6) Conținutul și durata obligațiilor prevăzute la alin. (5) sunt stipulate în contractul de administrație.22. Alineatul (1^1) al articolului 150 se abrogă.23. Articolul 152 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 152(1) Directorii sunt răspunzători pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor. Prevederile art. 137^1 alin. (3), ale art. 144^1, 144^3, 144^4, 150 și ale art. 153^12 alin. (4) se aplică directorilor în aceleași condiții ca și administratorilor.(2) Remunerația directorilor, obținută în temeiul contractului de mandat, este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii și se impozitează potrivit legislației în materie.(3) Prin derogare de la art. 5 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, remunerația directorilor obținută în temeiul contractului de mandat este asimilată salariului, din punctul de vedere al obligațiilor decurgând pentru director și societatea comercială din legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, legislația privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și din legislația privind asigurările de sănătate.24. Articolul 152^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 152^1Microîntreprinderile și întreprinderile mici, în sensul art. 4 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, pot deroga de la prevederile art. 137 alin. (2), art. 138^1 alin. (1), art. 140^2 alin. (2) și ale art. 143 alin. (4).25. Alineatul (6) al articolului 153^2 se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Cu privire la drepturile și obligațiile membrilor directoratului, art. 137^1 alin. (3), art. 144^1, art. 144^2 alin. (1), (4) și (5), art. 144^3, art. 144^4, art. 150 și art. 152 se aplică în mod corespunzător.26. Alineatul (5) al articolului 153^3 se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Directoratul înregistrează la registrul comerțului numele membrilor săi, menționând dacă ei acționează împreună sau separat. Aceștia vor depune la registrul comerțului specimene de semnătură.26^1. La articolul 153^8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se pot stabili condiții specifice de profesionalism și independență pentru membrii consiliului de supraveghere. În aprecierea independenței unui membru al consiliului de supraveghere vor fi avute în vedere criteriile prevăzute la art. 138^2 alin. (2).» (la 17-04-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 88 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 14 aprilie 2009 ) 26^2. La articolul 153^10, alineatul (4) se abrogă. (la 17-04-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 88 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 14 aprilie 2009 ) 27. Alineatul (2) al articolului 153^11 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Consiliul de supraveghere este convocat în orice moment la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii consiliului sau la cererea directoratului. Consiliul se va întruni în cel mult 15 zile de la convocare.28. Alineatul (4) al articolului 153^12 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Persoana numită în una dintre funcțiile prevăzute la alin. (3) trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.29. Articolul 153^14 se abrogă.30. Articolul 153^17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 153^17Înainte de a fi numită director sau administrator, respectiv membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere într-o societate pe acțiuni, persoana nominalizată va informa organul societății însărcinat cu numirea sa cu privire la orice aspecte relevante din perspectiva prevederilor art. 153^15 și 153^16.31. Articolul 159 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 159(1) Societatea pe acțiuni va avea 3 cenzori și un supleant, dacă prin actul constitutiv nu se prevede un număr mai mare. În toate cazurile, numărul cenzorilor trebuie să fie impar.(2) Cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani și pot fi realeși.(3) Cenzorii trebuie să își exercite personal mandatul.(4) La societățile pe acțiuni cu capital majoritar de stat, unul dintre cenzori este, în mod obligatoriu, reprezentant al Ministerului Economiei și Finanțelor.32. Alineatul (1^2) al articolului 160 se modifică și va avea următorul cuprins:(1^2) Societățile pe acțiuni ale căror situații financiare sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau opțiunii, în acest sens, a acționarilor pot să nu aplice prevederile art. 159 alin. (1), hotărârea în acest sens fiind luată de adunarea generală a acționarilor.33. Alineatul (2) al articolului 160 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Societățile comerciale ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau hotărârii acționarilor, vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.34. Articolul 160^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 160^1Consiliul de administrație, respectiv directoratul, înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a cenzorilor, respectiv auditorilor financiari.35. Alineatul (1) al articolului 161 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 161(1) Cenzorii pot fi acționari, cu excepția cenzorului expert contabil, care poate fi terț ce exercită profesia individual ori în forme asociative.35^1. La articolul 161 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) persoanele cărora le este interzisă funcția de membru al consiliului de administrație, respectiv al consiliului de supraveghere și al directoratului, în temeiul art. 73^1;». (la 17-04-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 88 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 14 aprilie 2009 ) 36. Articolul 162 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 162(1) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renunțare la mandat a unui cenzor, acesta va fi înlocuit de supleant.