ORDONANTA nr. 120 din 31 august 1999pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 31 august 1999    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. D pct. 22 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată prin Legea nr. 128/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul 1, după liniuţa a 3-a se introduce o liniuţa cu următorul cuprins:"- emiterea certificatelor de trezorerie către populaţie, răscumpărarea acestora la scadenta şi transformarea certificatelor de trezorerie în certificate de depozit;"2. La articolul 2, după alineatul 3 se introduc şapte alineate cu următorul cuprins:"Operaţiunile de plati se efectuează prin virare în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate sau a disponibilităţilor, după caz, şi evidentiate în conturile deschise distinct la trezoreria statului pe bugete, fonduri speciale şi mijloace extrabugetare, cu desfăşurarea pe instituţii publice.Instituţiile publice pot ridica din conturile de cheltuieli sau de disponibil, după caz, deschise la trezoreria statului, sume pentru efectuarea de plati în numerar, reprezentând drepturi de personal, precum şi pentru alte cheltuieli care nu se justifica a fi efectuate prin decontări.Instituţiile publice au obligaţia să îşi organizeze activitatea de casierie, astfel încât încasările şi plăţile în numerar să fie efectuate în condiţii de siguranţă, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi în limita plafonului de casa stabilit de către trezoreria statului pentru fiecare instituţie publică.Transferurile şi subvenţiile alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi fondurile speciale de către ordonatorii principali de credite regiilor autonome şi societăţilor comerciale, după caz, vor fi utilizate potrivit destinaţiilor aprobate prin lege, prin conturi deschise la trezoreria statului pe seama unităţilor respective.Instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare, au obligaţia sa vireze sumele reprezentând contravaloarea mărfurilor, prestărilor de servicii sau lucrărilor executate în conturile furnizorilor, deschise la trezoreria statului.Agenţii economici care au de încasat sume de la instituţiile publice, inclusiv transferuri şi subvenţii, îşi vor deschide conturile de disponibil la trezoreria statului în a carei raza teritorială îşi au sediul sau la care sunt luati în evidenta fiscală, după caz. Din sumele colectate agenţii economici îşi vor achită obligaţiile către bugetul de stat, iar disponibilităţile rămase vor putea fi folosite pentru lichidarea obligaţiilor către alte bugete sau, după caz, pentru alte scopuri.Pentru sumele păstrate în conturi deschise la trezoreria statului agenţii economici şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii vor beneficia de dobânda la vedere sau pentru depozit, după caz, potrivit convenţiilor încheiate cu trezoreria statului."3. La articolul 3, după alineatul 4 se introduce un alineat cu următorul cuprins:"Este interzisă preluarea de sume din contul curent general al trezoreriei statului fără acordul persoanelor din cadrul Ministerului Finanţelor autorizate sa administreze acest cont. Sumele preluate din cont fără acordul persoanelor autorizate se recuperează potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită a creanţelor bugetare, împreună cu majorările aferente."4. La articolul 3, după alineatul 6 se introduc doua alineate cu următorul cuprins:"Golurile temporare de casa, înregistrate în cursul execuţiei în contul curent general al trezoreriei statului, pot fi acoperite prin depozite atrase pe termen scurt de la bănci, instituţii financiare şi alte persoane juridice. Constituirea şi nivelul dobânzilor se stabilesc prin convenţii încheiate între Ministerul Finanţelor şi titularii depozitelor, iar dobânzile se suporta din bugetul trezoreriei statului.Dobânzile se negociaza de către Ministerul Finanţelor cu titularii depozitelor - persoane juridice -, în condiţiile cererii şi ofertei pieţei financiare, şi se prevăd în convenţiile încheiate. Pentru sumele atrase efectiv în contul general al trezoreriei statului, necesare pentru asigurarea activităţii financiare a sectorului public în condiţii de echilibru, dobânzile convenite rămân definitive şi se cuprind în execuţia bugetului trezoreriei statului."5. La articolul 5, alineatul 3 va avea următorul cuprins:"Ministerul Finanţelor poate angaja disponibilităţile existente în contul curent general al trezoreriei statului pentru răscumpărarea la scadenta sau înainte de scadenta, după caz, a titlurilor de stat emise pentru finanţarea sau refinantarea deficitului bugetului de stat, cu asigurarea disponibilităţilor necesare pentru efectuarea cheltuielilor aprobate în condiţiile legii."6. La articolul 5, după alineatul 3 se introduce un alineat cu următorul cuprins:"Dobânda aferentă echivalentului în lei al împrumuturilor guvernamentale externe, înregistrat în contul general al trezoreriei statului şi folosit la finanţarea deficitului bugetului de stat, se calculează în continuare potrivit metodologiei în vigoare la data prezentei ordonanţe."7. La articolul 7, după alineatul 1 se introduce un alineat cu următorul cuprins:"În cazuri justificate, prin ordin al ministrului finanţelor se pot stabili şi alte categorii de conturi de disponibilitati ale persoanelor juridice la care să se acorde dobânda la vedere sau de depozit care se stabileşte prin convenţii."8. La articolul 10, alineatele 3-5 vor avea următorul cuprins:"În bugetul trezoreriei statului se prevăd următoarele cheltuieli legate de buna desfăşurare a activităţii trezoreriei statului: a) comisioane şi taxe poştale şi telefon, plata transportului numerarului, cheltuieli materiale şi prestări de servicii pentru funcţionarea bazei tehnice şi informationale, paza, sedii, întreţinerea şi funcţionarea mijloacelor de transport al numerarului şi valorilor, comisioane plătite băncilor şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni pentru serviciile prestate în contul trezoreriei statului; b) cheltuieli de capital pentru dotări specifice, lucrări de construcţii-montaj şi amenajarea spaţiilor necesare activităţii trezoreriei statului; c) cheltuieli cu privire la stimularea şi consolidarea personalului în activitatea specifică a trezoreriei statului, care se stabilesc într-o cota de 10% din economiile înregistrate la dobânzile aplicate pentru finanţarea deficitului bugetului de stat din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului, comparativ cu dobânzile aferente împrumuturilor contractate în acelaşi scop de pe piaţa bancară. Condiţiile de acordare a stimulentelor se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor."9. La articolul 10, după alineatul 10 se introduce un alineat cu următorul cuprins:"Ministerul Finanţelor va propune Guvernului măsuri pentru stabilirea şi corelarea salariilor personalului trezoreriei statului cu activitatea similară din bănci, în raport cu performanţele şi răspunderea în gestionarea banului public."10. La articolul 12, primul alineat se modifica şi va avea următorul cuprins:"Constituie contravenţie, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, următoarele fapte: a) efectuarea de către instituţiile publice de încasări şi plati în conturi deschise în afară contului curent general al trezoreriei statului ori în alte conturi decât cele stabilite prin prezenta ordonanţă se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei; b) preluarea de sume din contul curent general al trezoreriei statului fără acordul persoanelor autorizate din Ministerul Finanţelor sa administreze acest cont se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată prin Legea nr. 128/1994 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 8 aprilie 1998, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 97/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 28 august 1998, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes------------