METODOLOGIE din 3 iulie 2014de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 14 iulie 2014    Notă
    *) Aprobată prin ORDINUL nr. 1.052 din 3 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 14 iulie 2014.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie stabilește modul de organizare și desfășurare a procedurii de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate, astfel cum sunt prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2În sensul prevederilor prezentei metodologii, prin autoritate responsabilă se înțelege autoritatea publică centrală pentru protecția mediului în cazul ariilor naturale protejate care necesită structuri de administrare proprii sau Agenția Națională pentru Protecția Mediului pentru ariile naturale care se atribuie în custodie.  +  Articolul 3În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, administratorii și custozii desemnați anterior sunt obligați să prezinte autorității responsabile un raport care trebuie să cuprindă descrierea activității desfășurate și modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale, inclusiv obligațiile asumate în dosarul de atribuire în administrare sau custodie.  +  Articolul 4Persoanele care au calitatea de observator în cadrul comisiilor de evaluare/contestații a dosarelor de candidatură pentru atribuirea în administrare/custodie pot emite puncte de vedere cu privire la modul de desfășurare a activității comisiilor, pe care le transmit acestora, precum și rapoarte care vor fi aduse la cunoștința conducătorului autorității responsabile.  +  Capitolul II Atribuirea în administrare a ariilor naturale protejate  +  Articolul 5(1) Ariile naturale protejate care necesită structuri de administrare proprii se atribuie în administrare de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, denumită în continuare autoritatea responsabilă, pe bază de contract de administrare.(2) Până la atribuirea efectivă în administrare, responsabilitatea administrării categoriilor de arii naturale protejate revine autorității responsabile, potrivit legislației în vigoare.(3) În cazul prevăzut la alin. (2), autoritatea responsabilă poate, fără parcurgerea procedurii de atribuire, să încheie în mod provizoriu, pe o perioadă de maximum 6 luni, contracte de administrare cu unitățile din subordinea, de sub autoritatea și din coordonarea sa.  +  Articolul 6(1) În vederea atribuirii în administrare, autoritatea responsabilă revizuiește periodic, prin ordin al conducătorului său, lista ariilor naturale protejate care necesită structuri de administrare proprii, la propunerea direcției de specialitate.(2) În cazul suprapunerii ariilor naturale protejate care nu necesită structuri de administrare proprii cu ariile naturale protejate de interes național care necesită structuri de administrare proprii, administrarea se asigură de către structurile de administrare ale acestora, cu realizarea unui singur plan de management integrat, ținând cont de respectarea categoriei celei mai restrictive arii naturale protejate în zonele de suprapunere.(3) Autoritatea responsabilă stabilește modalitatea de atribuire în administrare, în cazul ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare proprii.  +  Articolul 7(1) Pentru încheierea contractelor de administrare a uneia sau mai multor arii naturale protejate, autoritatea responsabilă organizează sesiuni de atribuire în administrare.(2) Sesiunile de atribuire se desfășoară în etape, după cum urmează:a) afișarea la sediul autorității responsabile și pe pagina proprie de internet a anunțului de lansare a sesiunii de atribuire care cuprinde lista ariilor naturale protejate ce pot fi atribuite în administrare;b) depunerea dosarelor de candidatură în format hârtie și suport electronic, în termen de 30 de zile calendaristice de la data afișării anunțului de lansare a sesiunii;c) transmiterea de către autoritatea responsabilă a dosarelor de candidatură în format electronic, în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură, către membrii Comisiei de evaluare;d) întrunirea Comisiei de evaluare a dosarelor de candidatură;e) întocmirea raportului de evaluare de către Comisia de evaluare, aprobarea acestuia de către conducătorul autorității responsabile și afișarea pe site-ul autorității responsabile a punctajelor acordate dosarelor de candidatură;f) depunerea contestațiilor pentru evaluarea dosarelor;g) întrunirea Comisiei de contestații în vederea analizării și soluționării contestațiilor;h) întocmirea raportului de evaluare de către Comisia de contestații, aprobarea acestuia de către conducătorul autorității responsabile și afișarea pe site-ul autorității responsabile a punctajelor acordate dosarelor de candidatură pentru care s-au depus contestații;i) întocmirea raportului final de evaluare a sesiunii de administrare care include și raportul Comisiei de contestații și aprobarea acestuia de către conducătorul autorității responsabile;j) semnarea contractelor de administrare.  +  Articolul 8În vederea atribuirii în administrare a uneia sau mai multor arii naturale protejate, persoanele juridice interesate depun la sediul autorității responsabile un dosar de candidatură potrivit art. 15 pentru fiecare arie naturală protejată solicitată.  +  Articolul 9Pentru atribuirea în administrare a ariilor naturale protejate se organizează o Comisie de evaluare, a cărei componență nominală se aprobă prin ordin al conducătorului autorității responsabile și care este alcătuită după cum urmează:a) 3 reprezentanți ai direcției de specialitate cu atribuții în domeniul administrării ariilor naturale protejate din cadrul autorității responsabile;b) un reprezentant din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;c) un reprezentant din cadrul autorității publice centrale care răspunde de administrarea resursei de apă;d) un reprezentant al Gărzii Naționale de Mediu, cu atribuții în domeniul biodiversității;e) un reprezentant al Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române;f) 3 observatori, dintre care 2 reprezentanți din partea organizațiilor neguvernamentale cu preocupări în domeniul protecției naturii și un reprezentant al structurilor de administrare ale parcurilor naționale/naturale.  +  Articolul 10(1) Înainte de a se declanșa etapa de evaluare a dosarelor de candidatură, fiecare membru al Comisiei de evaluare trebuie să completeze și să semneze pe propria răspundere o declarație, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, din care să rezulte că nu se află în conflict de interese.(2) În situația în care un membru al Comisiei de evaluare se află în conflict de interese definit potrivit legii, acesta nu participă la evaluarea dosarelor de candidatură.  +  Articolul 11(1) Comisia de evaluare se întrunește în mod legal în prezența a cel puțin jumătate plus unu din membrii cu drept de acordare a punctajului, verifică dosarele de candidatură cu privire la documentele obligatorii prevăzute la art. 15 și acordă punctajul pe baza fișei de punctaj prevăzute în anexa nr. 2.(2) Dosarele de candidatură incomplete, precum și cele pentru care există observații cu privire la legalitatea/ conformitatea documentelor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b)-f) și k) se resping, fără a fi evaluate conform fișei de punctaj.(3) Comisia de evaluare întocmește raportul de evaluare în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură.(4) Autoritatea responsabilă afișează la sediul său și pe pagina proprie de internet punctajele acordate de Comisia de evaluare dosarelor de candidatură, în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea raportului de evaluare.(5) În cazul în care există două sau mai multe dosare de candidatură depuse pentru aceeași arie naturală protejată care au întrunit punctaje egale de calificare, administrarea va fi încredințată solicitantului care are cel mai mare punctaj la capacitatea științifică.  +  Articolul 12(1) Punctajele acordate dosarelor de candidatură pot fi contestate în scris la sediul autorității responsabile, în termen de două zile lucrătoare din momentul afișării rezultatelor evaluării.(2) Pentru soluționarea contestațiilor se organizează la sediul autorității responsabile o comisie de contestații, a cărei componență nominală se aprobă prin ordin al conducătorului autorității responsabile și care este alcătuită după cum urmează:a) 3 reprezentanți ai direcției de specialitate cu atribuții în domeniul administrării ariilor naturale protejate din cadrul autorității responsabile;b) un reprezentant din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;c) un reprezentant din cadrul autorității publice centrale care răspunde de administrarea resursei de apă;d) un reprezentant al Gărzii Naționale de Mediu, cu atribuții în domeniul biodiversității;e) un reprezentant al Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române;f) 3 observatori, dintre care 2 reprezentanți din partea organizațiilor neguvernamentale cu preocupări în domeniul protecției naturii și un reprezentant al structurilor de administrare ale parcurilor naționale/naturale.(3) Comisia de contestații se întrunește în mod legal în prezența a cel puțin jumătate plus unu din membrii cu drept de acordare a punctajului, analizează și soluționează contestațiile pe baza fișei de punctaj, după care întocmește raportul de evaluare privind contestațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora. Prevederile art. 10 se aplică în mod corespunzător.(4) Autoritatea responsabilă afișează la sediul său și pe pagina proprie de internet rezultatele contestațiilor, ulterior aprobării raportului de evaluare privind contestațiile de către conducătorul autorității responsabile.(5) Conducătorul autorității responsabile aprobă raportul final de evaluare, care include și raportul Comisiei de contestații, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor Comisiei de contestații.(6) Autoritatea responsabilă afișează la sediul său și pe pagina proprie de internet rezultatele sesiunii de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate, în termen de două zile lucrătoare de la aprobarea raportului final de evaluare a sesiunii de administrare de către conducătorul autorității responsabile.  +  Articolul 13(1) În termen de 15 zile lucrătoare de la afișarea raportului final de evaluare a sesiunii de administrare se încheie contractul de administrare potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.(2) În cazul în care solicitantul care a câștigat atribuirea administrării nu se prezintă în termenul stabilit pentru semnarea contractului de administrare, aria naturală protejată respectivă se include pe lista de arii naturale protejate a sesiunii următoare, iar solicitantul nu mai are dreptul să participe la sesiunea de atribuire.  +  Articolul 14(1) După semnarea contractelor de administrare, administratorii desemnați transmit către autoritatea responsabilă, în vederea avizării, lista persoanelor pentru care administratorii desemnați vor emite legitimații de administrator, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.(2) Lista trebuie să cuprindă nominalizarea și funcția fiecărei persoane pentru care se solicită avizarea, la care se anexează cazierul judiciar și curriculum vitae semnat, pentru fiecare dintre persoanele respective.(3) Legitimațiile de administrator se eliberează numai persoanelor angajate în cadrul structurii care îndeplinește rolul de administrator al ariilor naturale protejate, care pot fi și cetățeni străini cu rezidență permanentă în România.(4) Autoritatea responsabilă avizează lista persoanelor pentru care se vor elibera legitimații de administrator, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.(5) Personalul administratorului desemnat poate realiza controale pe teritoriul ariilor naturale protejate atribuite în administrare, pe baza legitimațiilor de administrator eliberate de administratorul desemnat.  +  Articolul 15(1) Pentru atribuirea administrării ariilor naturale protejate, persoanele juridice depun dosarul de candidatură pentru fiecare arie naturală protejată pentru care se solicită atribuirea administrării, în conformitate cu lista ariilor naturale protejate care pot fi atribuite în administrare afișată pe site-ul autorității responsabile, potrivit art. 6 alin. (1), în format hârtie și în format electronic, și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:a) cererea scrisă;b) statutul, actul de înființare, actul constitutiv sau hotărârea judecătorească de constituire, după caz;c) cazierul fiscal;d) document eliberat de oficiul registrului comerțului, din care să rezulte că persoana juridică nu se află în procedură de insolvență, faliment sau orice formă de reorganizare judiciară, după caz;e) cazierul judiciar al reprezentantului persoanei juridice și al personalului propus pentru administrarea ariei naturale protejate;f) prezentarea detaliată a obiectului de activitate din care să reiasă existența unor obiecte de activitate privind cel puțin unul dintre următoarele domenii: protejarea și conservarea biodiversității, administrarea ariilor naturale protejate, activități de cercetare în domeniul științelor naturale, activități de management durabil al resurselor naturale regenerabile;g) angajamentul prin care persoana juridică solicitantă prezintă sau se obligă să realizeze structura de administrare cu personalitate juridică, după caz, în termen de maximum 6 luni de la data semnării contractului de administrare;h) structura de personal minimă cu care solicitantul va asigura administrarea ariei naturale protejate însoțită de fișele de post și curriculum vitae semnat, împreună cu documente care să ateste experiența profesională, după cum urmează:(i) specialist în științele vieții potrivit Clasificării ocupațiilor din România, cu experiență în domeniul administrării ariilor naturale protejate sau, după caz, în domeniile protejarea și conservarea biodiversității, managementul durabil al resurselor naturale regenerabile, activități de educare/conștientizare în domeniul conservării naturii, cercetare în domeniul științelor naturale, al biodiversității;(ii) specialist în domeniul educației ecologice, cu experiență în domeniul administrării ariilor naturale protejate sau, după caz, în domeniile protejarea și conservarea biodiversității, managementul durabil al resurselor naturale regenerabile, activități de educare/conștientizare în domeniul conservării naturii, cercetare în domeniul științelor naturale, al biodiversității;(iii) specialist în domeniul tehnologiei informației, prezentând avantaj specializarea în GIS și/sau baze de date;(iv) între 6 și 20 de agenți de teren/rangeri, în funcție de suprafața și specificul ariei naturale protejate;(v) economist, prezentând avantaj specializarea în economia mediului;(vi) jurist sau, după caz, avocat în baza unui contract de asistență juridică și reprezentare;(vii) șef pază.Structura de personal este prevăzută în anexa nr. 3 la contractul de administrare, anexându-se la semnarea acestuia;i) descrierea capacităților tehnice existente destinate exclusiv administrării ariei naturale protejate (localizarea sediului în raport cu distanța față de aria naturală protejată, minimum două mijloace de transport, din care unul să fie de teren, birotică, mobilier, utilaje și unelte). Capacitatea tehnică este prevăzută în anexa nr. 2 la contractul de administrare, anexându-se la semnarea acestuia;j) planul de management sau o propunere detaliată de plan de acțiune pentru exercitarea administrării ariei naturale protejate, inclusiv modalitatea de a implica factorii-cheie interesați în luarea de decizii de management. Planul de acțiune trebuie elaborat în funcție de valorile ariei naturale protejate pentru care s-a făcut desemnarea și de amenințările și presiunile antropice la care este supusă;k) angajamentul bugetar din surse proprii care se alocă anual, ștampilat și semnat de reprezentantul legal al persoanei juridice, cu defalcarea cuantumurilor alocate pe categorii de cheltuieli, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la contractul de administrare. Angajamentul bugetar va fi anexat la contractul de administrare, la semnarea acestuia.(2) În cazul în care o persoană poate îndeplini mai multe atribuții specifice, pe baza calificărilor deținute se va menționa aceasta la dosarul de candidatură, depunându-se acordul scris al persoanei respective.(3) Planul de acțiune prevăzut la alin. (1) lit. j) trebuie să cuprindă următoarele:a) descrierea stării actuale a ariei naturale protejate și a eventualelor probleme identificate, descriere care trebuie să includă și obiectivele de conservare care au stat la baza desemnării ariei naturale protejate;b) acțiunile propuse pentru realizarea protecției efective (delimitare, marcaje, panouri, bariere, zone de campare, amenajări, patrulări, activități educaționale, propuneri pentru mediatizare, implicare a comunității locale și a altor persoane interesate), precum și măsuri de conservare propuse pentru obiectivele care au stat la baza desemnării ariei naturale protejate, în măsura stadiului actual de cunoaștere, cu specificarea termenelor de realizare a acestora, a resurselor umane implicate și a celor financiare alocate;c) parteneri actuali, consultanți și colaboratori de specialitate, cu anexarea parteneriatelor încheiate în acest scop;d) formele de vizitare practicate în prezent în aria naturală protejată și, după caz, măsurile preconizate pentru reducerea/evitarea impactului negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate;e) organizarea științifică a activității: modalitatea de inventariere, monitorizare și conservare a biodiversității și geodiversității, modul de realizare a cartării habitatelor și distribuției speciilor sălbatice de floră și faună pentru care aria a fost declarată;f) alte tipuri de activități sau măsuri propuse.  +  Articolul 16(1) Persoana juridică este eligibilă pentru administrarea ariilor naturale protejate dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) are capacitate tehnică, care se apreciază în funcție de dotările pe care le deține pentru buna administrare a ariei naturale protejate;b) are capacitate științifică, care se apreciază în funcție de studiile, pregătirea și calificarea personalului implicat în administrarea ariei naturale protejate și baza materială din dotare pentru a realiza studii și cercetări privind resursele naturale, monitorizarea și conservarea diversității biologice, a habitatelor naturale și managementul durabil al acestora;c) are capacitate financiară care se apreciază în funcție de posibilitatea de asigurare a resurselor financiare necesare dotării, cheltuielilor operaționale, acoperirii salariilor și activităților specifice de administrare a ariei naturale protejate, conform angajamentului bugetar.(2) În scopul dovedirii capacității tehnice, științifice și financiare, solicitanții pot depune, pe lângă documentele și informațiile prevăzute la art. 15, orice alte documente și informații relevante.  +  Articolul 17Nu sunt eligibile să depună dosare de candidatură în vederea preluării în administrare a ariilor naturale protejate persoanele juridice care au deținut anterior calitatea de administrator al unei arii naturale protejate și cărora li s-au reziliat contractele de administrare, pentru motivul neîndeplinirii obligațiilor contractuale din motive imputabile acestora și/sau încălcării legislației în materie penală, în condițiile în care faptele ilegale comise sunt de natură a cauza prejudicii în aria protejată.  +  Capitolul III Atribuirea custodiei ariilor naturale protejate  +  Articolul 18(1) Ariile naturale protejate care nu necesită structuri de administrare proprii se atribuie în custodie de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, denumită în continuare autoritatea responsabilă, pe bază de convenție de custodie.(2) În vederea încheierii convențiilor de custodie pentru una sau mai multe arii naturale protejate, autoritatea responsabilă organizează sesiuni de atribuire.  +  Articolul 19(1) În vederea atribuirii custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită structuri de administrare, autoritatea responsabilă revizuiește periodic, prin decizie a conducătorului autorității responsabile, lista ariilor naturale protejate care nu necesită structuri de administrare, în raport cu limitele de suprapunere ale acestora.(2) În cazul în care un custode al uneia sau mai multor arii naturale protejate renunță la convenția de custodie, ariile naturale protejate care au făcut obiectul respectivei convenții rămân în coordonarea instituțiilor din subordinea autorității responsabile, potrivit competențelor teritoriale ale acestora.  +  Articolul 20(1) În vederea asigurării managementului ariilor naturale protejate, autoritatea responsabilă și, după caz, instituțiile din subordine:a) îndrumă și instruiesc custozii ariilor naturale protejate în vederea exercitării custodiei în condițiile legii și conform bunelor practici în domeniul ariilor naturale protejate, inclusiv în vederea elaborării măsurilor de conservare, a regulamentelor, a planurilor de management al ariilor naturale protejate și a rapoartelor anuale de activitate ale custozilor, elaborate potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5;b) emit recomandări și propuneri de îmbunătățire a activității custozilor, după caz;c) monitorizează activitatea custozilor în procesul de administrare a ariilor naturale protejate atribuite în custodie;d) analizează măsurile de conservare, regulamentele și planurile de management elaborate de custozi și emit puncte de vedere cu privire la conținutul acestora;e) analizează rapoartele anuale de activitate ale custozilor;f) instituțiile din subordinea autorității responsabile propun acesteia rezilierea convențiilor de custodie, în cazul în care exercitarea activității de custodie nu este corespunzătoare, detaliind situația semnalată.(2) Până la atribuirea în custodie, responsabilitatea managementului ariilor naturale protejate revine autorității responsabile, prin instituțiile sale teritoriale prevăzute la alin. (3) lit. a).(3) Competențele prevăzute la alin. (1) și (2) sunt duse la îndeplinire după cum urmează:a) agențiile județene pentru protecția mediului sunt responsabile pentru ariile naturale protejate care nu depășesc limitele teritoriale de competență ale acestora;b) Agenția Națională pentru Protecția Mediului este responsabilă pentru ariile naturale protejate ale căror limite depășesc teritoriul unui județ.  +  Articolul 21În vederea atribuirii în custodie a uneia sau mai multor arii naturale protejate, persoanele fizice și juridice interesate depun la sediul autorității responsabile un dosar de candidatură potrivit art. 29, pentru fiecare arie naturală protejată solicitată.  +  Articolul 22Etapele sesiunii de atribuire în custodie sunt:a) afișarea la sediul autorității responsabile și pe pagina proprie de internet a anunțului de lansare a sesiunii de atribuire, care conține lista ariilor naturale protejate care pot fi atribuite în custodie;b) depunerea la sediul autorității responsabile a dosarelor de candidatură în format hârtie și suport electronic, în termen de 30 de zile calendaristice de la data afișării anunțului de lansare a sesiunii de atribuire;c) transmiterea de către autoritatea responsabilă a dosarelor de candidatură în format electronic, în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora, către membri comisiei de evaluare;d) întrunirea comisiei de evaluare și evaluarea dosarelor de candidatură;e) întocmirea raportului de evaluare de către comisia de evaluare, aprobarea acestuia de către conducătorul autorității responsabile și afișarea pe site-ul autorității responsabile a punctajelor acordate dosarelor de candidatură;f) depunerea la sediul autorității responsabile a contestațiilor pentru evaluarea dosarelor, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea sesiunii de atribuire în custodie;g) întrunirea Comisiei de contestații, analizarea și soluționarea contestațiilor;h) întocmirea raportului de evaluare de către Comisia de contestații, aprobarea acestuia de către conducătorul autorității responsabile și afișarea pe site-ul autorității responsabile a rezultatelor evaluării dosarelor de candidatură pentru care s-au depus contestații;i) întocmirea raportului final de evaluare a sesiunii de custodie care include și raportul Comisiei de contestații și aprobarea acestuia de către conducătorul autorității responsabile;j) semnarea convențiilor de custodie.  +  Articolul 23Pentru atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate se organizează o Comisie de evaluare, a cărei componență se aprobă prin decizie a conducătorului autorității responsabile, după cum urmează:a) 3 reprezentanți ai direcției de specialitate cu atribuții în domeniul administrării ariilor naturale protejate din cadrul autorității responsabile;b) un reprezentant al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;c) un reprezentant al autorității publice centrale care răspunde de administrarea resursei de apă;d) un reprezentant al Gărzii Naționale de Mediu, cu atribuții în domeniul biodiversității;e) un reprezentant al Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române;f) 3 reprezentanți cu rol de observator din partea organizațiilor neguvernamentale, cu preocupări în domeniul protecției naturii.  +  Articolul 24(1) Înainte de a se declanșa etapa de evaluare a dosarelor de candidatură, fiecare membru al Comisiei de evaluare trebuie să completeze și să semneze pe propria răspundere o declarație, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, din care să rezulte că nu se află în conflict de interese.(2) În cazul în care un membru al comisiei de evaluare se află în conflict de interese definit potrivit legii, acesta nu participă la evaluarea dosarelor de candidatură care fac obiectul conflictului.(3) Comisia de evaluare se consideră legal întrunită în prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de acordare a punctajului.  +  Articolul 25(1) Comisia de evaluare verifică dacă dosarele de candidatură depuse de către solicitanți conțin toate documentele obligatorii prevăzute la art. 29 alin. (1) și (2).(2) Dosarele de candidatură incomplete și dosarele pentru care există observații cu privire la legalitatea/conformitatea documentelor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. d), e) și g) se resping fără a fi evaluate potrivit fișei de punctaj prevăzute în anexa nr. 6.(3) Comisia de evaluare analizează dosarele de candidatură și acordă punctajul pe baza fișei de punctaj.(4) Comisia de evaluare întocmește raportul de evaluare în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură.(5) Autoritatea responsabilă afișează la sediul său și pe pagina proprie de internet punctajele acordate de către Comisia de evaluare dosarelor de candidatură, ulterior întocmirii raportului de evaluare și aprobării acestuia de către conducătorul autorității responsabile, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea etapei de evaluare.(6) În cazul în care există două sau mai multe dosare de candidatură depuse pentru aceeași arie naturală protejată care au întrunit punctaje egale de calificare, custodia va fi încredințată solicitantului care a întrunit cel mai mare punctaj la capacitatea științifică.  +  Articolul 26(1) Solicitanții pot contesta punctajele acordate de Comisia de evaluare propriilor dosare de candidatură depuse, în termen de două zile lucrătoare din momentul afișării rezultatelor evaluării.