PROCEDURĂ din 19 noiembrie 2007 de emitere a autorizației de mediu
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 27 noiembrie 2007    Notă
    *) Aprobată prin ORDINUL nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 630 din 2 august 2017.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta procedură reglementează condițiile de solicitare, de emitere și de revizuire a autorizației de mediu.  +  Articolul 2Semnificația unor termeni specifici utilizați în prezenta procedură este cea prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005, și în Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000.  +  Capitolul II Aplicabilitate și competențe de emitere a autorizației de mediu  +  Articolul 3(1) Prevederile prezentei proceduri se aplică pentru reglementarea din punctul de vedere al protecției mediului a activităților prevăzute în anexa nr. 1.(2) Activitățile/instalațiile industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006, nu fac obiectul prezentei proceduri.(3) Activitățile prevăzute în anexa nr. 1, pe care titularul le desfășoară la diverși beneficiari, nu se supun prevederilor prezentei proceduri.(4) În cazul în care titularul activităților prevăzute în anexa nr. 1 deține o autorizație de mediu valabilă, poate desfășura activitatea la diverși beneficiari.-----------Alin. (4) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 3.839 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012.  +  Articolul 4(1) Autoritatea competentă pentru derularea procedurii de emitere a autorizației de mediu (ACPM) este, după caz, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) sau autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului (ATPM).(2) ATPM este agenția județeană pentru protecția mediului sau Administrația Rezervației Biosferei «Delta Dunării»-----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 3.839 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012.  +  Articolul 5(1) Solicitarea și obținerea autorizației de mediu sunt obligatorii atât pentru desfășurarea activităților existente, cât și pentru începerea activităților noi.(2) Autorizația se emite de către ACPM, în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005.  +  Articolul 6(1) Pentru activitățile desfășurate pe teritoriul unui județ, cu excepția celor desfășurate în perimetrul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", ACPM este agenția județeană pentru protecția mediului.(2) Pentru activitățile desfășurate total sau parțial în perimetrul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", ACPM este Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării".(3) Emiterea autorizației de mediu pentru activități desfășurate în vecinătatea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" se realizează numai cu avizul Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării, potrivit art. 28 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.(4) Pentru activitățile desfășurate pe teritoriul a două sau mai multe județe, ACPM este ANPM.-----------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 3.839 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012.(5) Abrogat.-----------Alin. (5) al art. 6 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 3.839 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012.(6) Pentru activitățile pentru care autorizația de mediu se emite prin hotărâre a Guvernului, ACPM este autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.  +  Articolul 7(1) Pentru activitățile aflate în competența de reglementare a autorității publice centrale pentru protecția mediului, aceasta poate solicita participarea ATPM sau poate delega acesteia competența derulării anumitor etape din prezenta procedură.(2) Pentru activitățile aflate în competența de reglementare a ANPM, aceasta poate dispune participarea ATPM sau poate delega acesteia competența derulării anumitor etape din prezenta procedură.(3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 7 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 3.839 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012.(4) Emiterea autorizației de mediu poate face obiectul delegării de competență, de la ANPM către ACPM, prin decizie a președintelui ANPM, care poate stabili și procedura de punere în aplicare.----------Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 3.839 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012.  +  Capitolul III Emiterea autorizației de mediu  +  Articolul 8(1) La solicitarea unei autorizații de mediu sau, după caz, cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizații de mediu existente, titularul activității este obligat să depună la ACPM un dosar cuprinzând următoarea documentație:a) cererea pentru eliberarea autorizației de mediu;b) fișa de prezentare și declarație, potrivit anexei nr. 2;c) dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puțin una dintre metodele de informare prevăzute în anexa nr. 3;d) planul de situație și planul de încadrare în zonă a obiectivului;e) procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condițiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit Ordinului ministrului apelor și protecției mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent;f) formularul de înregistrare prevăzut în tabelul nr. 1 din anexa nr. 5, însoțit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activității grădinilor zoologice, acvariilor publice și centrelor de reabilitare și/sau îngrijire.(2) Nu se primesc solicitări care nu conțin documentele prevăzute la alin. (1).(3) ACPM verifică amplasamentul, analizează documentele prezentate la alin. (1), stabilește dacă sunt necesare informații, acte sau documente suplimentare și le solicită în scris titularului activității. Pentru activitățile grădinilor zoologice, acvariilor publice și centrelor de reabilitare și/sau îngrijire, ACPM completează, la verificarea în teren, formularul de verificare a criteriilor necesare autorizării din tabelul nr. 2 și raportul din tabelul nr. 3, prevăzute în anexa nr. 5.(4) Pentru activități noi pentru care a fost emis acordul de mediu, ACPM, după derularea etapelor prevăzute la alin. (2) și (3), face publică decizia de emitere a autorizației de mediu, precum și programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia, prin afișare la sediul propriu și postare pe pagina proprie de internet.(5) Decizia prevăzută la alin. (4) poate fi contestată în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării.  +  Articolul 9(1) Pentru activitățile de eliminare a deșeurilor documentația prezentată conține în plus cerințele specifice prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, și în Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu completările ulterioare.(2) Pentru activitățile grădinilor zoologice, acvariilor publice și centrelor de reabilitare și/sau îngrijire, documentația prezentată conține în plus cerințele specifice prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 10(1) Termenul de eliberare a autorizației de mediu este de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete.(2) Pentru activitățile existente, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării, ACPM întocmește îndrumarul cu problemele rezultate din analiza inițială a documentației, lista autorizațiilor/avizelor necesare emise de alte autorități, precum și necesitatea efectuării bilanțului de mediu.(3) După executarea bilanțului de mediu, titularul activității prezintă la ACPM un raport cu concluziile bilanțului de mediu și cu recomandări pentru elementele programului pentru conformare.  +  Articolul 11(1) Raportul cu concluziile bilanțului de mediu este supus dezbaterii publice în conformitate cu procedura de dezbatere publică prevăzută în anexa nr. 3.(2) După realizarea dezbaterii publice și analizarea rezultatelor acesteia, ACPM împreună cu titularul activității și cu colectivul de analiză tehnică analizează raportul cu concluziile bilanțului de mediu, concluziile dezbaterii publice și stabilește dacă emite autorizația de mediu, cu sau fără un program pentru conformare.  +  Articolul 12(1) Titularul activității înaintează la ACPM un proiect de program pentru conformare, în termen de 10 zile de la luarea deciziei de emitere a autorizației de mediu în ședința colectivului de analiză tehnică, cu termene realizabile, cu responsabilități și cu identificarea surselor de finanțare necesare realizării măsurilor programului pentru conformare.(2) La elaborarea programului pentru conformare se iau în considerare următoarele:a) concluziile bilanțului de mediu;b) constatările și sarcinile stabilite de autoritățile de control care răspund de protecția factorilor de mediu, precum și de alte organe de specialitate ale administrației publice centrale;c) datele deținute de titularul activității și de autoritățile administrației publice locale privind emisia și imisia poluanților în mediu;d) studiile, ofertele, diversele materiale de documentare etc.;e) sugestiile și propunerile primite de la populație și de la asociațiile neguvernamentale cu ocazia dezbaterii publice.(3) ACPM analizează proiectul programului pentru conformare, îl acceptă sau dispune completarea ori refacerea acestuia, cu eventuale propuneri ale autorităților consultate.(4) ACPM stabilește cu titularul activității programul pentru conformare, pe baza concluziilor și recomandărilor bilanțului de mediu.(5) Programul pentru conformare este necesar pentru orice activitate care are impact asupra mediului prin funcționarea curentă sau anterioară. Cuantificarea impactului efectiv al unei activități de pe un amplasament se realizează prin bilanțul de mediu, raportând starea mediului și măsurile necesare de remediere la standardele și reglementările în vigoare.(6) Programul stabilește măsurile de conformare, etapele, termenele și responsabilitățile necesare realizării acestora și poate avea două secțiuni:a) măsurile pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților asupra mediului;b) măsurile de remediere a efectelor activităților anterioare asupra mediului.(7) ACPM acceptă introducerea în autorizația de mediu a programului pentru conformare, numai dacă, la solicitarea reglementării, titularul activității:a) dovedește că modificările necesare pentru conformarea imediată nu sunt fezabile tehnic și/sau economic;b) dovedește că în perioada de conformare nu se produc daune semnificative asupra mediului și sănătății publice;c) se angajează să asigure fondurile necesare realizării programului pentru conformare la termenele propuse ale acesteia.(8) La stabilirea termenelor din programul pentru conformare, ACPM ia în considerare angajamentele titularului activității, din care să rezulte că instituirea modificărilor cerute nu depășește posibilitățile financiare ale acestuia.(9) Durata programului pentru conformare are în vedere perioada minimă necesară realizării măsurilor stabilite în funcție de disponibilitățile financiare și tehnice ale titularului proiectului sau al activității. Un program pentru conformare nu poate depăși perioada de valabilitate a autorizației de mediu, cu excepția măsurilor de remediere a prejudiciilor aduse mediului prin activități anterioare.(10) Titularul activității prezintă la ACPM, după acceptarea programului pentru conformare, următoarele documente:a) programul pentru conformare în redactare finală;b) fișa de prezentare și declarație completată cu instrucțiuni de întreținere și de exploatare a instalațiilor de depoluare.  +  Articolul 13(1) ACPM face publică decizia de emitere a autorizației de mediu, precum și programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia, prin afișare la sediul propriu și postare pe pagina proprie de internet.(2) Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afișării. La expirarea acestui termen, ACPM eliberează autorizația de mediu.(3) Modelul și conținutul minim al autorizației de mediu sunt prezentate în anexa nr. 4.(4) Autorizația de mediu se emite în 3 exemplare.  +  Capitolul IV Revizuirea autorizației de mediu  +  Articolul 14(1) Revizuirea autorizației de mediu se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activității informează în scris ACPM despre acest lucru, iar ACPM emite o autorizație de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat, sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizații de mediu.