(2) În situația prevăzută la alin. (1), precum și în situația în care numărul cenzorilor nu se poate completa prin înlocuirea cu supleanți ori nu mai rămâne în funcție niciun cenzor, administratorii vor convoca de urgență adunarea generală în vederea desemnării unui nou cenzor.37. Alineatele (1) și (2) ale articolului 163 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 163(1) Cenzorii sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.(2) Despre toate acestea, precum și asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunării generale un raport amănunțit. Modalitatea și procedura de raportare a auditorilor interni se stabilesc potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.38. Alineatul (3) al articolului 166 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Dispozițiile art. 73 și 153^16 se aplică și cenzorilor. (la 17-04-2009, Alineatul (3) din Punctul 38. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 88 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 14 aprilie 2009 ) 39. Alineatul (1) al articolului 178 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 178(1) Administratorii, respectiv membrii directoratului, sau, după caz, entitățile care țin evidența acționariatului conform prevederilor legale au obligația să pună la dispoziția acționarilor și a oricăror alți solicitanți informații privind structura acționariatului respectivei societăți și să le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind aceste date.40. După alineatul (4) al articolului 185 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Consiliul de administrație, respectiv directoratul societății-mamă, definite astfel de reglementările contabile aplicabile, este obligat ca, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora, să depună la oficiul registrului comerțului copii ale situațiilor financiare anuale consolidate.41. Articolul 187 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 187Dispozițiile prezentului capitol se completează cu normele privind societățile pe acțiuni, cu excepția celor referitoare la sistemul dualist de administrare.42. Alineatul (2) al articolului 189 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Adunarea generală, cu aceeași majoritate, alege altă persoană în locul administratorului revocat, decedat sau care a încetat exercitarea mandatului său.43. La articolul 194 alineatul (1), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) să desemneze administratorii și cenzorii, să îi revoce/demită și să le dea descărcare de activitate, precum și să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;c) să decidă urmărirea administratorilor și cenzorilor pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;44. Alineatul (3) al articolului 196^1 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societății cu răspundere limitată al cărui asociat unic este. (la 17-04-2009, Punctul 45. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 88 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 14 aprilie 2009 ) 45^1. La articolul 197, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Dispozițiile privitoare la administrarea societăților pe acțiuni nu sunt aplicabile societăților cu răspundere limitată, indiferent dacă sunt sau nu supuse obligației de auditare.» (la 17-04-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 88 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 14 aprilie 2009 ) 46. Alineatele (1) și (2) ale articolului 199 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 199(1) Dispozițiile art. 160 alin. (1), alin. (1^2) și alin. (2), precum și ale art. 160^1 se aplică în mod corespunzător.(2) La societățile comerciale care nu se încadrează în prevederile art. 160 alin. (1), adunarea asociaților poate numi unul sau mai mulți cenzori ori un auditor financiar.47. Alineatele (1) și (4) ale articolului 204 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 204(1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale ori a Consiliului de administrație, respectiv directoratului, adoptată în temeiul art. 114 alin. (1), sau prin hotărârea instanței judecătorești, în condițiile art. 223 alin. (3) și ale art. 226 alin. (2).......................................................................