(2) Pentru soluționarea contestațiilor se organizează la sediul autorității responsabile o Comisie de contestații, a cărei componență nominală se aprobă prin decizie a conducătorului autorității responsabile, după cum urmează:a) 3 reprezentanți ai direcției de specialitate cu atribuții în domeniul administrării ariilor naturale protejate din cadrul autorității responsabile;b) un reprezentant din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;c) un reprezentant din cadrul autorității publice centrale care răspunde de administrarea resursei de apă;d) un reprezentant al Gărzii Naționale de Mediu, cu atribuții în domeniul biodiversității;e) un reprezentant al Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române;f) 3 reprezentanți cu rol de observator din partea organizațiilor neguvernamentale cu preocupări în domeniul protecției naturii.(3) Comisia de contestații se întrunește în mod legal în prezența a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii cu drept de acordare a punctajului, analizează și soluționează contestațiile pe baza fișei de punctaj, după care întocmește raportul de evaluare privind contestațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora. Prevederile art. 24 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 27(1) Convențiile de custodie se încheie în termen de 15 zile lucrătoare de la aprobarea raportului final de evaluare prevăzut la art. 22 lit. i), potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7.(2) În cazul în care solicitantul care a câștigat atribuirea custodiei nu se prezintă în termenul stabilit pentru semnarea convenției de custodie, aria naturală protejată se include pe lista de atribuire a sesiunii următoare, iar solicitantul respectiv nu mai are dreptul să își depună candidatura la următoarea sesiune.  +  Articolul 28(1) După semnarea convențiilor de custodie, custozii desemnați transmit autorității responsabile, în vederea avizării, lista persoanelor pentru care custozii desemnați vor emite legitimații de custode, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8.(2) Lista trebuie să cuprindă nominalizarea și funcțiile persoanelor pentru care se solicită avizarea, la care se anexează cazierul judiciar și curriculum vitae semnat și datat, pentru fiecare dintre persoanele respective.(3) Legitimațiile de custode se eliberează persoanelor angajate în cadrul structurii custodelui ariei naturale protejate sau, după caz, persoanelor fizice care dețin calitatea de custode, acestea putând fi și cetățeni străini cu rezidență permanentă în România.(4) Autoritatea responsabilă avizează lista persoanelor pentru care se vor elibera legitimații de custode, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.(5) Personalul custodelui desemnat poate realiza controale pe teritoriul ariilor naturale protejate atribuite în custodie, pe baza legitimațiilor de custode eliberate de custodele desemnat.  +  Articolul 29(1) Dosarul de candidatură pentru atribuirea custodiei se depune pentru fiecare arie naturală protejată, în conformitate cu lista ariilor naturale protejate care pot fi atribuite în custodie, afișată pe site-ul autorității responsabile, în format hârtie imprimat și electronic, care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:a) cerere scrisă;b) actul de identitate sau, după caz, certificatul de înregistrare în registrul comerțului, certificatul de înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor;c) actul constitutiv sau hotărârea judecătorească de constituire sau, după caz, actul de înființare;d) cazierul fiscal și judiciar al solicitantului, precum și pentru fiecare dintre persoanele fizice implicate în custodie;e) scrisoarea de bonitate care să ateste posibilitățile de asigurare a resurselor financiare pentru realizarea în bune condiții a obiectivelor din convenția de custodie;f) documentul eliberat de oficiul registrului comerțului din care să rezulte că persoana juridică nu se află în procedură de insolvență, faliment sau orice altă formă de reorganizare judiciară;g) angajamentul bugetar din surse proprii care se alocă anual, ștampilat și semnat de solicitant sau, după caz, de către reprezentantul legal al persoanei juridice, destinat exclusiv administrării ariei naturale protejate, cu defalcarea cuantumurilor alocate pe categorii de cheltuieli, care va fi anexat convenției de custodie;h) curriculum vitae semnat și datat, diplomele de studii ale personalului implicat în administrarea ariei naturale protejate, din care să rezulte experiența în domeniul ariilor naturale protejate și expertiză în domeniul conservării speciilor și habitatelor pentru care a fost desemnată aria naturală protejată sau, după caz, în domeniile protecția mediului, biologie, ecologie, cercetare în domeniul științelor naturale, management al resurselor naturale regenerabile, activități de educație;i) prezentarea detaliată a obiectului de activitate din care să rezulte activitatea privind cel puțin unul dintre următoarele domenii: protejarea și conservarea biodiversității, administrarea ariilor naturale protejate, activități de cercetare în domeniul științelor naturale, activități de management durabil al resurselor naturale regenerabile, turism, educație ecologică;j) descrierea capacităților tehnice existente, destinate exclusiv administrării ariei naturale protejate (localizarea sediului în raport cu distanța față de aria naturală protejată, minimum un mijloc de transport, birotică, mobilier, utilaje și unelte pentru intervenții în aria protejată etc.);k) lista persoanelor implicate direct în administrarea ariei naturale protejate;l) propunere detaliată de plan de acțiune pentru exercitarea custodiei ariei naturale protejate, inclusiv modalitatea de a implica factori-cheie interesați în luarea de decizii de management (acțiuni, persoane implicate, în cazul parteneriatelor se vor specifica acțiunile de care sunt responsabile părțile parteneriatului); planul de acțiune trebuie elaborat în funcție de valorile ariei naturale protejate pentru care s-a făcut desemnarea și de amenințările la care este supusă;m) acordurile de parteneriat, dacă este cazul;n) alte materiale considerate utile de către solicitant, precum: fotografii, articole în presă, materiale video și altele asemenea.(2) Planul de acțiune prevăzut la alin. (1) lit. l) trebuie să cuprindă următoarele:a) descrierea stării actuale a ariei naturale protejate și a eventualelor probleme identificate, descriere care trebuie să includă și obiectivele de conservare care au stat la baza desemnării ariei naturale protejate;b) acțiunile propuse pentru realizarea protecției efective (delimitare, marcaje, panouri, bariere, zone de campare, amenajări, patrulări, activități educaționale, propuneri pentru mediatizare, implicare a comunității locale și a altor persoane interesate etc.), precum și măsuri de conservare propuse pentru obiectivele care au stat la baza desemnării ariei naturale protejate, în măsura stadiului actual de cunoaștere, cu specificarea termenelor de realizare a acestora, a resurselor umane implicate și a celor financiare alocate;c) parteneri actuali, consultanți și colaboratori de specialitate, cu anexarea parteneriatelor încheiate în acest scop;d) formele de vizitare practicate în prezent în aria naturală protejată și măsurile preconizate pentru reducerea/evitarea impactului semnificativ negativ asupra ariei naturale protejate;e) organizarea științifică a activității: modalitatea de inventariere, monitorizare și conservare a biodiversității și geodiversității, modul de realizare a cartării habitatelor și distribuției speciilor sălbatice de floră și faună pentru care aria a fost declarată;f) alte tipuri de activități sau măsuri propuse.(3) Sunt eligibile persoanele fizice și juridice publice sau private care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au capacitate tehnică care se apreciază în funcție de dotările pe care le dețin pentru buna administrare a ariei naturale protejate;b) au capacitate științifică care se apreciază în funcție de studiile, pregătirea și calificarea personalului implicat în administrarea ariei naturale protejate și baza materială din dotare pentru a realiza studii și cercetări privind resursele naturale, monitorizarea și conservarea diversității biologice și asigurarea managementului durabil al acestora;c) au capacitate financiară care se apreciază în funcție de posibilitatea de asigurare a resurselor financiare necesare dotării, cheltuielilor operaționale, acoperirii salariilor și activităților specifice de administrare a ariei naturale protejate, conform angajamentului bugetar.(4) În scopul dovedirii capacității tehnice, științifice și financiare, solicitanții pot depune, pe lângă documentele și informațiile menționate anterior, orice alte documente și informații relevante.(5) Nu sunt eligibile să depună dosare de candidatură în vederea preluării în custodie a ariilor naturale protejate persoanele fizice și juridice care au deținut anterior calitatea de custode al unei arii naturale protejate și cărora li s-au reziliat convențiile de custodie, pentru motivul neîndeplinirii obligațiilor contractuale din motive imputabile acestora și/sau încălcării legislației în materie penală, în condițiile în care faptele ilegale comise sunt de natură a cauza prejudicii în aria protejată.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 30(1) Convențiile de custodie aflate în derulare se preiau de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului pe bază de protocol de predare-preluare de la autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, în termen de 30 de zile calendaristice de la momentul intrării în vigoare a prezentului ordin.(2) Agenția Națională pentru Protecția Mediului va încheia acte adiționale în vederea corelării clauzei referitoare la părțile contractante și cu modelul de convenție prevăzut de prezenta metodologie.  +  Articolul 31(1) Legitimațiile de control emise anterior intrării în vigoare a prezentei metodologii de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului își pierd valabilitatea.(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, persoanele fizice și juridice care au calitatea de administrator al ariilor naturale protejate transmit autorității responsabile lista nominală și funcțiile persoanelor pentru care vor emite legitimații de administrator/custode, la care se anexează cazierele judiciare și curriculum vitae ale acestora.(3) Legitimațiile de administrator se eliberează persoanelor angajate în cadrul structurii care îndeplinește rolul de administrator al unei arii naturale protejate, care pot fi și cetățeni străini sau apatrizi cu rezidență permanentă în România.(4) Legitimațiile de custode se eliberează persoanelor angajate în cadrul structurii custodelui sau, după caz, persoanelor fizice care dețin calitatea de custode, acestea putând fi și cetățeni străini sau apatrizi cu rezidența permanentă în România.(5) Autoritatea responsabilă avizează lista persoanelor pentru care se vor elibera legitimații de custode/administrator, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.  +  Articolul 32În cazul parcurilor naționale naturale și a Rezervației Biosferei "Delta Dunării", structura de personal rămâne cea stabilită prin actele normative de instituire a regimului de arie naturală protejată pentru aceste categorii de arii.  +  Articolul 33În cazul ariilor naturale protejate ale căror planuri de management se elaborează prin proiecte cu finanțare națională/europeană pentru care este prevăzut în contractul de finanțare să se elaboreze planul de management pentru fiecare arie protejată în parte, chiar dacă există suprapuneri, se aprobă câte un plan de management pentru fiecare arie naturală protejată, cu condiția să nu existe prevederi contrare celorlalte statute de protecție existente pe suprafețele respective.  +  Articolul 34În cazul în care o arie naturală protejată de interes național care nu necesită structură proprie de administrare se suprapune total sau parțial cu alte arii naturale protejate care nu necesită structură proprie de administrare, custodia se asigură de către unul sau mai mulți custozi, în funcție de modalitatea de atribuire în custodie stabilită în lista menționată la art. 19 alin. (1), cu realizarea planului de management integrat.  +  Articolul 35(1) Autoritățile competente pentru protecția mediului, denumite în continuare ACPM, care conduc procedurile de reglementare, notifică administratorii și custozii ariilor naturale protejate în vederea emiterii avizului administratorilor/custozilor, ariilor naturale protejate de interes național/internațional/comunitar pentru planuri/programe/ proiecte/activități, după caz.(2) Modalitatea de emitere și modelul avizului administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate sunt prevăzute în anexa nr. 9.(3) Notificarea de către ACPM a administratorilor și custozilor ariilor naturale protejate se face:a) pentru a participa în cadrul unei/unui comisii/ comitet/colectiv constituite/constituit ce funcționează pe lângă ACPM;b) în cazul autorizațiilor pentru activitățile de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatică.(4) Administratorii și custozii ariilor naturale protejate exprimă puncte de vedere referitoare la aspectele relevante specifice domeniului lor de competență, cu privire la solicitarea avizelor și a modului de abordare integrată a efectelor rezultate din implementarea planului/programului/proiectului și/sau a desfășurării activității asupra ariei/ariilor naturale protejate din zona de influență.