(2) Revizuirea decisă potrivit alin. (1) se realizează prin emiterea unei autorizații de mediu care păstrează numărul și data autorizației de mediu supuse revizuirii, urmată de sintagma "revizuită la data de ......................."(3) Autorizația revizuită este valabilă până la expirarea duratei de valabilitate a autorizației de mediu inițiale, supuse revizuirii.  +  Articolul 15Autorizația de mediu nu se emite:a) dacă nicio variantă a programului pentru conformare nu asigură încadrarea în condițiile care permit autorizarea, raportate la standardele și reglementările în vigoare;b) dacă titularul activității nu respectă obligațiile ce îi revin prin prezenta procedură;c) în situația în care nu au fost respectate condițiile impuse în procedura de evaluare a impactului asupra mediului;d) în situația în care nu au fost realizate integral măsurile prevăzute în programul pentru conformare, anexă la autorizația de mediu emisă anterior.  +  Articolul 16(1) La schimbarea titularului activității, conținutul programului pentru conformare se reface, specificându-se sursa de finanțare și responsabilitatea, dacă este necesar.(2) Modificarea termenelor în programele pentru conformare este permisă numai dacă acestea se reduc ca timp de realizare a măsurilor.  +  Capitolul V Autorizarea unor activități specifice  +  Articolul 17Procedura specifică de autorizare a grădinilor zoologice, a acvariilor publice și a centrelor de reabilitare și/sau îngrijire, denumite în continuare unități permanente, se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr. 5. la prezenta procedură.  +  Articolul 18(1) Activitățile de producție, import, export, plasare pe piață, utilizare, recuperare, reciclare, regenerare și distrugere a unor substanțe care epuizează stratul de ozon se supun prevederilor Protocolului de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, la care România a aderat, cu amendamentele ulterioare acceptate de România. De la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru activitățile menționate anterior se aplică prevederile Regulamentului nr. 2.037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind substanțele care epuizează stratul de ozon, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru activitățile de plasare pe piată, utilizare, recuperare, reciclare a anumitor gaze fluorurate cu efect de seră se aplică prevederile Regulamentului nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră.  +  Articolul 19 Abrogat (la 02-08-2017, Articolul 19 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.078 din 1 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 02 august 2017 )  +  Articolul 20Procedura de autorizare privind activitățile nucleare se desfășoară în conformitate cu reglementările emise de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 21În situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, autorizația de mediu se transferă pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă.  +  Articolul 22Tarifele încasate pentru emiterea autorizațiilor de mediu către operatorii economici sunt prevăzute în Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora.  +  Articolul 23(1) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.(2) Anexele nr. 1 și 5 se fac publice prin afișare la sediul autorității publice pentru protecția mediului sau prin postare pe pagina proprie de internet.(3) În cazul activităților aflate în curs de reglementare la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, emiterea autorizațiilor de mediu se face potrivit prezentei proceduri și numai cu privire la activitățile prevăzute în anexa nr. 1.(4) Pentru activitățile pentru care nu mai este necesară emiterea autorizației de mediu, potrivit anexei nr. 1, documentația depusă se returnează la cererea titularului, fără restituirea tarifelor achitate pentru etapele de procedură deja derulate.(5) Până la data desființării agențiilor regionale, competența de continuare sau, după caz, de finalizare a procedurilor de reglementare aflate în derulare revine agențiilor regionale pentru protecția mediului.-----------Alin. (5) al art. 23 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 3.839 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012.  +  Anexa nr. 1la procedurăLISTAactivităților supuse procedurii de emitere a autorizației de mediu*Font 9*┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│Nr. │Cod │ │ ││crt.│CAEN│ Denumirea activității │ Observații │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1.│0121│Creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea │ ││ │ │laptelui │≥ 100 capete │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2.│0122│Creșterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, │ ││ │ │catârilor și asinilor │≥ 1.000 capete │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3.│0123│Creșterea porcinelor │≥ 100 locuri │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4.│0124│Creșterea păsărilor │≥ 10.000 locuri │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 5.│0125│Creșterea altor animale │> 500 de locuri,││ │ │ │cu excepția ││ │ │ │speciilor strict││ │ │ │protejate**), ││ │ │ │care se supun ││ │ │ │procedurii ││ │ │ │indiferent de ││ │ │ │numărul de ││ │ │ │ exemplare │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 6.│0130│Activități în ferme mixte (cultură vegetală și creșterea │Cumulate conform││ │ │animalelor) │poz. anterioare │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 7.│0141│Activități de servicii anexe agriculturii, grădinărit │Irigații și ││ │ │peisagistic (arhitectura peisagistică) │desecări; ││ │ │ │servicii pentru ││ │ │ │mecanizarea, ││ │ │ │chimizarea ││ │ │ │agriculturii și ││ │ │ │protecție ││ │ │ │fitosanitară │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 8.│0142│Activități de servicii pentru creșterea animalelor, cu excepția│ ││ │ │activităților veterinare │≥ 100 locuri │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│  9.│0201│Abrogat.                                                       │                │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 10.│0502│Piscicultură │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 11.│1010│Extracția și prepararea cărbunelui superior (PCS > 23865 kJ/kg)│ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 12.│1020│Extracția și prepararea cărbunelui inferior (PCS <23865 kJ/kg) │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 13.│1030│Extracția și prepararea turbei │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 14.│1110│Extracția hidrocarburilor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 15.│1120│Activități de servicii anexe extracției petrolului și gazelor │ ││ │ │naturale (exclusiv prospecțiunile) │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 16.│1200│Extracția și prepararea minereurilor radioactive │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 17.│1310│Extracția și prepararea minereurilor feroase │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 18.│1320│Extracția și prepararea minereurilor neferoase și rare │ ││ │ │(exclusiv minereurile radioactive) │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 19.│1411│Extracția pietrei pentru construcții │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 20.│1412│Extracția pietrei calcaroase, a gipsului și a cretei │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 21.│1413│Extracția de ardezie │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 22.│1421│Extracția pietrișului și a nisipului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 23.│1422│Extracția argilei și a caolinului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 24.│1430│Extracția și prepararea minereurilor pentru industria chimică │ ││ │ │și a îngrășămintelor naturale │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 25.│1440│Extracția sării │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 26.│1450│Alte activități extractive │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 27.│1511│Producția și conservarea cărnii │≥ 1 t/zi materie││ │ │ │primă*) │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 28.│1512│Producția și conservarea cărnii de pasăre │≥ 1 t/zi materie││ │ │ │primă*) │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 29.│1513│Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) │≥ 1 t/zi materie││ │ │ │primă*) │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 30.│1520│Prelucrarea și conservarea peștelui și a produselor din pește │Include și ││ │ │ │prelucrarea ││ │ │ │primară ││ │ │ │(condiționare) │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 31.│1531│Prelucrarea și conservarea cartofilor │≥ de 500 kg/zi ││ │ │ │materie primă*) │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 32.│1532│Fabricarea sucurilor din fructe și legume │≥ 1 t/zi materie││ │ │ │primă*) │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 33.│1533│Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor │≥ de 500 kg/zi ││ │ │ │materie primă*) │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 34.│1541│Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor brute │≥ 1 t/zi materie││ │ │ │primă*) │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 35.│1542│Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor rafinate │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 36.│1543│Fabricarea margarinei și a produselor comestibile similare │ │├────┴────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│________ ││ *) Determinarea producției zilnice se face prin raportare la perioada ││ efectivă de prelucrare/fabricare/producție. ││ **) Specii de animale, inclusiv păsări, și de plante de interes comunitar sau național ││ care necesită o protecție strictă conform Ordonanței de urgență a Guvernului ││ nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor ││ naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin ││ Legea nr. 49/2011. │├────┬────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ 37.│1551│Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 38.│1552│Fabricarea înghețatei │Cu excepția ││ │ │ │dozatoarelor │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 39.│1561│Fabricarea produselor de morărit │< 300 de produse││ │ │ │ finite/zi de ││ │ │ │ exploatare ││ │ │ │ (valoarea medie││ │ │ │ trimestrială) │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 40.│1562│Fabricarea amidonului și a produselor din amidon │≥ 300 t/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 41.│1571│Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 42.│1572│Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 43.│1581│Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie│> 1 t/zi produs ││ │ │ │finit │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 44.│1582│Fabricarea biscuiților, pișcoturilor și a altor produse │> 1 t/zi produs ││ │ │similare │finit │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 45.│1583│Fabricarea zahărului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 46.│1584│Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor │Cu excepția ││ │ │zaharoase │laboratoarelor ││ │ │ │de cofetărie │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 47.│1585│Fabricarea macaroanelor, tăiețeilor, cuș-cuș-ului și a altor │> 1 t/zi produs ││ │ │produse similare făinoase │finit │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 48.│1586│Prelucrarea ceaiului și cafelei │> 100 kg/zi ││ │ │ │produs finit │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 49.│1587│Fabricarea condimentelor │> 100 kg/zi ││ │ │ │produs finit │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 50.│1588│Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor │ ││ │ │dietetice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 51.│1589│Fabricarea altor produse alimentare │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 52.│1591│Fabricarea băuturilor alcoolice distilate │Capacitatea ││ │ │ │totală a ││ │ │ │instalațiilor ││ │ │ │>300 litri │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 53.│1592│Fabricarea alcoolului etilic de fermentație │Capacitatea ││ │ │ │totală a ││ │ │ │instalațiilor ││ │ │ │>300 litri │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 54.│1593│Fabricarea vinului │>500 l/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 55.│1594│Fabricarea cidrului și a vinului din fructe │>500 l/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 56.│1595│Fabricarea altor băuturi nedistilate obținute prin fermentare │>500 l/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 57.