(4) După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul, vor depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecătorului-delegat, cu excepția situațiilor stipulate la art. 223 alin. (3) și la art. 226 alin. (2), atunci când înregistrarea va fi efectuată pe baza hotărârii irevocabile de excludere sau de retragere.48. Alineatul (8) al articolului 204 se abrogă.49. Articolul 211 se abrogă.50. Partea dispozitivă a alineatului (2) al articolului 212 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În caz de subscripție publică, prospectul de emisiune, purtând semnăturile autentice a 2 dintre membrii consiliului de administrație, respectiv dintre membrii directoratului, va fi depus la registrul comerțului pentru îndeplinirea formalităților prevăzute la art. 18 și va cuprinde:".51. Articolul 214 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 214În caz de majorare a capitalului social prin ofertă publică, administratorii, respectiv membrii directoratului, sunt solidar răspunzători pentru exactitatea celor arătate în prospectul de emisiune, în publicațiile făcute de societate sau în cererile adresate oficiului registrului comerțului, în conformitate cu prevederile legislației privind piața de capital.52. Alineatul (2) al articolului 216 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Exercitarea dreptului de preferință se va putea realiza numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generală sau de consiliul de administrație, respectiv directorat, în condițiile art. 220^1 alin. (4), dacă actul constitutiv nu prevede alt termen. În toate situațiile, termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferință nu poate fi mai mic de o lună de la data publicării hotărârii adunării generale, respectiv a deciziei consiliului de administrație/directoratului, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.53. Alineatul (4) al articolului 220^1 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prin autorizarea acordată conform alin. (1)-(3), consiliului de administrație, respectiv directoratului, îi poate fi conferită și competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți. Această autorizare se acordă consiliului de administrație, respectiv directoratului, de către adunarea generală, în condițiile de cvorum și majoritate prevăzute la art. 217 alin. (3). Decizia consiliului de administrație, respectiv a directoratului, cu privire la restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință se depune la oficiul registrului comerțului, spre menționare în registrul comerțului și publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.54. Articolul 221 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 221Societatea cu răspundere limitată își poate majoră capitalul social, în modalitățile și din sursele prevăzute de art. 210.55. După alineatul (1) al articolului 228 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Prevederile alin. (1) lit. a) se aplică în mod corespunzător și societății cu răspundere limitată.56. Alineatul (5) al articolului 237 se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Orice persoană interesată poate face recurs împotriva hotărârii de dizolvare, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicității, în condițiile alin. (3) și alin. (4). Recurentul va depune o copie a recursului la oficiul registrului comerțului în care este înregistrată societatea a cărei dizolvare a fost pronunțată.57. După alineatul (7) al articolului 237 se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) Hotărârile judecătorești pronunțate în condițiile alin. (7) se comunică lichidatorului numit, se publică pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului și se afișează la sediul oficiului registrului comerțului în care este înmatriculată societatea comercială dizolvată.58. După articolul 237 se introduce un nou articol, articolul 237^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 237^1(1) Atunci când un asociat răspunde nelimitat pentru obligațiile societății pe durata funcționării acesteia, răspunderea sa pentru aceste obligații va fi nelimitată și în faza dizolvării și, dacă este cazul, a lichidării societății.(2) Atunci când, pe durata funcționării societății, un asociat răspunde pentru obligațiile acesteia în limitele aportului la capitalul social, răspunderea sa va fi limitată la acest aport și în situația dizolvării și, dacă este cazul, a lichidării societății.(3) Asociatul care, în frauda creditorilor, abuzează de caracterul limitat al răspunderii sale și de personalitatea juridică distinctă a societății răspunde nelimitat pentru obligațiile neachitate ale societății dizolvate, respectiv lichidate.(4) Răspunderea asociatului devine nelimitată în condițiile alin. (3), în special atunci când acesta dispune de bunurile societății ca și cum ar fi bunurile sale proprii sau dacă diminuează activul societății în beneficiul personal ori al unor terți, cunoscând sau trebuind să cunoască faptul că în acest mod societatea nu va mai fi în măsură să își execute obligațiile.59. Alineatele (1) și (2) ale articolului 238 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 238(1) Fuziunea este operațiunea prin care:a) una sau mai multe societăți sunt dizolvate fără a intră în lichidare și transferă totalitatea patrimoniului lor unei alte societăți în schimbul repartizării către acționarii societății sau societăților absorbite de acțiuni la societatea absorbantă și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate; saub) mai multe societăți sunt dizolvate fără a intră în lichidare și transferă totalitatea patrimoniului lor unei societăți pe care o constituie, în schimbul repartizării către acționarii lor de acțiuni la societatea nou-constituită și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate.(2) Divizarea este operațiunea prin care:a) o societate, după ce este dizolvată fără a intră în lichidare, transferă mai multor societăți totalitatea patrimoniului său, în schimbul repartizării către acționarii societății divizate de acțiuni la societățile beneficiare și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate;b) o societate, după ce este dizolvată fără a intră în lichidare, transferă totalitatea patrimoniului său mai multor societăți nou-constituite, în schimbul repartizării către acționarii societății divizate de acțiuni la societățile nou-constituite și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate.60. După alineatul (2) al articolului 238 se introduce un nou alineat, alineatul(2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Divizarea poate avea loc și prin transferul simultan al patrimoniului societății divizate către una sau mai multe societăți existente și una sau mai multe societăți nou-constituite. Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.61. Alineatul (3) al articolului 252 se abrogă.62. Articolul 252^1 se abrogă.63. La alineatul (1) al articolului 255, literele a), c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) să stea în judecată în numele societății;.....................................................................c) să vândă, prin licitație publică, imobilele și orice avere mobiliară a societății;.....................................................................e) să lichideze și să încaseze creanțele societății.64. Alineatul (1^2) al articolului 263 se abrogă.65. Alineatul (2) al articolului 270^3 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Încălcarea prevederilor art. 131 alin. (4) constituie contravenție și este sancționată cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.66. După alineatul (1) al articolului 272 se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută la alin. (1) pct. 2, dacă a fost săvârșită de administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societății în cadrul unor operațiuni de trezorerie între societate și alte societăți controlate de aceasta sau care o controlează, direct ori indirect.(3) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută la alin. (1) pct. 3, dacă este săvârșită de către o societate comercială ce are calitatea de fondator, iar împrumutul este realizat de la una dintre societățile controlate ori care o controlează pe aceasta, direct sau indirect.67. La articolul 275 alineatul (1), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. încalcă, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispozițiile art. 144^3;".  +  Articolul IILegea nr. 26/1990 privind Registrul comerțului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 23 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) hotărârea adunării generale, decizia consiliului de administrație, respectiv a directoratului, prin care a fost înființată sucursala.2. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 51^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 51^1În exercitarea competențelor sale prevăzute de lege, Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale colectează, procesează și prelucrează date și informații, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIIAlineatul (3) al articolului III din Legea nr. 441/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerțului, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 28 noiembrie 2006, se modifică și va avea următorul cuprins:(3) De la data de 1 ianuarie 2007, situațiile financiare anuale și documentele anexate acestora, prevăzute la art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, modificate potrivit prezentei legi, vor fi depuse numai la oficiul registrului comerțului.  +  Articolul IVSocietățile pe acțiuni înregistrate în registrul comerțului la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sunt obligate a efectua demersurile necesare îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 137 alin. (1) și 2, art. 137^1 alin. (3), art. 138^1 , art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia. Până la finalizarea acestor demersuri, societatea poate funcționa cu structura de administrare existentă la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul VPrin derogare de la prevederile art. 56 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, contractele de muncă ale administratorilor/directorilor, încheiate pentru îndeplinirea mandatului de administrator/director înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, încetează de drept la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență sau, în cazul în care mandatul a fost acceptat ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, de la data acceptării mandatului.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Tudor-Alexandru Chiuariu
  Ministrul pentru întreprinderi
  mici și mijlocii, comerț, turism
  și profesii liberale,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 28 iunie 2007.Nr. 82.--------