(5) Procedurile de reglementare în care participă administratorii și custozii ariilor naturale protejate sunt derulate de către ACPM în vederea emiterii avizului de mediu pentru planuri/programe, acordului de mediu pentru proiecte, avizului Natura 2000, autorizației/autorizației integrate de mediu pentru activități, precum și autorizației pentru activitățile de recoltare, capturare, achiziție și comercializare a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatică.(6) Abrogat.---------Alin. (6) al art. 35 din metodologie a fost abrogat de art. I din ORDINUL nr. 1.571 din 16 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 23 septembrie 2014.(7) Documentele solicitate beneficiarilor de planuri/ programe/proiecte/activități de către ACPM în cadrul procedurilor de reglementare vor fi transmise de către ACPM administratorilor/custozilor în vederea emiterii avizelor.(8) În urma solicitării de către ACPM, administratorii/custozii ariilor naturale protejate emit avize înainte de emiterea actelor de reglementare menționate la alin. (5). Avizele conțin principalele motive și considerente care au stat la baza deciziei de emitere a avizului favorabil/nefavorabil al administratorilor/ custozilor ariilor naturale protejate.(9) În cadrul procedurilor de revizuire a actelor de reglementare emise anterior de către ACPM pentru care administratorul/custodele ariei naturale protejate a emis avizul, se solicită revizuirea acestuia din urmă dacă au intervenit modificări care pot afecta integritatea ariei naturale protejate sau obiectivele de conservare pentru care a fost desemnată.(10) Ocoalele silvice solicită administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate, cu cel puțin 15 zile înainte de emiterea autorizației de exploatare forestieră, condițiile specifice ce trebuie respectate de către titularii autorizației, pentru desfășurarea activității de exploatare forestieră în ariile naturale protejate, condiții ce vor fi introduse în cuprinsul autorizației de exploatare forestieră, inclusiv condițiile cuprinse în planurile de management ale ariilor naturale protejate. (la 02-08-2017, Articolul 35 din Capitolul IV a fost completat de Articolul II din ORDINUL nr. 1.078 din 1 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 02 august 2017 ) (11) În situația în care ariile naturale protejate nu au administratori/custozi, ocoalele silvice vor solicita Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, cu cel puțin 15 zile înainte de emiterea autorizației de exploatare, condițiile specifice ce vor fi introduse în cuprinsul autorizației de exploatare, condiții ce trebuie respectate de către titularii autorizațiilor de exploatare. (la 02-08-2017, Articolul 35 din Capitolul IV a fost completat de Articolul II din ORDINUL nr. 1.078 din 1 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 02 august 2017 )  +  Articolul 36Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologieDECLARAȚIEprivind conflictul de interese pe parcursuldesfășurării procedurii de atribuire înadministrare/custodie a ariilor naturale protejate- model -Subsemnatul/Subsemnata, ...(numele și prenumele)...., în calitate de reprezentant al ... (denumirea instituției)...., deținând funcția de ...... în cadrul Comisiei de evaluare/contestații a dosarelor de candidatură, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută la art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, că pentru procedura de atribuire în administrare/custodie a ariilor naturale protejate desfășurate la data de ...... nu mă aflu în conflict de interese, astfel cum este definit de prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.    Data ..........                                           Numele și prenumele                                        ........................                                               Semnătura                                            ..................  +  Anexa nr. 2la metodologieFIȘA DE PUNCTAJpentru atribuirea administrării ariilornaturale protejate*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────┐│ Criterii de evaluare │Punctaj│Punctaj minim ││ │ maxim │necesar pentru││ │acordat│încredințarea ││ │ │în administra-││ │ │re, defalcat ││ │ │ pe categorii ││ │ │ de criterii ││ │ │ de evaluare │├─────────────────────┬───────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┤│I. Capacitate tehnică│ Sediu │ 10 │ 15 ││ ├───────────────────────────────────────┼───────┤ ││ │Minimum două mijloace de transport, din│ │ ││ │care unul să fie de teren │ 5 │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───────┤ ││ │Birotică, mobilier, utilaje și unelte │ │ ││ │etc. │ 5 │ │├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┤│II. Capacitate │Studiile și calificările personalului │ │ ││științifică │implicat în domeniile științelor │ │ ││ │naturale (biologie, ecologie, │ │ ││ │geografie, știința mediului, pedologie │ │ ││ │și altele asociate) │ 15 │ 32 ││ ├───────────────────────────────────────┼───────┤ ││ │Experiența în domeniul conservării │ │ ││ │biodiversității │ 20 │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───────┤ ││ │Baza materială necesară pentru a │ │ ││ │realiza studii și cercetări privind │ │ ││ │resursele naturale, monitorizarea și │ │ ││ │managementul durabil al acestora și │ │ ││ │conservarea diversității biologice │ 10 │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───────┤ ││ │Numărul persoanelor propuse în │ │ ││ │structura de personal │ 5 │ │├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┤│III. Planul de │Descrierea generală a ariei naturale │ │ ││acțiune pentru │protejate și a stării actuale a ariei │ │ ││exercitarea │naturale protejate și a eventualelor │ │ ││administrării ariei │probleme identificate │ 5 │ 33 ││naturale protejate ├───────────────────────────────────────┼───────┤ ││ │Acțiunile care se propun pentru │ │ ││ │realizarea protecției efective │ │ ││ │(delimitare, marcaje, panouri, bariere,│ │ ││ │zone de campare, amenajări, patrulări, │ │ ││ │activități de prevenire și │ │ ││ │educaționale, propuneri pentru │ │ ││ │mediatizare, implicare a comunității │ │ ││ │locale și a altor persoane interesate │ │ ││ │etc.) │ 10 │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───────┤ ││ │Plan de monitorizare a stării de │ │ ││ │conservare a speciilor și habitatelor │ │ ││ │pentru care a fost desemnată aria │ │ ││ │naturală protejată │ 10 │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───────┤ ││ │Parteneri actuali, consultanți și │ │ ││ │colaboratori de specialitate │ 2 │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───────┤ ││ │Formele de vizitare și măsurile │ │ ││ │preconizate pentru evitarea impactului │ │ ││ │negativ asupra ariei naturale protejate│ 3 │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───────┤ ││ │Organizarea științifică a activității: │ │ ││ │inventarierea și monitorizarea florei, │ │ ││ │faunei și habitatelor naturale, │ │ ││ │cartarea habitatelor și distribuția │ │ ││ │speciilor, inclusiv a celor de interes │ │ ││ │comunitar │ 20 │ │├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┤│IV. Capacitate │Resurse financiare necesare acoperirii │ │ ││financiară │managementului biodiversității │ 15 │ 20 ││ ├───────────────────────────────────────┼───────┤ ││ │Resurse financiare necesare acoperirii │ │ ││ │activităților specifice de management │ │ ││ │și administrare │ 15 │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───────┤ ││ │Propuneri de proiecte pentru atragerea │ │ ││ │de fonduri pentru aria naturală │ │ ││ │protejată │ 5 │ │├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┤│ │ │ Total │Total punctaj ││ │ │punctaj│minim necesar ││ │ │maxim │ pentru ││ │ │acordat│încredințarea ││ │ │ │ în ││ │ │ │administrare: ││ │ │ 135 │ 100 │└─────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┘  +  Anexa nr. 3la metodologieModelul contractului de administrareCONTRACT DE ADMINISTRARENr. ...... din .........  +  Articolul 1Părțile contractante.......(denumirea autorității publice centrale pentru protecția mediului)....., în calitate de autoritate responsabilă, cu sediul în municipiul București, Bd. Libertății nr. 12, sectorul 5, reprezentată prin domnul/doamna ......., în calitate de ministru, și ...(denumirea persoanei juridice căreia i se încredințează administrarea ariei naturale protejate)....., în calitate de administrator, cu sediul în ......., reprezentată prin ......., în calitate de ......, consimt la încheierea prezentului contract de administrare.  +  Articolul 2Baza legalăPrezentul contract este guvernat de prevederile .....(Se vor completa actele normative în baza cărora se realizează atribuirea în administrare a ariilor naturale protejate.).... .  +  Articolul 3Obiectul contractuluiObiectul prezentului contract îl constituie atribuirea administrării ....(denumirea ariei naturale protejate).... .  +  Articolul 4Obligațiile și drepturile părților contractante4.1. Obligațiile administratorului ariei naturale protejate......(denumirea persoanei juridice sau, după caz, a structurii de administrare cu personalitate juridică căreia i s-a încredințat administrarea ariei naturale protejate)...... are obligația:a) să înființeze structura de administrare cu sau fără personalitate juridică, aflată în subordinea sau, după caz, în cadrul acesteia, în termen de maximum 6 luni de la data semnării contractului de administrare;b) să administreze aria naturală protejată în baza prezentului contract de administrare și în acord cu planul de acțiune și regulamentul ariei naturale protejate;c) să asigure un buget care să permită buna administrare a ariei naturale protejate, inclusiv a funcționării consiliului științific și a consiliului consultativ de administrare, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract de administrare;d) să transmită autorității responsabile, la sfârșitul anului calendaristic, bugetul stabilit pentru anul următor, în vederea bunei administrări a ariei naturale protejate;e) să păstreze destinația oricărei construcții, dotări ori amenajări ce se realizează din fonduri publice și se utilizează în scopul bunei administrări a ariei naturale protejate de către structura de administrare;f) să doteze personalul cu echipament adecvat activității de teren și cu uniforme specifice aprobate conform legislației în vigoare;g) să asigure capacitatea tehnică necesară administrării ariilor naturale protejate care fac obiectul prezentului contract, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul contract de administrare;h) să asigure ocuparea posturilor, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezentul contract de administrare, cu respectarea condițiilor de participare la atribuirea în administrare;i) să asigure instruirea necesară a personalului prin participări la cursuri, seminare, instruiri și alte forme de perfecționare;j) să transmită autorității responsabile raportul anual de activitate, în primul trimestru al anului următor, precum și alte rapoarte la cererea autorității responsabile;k) să formuleze propuneri privind componența nominală și regulamentul de organizare și funcționare al consiliului științific și să le înainteze Academiei Române și autorității responsabile, în termen de 3 luni de la încheierea prezentului contract de administrare;l) să formuleze propuneri privind componența și regulamentul de organizare și funcționare al consiliului consultativ de administrare și să le înainteze autorității responsabile, în termen de 3 luni de la încheierea prezentului contract de administrare;m) să transmită spre aprobare autorității responsabile regulamentul ariei naturale protejate, în termen de 9 luni de la încheierea contractului de administrare, însoțit de punctul de vedere al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului/agenției județene pentru protecția mediului, denumite în continuare ANPM/APM, în funcție de limitele teritoriale de competență ale acestora;n) să elaboreze și să transmită spre aprobare autorității responsabile planul de management al ariei naturale protejate care să includă măsurile de conservare, prin implicarea și consultarea factorilor interesați, în termen de 2 ani de la încheierea contractului de administrare, însoțit de decizia etapei de încadrare/avizul de mediu obținut în procedura evaluării de mediu pentru planuri și programe, emisă/emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului;o) să finalizeze planul de management, în conformitate cu termenul-limită menționat în contractul de finanțare națională/internațională/europeană;p) să aplice, până la elaborarea planului de management, planul de acțiuni prevăzut în dosarul de candidatură cu care a participat la sesiunea de atribuire în administrare;q) să promoveze acțiuni de conștientizare și informare a populației locale și a vizitatorilor cu privire la necesitatea protecției și conservării capitalului natural și cultural și cu privire la rolul ariilor naturale protejate în dezvoltarea durabilă locală;r) să asigure monitorizarea speciilor și habitatelor naturale de interes național și comunitar ce constituie obiectivele de conservare din aria/ariile naturală/naturale protejată/protejate preluată/preluate în administrare;s) să realizeze cartarea habitatelor naturale și a habitatelor speciilor ce constituie obiectivele de conservare din aria/ariile naturală/naturale protejată/protejate preluată/preluate în administrare;ș) să înștiințeze autoritatea responsabilă și structurile din teritoriu în termen de 24 de ore despre producerea oricărui eveniment ce a adus sau poate aduce prejudicii capitalului natural și cultural de pe teritoriul ariei/ariilor naturale protejate preluate în administrare;t) să furnizeze informațiile cerute de autoritățile de mediu în termenele precizate în solicitările acestora;ț) să actualizeze periodic bazele de date ale autorității responsabile și ale structurilor din subordine, în vederea