│1596│Fabricarea berii │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 58.│1597│Fabricarea malțului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 59.│1598│Producția de ape minerale și băuturi răcoritoare nealcoolice │Cu excepția ││ │ │ │sifonăriilor │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 60.│1600│Fabricarea produselor din tutun │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 61.│1711│Pregătirea fibrelor și filarea în fire de bumbac și tip bumbac │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 62.│1712│Pregătirea fibrelor și filarea în fire de lână cardată și tip │ ││ │ │lână cardată │≥50 Kg/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 63.│1713│Pregătirea fibrelor și filarea în fire de lână pieptănată și │ ││ │ │tip lână │≥50 Kg/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 64.│1714│Pregătirea și filarea în fire a fibrelor tip în │≥50 Kg/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 65.│1715│Prelucrarea și răsucirea mătăsii naturale și artificiale │ ││ │ │(inclusiv din scame) și a firelor sintetice │≥50 Kg/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 66.│1716│Fabricarea aței de cusut │≥50 Kg/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 67.│1717│Pregătirea fibrelor și filarea altor tipuri de fire │≥50 Kg/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 68.│1721│Țesături din bumbac și din fire tip bumbac │≥50 Kg/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 69.│1722│Țesături din lână cardată și din fire tip lână cardată │≥50 Kg/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 70.│1723│Țesături din lână pieptănată și din fire tip lână pieptănată │≥50 Kg/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 71.│1724│Țesături din mătase și din fire tip mătase │≥50 Kg/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 72.│1725│Țesături din alte textile │>50 Kg/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 73.│1730│Finisarea materialelor textile │>50 Kg/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 74.│1740│Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția │ ││ │ │îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) │≥50 mașini │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 75.│1751│Fabricarea de covoare și mochete │≥50 mașini │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 76.│1752│Fabricarea de frânghii, sfori și plase │Numai pentru ││ │ │ │impregnare sau ││ │ │ │acoperire │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 77.│1753│Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu │ ││ │ │excepția confecțiilor de îmbrăcăminte │≥50 mașini │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 78.│1754│Fabricarea altor articole textile n.c.a. │≥50 mașini │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 79.│1760│Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare │≥50 mașini │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 80.│1771│Fabricarea de ciorapi, șosete și ciorapi pantalon, tricotați │ ││ │ │sau croșetați │≥50 mașini │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 81.│1772│Fabricarea de pulovere, veste și articole similare tricotate │ ││ │ │sau croșetate │≥50 mașini │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 82.│1810│Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele │≥50 mașini │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 83.│1821│Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru │≥50 mașini │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 84.│1822│Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria │ ││ │ │de corp) │≥50 mașini │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 85.│1823│Fabricarea articolelor de lenjerie de corp │≥50 mașini │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 86.│1824│Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. │≥50 mașini │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 87.│1830│Prepararea și vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor │Preparare și ││ │ │din blană │vopsire și/sau ││ │ │ │≥50 mașini ││ │ │ │confecționarea ││ │ │ │articolelor ││ │ │ │din blană │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 88.│1910│Tăbăcirea și finisarea pieilor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 89.│1920│Fabricarea de articole de voiaj și marochinărie și a │ ││ │ │articolelor de harnașament │≥50 mașini │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 90.│1930│Fabricarea încălțămintei │≥100 perechi/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 91.│2010│Tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 92.│2020│Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, │ ││ │ │furnir, plăci din așchii din lemn, plăci fibrolemnoase, etc. │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 93.│2030│Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru │ ││ │ │construcții │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 94.│2040│Fabricarea ambalajelor din lemn │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 95.│2052│Fabricarea articolelor din plută, paie și împletituri │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 96.│2111│Fabricarea celulozei │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 97.│2112│Fabricarea hârtiei și cartonului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 98.│2121│Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din │Cu excepția ││ │ │hârtie sau carton │fabricării ││ │ │ │ambalajelor din ││ │ │ │mai puțin de ││ │ │ │500 kg/zi ││ │ │ │materie primă │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 99.│2124│Fabricarea tapetului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│100.│2221│Tipărirea ziarelor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│101.│2222│Alte activități de tipărire n.c.a │Cu excepția ││ │ │ │activităților ││ │ │ │de fotocopiere ││ │ │ │și imprimare ││ │ │ │computerizată │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│102.│2225│Alte lucrări de tipografie │Numai pentru ││ │ │ │vopsire, ││ │ │ │scufundare în ││ │ │ │baie, glazurare │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│103.│2310│Fabricarea produselor de cocserie │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│104.│2320│Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│105.│2330│Prelucrarea combustibililor nucleari │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│106.│2411│Fabricarea gazelor industriale │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│107.│2412│Fabricarea coloranților și a pigmenților │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│108.│2413│Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│109.│2414│Fabricarea altor produse chimice organice de bază │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│110.│2415│Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│111.│2416│Fabricarea materialelor plastice în forme primare │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│112.│2417│Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│113.│2420│Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│114.│2430│Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și │ ││ │ │masticurilor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│115.│2441│Fabricarea produselor farmaceutice de bază │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│116.│2442│Fabricarea preparatelor farmaceutice │Cu excepția ││ │ │ │farmaciilor │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│117.│2451│Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de │ ││ │ │întreținere │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│118.│2452│Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă) │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│119.│2461│Fabricarea explozivilor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│120.│2462│Fabricarea cleiurilor și gelatinelor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│121.│2463│Fabricarea uleiurilor esențiale │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│122.│2464│Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│123.│2466│Fabricarea altor produse chimice n.c.a. │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│124.│2470│Fabricarea fibrelor și firelor sintetice și artificiale │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│125.│2511│Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│126.│2512│Reșaparea anvelopelor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│127.│2513│Fabricarea altor produse din cauciuc │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│128.│2521│Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din │ ││ │ │material plastic │≥1 t/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│129.│2522│Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│130.│2523│Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții │≥100 mp/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│131.│2524│Fabricarea altor produse din material plastic │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│132.│2611│Fabricarea sticlei plate │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│133.│2612│Prelucrarea și fasonarea sticlei plate │Cu excepția ││ │ │ │serviciilor ││ │ │ │de finisare a ││ │ │ │sticlei plate și││ │ │ │a atelierelor ││ │ │ │de geamgerie │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│134.│2613│Fabricarea articolelor din sticlă │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│135.│2614│Fabricarea fibrelor din sticlă │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│136.│2615│Fabricarea de sticlărie tehnică │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│137.│2621│Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și │ ││ │ │ornamental │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│138.│2622│Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│139.│2623│Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│140.│2624│Fabricarea de produse ceramice de uz tehnic │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│141.│2625│Fabricarea altor produse ceramice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│142.│2626│Fabricarea produselor ceramice refractare │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│143.│2630│Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│144.│2640│Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru │ ││ │ │construcții, din argilă arsă │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│145.│2651│Fabricarea cimentului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│146.│2652│Fabricarea varului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│147.│2653│Fabricarea ipsosului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│148.│2661│Fabricarea elementelor din beton pentru construcții │≥1 t/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│149.│2662│Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcții │≥1 t/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│150.│2663│Fabricarea betonului │≥1 t/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│151.│2664│Fabricarea mortarului │≥1 t/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│152.│2666│Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos │≥1 t/zi │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│153.│2670│Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│154.│2681│Fabricarea de produse abrazive │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│155.│2682│Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. │Inclusiv stații ││ │ │ │de mixturi ││ │ │ │asfaltice │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│156.│2710│Producția de metale feroase sub forme primare și cea de │ ││ │ │feroaliaje │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│157.│2721│Producția de tuburi (țevi) din fontă │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│158.│2722│Producția de tuburi (țevi) din oțel │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│159.│2731│Tragere la rece │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│160.│2732│Laminare la rece │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│161.│2733│Producția altor profile obținute la rece │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│162.│2734│Trefilare │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│163.│2741│Producția metalelor prețioase │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│164.│2742│Metalurgia aluminiului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│165.