îmbunătățirii sistemului-suport de asistare a deciziilor în domeniul ariilor naturale protejate și de raportare la instituțiile naționale și internaționale;u) să transmită autorității responsabile lista personalului implicat în administrarea ariei naturale protejate, în vederea avizării, și să emită legitimații de administrator pentru persoanele avizate de autoritatea responsabilă, conform prevederilor în vigoare;v) să solicite avizul autorității responsabile pentru uniforma și însemnele specifice pe care dorește să le folosească în cazul în care nu le preia pe cele care sunt stabilite la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pentru aria naturală protejată care face obiectul contractului;w) să facă demersurile legale în vederea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilizărilor corporale care se procură și/sau se realizează din fonduri publice, finanțări și/sau cofinanțări în cadrul diferitelor proiecte naționale/internaționale/europene destinate administrării ariilor naturale protejate ce fac obiectul prezentului contract, pe perioada derulării acestuia;x) să controleze modul de respectare a prevederilor planului de management și a regulamentului ariei naturale protejate în baza legitimației de administrator emise conform prevederilor legale în vigoare;y) să colaboreze cu beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene/naționale/internaționale, în cazul acelor proiecte care au ca obiectiv elaborarea planului de management/măsurilor de management al ariilor naturale protejate care fac obiectul prezentului contract, luându-se în considerare termenul de realizare a planului de management prevăzut de proiect;z) să integreze dacă este cazul planurile de management/măsurile de management elaborate în cadrul proiectelor finanțate prin fonduri publice pentru ariile naturale protejate care fac obiectul prezentului contract, după care să elaboreze planul de management integrat ce va fi înaintat spre aprobare autorității responsabile, conform prevederilor legale în vigoare; aa) să emită avize pentru solicitările primite, conform prevederilor legale; bb) să transfere, la încetarea prezentului contract de administrare, conform prevederilor legale în vigoare, din patrimoniul său în patrimoniul autorității responsabile activele fixe, corporale și necorporale, bunurile de natura obiectelor de inventar care au fost procurate și/sau realizate din fonduri publice, finanțări și/sau cofinanțări în cadrul diferitelor proiecte naționale/internaționale/europene, dacă au fost achiziționate în scopul administrării ariei naturale protejate pe perioada contractului de administrare, urmând a fi transferate structurii de administrare următoare; cc) să nu cesioneze obligațiile asumate prin prezentul contract.4.2. Obligațiile autorității responsabileAutoritatea responsabilă are obligația:a) să susțină proiectele inițiate de structura de administrare;b) să asigure din bugetul propriu, în limita creditelor bugetare aprobate, resursele financiare necesare bunei administrări a ariilor naturale protejate ce fac obiectul prezentului contract, resurse ce vor fi destinate implementării planurilor de management/măsurilor de management și/sau a măsurilor de conservare;c) să cofinanțeze proiectele cu finanțare națională/internațională/europeană al căror beneficiar este structura de administrare, conform legislației în vigoare;d) să analizeze și să evalueze rapoartele anuale de activitate întocmite de structura de administrare, modul în care se respectă condițiile și clauzele prezentului contract și să propună măsuri în consecință;e) să modifice, dacă este cazul, cu avizul Academiei Române, regulamentul de organizare și funcționare al consiliilor științifice;f) să analizeze problemele raportate de administrator și să întreprindă măsurile necesare pentru soluționarea operativă a acestora.4.3. Drepturile administratorului ariei naturale protejate .....(denumirea persoanei juridice sau, după caz, a structurii de administrare cu personalitate juridică căreia i s-a încredințat administrarea ariei naturale protejate)..... are dreptul:a) să asigure promovarea imaginii ariei naturale protejate prin înregistrarea unei mărci proprii a acesteia și să urmărească respectarea regimului juridic aplicabil mărcii;b) să folosească uniforma și însemnele specifice pentru structura de administrare menționate la art. 4 pct. 4.1 lit. v), în vederea promovării imaginii și a conturării identității vizuale a structurii de administrare;c) să stabilească tarife pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a ariei naturale protejate, potrivit legislației specifice în vigoare;d) să reprezinte aria naturală protejată în cadrul întâlnirilor la nivel internațional și național;e) să facă parte, în calitate de membru cu drepturi depline, din rețele sau organizații internaționale și naționale de profil (de exemplu, Europarc, IUCN);f) să promoveze în mass-media întâlniri, conferințe și altele asemenea, ariile naturale protejate, activitatea proprie și orice eveniment sau problemă care are legătură cu ariile naturale protejate;g) să solicite sprijinul autorității responsabile, inclusiv în vederea atragerii de fonduri pentru aria naturală protejată;h) să solicite și să primească sprijinul autorităților cu atribuții de control din cadrul autorității responsabile pentru protecția mediului;i) să solicite sprijinul consiliului științific și al consiliului consultativ de administrare în toate problemele ce vizează aria naturală protejată, prin realizarea a cel puțin două întâlniri anuale cu aceste structuri;j) să realizeze și să implementeze proiecte ce vizează aria naturală protejată;k) să încheie protocoale de colaborare/parteneriate cu terțe persoane fizice sau juridice în scopul bunei administrări a ariei naturale protejate, realizării unor măsuri sau activități prevăzute în planul de acțiune, regulamentul sau planul de management al ariei naturale protejate;l) să implice voluntari în acțiuni ce vizează aria naturală protejată;m) să contracteze sau să participe la contracte ce vizează aria naturală protejată (prestări de servicii, angajare de sezonieri, investiții, ghizi, consultanță etc.).4.4. Drepturile autorității responsabileAutoritatea responsabilă are dreptul:a) să solicite administratorului ariei naturale protejate, ori de câte ori este necesar, informații/documente/rapoarte privind starea ariei naturale protejate, modul de gestionare a eventualelor probleme apărute, acțiunile întreprinse în baza planului de management și situația realizării obligațiilor asumate;b) să controleze, ori de câte ori este necesar, inclusiv prin deplasări în teren, modul de respectare a obligațiilor asumate de administrator conform prezentului contract, modul de implementare a obiectivelor planului de management, respectarea regulamentului ariilor naturale protejate și prevederilor actelor normative în vigoare și să aducă la cunoștința consiliului științific rezultatele controlului.  +  Articolul 5Durata contractuluiPrezentul contract se derulează pe o perioadă de 10 ani.  +  Articolul 6Modificarea contractuluiPe perioada de valabilitate, prevederile prezentului contract pot fi modificate, cu acordul părților, prin act adițional, la inițiativa uneia dintre părțile semnatare.  +  Articolul 7Prelungirea contractuluiPrezentul contract poate fi prelungit prin act adițional pe o perioadă determinată de maximum 10 ani, cu acordul părților, în următoarele condiții:a) administratorul face dovada capacității tehnice, științifice, financiare, precum și a personalului angajat, pentru administrarea eficientă a ariei protejate;b) administratorul este evaluat favorabil de către autoritatea responsabilă în baza unui raport final al activității desfășurate pe parcursul derulării contractului de administrare;c) administratorul prezintă un plan de acțiuni pentru perioada pentru care se solicită prelungirea contractului de administrare.Administratorul transmite autorității responsabile solicitarea de prelungire a contractului de administrare, însoțită de documente care să ateste îndeplinirea cerințelor prevăzute la lit. a)-c), cu minimum 4 luni înainte de termenul de expirare a acestuia.  +  Articolul 8Încetarea contractuluiPrezentul contract încetează în următoarele situații:a) de drept, prin ajungerea la termen a contractului;b) prin denunțare unilaterală de către administrator, în cazul în care, pe durata executării contractului, suprafețele ariilor naturale protejate se modifică, iar acesta declară că nu dorește administrarea suprafețelor suplimentare;c) fără intervenția instanței de judecată, pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 4 pct. 4.1 lit. a)-d), g), h), j), m), n), r), s), t), w) și aa), după prealabila punere în întârziere a administratorului de către autoritatea responsabilă, dacă în termenul precizat în notificare obligația nu a fost îndeplinită/realizată;d) de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere și fără altă formalitate, în cazul în care persoana juridică se află în procedură de faliment;e) în cazul în care prin modificarea legislației specifice se va impune o altă modalitate de administrare;f) de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere și fără altă formalitate, în cazul emiterii unui aviz favorabil de către administratorul ariei naturale protejate pentru proiecte/planuri/programe/activități care contravin obiectivelor de conservare ale ariei naturale protejate;g) de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere și fără altă formalitate, la constatarea oricăror prejudicii cauzate de administrator în aria naturală protejată, de către personalul cu atribuții de control;h) de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere și fără altă formalitate, la propunerea structurilor din subordinea autorității responsabile, în cazul în care acestea justifică temeinic situațiile sesizate;i) de drept, fără intervenția instanței de judecată, după prealabila punere în întârziere a administratorului de către autoritatea responsabilă, în cazul în care reprezentantul legal al administratorului sau directorul structurii de administrare este condamnat penal, dacă în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare administratorul nu își desemnează alt reprezentant/director al structurii de administrare;j) prin acordul părților, consemnat în scris;k) de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere și fără altă formalitate, pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 4 pct. 4.1 lit. e) și ș).  +  Articolul 9Forța majoră9.1. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii, pe toată perioada în care aceasta acționează.9.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să comunice celeilalte părți, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia, prin notificare scrisă, însoțită de actele doveditoare.9.3. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.  +  Articolul 10LitigiiOrice litigiu apărut în exercitarea contractului se va soluționa pe cale amiabilă; în caz contrar, litigiile se vor soluționa de către instanțele judecătorești în a căror rază teritorială își are sediul autoritatea responsabilă.Prezentul contract s-a încheiat astăzi, .....(data)...., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.Părți semnatare:Din partea autorității responsabile ....(denumirea autorității publice centrale pentru protecția mediului)....., ministru ....(numele și prenumele).....Din partea persoanei juridice căreia i s-a încredințat administrarea .....(denumirea ariei naturale protejate)....,.....(denumirea persoanei/persoanelor juridice solicitante)...........(funcția și numele reprezentantului egal)......  +  Anexa nr. 1la contractul de administrare                  Angajamentul bugetar al administrației ariei                 naturale protejate atribuite în administrare*)┌─────────────────────────────────────────────────┬────┬─────┬──────┬─────┬────┐│ │An I│An II│An III│An IV│An V│├─────────────────────────────────────────────────┴────┴─────┴──────┴─────┴────┤│P1 Managementul biodiversității │├─────────────────────────────────────────────────┬────┬─────┬──────┬─────┬────┤│1.1. Inventariere și cartare │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┤│1.2. Monitorizarea stării de conservare │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┤│1.3. Pază, implementare reglementări și măsuri │ │ │ │ │ ││specifice de protecție │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┤│1.4. Managementul datelor │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┤│1.5. Reintroducere specii dispărute │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┤│1.6. Reconstrucție ecologică │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┴────┴─────┴──────┴─────┴────┤│P2 Turism │├─────────────────────────────────────────────────┬────┬─────┬──────┬─────┬────┤│2.1. Infrastructura de vizitare │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┤│2.2. Servicii, facilități de vizitare și │ │ │ │ │ ││promovarea turismului │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┤│2.3. Managementul vizitatorilor │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┴────┴─────┴──────┴─────┴────┤│P3 Conștientizare, conservare tradiții și comunități locale │├─────────────────────────────────────────────────┬────┬─────┬──────┬─────┬────┤│3.1. Tradiții și comunități │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┤│3.2. Conștientizare și comunicare │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┤│3.3. Educație ecologică │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┴────┴─────┴──────┴─────┴────┤│P4 Management și administrare │├─────────────────────────────────────────────────┬────┬─────┬──────┬─────┬────┤│4.1. Echipament și infrastructura de funcționare │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┤│4.2. Personal conducere, coordonare, administrare│ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┤│4.3. Documente strategice și de planificare │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┤│4.4. Instruire personal │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┤│Total cheltuieli operaționale │ │ │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴────┴─────┴──────┴─────┴────┘----------*) Angajamentul bugetar se prezintă în moneda națională.În cazul în care solicitantul atribuirii în administrare implementează proiecte finanțate prin fonduri publice, se va evidenția acest fapt într-o notă de subsol.Dacă activitățile aferente uneia sau mai multor categorii de cheltuieli nu sunt necesare în perimetrul ariilor naturale protejate, atunci nu se prevăd cheltuieli pentru aceste activități.În cazul în care solicitantul atribuirii în administrare intenționează să depună proiecte pentru atragerea de fonduri publice, sumele aferente proiectelor respective vor fi prezentate separat, cu mențiunea expresă că proiectele respective nu sunt aprobate.Prezentul angajament bugetar se revizuiește o dată la 5 ani, în vederea unei administrări mai bune a ariei naturale protejate, și se modifică prin act adițional la contractul de administrare.  +  Anexa nr. 2la contractul de administrareCapacitatea tehnică a administrației arieinaturale protejate atribuite în administrareSe vor prezenta în detaliu documente care atestă deținerea mijloacelor fixe și mobile prezentate în dosarul de candidatură.Capacitatea tehnică presupune deținerea și utilizarea unui minim din următoarele resurse:- spații, clădiri, mobilier, birotică (Se apreciază și gradul de proximitate față de aria naturală protejată.);- mijloace de transport;- alte echipamente etc.Capacitatea tehnică se menține cel puțin la nivelul minim prezentat mai sus și se îmbunătățește periodic.  +  Anexa nr. 3la contractul de administrareStructura de personal a administrației arieinaturale protejate atribuite în administrareEste stabilită structura minimă de personal, așa cum este prezentată în dosarul de candidatură, după cum urmează:a) director administrație/departament, cu experiență în domeniul administrării ariilor naturale protejate sau, dacă nu este posibil, în domeniile protejarea și conservarea biodiversității, managementul durabil al resurselor naturale regenerabile, activități de educare/conștientizare în domeniul conservării naturii, cercetare în domeniul științelor naturale, biodiversității;b) specialist în științele vieții care să se încadreze la codul 213 din Clasificarea ocupațiilor din România, cu experiență în domeniul administrării ariilor naturale protejate sau, dacă nu este posibil, în domeniile protejarea și conservarea biodiversității, managementul durabil al resurselor naturale regenerabile, activități de educare/conștientizare în domeniul conservării naturii, cercetare în domeniul științelor naturale, biodiversității;c) specialist în domeniul educației ecologice, cu experiență în domeniul administrării ariilor naturale protejate sau, dacă nu este posibil, în domeniile protejarea și conservarea biodiversității, managementul durabil al resurselor naturale regenerabile, activități de educare/conștientizare în domeniul conservării naturii, cercetare în domeniul științelor naturale, biodiversității;d) specialist în domeniul tehnologiei informației, prezentând avantaj specializarea în GIS și/sau baze de date;e) între 6 și 20 de agenți de teren, respectiv un număr optim de personal cu atribuții de teren în funcție de suprafața și specificul ariei naturale protejate, dintre care o persoană poate coordona activitățile de pază;f) economist, prezentând avantaj specializarea în economia mediului;g) jurist sau, după caz, avocat în baza unui contract de asistență juridică și reprezentare;h) șef pază.În cazul în care administratorul desemnat consideră că mai multe atribuții specifice pot/este necesar să fie îndeplinite de o singură persoană, într-o anumită perioadă, aceasta se poate realiza, cu notificarea autorității responsabile. În acest caz, administratorul va face demersurile necesare pentru ocuparea completă a structurii de personal.  +  Anexa nr. 4la metodologieModelul legitimației eliberate de cătreadministratorii ariilor naturale protejateModel de legitimație pentru personalul angajatal administratorilor ariilor naturale protejateFila 1 de interior:Emitent: Administratorul ......(Se vor scrie numele și codul ariei naturale protejate administrate.)....., conform Contractului de administrare nr......../........ încheiat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice.LEGITIMAȚIE DE ADMINISTRATORNr. ........ din ................[Legitimația conține poza persoanei care o deține.]Dl/Dna .........................................,Funcția ......(Se va preciza funcția pe care o ocupă persoana care deține legitimația, conform structurii de personal a structurii de administrare.)........B.I./C.I. seria ....... nr. .....,emis/emisă la data de .....(Semnează reprezentantul legal al persoanei juridice sau directorul structurii de administrare.).......Fila 2 de interior:Vize anuale pe perioada de valabilitate a contractului de administrare  +  Anexa nr. 5la metodologieStructura raportului anual de activitate aadministratorilor/custozilor ariilor naturale protejateRaport anual de activitate1. Date de identificare a administratorului/custodelui și ariei naturale protejate: denumirea ariei naturale protejate, contractul de administrare/convenția de custodie nr./data, perioada de raportare2. Enumerarea obiectivelor de conservare care au stat la baza înființării ariei naturale protejate3. Presiuni antropice și naturale exercitate asupra ariei naturale protejate4. Se va face o evaluare sumară cu starea de conservare a ariei naturale protejate comparativ cu anul precedent.5. Nr. de avize favorabile/nefavorabile eliberate de custode pentru planuri/proiecte/activități supuse procedurilor de reglementare de mediu6. Controale ale autorităților de mediu (nr. de controale, organul de control, aspecte constatate, măsuri impuse și stadiu de realizare)P1 Managementul biodiversității1.1. Inventariere și cartare1.2. Monitorizarea stării de conservare1.3. Pază, implementare reglementări și măsuri specifice de protecție1.4. Managementul datelor1.5. Reintroducerea speciilor dispărute1.6. Reconstrucție ecologică1.7. Implementarea setului de măsuri minime de conservare, respectiv a planului de managementP2 Turism2.1. Infrastructura de vizitare2.2. Servicii, facilități de vizitare și promovarea turismului2.3. Managementul vizitatorilorP3 Conștientizare, conservare tradiții și comunități locale3.1. Tradiții și comunități3.2. Conștientizare și comunicare3.3. Educație ecologicăP4 Management și administrare*)---------*) Prezentarea secțiunii "Management și administrare" se realizează în format tabelar, comparativ cu anul anterior sau cu acțiunile stabilite în dosarul de candidatură, după caz.4.1. Echipament și infrastructură de funcționare4.2. Personal conducere, coordonare, administrare4.3. Documente strategice și de planificare (stadiul de realizare a regulamentului, planului de management, a unor proiecte cu finanțare europeană/alte surse de finanțare care vizează aria naturală protejată)4.4. Instruire personal4.5. Bugetul asigurat pentru administrarea ariei naturale protejate, pentru anul în care se face raportarea (valoarea cheltuielilor efectuate în folosul ariei, valoarea tarifelor încasate)4.6. Bugetul alocat pentru anul următor (sursele de finanțare, valoare, activități propuse)  +  Anexa nr. 6la metodologieFișa de punctaj pentru atribuirea custodieiariilor naturale protejate*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────┐│ Criterii de evaluare │Punctaj│Punctaj minim ││ │ maxim │necesar pentru││ │acordat│încredințarea ││ │ │ în custodie ││ │ │ defalcat pe ││ │ │ categorii de ││ │ │ criterii de ││ │ │ evaluare │├─────────────────────┬───────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┤│I. Capacitate tehnică│Deținerea cu orice titlu de spații, │ │ ││ │clădiri, mobilier, birotică, alte │ │ ││ │echipamente etc. (se apreciază și │ │ ││ │gradul de proximitate față de aria │ │ ││ │naturală protejată) │ 10 │ 6 │├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┤│II. Capacitate │Studiile și calificările personalului │ │ ││științifică │implicat în domeniile științelor │ │ ││ │naturale (biologie, ecologie, │ │ ││ │geografie, știința mediului, pedologie │ │ ││ │și altele asociate) │ 9 │ 15 ││ ├───────────────────────────────────────┼───────┤ ││ │Expertiza în domeniu a personalului │ │ ││ │implicat │ 8 │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───────┤ ││ │Experiența în domeniul conservării │ │ ││ │biodiversității │ 8 │ │├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┤│III. Capacitate │Asigurarea resurselor financiare din │ │ ││financiară │surse proprii │ 10 │ 9 ││ ├───────────────────────────────────────┼───────┤ ││ │Propuneri de proiecte aferente ariei │ │ ││ │naturale protejate pentru atragerea de │ │ ││ │fonduri │ 5 │ │├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┤│IV. Planul de acțiune│Descrierea generală a ariei naturale │ │ ││pentru exercitarea │protejate și a stării actuale a ariei │ │ ││custodiei ariei │naturale protejate și a eventualelor │ │ ││naturale protejate │probleme identificate │ 10 │ 30 ││ ├───────────────────────────────────────┼───────┤ ││ │Acțiunile care se propun pentru │ │ ││ │realizarea protecției efective │ │ ││ │(delimitare, marcaje, panouri, bariere,│ │ ││ │zone de campare, amenajări, patrulări, │ │ ││ │activități de prevenire și │ │ ││ │educaționale, propuneri pentru │ │ ││ │mediatizare, implicare a comunității │ │ ││ │locale și a altor persoane interesate │ │ ││ │etc.) │ 8 │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───────┤ ││ │Parteneri actuali, consultanți și │ │ ││ │colaboratori de specialitate │ 3 │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───────┤ ││ │Formele de vizitare și măsurile │ │ ││ │preconizate pentru evitarea impactului │ │ ││ │negativ asupra ariei naturale protejate│ 3 │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───────┤ ││ │Organizarea științifică a activității: │ │ ││ │Planul de monitorizare a speciilor și │ │ ││ │habitatelor pentru care a fost │ │ ││ │desemnată aria naturală protejată, │ │ ││ │modalitatea de realizare a cartării │ │ ││ │habitatelor și distribuției speciilor, │ │ ││ │inventariere, inclusiv a celor de │ │ ││ │interes comunitar, setul de măsuri │ │ ││ │minime de conservare pentru siturile │ │ ││ │Natura 2000) │ 25 │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───────┤ ││ │Alte tipuri de activități sau măsuri │ │ ││ │propuse │ 1 │ │├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┤│ │ │ Total │Total punctaj ││ │ │punctaj│minim necesar ││ │ │ maxim │ pentru ││ │ │acordat│încredințarea ││ │ │ │ în custodie: ││ │ │ 100 │ 60 │└─────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┘  +  Anexa nr. 7la metodologieModelul convenției de custodieCONVENȚIE DE CUSTODIENr. ....... din ................  +  Articolul 1Părțile contractante.....(denumirea autorității responsabile)......, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, sectorul 6, reprezentată prin domnul/doamna ......., în calitate de președinte, și ......(denumirea persoanei fizice sau juridice căreia i se atribuie custodia ariei naturale protejate)...., în calitate de custode, cu sediul în ......, reprezentată prin ......., în calitate de .....(pentru persoane juridice)......, cu domiciliul în ......., CNP .....(pentru persoane fizice)...., consimt la încheierea prezentei convenții.  +  Articolul 2Baza legalăPrezenta convenție de custodie este guvernată de prevederile ......(Se vor completa actele normative în baza cărora se realizează atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate.)......  +  Articolul 3Obiectul convențieiObiectul prezentei convenții îl constituie atribuirea în custodie a .....(denumirea ariei naturale protejate).....  +  Articolul 4Obligațiile și drepturile părților4.1. Obligațiile custodelui ariei naturale protejate .....