│2743│Producția plumbului, zincului și cositorului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│166.│2744│Metalurgia cuprului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│167.│2745│Producția altor metale neferoase │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│168.│2751│Turnarea fontei │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│169.│2752│Turnarea oțelului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│170.│2753│Turnarea metalelor neferoase ușoare │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│171.│2754│Turnarea altor metale neferoase │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│172.│2811│Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale │ ││ │ │structurilor metalice │>10 t/lună │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│173.│2812│Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal │Pentru un consum││ │ │ │de materie primă││ │ │ │≥5 t/lună │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│174.│2821│Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│175.│2822│Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│176.│2830│Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru│ ││ │ │încălzire centrală) │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│177.│2840│Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare │ ││ │ │plastică; metalurgia pulberilor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│178.│2851│Tratarea și acoperirea metalelor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│179.│2852│Operațiuni de mecanică generală │Cu excepția ││ │ │ │atelierelor ││ │ │ │lăcătușerie și ││ │ │ │a atelierelor de││ │ │ │multiplicat chei│├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│180.│2861│Fabricarea produselor de tăiat și de uz casnic │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│181.│2862│Fabricarea uneltelor de mână │>5 t/lună │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│182.│2863│Fabricarea articolelor de feronerie │>5 t/lună │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│183.│2871│Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare │ ││ │ │din oțel │>5 t/lună │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│184.│2872│Fabricarea ambalajelor din metale ușoare │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│185.│2873│Fabricarea articolelor din fire metalice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│186.│2874│Fabricarea de șuruburi, buloane, lanțuri și arcuri │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│187.│2875│Fabricarea altor articole din metal │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│188.│2911│Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția motoarelor pentru│ ││ │ │avioane, vehicule și motociclete) │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│189.│2912│Fabricarea de pompe și compresoare │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│190.│2913│Fabricarea articolelor de robinetărie │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│191.│2914│Fabricarea lagărelor, angrenajelor și organelor mecanice de │ ││ │ │transmisie │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│192.│2921│Fabricarea cuptoarelor industriale și arzătoarelor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│193.│2922│Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│194.│2923│Fabricarea echipamentelor industriale de ventilație și │Procedura ││ │ │frigorifice (cu excepția celor pentru uz casnic) │specifică │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│195.│2924│Fabricarea altor echipamente de utilizare generală │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│196.│2931│Fabricarea tractoarelor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│197.│2932│Fabricarea altor mașini și utilaje agricole și forestiere │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│198.│2941│Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│199.│2942│Fabricarea altor mașini-unelte pentru prelucrarea metalului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│200.│2943│Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a. │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│201.│2951│Fabricarea utilajelor pentru metalurgie │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│202.│2952│Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│203.│2953│Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare,│ ││ │ │băuturilor și tutunului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│204.│2954│Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei│ ││ │ │și a pielăriei │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│205.│2955│Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│206.│2956│Fabricarea altor mașini și utilaje specifice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│207.│2960│Fabricarea armamentului și muniției │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│208.│2971│Fabricarea de mașini și aparate electrocasnice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│209.│2972│Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│210.│3001│Fabricarea mașinilor de birou │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│211.│3002│Fabricarea calculatoarelor și a altor echipamente electronice │Cu excepția ││ │ │ │activităților ││ │ │ │de asamblare ││ │ │ │a acestora │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│212.│3110│Producția de motoare, generatoare și transformatoare electrice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│213.│3120│Producția de aparate pentru distribuția și comanda │ ││ │ │electricității │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│214.│3130│Producția de fire și cabluri electrice și optice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│215.│3140│Producția de acumulatori, baterii și pile electrice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│216.│3150│Producția de lămpi electrice și echipamente de iluminat │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│217.│3161│Producția de componente electrice pentru motoare și │ ││ │ │vehicule n.c.a │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│218.│3162│Producția altor componente electrice n.c.a │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│219.│3210│Producția de tuburi electronice și alte componente electronice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│220.│3220│Producția de emițătoare radio-televiziune, echipamente și │ ││ │ │aparate telefonice și telegrafice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│221.│3230│Producția de receptoare de radio și televiziune; aparate de │ ││ │ │înregistrare și reproducere audio și video │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│222.│3310│Producția de aparatură și instrumente medicale │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│223.│3320│Producția de aparatură și instrumente de măsură, verificare │ ││ │ │și control (cu excepția echipamentelor de măsură, reglare și │ ││ │ │control pentru procesele industriale) │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│224.│3330│Producția de echipamente de măsură, reglare și control pentru │ ││ │ │procese industriale │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│225.│3340│Producția de aparatură și instrumente optice și fotografice │Cu excepția ││ │ │ │centrelor de ││ │ │ │optică medicală ││ │ │ │care montează ││ │ │ │lentile și ││ │ │ │repară ochelari │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│226.│3350│Producția de ceasuri │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│227.│3410│Producția de autovehicule │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│228.│3420│Producția de caroserii, remorci și semiremorci │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│229.│3430│Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și motoare │ ││ │ │de autovehicule │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│230.│3511│Construcții și reparații de nave │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│231.│3512│Construcții și reparații de ambarcațiuni sportive și de │ ││ │ │agrement │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│232.│3520│Construcția și repararea materialului rulant │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│233.│3530│Construcții și reparații de aeronave și nave │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│234.│3541│Producția de motociclete │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│235.│3542│Producția de biciclete │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│236.│3611│Producția de scaune │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│237.│3612│Producția mobilierului pentru birou și magazine │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│238.│3613│Producția mobilierului pentru bucătării │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│239.│3614│Producția altor tipuri de mobilier │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│240.│3615│Producția de saltele și somiere │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│241.│3621│Baterea monedelor și medaliilor │Instalații ││ │ │ │pentru tratarea ││ │ │ │suprafeței ││ │ │ │metalelor pe ││ │ │ │bază chimică sau││ │ │ │electrolitică │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│242.│3622│Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și │Instalații ││ │ │pietre │pentru tratarea ││ │ │ │suprafeței ││ │ │ │metalelor pe ││ │ │ │bază chimică sau││ │ │ │electrolitică │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│243.│3630│Fabricarea instrumentelor muzicale │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│244.│3640│Fabricarea articolelor pentru sport │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│245.│3650│Fabricarea jocurilor și jucăriilor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│246.│3661│Fabricarea bijuteriilor de fantezie │Instalații ││ │ │ │pentru tratarea ││ │ │ │suprafeței ││ │ │ │metalelor pe ││ │ │ │bază chimică sau││ │ │ │electrolitică │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│247.│3710│Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│248.│3720│Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│249.│4011│Producția de energie electrică │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│250.│4012│Transportul energiei electrice │Pentru linii de ││ │ │ │înaltă și ││ │ │ │medie tensiune │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│251.│4021│Producția gazelor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│252.│4030│Producția și distribuția energiei termice și a apei calde │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│253.│4100│Captarea, tratarea și distribuția apei │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│254.│4524│Construcții hidrotehnice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│255.│5020│Întreținerea și repararea autovehiculelor │Cu stații de ││ │ │ │vopsire sau ││ │ │ │spălare/epurare ││ │ │ │ape uzate │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│256.│5050│Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule │Cu excepția ││ │ │ │comercializării ││ │ │ │produselor ││ │ │ │lubrifiante și ││ │ │ │de răcire pentru││ │ │ │autovehicule │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│257.│5123│Comerț cu ridicata al animalelor vii │Procedura ││ │ │ │specifică ││ │ │ │pentru fauna ││ │ │ │sălbatică │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│258.│5151│Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși│Instalații de ││ │ │și al produselor derivate │depozitare ││ │ │ │a produselor ││ │ │ │petroliere, ││ │ │ │petrochimice ││ │ │ │și chimice │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│259.│5155│Comerț cu ridicata al produselor chimice │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│260.│5157│Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│261.│5211│Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare │Numai pentru ││ │ │predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun │hipermarketuri, ││ │ │ │supermarketuri, ││ │ │ │complexuri ││ │ │ │comerciale │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│262.│5510│Hoteluri │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│263.│5522│Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│264.│5523│Alte mijloace de cazare │Numai pentru ││ │ │ │sate de ││ │ │ │vacanță, ││ │ │ │pensiuni ││ │ │ │turistice, ferme││ │ │ │agroturistice ││ │ │ │cu sursă proprie││ │ │ │de alimentare cu││ │ │ │apă potabilă ││ │ │ │și sisteme ││ │ │ │individuale de ││ │ │ │epurare ││ │ │ │corespunzătoare ││ │ │ │a apelor uzate │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│265.