(denumirea persoanei fizice sau juridice căreia i s-a atribuit custodia ariei naturale protejate)..... are obligația:a) să administreze aria naturală protejată în baza prezentei convenții și în acord cu planul de acțiune/planul de management și cu regulamentul ariei naturale protejate și să controleze modul de aplicare a acestora în baza legitimației de custode;b) să asigure un buget care să permită buna administrare a ariei naturale protejate, conform anexei la prezenta convenție;c) să transfere, la încetarea prezentei convenții, în baza unui proces de predare-primire, din patrimoniul său în patrimoniul autorității responsabile activele fixe, corporale și necorporale, bunurile de natura obiectelor de inventar care au fost procurate și/sau realizate din fonduri publice, finanțări și/sau cofinanțări în cadrul diferitelor proiecte naționale/internaționale, dacă au fost achiziționate în scopul administrării ariei naturale protejate pe perioada convenției de custodie, urmând a fi transferate viitorului custode;d) să ia toate măsurile necesare în vederea asigurării unei protecții eficiente a ariei naturale protejate și a valorilor patrimoniului natural;e) să asigure monitorizarea speciilor și a habitatelor naturale de interes național și comunitar ce constituie obiectivele de conservare din aria/ariile naturală/naturale protejată/protejate preluată/preluate în administrare;f) să realizeze cartarea habitatelor naturale și a habitatelor speciilor ce constituie obiectivele de conservare din aria/ariile naturală/naturale protejat/protejate preluat/preluate în custodie;g) să elaboreze și să transmită spre aprobare autorității responsabile regulamentul ariei naturale protejate, care conține regulile ce vor trebui respectate pe teritoriul ariei naturale protejate, prin implicarea și consultarea factorilor interesați, în termen de 6 luni de la încheierea convenției de custodie, în acord cu prevederile legislației în vigoare, însoțit de punctul de vedere al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului/agenției județene pentru protecția mediului, denumite în continuare ANPM/APM, în funcție de limitele teritoriale de competență ale acestora;h) să elaboreze și să transmită spre aprobare autorității responsabile planul de management al ariei naturale protejate care să includă măsurile de conservare, prin implicarea și consultarea factorilor interesați, în termen de 2 ani de la încheierea convenției de custodie, însoțit de decizia etapei de încadrare/avizul de mediu obținut în procedura evaluării de mediu pentru planuri și programe, emisă/emis de autoritatea responsabilă, în funcție de limitele teritoriale de competență și de punctul de vedere emis de către compartimentul de specialitate din structura acesteia;i) să finalizeze planul de management, în conformitate cu termenul-limită menționat în contractul de finanțare națională/internațională/europeană;j) să aplice, până la elaborarea planului de management, planul de acțiuni prevăzut în dosarul de candidatură cu care a participat la sesiunea de atribuire în custodie;k) să asigure instruirea necesară a persoanelor implicate în activitatea de custodie prin participări la cursuri, seminare, instruiri și alte forme de perfecționare;l) să prezinte autorității responsabile un raport anual de activitate, până la sfârșitul lunii februarie a anului următor, privind activitatea desfășurată în aria naturală protejată, modul de gestionare a eventualelor probleme apărute, acțiunile întreprinse în baza planului de management și situația realizării obligațiilor asumate, precum și alte rapoarte, la cererea autorității responsabile;m) să desfășoare acțiuni de conștientizare și informare a populației locale cu privire la necesitatea protecției naturii și la rolul ariilor naturale protejate;n) să înștiințeze autoritatea responsabilă și structurile din teritoriu în termen de 24 de ore despre producerea oricărui eveniment ce a adus sau poate aduce prejudicii capitalului natural și cultural de pe teritoriul ariei/ariilor naturale protejate preluate în custodie;o) să actualizeze periodic bazele de date ale autorității responsabile și ale structurilor din subordine, în vederea îmbunătățirii sistemului-suport de asistare a deciziilor în domeniul ariilor naturale protejate și de raportare la instituțiile naționale și internaționale;p) să furnizeze informațiile cerute de autoritățile de mediu în termenele precizate în solicitările acestora;q) să păstreze destinația oricărei construcții, dotări sau amenajări ce se realizează din fonduri primite în urma derulării activității de custode, în scopul bunei gestionări a ariei naturale protejate;r) să readucă aria naturală protejată la starea inițială în cazul unor prejudicii produse din vină proprie;s) să controleze modul de aplicare a planului de management și a regulamentului ariei naturale protejate în baza legitimației de custode emise conform prevederilor legale în vigoare;ș) să transmită autorității responsabile lista personalului implicat în administrarea ariei naturale protejate, în vederea avizării, și să emită legitimații de custode pentru persoanele avizate de autoritatea responsabilă, conform prevederilor în vigoare;t) să emită avize pentru solicitările primite, conform prevederilor legale;ț) să colaboreze cu beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene/naționale, în cazul acelor proiecte care au ca obiectiv elaborarea planului de management al ariei naturale protejate care face obiectul prezentei convenții de custodie, luându-se în considerare termenul de realizare a planului de management prevăzut de proiect;u) să integreze, dacă este cazul, planurile de management/măsurile de management elaborate în cadrul proiectelor finanțate prin fonduri publice pentru ariile naturale protejate care fac obiectul prezentei convenții de custodie, după care să elaboreze planul de management integrat ce va fi înaintat spre aprobare autorității responsabile, potrivit prevederilor legale în vigoare.4.2. Obligațiile autorității responsabileAutoritatea responsabilă are obligația:a) să susțină proiectele destinate bunei gestionări a ariei naturale protejate inițiate de custode;b) să asigure, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație, resursele financiare necesare bunei administrări a ariilor naturale protejate ce fac obiectul prezentei convenții de custodie, resurse ce vor fi destinate implementării planurilor de management/măsurilor de management și/sau a măsurilor de conservare;c) să analizeze și să evalueze rapoartele întocmite de custode, precum și modul în care se respectă condițiile și clauzele prezentei convenții și să propună măsuri în consecință;d) să analizeze problemele raportate de custode și să întreprindă măsurile necesare pentru soluționarea operativă a acestora.4.3. Drepturile custodelui ariei naturale protejate .......(denumirea persoanei fizice/juridice căreia i s-a atribuit custodia ariei naturale protejate).....are dreptul:a) să asigure promovarea imaginii ariei naturale protejate prin înregistrarea unei mărci proprii a acesteia și să urmărească respectarea regimului juridic aplicabil mărcii;b) să transmită autorității responsabile/succesorului în drepturi și obligații drepturile cu privire la marcă, prin cesiune sau prin licență, oricând în cursul duratei de protecție a mărcii;c) să stabilească tarife pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a ariei naturale protejate, potrivit legislației specifice în vigoare;d) să reprezinte aria naturală protejată în cadrul întâlnirilor la nivel internațional și național;e) să facă parte, în calitate de membru cu drepturi depline, din rețele sau organizații internaționale și naționale de profil (de exemplu, Europarc, IUCN și altele asemenea);f) să promoveze în mass-media întâlniri, conferințe, aria naturală protejată, activitatea proprie și orice eveniment ce se desfășoară sau problemă apărută în aria naturală protejată;g) să solicite sprijinul autorității responsabile și al structurilor sale teritoriale, inclusiv în vederea atragerii de fonduri pentru aria naturală protejată;h) să solicite și să primească sprijinul autorităților cu atribuții de control din cadrul și din subordinea autorității responsabile;i) să realizeze și să implementeze proiecte ce vizează conservarea ariei naturale protejate;j) să contracteze sau să participe la contracte ce vizează conservarea ariei naturale protejate;k) să încheie protocoale de colaborare/parteneriate cu terțe persoane juridice sau fizice în scopul realizării unor activități specifice administrării ariei naturale protejate, cu înștiințarea prealabilă a autorității responsabile și a structurilor sale teritoriale cu competențe în perimetrul ariilor naturale protejate administrate;l) să contracteze sau să participe la contracte ce vizează aria naturală protejată (prestări de servicii, angajare de sezonieri, investiții, ghizi, consultanță etc.);m) să implice voluntari în acțiuni ce vizează aria naturală protejată.4.4. Drepturile autorității responsabile:Autoritatea responsabilă are dreptul:a) să solicite custodelui ariei naturale protejate, ori de câte ori este necesar, informații/documente/rapoarte privind starea ariei naturale protejate, modul de gestionare a eventualelor probleme apărute, acțiunile întreprinse în baza planului de management și situația realizării obligațiilor asumate;b) să controleze, cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie, inclusiv prin deplasări în teren, modul de respectare a obligațiilor asumate de custode conform prezentei convenții, modul de implementare a obiectivelor planului de management, respectarea regulamentului ariei naturale protejate și prevederilor actelor normative în vigoare.  +  Articolul 5Durata convenției de custodiePrezenta convenție se derulează pe o perioadă de 10 ani.  +  Articolul 6Modificarea convenției de custodiePe perioada de valabilitate, prevederile prezentei convenții pot fi modificate, cu acordul părților, prin act adițional, la inițiativa uneia dintre părțile semnatare.  +  Articolul 7Prelungirea convenției de custodie7.1. Prezenta convenție poate fi prelungită prin act adițional, pe o perioadă determinată de maximum 10 ani, în următoarele condiții:a) custodele face dovada capacității financiare;b) custodele este evaluat favorabil de către autoritatea responsabilă în baza unui raport final al activității desfășurate pe parcursul derulării convenției de custodie;c) custodele prezintă un plan de acțiuni pentru perioada pentru care se solicită prelungirea convenției de custodie.7.2. Custodele transmite autorității responsabile solicitarea de prelungire a convenției de custodie, însoțită de documente care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 7.1 lit. a)-c), cu cel puțin 4 luni înainte de termenul de expirare a acesteia.  +  Articolul 8Încetarea convenției de custodiePrezenta convenție încetează în următoarele situații:a) de drept, prin ajungerea la termen a convenției;b) prin denunțare unilaterală de către custode, fără intervenția instanței de judecată, în cazul în care pe durata executării convenției suprafețele ariilor naturale protejate se modifică, iar custodele declară că nu dorește administrarea suprafețelor suplimentare;c) de drept, fără intervenția instanței de judecată, în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 4 pct. 4.1 lit. a), b), d)-h), l), p), t) și ț), după prealabila punere în întârziere a custodelui de către autoritatea responsabilă, dacă în termenul precizat în notificare obligația nu a fost îndeplinită/realizată;d) de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere și fără altă formalitate, în cazul în care persoana juridică se află în procedură de faliment;e) în cazul în care prin modificarea legislației specifice se va impune o altă modalitate de administrare;f) de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere și fără altă formalitate, în cazul emiterii unui aviz favorabil de către custodele ariei naturale protejate pentru proiecte/planuri/programe/activități care contravin obiectivelor de conservare ale ariei naturale protejate;g) de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere și fără altă formalitate, la constatarea oricăror prejudicii cauzate de către custode în aria naturală protejată, de către personalul cu atribuții de control;h) de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere și fără altă formalitate, la propunerea structurilor din subordinea autorității responsabile, în cazul în care acestea justifică temeinic situațiile sesizate;i) de drept, fără intervenția instanței de judecată, după prealabila punere în întârziere a custodelui de către autoritatea responsabilă, în cazul în care reprezentantul legal al custodelui este condamnat penal, dacă în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare custodele nu își desemnează alt reprezentant;j) prin acordul părților, consemnat în scris;k) de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere a custodelui și fără altă formalitate, pentru neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 4 pct. 4.1 lit. n), q) și r).  +  Articolul 9Forța majoră9.1. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii, pe toată perioada în care aceasta acționează.9.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să comunice celeilalte părți, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia, prin notificare scrisă, însoțită de actele doveditoare.9.3. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.  +  Articolul 10LitigiiOrice litigiu apărut în exercitarea convenției de custodie se va soluționa pe cale amiabilă; în caz contrar, litigiile se vor soluționa de către instanțele judecătorești în a căror rază teritorială își are sediul autoritatea responsabilă.Prezenta convenție s-a încheiat astăzi .....(data)...., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.Părți semnatare:Din partea autorității responsabile ....(denumirea autorității responsabile)......, președinte ....(numele și prenumele)......Din partea persoanei fizice/juridice căreia i s-a încredințat custodia .....(denumirea ariei naturale protejate).....,......(denumirea persoanei/persoanelor juridice solicitante sau numele persoanei fizice ori funcția și numele reprezentantului legal).........  +  Anexala convenția de custodie               Angajamentul bugetar al custodelui ariei naturale                        protejate atribuite în custodie*)┌─────────────────────────────────────────────────┬────┬─────┬──────┬─────┬────┐│ │An I│An II│An III│An IV│An V│├─────────────────────────────────────────────────┴────┴─────┴──────┴─────┴────┤│P1 Managementul biodiversității │├─────────────────────────────────────────────────┬────┬─────┬──────┬─────┬────┤│1.1. Inventariere și cartare │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┤│1.2. Monitorizarea stării de conservare │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┤│1.3. Pază, implementare reglementări și măsuri │ │ │ │ │ ││ specifice de protecție │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┤│1.4. Managementul datelor │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┤│1.5. Reintroducere specii dispărute │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┤│1.6. Reconstrucție ecologică │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┴────┴─────┴──────┴─────┴────┤│P2 Turism │├─────────────────────────────────────────────────┬────┬─────┬──────┬─────┬────┤│2.1. Infrastructura de vizitare │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┤│2.2. Servicii, facilități de vizitare și │ │ │ │ │ ││ promovarea turismului │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┤│2.3. Managementul vizitatorilor │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┴────┴─────┴──────┴─────┴────┤│P3 Conștientizare, conservare tradiții și comunități locale │├─────────────────────────────────────────────────┬────┬─────┬──────┬─────┬────┤│3.1. Tradiții și comunități │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┤│3.2. Conștientizare și comunicare │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┤│3.3. Educație ecologică │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┴────┴─────┴──────┴─────┴────┤│P4 Management și administrare │├─────────────────────────────────────────────────┬────┬─────┬──────┬─────┬────┤│4.1. Echipament și infrastructura de funcționare │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┤│4.2. Personal conducere, coordonare, administrare│ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┤│4.3. Documente strategice și de planificare │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┤│4.4. Instruire personal │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┤│Total cheltuieli operaționale │ │ │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴────┴─────┴──────┴─────┴────┘-----------*) Angajamentul bugetar se prezintă în moneda națională.În cazul în care solicitantul atribuirii în custodie implementează proiecte finanțate prin fonduri publice, se va evidenția acest fapt prin trimitere la nota de subsol.Dacă activitățile aferente uneia sau mai multor categorii de cheltuieli nu sunt necesare în perimetrul ariilor naturale protejate, atunci nu se prevăd cheltuieli pentru aceste activități.În cazul în care solicitantul atribuirii în custodie intenționează să depună proiecte pentru atragerea de fonduri publice, sumele aferente proiectelor respective vor fi prezentate separat, cu mențiunea expresă că proiectele respective nu sunt aprobate.  +  Anexa nr. 8la metodologieModelul legitimației eliberate de către custoziiariilor naturale protejateLEGITIMAȚIE DE CUSTODENr. ....... din .............[Legitimația conține poza persoanei care o deține.]Dl/Dna .................................................................Funcția .....(Se va preciza funcția pe care o ocupă persoana care deține legitimația.)......B.I./C.I. seria ....... nr. ........, emis/emisă la data de .....................(Semnează reprezentantul legal al persoanei juridice sau persoana fizică.).....Fila 2 de interior:Vize anuale pe perioada de valabilitate a convenției de custodie.  +  Anexa nr. 9la metodologieMODALITATEAde emitere a avizului de către administratorii/custoziiariilor naturale protejate desemnațiÎn vederea îndeplinirii obligației de a emite avizele solicitate de către autoritățile competente pentru protecția mediului (ACPM), în cadrul procedurilor de reglementare, administratorii și custozii desemnați respectă următoarele prevederi:a) analizează documentațiile înaintate de către ACPM în cadrul etapelor procedurilor de reglementare și emit puncte de vedere motivate.Documentațiile sunt prevăzute în actele normative care precizează procedurile de emitere a următoarelor acte de reglementare:(i) avizul de mediu pentru planuri și programe;(ii) acordul de mediu și avizul Natura 2000 pentru proiecte;(iii) autorizația de mediu pentru activități cu posibil impact semnificativ asupra mediului;(iv) autorizația integrată de mediu;(v) autorizația pentru activitățile de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatică;b) pentru emiterea avizului, administratorii și custozii informează beneficiarii de planuri/programe/proiecte/activități, prin afișare pe site web, afișare la sediu, panouri informative și prin alte forme de informare disponibile, asupra depunerii următoarelor documente necesare:(i) dovada achitării tarifului de analiză a documentației și de emitere a avizului administratorului/custodelui, tarif care este stabilit conform prevederilor legale în vigoare, cu excepția cazurilor în care există prevederi legale în vigoare că tariful nu se percepe;(ii) pentru situațiile în care planurile/programele/proiectele/activitățile care țin de: realizarea/amenajarea unui traseu turistic montan nou, realizarea/amenajarea unui parc de aventură/traseu sportiv situat la înălțime și utilizând tehnici și echipament specifice practicării alpinismului, escaladei, speologiei sportive, realizarea/amenajarea unui traseu turistic amenajat predominant pe verticală care impune montarea de prize/trepte artificiale pentru înaintare și a unui element de siguranță, realizarea/amenajarea unor elemente de siguranță turistică pe traiectul unui traseu turistic montan sau amenajarea unei pârtii de schi ori traseu de schi-fond, solicitantul va prezenta și avizul de siguranță montană, denumit generic aviz Salvamont, aviz eliberat de către serviciul județean Salvamont din județul pe a cărui rază administrativă este situată aria protejată respectivă. În situația în care în județul respectiv nu există serviciu județean Salvamont, acest aviz va fi eliberat de către serviciul Salvamont local sau județean cel mai apropiat de aria protejată respectivă;(iii) pentru situațiile în care planurile/programele/proiectele/activitățile care țin de: amenajarea unei cavități pentru acces turistic de masă sau amenajarea unei cavități pentru turism speologic specializat, solicitantul va prezenta și avizul de siguranță speologică, denumit generic aviz Salvaspeo, aviz eliberat de către serviciul județean Salvaspeo din județul pe a cărui rază administrativă este situată aria protejată respectivă. În situația în care în județul respectiv nu există serviciu județean Salvaspeo, acest aviz va fi eliberat de către serviciul Salvaspeo județean cel mai apropiat de aria protejată respectivă; orice alt document considerat relevant de către titularul/beneficiarul care solicită eliberarea avizului;c) administratorii și custozii pot solicita informații suplimentare de la ACPM, în vederea emiterii avizului. Informațiile solicitate trebuie să fie relevante pentru:(i) evaluarea efectelor directe și indirecte asupra ariilor naturale protejate din zona de influență a planului/programului/proiectului/activității;(ii) identificarea ulterioară emiterii actului de reglementare a potențialelor efecte semnificative asupra ariei naturale protejate datorate activităților desfășurate;(iii) alte aspecte relevante specifice competenței administratorului/custodelui, necesare implementării planului de management și/sau a regulamentului ariei naturale protejate;d) administratorii și custozii pot solicita informații suplimentare în termen de 15 zile de la primirea unei cereri de avizare, respectiv în termen de 3 zile pentru activitățile de recoltare/capturare a speciilor sălbatice de floră și faună, în scopul comercializării;e) în vederea emiterii avizului, administratorul/custodele ariei naturale protejate nu poate solicita studii suplimentare/lucrări titularului, în afara celor solicitate fundamentat prin punctele de vedere emise în cadrul procedurilor de reglementare coordonate de către ACPM.Administratorii și custozii analizează documentația transmisă de ACPM, verifică amplasamentul planului/programului/proiectului/activității și emit avizul, ținând cont de integritatea și de obiectivele de conservare pentru care aria naturală protejată de interes național/comunitar/internațional a fost desemnată, în baza Hotărârii Consiliului științific, după caz. Avizul emis respectă formatul de la lit. j). Avizul administratorilor și custozilor se emite înainte de emiterea actului de reglementare de către ACPM;f) termenul de emitere a avizului administratorului/custodelui este de 30 de zile de la primirea solicitării cu documentație completă și/sau de la primirea informațiilor suplimentare, dacă nu este prevăzută altă perioadă într-un alt act normativ sau în procedurile de reglementare prin care s-a solicitat avizul administratorului/custodelui;g) termenul de emitere a avizului administratorului/custodelui pentru activitățile de recoltare/capturare a speciilor sălbatice de floră și faună, în scopul comercializării, este de 5 zile de la primirea unei solicitări cu documentație completă sau de la primirea informațiilor suplimentare;h) revizuirea avizului emis de administratorii și custozii ariilor naturale protejate se solicită de către ACPM în cadrul procedurilor de revizuire a actelor de reglementare emise anterior;i) cererea pentru emiterea avizului de către administratori și custozi are următorul format:CerereSubsemnatul,........, identificat cu C.I. seria ....... nr. ......, domiciliat în ......., în calitate de reprezentant al .....(Se va completa de către persoanele juridice.)......, cu sediul social în localitatea ......, str. ...... nr. ......, bl. ....., sc. ...., ap ....., județul/sectorul ......., având codul fiscal (CUI)........, nr. de înregistrare la registrul comerțului ........., solicit eliberarea avizului de către .......(Se menționează administratorul/custodele ariei naturale protejate.)...... pentru planul/programul/proiectul/activitatea ....... .Documentele care stau la baza solicitării transmise la autoritățile competente pentru protecția mediului (ACPM) în cadrul .......(Se menționează solicitarea avizului de mediu/acordului de mediu/autorizației/autorizației integrate de mediu și a autorizației pentru recoltare/capturare și/sau achiziție și/sau comercializare de plante din flora sălbatică, flori de mină, fosile de plante, fosile de animale vertebrate și nevertebrate și/sau animale din fauna sălbatică de către persoane fizice și/sau juridice.)......... sunt următoarele: .......(Se vor enumera documentele depuse la ACPM.).........Date de contact: telefon/mobil ......, fax ........, e-mail ..........    Data ........                                                  Semnătura și ștampila                                                   ...................j) administratorii și custozii emit avizul care va avea următorul conținut-cadru:Antetul administratorului/custodelui ariei naturale protejateAvizNr. ...... din ......Ca urmare a notificării transmise de către autoritățile competente pentru protecția mediului (ACPM) ......(Se menționează Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice/Agenția Națională pentru Protecția Mediului/agenția județeană pentru protecția mediului/Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării)......... și a cererii de emitere a avizului de către ......(Se va scrie numele titularului/beneficiarului.)........ înregistrate la .........(Se va scrie numele administratorului/custodelui ariei naturale protejate.)..... cu nr. ....... din data de ......., conform prevederilor art. 28 și 28^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru planul/programul/proiectul/activitatea .......(Se va scrie denumirea planului/programului/proiectului/activității, conform documentației depuse.)....... propus/propusă a fi amplasat/desfășurat(ă) în aria naturală protejată ......(Se vor scrie denumirea ariei/ariilor naturale protejate și codul de identificare.)......,și[] în urma verificării amplasamentului planului/programului/proiectului/activității (după caz);[] în urma analizării documentelor transmise de către ACPM .............................în cadrul procedurii de emitere a ......(Se va/vor menționa avizul de mediu/acordul de mediu și/sau autorizația/autorizația integrată de mediu, după caz.)......[] în urma corelării cu prevederile planului de management și ale regulamentului ariei naturale protejate, a măsurilor de management, după caz, .....(Se va scrie numele administratorului/custodelui ariei naturale protejate.)...., în calitate de administrator/custode al ariei naturale protejate ......(Se vor scrie denumirea ariei/ariilor naturale protejate și codul de identificare.)......emite:[] avizul favorabil pentru .....(Se va scrie numele planului/programului/proiectului/activității, conform documentației analizate.)...... .Prezentul aviz se eliberează:[] fără condiții;[] cu următoarele condiții: .....(Se vor enumera condițiile în care se eliberează avizul favorabil.)... ....................................................................Motivele care au stat la baza deciziei de emitere a avizului favorabil fără/cu condiții sunt următoarele: ....(Justificarea se va face, de la caz la caz, în funcție de prevederile legislative, ale măsurilor și acțiunilor prevăzute în planurile de management, ale monitorizării ulterioare emiterii avizului etc.)............................................................................[] avizul nefavorabil pentru .....(Se va scrie numele planului/programului/proiectului/activității, conform documentației analizate.)...........................................................................Motivele care au stat la baza deciziei de emitere a avizului nefavorabil sunt următoarele: ....(Justificarea se va face, de la caz la caz, în funcție de prevederile legislative care sunt încălcate, de solicitările formulate în punctele de vedere exprimate pe parcursul procedurii de reglementare și neîndeplinite de titular, alte motivații rezultate din punct de vedere științific etc.)..........................................................................Acest aviz este valabil numai împreună cu documentația care a stat la baza emiterii sale (avizată de către administratorul/custodele ariei naturale protejate).Administrator/Custode,................................(semnătura și ștampila)---------