│5530│Restaurante │>100 locuri │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│266.│6010│Transporturi pe calea ferată │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│267.│6024│Transporturi rutiere de mărfuri │Numai pentru ││ │ │ │substanțe, ││ │ │ │mărfuri și ││ │ │ │deșeuri ││ │ │ │periculoase │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│268.│6030│Transporturi prin conducte │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│269.│6110│Transporturi maritime și de coastă │Porturi maritime││ │ │ │de peste 1.350 t│├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│270.│6120│Transporturi pe căi navigabile interioare │Porturi pentru ││ │ │ │traficul pe ││ │ │ │cursuri de apă ││ │ │ │interne care ││ │ │ │permit trecerea ││ │ │ │unor vase de ││ │ │ │peste 1.350 t │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│271.│6210│Transporturi aeriene după grafic │Aeroporturi cu o││ │ │ │lungime de bază ││ │ │ │a pistei de ││ │ │ │decolare de ││ │ │ │2.100 m sau ││ │ │ │mai mult │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│272.│6220│Transporturi aeriene ocazionale │Aeroporturi cu o││ │ │ │lungime de bază ││ │ │ │a pistei de ││ │ │ │decolare de ││ │ │ │2.100 m sau mai ││ │ │ │mult │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│273.│6312│Depozitări │Instalații de ││ │ │ │depozitare a ││ │ │ │produselor ││ │ │ │petroliere, ││ │ │ │petrochimice ││ │ │ │și chimice │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│274.│7310│Cercetare și dezvoltare în științe fizice și naturale - │Procedura ││    │    │inclusiv pentru organisme modificate genetic                   │specifică       ││ │ │ │pentru organisme││ │ │ │modificate ││ │ │ │genetic │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│275.│8511│Activități de asistență spitalicească și sanatorială │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│276.│9001│Colectarea și tratarea apelor uzate │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│277.│9002│Colectarea și tratarea altor reziduuri │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│278.│9003│Salubritate, depoluare și activități similare │ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│279.│9253│Activități ale grădinilor botanice și zoologice și ale │Cu excepția ││ │ │rezervațiilor │structurilor de ││ │ │ │administrare/ ││ │ │ │custozilor ││ │ │ │ariilor ││ │ │ │naturale ││ │ │ │protejate │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│280.│9301│Spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și blănurilor │Cu excepția ││ │ │ │atelierelor ││ │ │ │meșteșugărești ││ │ │ │de retușare/ ││    │    │                                                               │vopsire manuală ││    │    │                                                               │a articolelor   ││    │    │                                                               │din textile,pie-││    │    │                                                               │-le sau blănuri │└────┴────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘ (la 02-08-2017, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.078 din 1 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 02 august 2017 )  +  Anexa nr. 2la procedurăFIȘA DE PREZENTARE ȘI DECLARAȚIE1. Date generale:- Denumirea unității, firmei etc., adresa, telefon, fax- Amplasamentul- Profilul de activitate- Forma de proprietate- Regimul de lucru (ore/zi, zile/săptămână, zile/an)2. Date specifice activității:a) Activitatea desfășuratăSe prezintă activitatea specifică desfășurată, cu informații complete, inclusiv descrierea proceselor tehnologiceb) DotăriDotările specifice: clădiri (cu suprafața spațiilor ocupate), utilaje, instalații, mașini, aparate, mijloace de transport utilizate în activitate etc.c) Bilanțul de materiale- Cantitățile de materii prime, auxiliare și combustibili, intrate/intrați în proces- Pierderile pe faze de fabricație sau de activitate și emisiile în mediu (inclusiv deșeuri)- Cantitățile de produse și subproduse rezultate. Bilanțul acestor materiale, care servește și la întocmirea și revizuirea bilanțului de mediu, trebuie să se închidă cu eroarea acceptată de metodologia de calcul folosităd) UtilitățiModul de asigurare cu utilități (apă, canal, energie etc.): surse, cantități, volume.3. Surse de poluanți și protecția factorilor de mediu:Protecția calității apelor- Sursele de ape uzate și compușii acestor ape- Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate, randamentele de reținere a poluanților, locul de evacuare (emisar, canalizare publică, canalizare, platformă industrială)- Poluanții evacuați în mediu sau în canalizări publice ori în alte canalizări (în mg/l și kg/zi)Protecția atmosferei- Sursele și poluanții pentru aer- Instalații pentru colectarea, epurarea și dispersia gazelor reziduale și a pulberilor- Poluanții evacuați în atmosferă (în mg/mc și g/s)Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor- Sursele de zgomot și de vibrații- Dotările, amenajările și măsurile de protecție împotriva zgomotului și vibrațiilor- Nivelul de zgomot și de vibrații produsProtecția solului și subsolului- Sursele posibile de poluare a solului și a subsolului.- Măsurile, dotările și amenajările pentru protecția solului și a subsoluluiProtecția împotriva radiațiilor- Sursele de radiații din activitate- Dotările, amenajările și măsurile pentru protecția împotriva radiațiilor- Nivelul radiațiilor emise în mediuProtecția fondului forestier- Situația afectării fondului forestier- Lucrările și măsurile pentru diminuarea și eliminarea impactului negativ produs asupra vegetației și ecosistemelor forestiereProtecția ecosistemelor, biodiversității și ocrotirea naturii- Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice și terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor naționale și a rezervațiilor naturale- Măsurile pentru protecția ecosistemelor, biodiversității și pentru ocrotirea naturii, în generalProtecția peisajului și a zonelor de interes tradițional- Modul de încadrare a obiectivului în peisaj- Măsuri și amenajări pentru protecția peisajului și a zonelor de interes tradiționalGestiunea deșeurilor- Sursele de deșeuri, tipuri, compoziție și cantități de deșeuri rezultate- Modul de gospodărire a deșeurilor; depozitare controlată, transport, tratare, refolosire, distrugere, integrare în mediu, comercializareGestiunea substanțelor și preparatelor periculoase- Substanțele și preparatele periculoase utilizate/deținute, cantitățile utilizate/deținute și fișele de securitate ale acestora- Modul de gospodărire, măsurile, dotările și amenajările pentru protecția mediuluiGestiunea ambalajelor- Tipurile și cantitățile de ambalaje folosite- Modul de gospodărire a ambalajelor și măsuri pentru protecția mediuluiÎncadrarea în planurile de urbanism și amenajare a teritoriuluiModul de încadrare a obiectivului în cerințele planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului.Protecția așezărilor umane- Distanța față de așezările umane, localitățile și populația eventual afectată- Măsurile, dotările și amenajările pentru protecția așezărilor umaneRespectarea prevederilor convențiilor internaționale la care România a aderat.Amenajările, dotările și măsurile pentru respectarea convențiilor internaționale, a reglementărilor comunitare și ale organismelor O.N.U. la care România a aderat.Alte date și informații privind protecția mediuluiSe vor prezenta și alte date specifice activității sau solicitate de autoritatea pentru protecția mediului, care au legătură cu protecția factorilor de mediu și planul de intervenție în caz de poluări accidentale.Reconstrucția ecologicăLucrări și măsuri pentru refacerea mediului deteriorat, precum și pentru menținerea unui ecosistem corespunzător în zonăMonitorizarea mediuluiDotări și măsuri privind instruirea personalului, managementul exploatării și analiza periodică a propunerii de conformare pentru controlul emisiilor de poluanți, supravegherea calității mediului și monitorizarea activităților de protecție a mediului.MENȚIUNE:Conținutul fișei de prezentare și de declarație ce se va întocmi și se va prezenta la autoritatea pentru protecția mediului se va adapta:- în funcție de specificul activității;- conținutului-cadru care formează obiectul acestei anexe;- prevederilor legislației naționale și comunitare în domeniu.  +  Anexa nr. 3la procedurăPROCEDURA DE DEZBATERE PUBLICĂ1. Scopul dezbaterii publiceDezbaterea publică are drept scop:- obținerea unor informații suplimentare privind impactul activității asupra populației din zonă, bunurilor proprii sau de care beneficiază în comun;- sesizarea unor aspecte prin care se încalcă legislația privind protecția mediului;- obținerea unor date nedeclarate privind activitatea desfășurată cu impact asupra mediului;- înregistrarea unor propuneri care pot conduce la îmbunătățirea proiectului sau a activității, cu efecte favorabile asupra mediului, și la fundamentarea deciziei ce se va lua de către autoritatea pentru protecția mediului privind reglementarea.2. Metode de dezbatere publicăDezbaterea publică poate include, dar nu se limitează la, următoarele:- afișajul în zona obiectivului și la sediul administrației publice locale;- publicarea în ziarele de tiraj, solicitate de populație;- postarea pe pagina proprie de internet;- prezentarea prin posturile de radio și televiziune;- comunicările scrise, transmise persoanelor și asociațiilor interesate;- organizarea unei dezbateri într-un loc accesibil populației și factorilor interesați din zonă.Indiferent de metoda utilizată, la sediul autorității competente pentru protecția mediului sau pe pagina proprie de internet se va afișa sau posta o prezentare rezumativă a acțiunii propuse dezbaterii publice. Dacă unele informații din activitate au caracter de secret de stat sau impun asigurarea confidențialității, acestea nu se pun la dispoziția dezbaterii publice.3. Conținutul minim al informațiilor- Datele de identificare ale unității care a solicitat actul de reglementare (denumirea unității, adresa, fax, telefon etc.)- Denumirea activității- Amplasarea obiectivului și adresa- Scopul acțiunii propuse- Prezentarea succintă a activității- Informații generale asupra măsurilor de protecție a mediului și despre eventualul impact asupra factorilor de mediu- Adresa, nr. de telefon și de fax ale autorității pentru protecția mediului, la care se pot obține informații suplimentare și la care se depun în scris, sub semnătură și cu datele de identificare, contestații și sugestii legate de activitate.- Data limită până la care se primesc propuneri și contestații.ACPM nu este obligată să ia în considerare propuneri și contestații care intervin după acest termen.În situația în care se adoptă, ca metodă suplimentară de dezbatere publică, o întrunire a celor afectați de activitate, se vor specifică în anunț data, ora și locul întâlnirii. Toate discuțiile purtate în cadrul dezbaterii vor fi consemnate în scris și vor sta la baza deciziei ce se va lua, alături de celelalte documente. Conținutul anunțului și al fișei de informații suplimentare vor fi stabilite împreună cu solicitantul actului de reglementare, care și-l va însuși sub semnătură.4. Criterii în luarea decizieiPrincipalele criterii, în ordinea importanței, ce vor fi avute în vedere pentru luarea deciziei privind continuarea sau nu a procedurii de reglementare sunt următoarele:- riscul pentru viața populației din zonă;- posibilitatea de a fi afectată starea de sănătate a populației;- încadrarea în concentrațiile maxim admise de poluanți evacuați în mediu;- îmbunătățirea calității factorilor de mediu;- asigurarea condițiilor de funcționare în siguranță;- rezolvarea unor probleme de ordin social;- utilitatea publică;- valorificarea rațională și eficientă a resurselor și a deșeurilor în contextul unei dezvoltări durabile;- realizarea unor obiective ale planurilor și programelor speciale aprobate.Criteriile de mai sus, la care pot fi adăugate și altele, pot forma obiectul unei grile de apreciere, pentru facilitarea luării deciziei.Pentru situații cu grad crescut de dificultate în luarea deciziilor, se recomandă și consultarea prealabilă în scris a autorităților implicate din cadrul administrației publice.5. Precizări proceduraleÎnainte de a se trece la desfășurarea propriu-zisă a acțiunii de dezbatere publică, autoritatea competentă pentru protecția mediului, împreună cu solicitantul actului de reglementare, va stabili un calendar al acestei acțiuni, care va cuprinde, în principal, următoarele etape: întocmirea anunțului, publicitatea anunțului, colectarea și analiza contestațiilor și propunerilor, verificarea suplimentară la obiectiv, dacă se impune, consultarea și a altor autorități, dacă este cazul, propuneri, luarea deciziei, publicitatea deciziei și comunicarea, în mod oficial, a acesteia titularului proiectului sau al activității. Dacă intervin probleme ce impun modificarea justificată a calendarului acțiunii, autoritatea competentă pentru protecția mediului se va consulta cu solicitantul actului de reglementare pentru a se pune de acord cu schimbările survenite.În luarea deciziei nu se vor lua în considerare contestații sau propuneri anonime ori care se bazează pe interese străine de fondul dezbaterii.Toate documentele legate de dezbaterea publică a unei activități vor forma obiectul unui dosar special, care să poată fi oricând consultat atunci când apar contestații asupra deciziei luate de autoritatea competentă pentru protecția mediului.Acțiunea de mediatizare este în coordonarea autorității competente de mediu și constituie obligația titularului de activitate din punctul de vedere al organizării și al costurilor aferente.  +  Anexa nr. 4la procedurăCONȚINUTUL-CADRU AL AUTORIZAȚIEI DE MEDIUAntetAUTORIZAȚIE DE MEDIUNr. ........ din ..............Ca urmare a cererii adresate de ..........., cu sediul în județul ........, municipiul, orașul, comuna, satul ........, sectorul ....., str. .............. nr. ..... etc. ............., înregistrată la numărul ......... din .........., în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, se emite:AUTORIZAȚIA DE MEDIUpentru ........... din municipiul, orașul, comuna, satul ............., sectorul ........., str. ........ nr. ......, care prevede desfășurarea următoarelor activități (conform cod CAEN) ...............................Documentația conține: (fișă de prezentare și declarație, bilanț de mediu etc.) ......................., elaborată de: ..........................,și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități: ............ .Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse: ............ .Prezenta autorizație este valabilă ........ ani, de la ............, data eliberării, până la ....................Nerespectarea prevederilor autorizației atrage suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.I. Activitatea autorizată:1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate) ........................................... .2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități: ...........3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume): .......................................4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității: ...........................5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație: ............................................6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: .........................7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) ...................8. Programul de funcționare - ore/zi, zile/săptămână, zile/an ...........II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu): ...................2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: .............................................3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții: ............................................................................III. Monitorizarea mediului1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: ..................2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea: .................................................IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități): ...................2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): ..............................................3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare): ..................................4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): ..........................................5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: ......................................6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): ................7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: ..................................8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități: ..................................................................9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): .......................................................................V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități): ..........................2. Modul de gospodărire:- ambalare:- transport:- depozitare:- folosire/comercializare:3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: ......................................4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: ................5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: ............................................VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților1. Domeniul [protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului etc.)]: denumirea măsurii, performanța/obiective de remediere (pe fiecare măsură), termen de finalizare (pe fiecare măsură): ...................2. Sursa de finanțare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte: ...........Director executiv, Șef serviciu autorizare................... și controlul conformării,.........................ÎntocmitMENȚIUNI:1. Conținutul anexei nr. 1 la procedură se adaptează la specificul activității unității autorizate.2. Pe versoul formularului autorizației de mediu propriu-zise se pot prezenta unele articole extrase din legislația în vigoare care privește protecția mediului (cu precizarea actelor normative) sau mențiuni legate de obligațiile posesorului autorizației de mediu și consecințele nerespectării acesteia ori ambele.  +  Anexa nr. 5la procedurăCERINȚE SPECIFICEde autorizare a activității grădinilor zoologice, acvariilor publice și centrelor de reabilitare și/sau îngrijire1. La procedura specifică de autorizare a unităților permanente, prevăzute la art. 17 din procedură, se adaugă următoarele documente:a) Formularul de înregistrare prevăzut în tabelul nr. 1, cu toate documentele solicitate de acesta;b) Formularul de verificare a criteriilor necesare autorizării, prevăzut în tabelul nr. 2;c) Raportul autorității competente, conform tabelului nr. 3.2. Pentru autorizarea unei unități permanente, indiferent de scop, sunt respectate condițiile specifice prevăzute în secțiunea 1.3. Pentru autorizarea centrelor de reabilitare și sau îngrijire se respectă condițiile specifice prevăzute în secțiunea a 2-a.4. Pentru autorizarea grădinilor zoologice și a acvariilor publice se respectă condițiile specifice prevăzute în tabelele nr. 4-7, după caz.5. O unitate permanentă poate fi autorizată pentru grădini zoologice și/sau acvarii publice și/sau centre de reabilitare și/sau îngrijire.Tabelul nr. 1 - Formular de înregistrare(Se completează de către conducerea unității permanente, având în vedere condițiile specifice prevăzute în prezenta procedură, și se depune la autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului, împreună cu celelalte documente în vederea obținerii autorizației.)*Font 9*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Detalii despre unitatea permanentă│├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│Destinația │ │├──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│ Grădină zoologică [] acvariu public [] centru de reabilitare și/sau îngrijire [] │├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│Adresa completă și date de contact │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Data înființării │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Suprafața totală a unității permanente și │ ││suprafața amplasamentelor │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Proprietate publică și/sau privată │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Proprietarul unității permanente/terenului │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Autorizație de mediu, numărul │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Membru al asociațiilor de profil │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Numele conducătorului unității permanente și │ ││curriculum vitae │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Lista membrilor personalului și scurt curriculum │ ││vitae │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Planul unității permanente │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Orar de funcționare │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Lista de inventar a animalelor din colecție │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Arhivare și metode de identificare a animalelor │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Registre privind monitorizarea sănătății │ ││animalelor │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Planul de austeritate în caz de desființare │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Circumstanțele hrănirii cu pradă vertebrată vie │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Controlul hrănirii animalelor de către vizitatori │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Dieta aplicată │ │├──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│ Îngrijirea animalelor și asistența ││ veterinară │├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│Programe de perfecționare profesională în │ ││asistența veterinară │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Monitorizare medicală - atașați documente │ ││relevante │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Echipamentul și medicamentele │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Facilități pentru examinarea post-mortem a │ ││animalelor │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Sistemul de arhivare a dosarelor/fișelor/altor │ ││tipuri de înregistrări medicale │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Fișe de dietă/nutriție │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Colaborări cu unități permanente de profil │ │├──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│ Evaluări ale riscurilor│├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│Interacțiuni personal - animale │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Evadări/eliberări ale animalelor │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Dosar al înregistrării accidentelor și plan al │ ││procedurilor de urgență │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Instruirea personalului pe zoonoze, accidente │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Procedură scrisă privind evadarea animalelor │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Programul de ținere sub control a dăunătorilor și │ ││paraziților │ │├──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│ Menținerea siguranței și securității│├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│Sistemul de supraveghere și protecție │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Armele de foc, cu tranchilizante, sau alte │ ││echipamente de contenție │ │├──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│ Conservarea│├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│Membru al organizațiilor internaționale │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│"Lista roșie" a animalelor din colecție │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Lista programelor de management al speciilor │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Arborele genealogic al animalelor │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Planul colecției de animale │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Resurse și lista proiectelor de cercetare în situ │ ││sau ex situ │ │├──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│ Educație│├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│Programul educațional complet actualizat │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Evaluarea eficienței programului educațional │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Metode ajutătoare în predare (inclusiv publicații)│ ││- dați detalii și furnizați exemple │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Apartenența sau contacte cu grupuri preocupate de │ ││educație în privința mediului │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Metodele de educație informală folosite │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Instruirea și nivelul de pregătire al │ ││personalului - lista │ │├──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│ Cercetare│├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│Programul de cercetare │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Resurse și proiecte de cercetare │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Evaluarea etică │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Lista lucrărilor comunicate sau publicate în │ ││ultimii 5 ani │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Colaborări cu unități permanente de învățământ │ ││superior, muzee │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Numărul anual al vizitatorilor │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Tarife │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Sursa (ele) de finanțare (de exemplu: vizitatori, │ ││autoritatea locală, sponsorizări etc.) │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘Tabelul nr. 2 - Formular de verificare a criteriilor necesare autorizării(Se completează de către autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului în urma verificării în teren, având în vedere condițiile specifice prevăzute în prezenta procedură.)*Font 9*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grădină zoologică [] acvariu public [] centru de reabilitare și/sau îngrijire [] │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──────────┤│Rezultatele verificării │Da│Nu│Observații│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│1. Asigurarea hranei și apei │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Este corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ? │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Este asigurată libertatea unui comportament de hrănire corespunzător │ │ │ ││speciei │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Modalitățile de hrănire sunt sigure pentru animal și personal? │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Starea de igienă este corespunzătoare │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Este permisă hrănirea de către vizitatori și corespunzător controlată │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│2. Asigurarea unui mediu ambiant corespunzător │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Amplasamentele sunt corespunzătoare │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Facilitățile amplasamentului sunt suficiente pentru menținerea │ │ │ ││bunăstării animalelor │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Igiena este menținută corespunzător │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│3. Asigurarea îngrijirii sănătății animalelor │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Înregistrările privind starea de sănătate │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Supravegherea constantă a stării de sănătate │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Este evitat contactul direct cu publicul și/sau cu alte animale │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Facilități corespunzătoare pentru îngrijire veterinară (echipamente, │ │ │ ││medicamente) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Fișe medicale individuale │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Program veterinar corespunzător │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Depozitare corespunzătoare a medicamentelor │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Facilități corespunzătoare post-mortem │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Facilități corespunzătoare pentru izolare și instalarea carantinei │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Igienă și controlul bolilor și parazitozelor │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│4. Asigurarea manifestării comportamentului normal │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Îndeplinesc amplasamentele necesitățile biologice și comportamentale ale │ │ │ ││animalelor? │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Mediul ambiant din amplasament este îmbogățit și diversificat │ │ │ ││corespunzător │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Barierele fizice pentru menținerea animalelor în interiorul │ │ │ ││amplasamentului sunt eficiente │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Împrejmuirea împiedică pătrunderea neautorizată și asigură siguranța │ │ │ ││colecției de animale │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Reproducerea în captivitate (este exceptată pentru centrele de │ │ │ ││reabilitare și sau îngrijire) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│5. Asigurarea protecției față de teamă și stres │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Animalele sunt manevrate doar sub supravegherea personalului │ │ │ ││corespunzător calificat │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Contactul dintre animale și public este realizat astfel încât să asigure │ │ │ ││bunăstarea animalelor │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Interacțiunile dintre animale nu sunt excesiv de stresante │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│6. Conservarea, educația și cercetarea │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Este asigurată conservarea prin aplicarea de măsuri specifice │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Există facilități pentru educație │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Există facilități pentru cercetare │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│7. Siguranța publicului │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Există măsuri de siguranță pentru menținerea animalelor periculoase │ │ │ ││în amplasamente │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Barierele pentru public sunt corespunzătoare pentru a împiedica contactul│ │ │ ││cu animalele │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Sunt corespunzătoare semnele de avertizare │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Este corespunzătoare starea de menținere a clădirilor │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Căile de acces sunt clar marcate și ușor accesibile │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Sunt sigure aleile și zonele destinate publicului │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│8. Înregistrări/dosare │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Registre zilnice │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Listele anuale ale animalelor corect menținute și comunicate │ │ │ ││autorităților competente │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Dosarele privind originea/destinația animalelor │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│9. Alte aspecte │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Personal corespunzător ca număr și calificare │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Evaluarea riscurilor este corespunzătoare │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Zonele unde este interzis accesul vizitatorilor sunt corespunzător │ │ │ ││semnalizate │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Sistemul de raportare și înregistrare a accidentelor este corespunzător │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│Existența evadărilor în ultimul an sau de la obținerea ultimei │ │ │ ││autorizații │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──────────┘Tabelul nr. 3 - Raportul autorității competente(Se completează de către autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului în urma verificării în teren, având în vedere condițiile specifice prevăzute în prezenta procedură.)*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grădină zoologică [] acvariu public [] centru de reabilitare și/sau îngrijire [] │├──────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤│ Secțiunea │ Observații │ Recomandări │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤│Formular de înregistrare │ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤│Formular de verificare │ │ │└──────────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘Din partea conducerii Agenției pentru Protecția Mediului ....................Din partea unității permanente (grădină zoologică, acvariu, centru de reabilitare și sau îngrijire) ....................................Data completării formularului .................................Semnătura și ștampila ...............................(Ștampila)  +  Secţiunea 1 Condiții specifice ale autorizării unităților permanenteI. Condiții pentru asigurarea bunăstării animalelor1. Amplasamentele sunt astfel construite încât:a) să se evite dominarea nejustificată a animalelor din cadrul grupurilor de către un membru dominant;b) să se evite riscul creării conflictelor permanente și persistente dintre membrii unui grup sau dintre membrii diferitelor specii ori grupuri de vârstă în expozițiile mixte;c) să nu fie suprapopulate;d) să se prevină apariția și răspândirea paraziților sau altor agenți patogeni;e) să se permită îndepărtarea tuturor dejecțiilor, resturilor solide și lichide.2. Conducerea unităților permanente se asigură că sunt îndeplinite cerințele Convenției privind comerțul internațional cu specii sălbatice de floră și faună pe cale de dispariție (CITES), care reglementează importul, exportul, vânzarea și alte beneficii comerciale, inclusiv expunerea de specii listate în anexele convenției.3. Spațiul amplasamentului este evaluat atât pe orizontală, cât și pe verticală pentru asigurarea bunăstării animalelor.4. La amenajarea amplasamentelor se are în vedere habitatul natural al speciei și se solicită expres îndeplinirea necesităților biologice, fiziologice și psihologice ale animalului.5. Amplasamentele sunt echipate în conformitate cu necesitățile animalului pentru toate stadiile de dezvoltare, și anume: substrat corespunzător cerințelor ecologice ale animalului, crăci, vizuini, cuiburi pentru naștere/depunerea ouălor, bazine, vegetație, ca și alte materiale necesare manifestării diferitelor comportamente naturale.6. Vegetația din apropierea și din amplasamentele animalelor este în mod regulat inspectată și amenajată de câte ori este necesar pentru a se evita rănirea, evadarea sau ingerarea de plante toxice.7. Distanțele de izolare dintre amplasamente și spațiul de vizitare asigură atât siguranța publicului vizitator, cât și a animalelor din colecție, sunt sigure și suficiente pentru a evita transmiterea bolilor sau potențialilor agenți patogeni.8. Animalele aparținând speciilor sociale trebuie menținute în grupuri sociale compatibile și corespunzătoare ca număr, iar starea de izolare a acestora este admisă numai când nu este în detrimentul exemplarului individual, la recomandarea specialiștilor.9. Temperatura, umiditatea, ventilația, iluminarea și nivelele de zgomot ale amplasamentelor sunt corespunzătoare asigurării bunăstării animalelor.10. Se asigură protecția împotriva condițiilor extreme: radiații solare, căldură excesivă, uscăciune, frig.11. Prin amenajarea amplasamentului se asigură spațiul de refugiu pentru retragerea din câmpul vizual al publicului, manifestarea reacțiilor normale de apărare și distanța de "fugă" corespunzătoare.12. Amplasamentele sunt concepute și menținute astfel încât să nu se permită rănirea animalelor.13. Orice defecțiune sesizată în cadrul unui amplasament este remediată de urgență, iar animalul este menținut la o distanță corespunzătoare sau transferat în alt amplasament până la finalizarea reparației.14. Orice material utilizat pentru construcția amplasamentului, fie natural (de exemplu, plante și produsele lor, precum semințe sau fructe), fie de origine industrială (de exemplu, vopsele, substanțe chimice etc.), este evaluat din punct de vedere al toxicității pentru specia de animale în cauză.15. Uneltele și alte echipamente specifice portabile sunt menținute numai în locuri adecvate.16. Se respectă standarde adecvate de igienă a tuturor componentelor amplasamentelor, precum și igiena animalelor în scopul menținerii unei stări foarte bune de sănătate.17. Dieta animalelor este stabilită de specialiști pe criterii calitative și cantitative, respectiv valoare energetică și nutritivă corespunzătoare speciei și stadiului ei de dezvoltare.18. Apa potabilă este pusă la dispoziția animalelor în cantitate suficientă.19. Stocurile de hrană și de lichide sunt păstrate în condiții igienice corespunzătoare20. Hrana este preparată de către persoane calificate, în locuri special amenajate, prin aplicarea regulilor de igienă corespunzătoare.21. Vasele utilizate sunt ușor accesibile și au forma corespunzătoare comportamentului natural al animalelor.22. Modalitățile de hrănire a animalelor sunt sigure atât pentru acestea, cât și pentru personal.23. Prada vie este componentă a dietei numai în cazuri excepționale, la indicația biologului, medicului veterinar sau altui specialist.24. Hrănitorile și adapătorile automate sunt inspectate la fiecare masă pentru a se asigura că funcționează eficient.25. Hrana neconsumată se îndepărtează zilnic din amplasamente în scopul menținerii igienei.26. Se întocmește și se menține un dosar al dietei animalelor din colecție.27. Condiția/starea, sănătatea și comportamentul animalelor sunt verificate zilnic de către persoanele care răspund de îngrijirea lor.28. Toate animalele care provoacă cauze de îngrijorare sunt evaluate atent și li se asigură imediat atenție și tratament.29. Se înființează și se menține un registru în care se indică schimbările prescrise în dietă, verificările stării de sănătate efectuate, orice comportament, activitate sau altă problemă neobișnuită survenită, precum și acțiunile de remediere întreprinse.30. Un program complet de asistență veterinară este stabilit și desfășurat sub supravegherea unui medic veterinar familiarizat cu practica curentă a îngrijirii animalelor din colecție.31. Nivelul serviciilor veterinare este adecvat stării și tipului de colecție, asistența veterinară este periodică și de câte ori este nevoie, iar consultațiile și medicamentația se asigură prin aplicarea celor mai bune practici din domeniul veterinar.32. Medicul veterinar este activ implicat în:a) inspecții de rutină ale colecției de animale;b) asigurarea tratamentelor;c) realizarea vaccinărilor, deparazitărilor, vitaminizărilor etc.;d) monitorizarea sănătății animalelor, inclusiv recoltarea de sânge și de alte tipuri de mostre pentru examene de laborator;e) recoltarea, prepararea și expedierea corectă și sigură a probelor;f) instruirea personalului grădinii zoologice în probleme de sănătate și igienă;g) examinări post-mortem;h) supravegherea perioadelor de carantină și a altor cerințe impuse;i) stabilirea și derularea programului de nutriție și conceperea dietelor, în colaborare cu biologul și/sau cu alți specialiști;j) stabilirea unor proceduri scrise, care trebuie urmate în cazul accidentelor produse de folosirea unor medicamente periculoase.33. Se mențin fișe de monitorizare a sănătății fiecărui animal din colecție.34. Sunt asigurate constant antidoturi accesibile pentru produsele cu potențial toxic.35. Se amenajează amplasamente speciale pentru izolarea și examinarea animalelor nou-sosite în colecție pentru examinarea corespunzătoare și aclimatizarea acestora, precum și pentru menținerea în carantină și îngrijirea cazurilor de îmbolnăvire, rănire, dispoziție schimbată a animalelor.36. Se creează facilități (spații, echipamente etc.) pentru îngrijirea animalelor orfane și a mamelor cu pui.37. Materialele sanitare după folosire se îndepărtează imediat, conform legislației în vigoare.38. Se stabilește și se menține un program eficient, care să nu implice riscuri pentru sănătatea și/sau integritatea animalelor din colecție, în vederea controlului/ combaterii dăunătorilor și paraziților.39. Este obligatorie informarea la zi privind biologia speciilor din colecție și menținerea lor în captivitate.40. Este interzisă împerecherea animalelor din taxoni diferiți.41. Dacă un animal hibrid este transferat altei colecții, unitatea permanentă primitoare este informată că animalul este hibrid și în mod obligatoriu animalul este sterilizat definitiv înaintea transferului.42. Animalele sunt manevrate, îngrijite și antrenate numai de către sau sub coordonarea unui specialist, ținându-se cont de bunăstarea lor, evitând disconfortul inutil, stresul ori producerea unui rău fizic.43. Orice contact fizic direct între animale și publicul vizitator se face numai în prezența personalului calificat de îngrijire a animalelor, evitându-se condițiile care să conducă la discomfortul acestora.44. Este interzisă provocarea, iritarea sau stimularea animalelor.45. Animalele care interacționează în mod excesiv, stresant între ele, nu sunt menținute în amplasamente alăturate sau în imediată apropiere (de exemplu, pradă - prădător, specii concurente etc.).46. Se recomandă transferul animalelor gestante sau cu pui în spații corespunzătoare.47. Este interzisă menținerea în stare izolată a animalelor sociale pentru perioade mai mari decât cele recomandate de specialiști pentru a evita dificultățile de reacomodare la reintroducerea animalului în grup.48. Animalele destinate reabilitării (de exemplu, animale accidentate, epuizate fizic etc.) nu sunt expuse publicului.49. Surplusul stocului colecției de animale se transferă (se donează, se schimbă etc.) doar către unități permanente de profil.50. Sunt asigurate facilitățile corespunzătoare pentru ridicarea, închiderea în cuști și transportul tuturor tipurilor de animale din colecție.51. Se are în vedere ca transportul animalelor în afara unității permanente să se realizeze în conformitate cu legislația în vigoare.52. Tehnicile de capturare și de transport au în vedere temperamentul animalului și comportamentul de evadare pentru a minimiza rănirile, stricăciunile și disconfortul.53. Orice animal transportat în afara unității permanente trebuie să fie în grija unei persoane competente, desemnată de conducerea unității permanente, și trebuie luate măsuri adecvate pentru protecția și bunăstarea animalului, precum și a celor care îl însoțesc până la destinația finală.54. Înaintea mutării unui animal, conducerea unității permanente se asigură că la destinație există toate facilitățile necesare pentru a evita orice disconfort sau stres nejustificat.55. Achiziția și capturarea animalelor sălbatice din natură sunt descurajate, cu excepția cazurilor în care există motive justificate, în scopul conservării ex situ a speciilor de animale amenințate cu dispariția, cu avizul comitetului de etică și al Academiei Române.56. În cazul derulării achiziției/capturării de animale se au în vedere:a) legalitatea achiziției;b) metodele de colectare conforme cu legislația în vigoare și care asigură bunăstarea animalelor implicate.57. Înaintea primirii animalelor, unitatea permanentă trebuie să dovedească că este capabil să asigure bunăstarea animalelor.58. Publicul vizitator nu are voie să hrănească animalele decât în prezența personalului autorizat și folosind hrana din dieta zilnică a acestora, încadrându-se în necesarul zilnic specific speciei.59. Se încurajează reproducerea în captivitate numai acolo unde este adecvată și se formulează o politică coerentă referitoare la speciile de animale menținute, care să fie actualizată continuu.60. Conducerea unității permanente desemnează o persoană autorizată pentru a utiliza arme de foc care se antrenează periodic în acest scop.61. Armele de foc, muniția și echipamentul de tranchilizare sunt gestionate în conformitate cu legislația în vigoare.62. Personalul autorizat este instruit cu privire la riscurile manevrării medicamentelor tranchilizante și pentru cazuri de urgență.63. Personalul autorizat deține instrucțiuni scrise privind măsurile de urgență și procedurile aplicabile în cazul unui incident care implică interacțiunea între animale veninoase și public.64. În cazul producerii unui accident se completează o fișă pentru accidente, care conține:a) natura mușcăturii sau înțepăturii și specia de animal care a produs-o;b) numărul de telefon al celor mai apropiate centre care fac terapie antivenin;c) numărul de telefon al grădinii zoologice și al unui reprezentant al acesteia;d) numărul de telefon al unui specialist în această problemă, care trebuie contactat;e) unde este cazul, se adaugă fișe medicale ale accidentaților;f) datele de contact ale medicului veterinar și/sau ale biologului care manevrează specii veninoase.65. Decizia privind eutanasia animalelor bolnave se ia numai la indicația medicului veterinar și în urma consultării comitetului etic și a celorlalți specialiști în domeniu.66. Se pun la dispoziție facilități adecvate pentru examinările post-mortem.67. Cadavrele animalelor sunt manevrate cu echipament specific de protecție și într-un mod în care riscurile de transmitere a infecțiilor, de contaminare să fie minime.68. Toate animalele care decedează sunt examinate postmortem.69. Amplasamentele sunt astfel construite încât să nu permită evadarea animalelor.70. Amplasamentele dispun de un sistem de supraveghere continuă pentru reducerea riscurilor de sustragere, distrugere intenționată, intrarea prin efracție și eliberarea animalelor.71. Se evaluează riscul de evadare al oricărui animal din colecție și se elaborează planuri de urgență cu măsuri de capturare, care se actualizează anual.72. În caz de evadare, se aplică măsurile din planul de urgență, se elaborează procesul-verbal al acțiunii, se evaluează eficiența aplicării măsurilor din planul de urgență, se elaborează recomandări pentru viitor și se menține într-o bază de date format hârtie și electronic pentru minimum 10 ani.73. Procesul-verbal este pus la dispoziția personalului.74. Planul de urgență include:a) anunțarea de urgență a personalului și conducerii;b) aplicarea de urgență a măsurilor adecvate per specie - detaliere;c) alertarea poliției sau pompierilor, după caz;d) protecția vizitatorilor prin calmarea, adăpostirea, evacuarea și acordarea primului ajutor;e) capturarea animalului pe cât posibil fără rănirea acestuia;f) utilizarea armelor de foc sau a echipamentului de tranchilizare, după caz.75. Conducătorul sau un membru desemnat de acesta este permanent disponibil pentru a lua decizia referitoare la eutanasierea animalelor evadate, dacă este cazul.76. Conducerea stabilește o ierarhie a responsabilităților în caz de evadare, care este adusă la cunoștință întregului personal și afișată în loc vizibil pentru membrii personalului.77. Conducerea se asigură că toți membrii personalului sunt familiarizați cu procedurile de urgență care sunt întreprinse în cazul evadării animalelor.78. Gardurile electrificate destinate delimitării anumitor amplasamente sunt poziționate și semnalizate astfel încât să nu poată fi atinse de către animale sau vizitatori.79. Se folosesc semne de avertizare grafice, cuvinte sau o combinație de simboluri grafice și cuvinte, plasate în dreptul fiecărui amplasament care conține animale cu potențial periculos, specificându-se și în ce constă pericolul (de exemplu, animal care zgârie, mușcă etc.).80. Anual, conducerea organizează un exercițiu de simulare a evadării unui animal periculos, iar acest exercițiu se consemnează într-un proces-verbal ce cuprinde raportul de evaluare care se pune la dispoziția autorităților competente, la cerere.II. Condiții specifice pentru speciile de reptile și amfibieni81. Animalele se mențin în vivarii închise, perfect controlate.82. Se asigură amplasamente exterioare prevăzute cu condițiile climatice favorabile pentru anumite specii reptiliene sau de amfibieni.83. Mediul ambiant perfect controlat trebuie să asigure cerințele de temperatură, umiditate, lumină, fotoperioadă, ventilație, aer și apă specifice speciei.84. Se acordă atenție specială igienei și controlului bolilor.85. Vivariul trebuie să asigure un gradient termic species-specific.86. Se asigură variațiile de temperatură zilnice și sezoniere specie specifice.87. Temperatura medie necesară speciilor exotice este cuprinsă în general între 20-35°C.88. Sursele pentru încălzire sunt plasate astfel încât animalele să nu ajungă la ele, acestea fiind controlate permanent.89. Bazinele trebuie încălzite individual, speciile de țestoase acvatice și crocodili au necesități de temperatură ale apei cuprinse, în general, între 26-32°C.90. Măsurarea umidității relative trebuie realizată continuu.91. Valorile umidității relative pentru cele mai multe reptile variază de la 50-80%, în funcție de habitatul natural al speciei.92. Majoritatea amfibienilor necesită un domeniu mai crescut al umidității relative, tipic fiind între 65-95%.93. Iluminatul este realizat corespunzător din punct de vedere al intensității luminii, fotoperioadei și calității acesteia, în funcție de cerințele speciei.94. Este acceptat orice tip de iluminat artificial când nu există posibilitatea unei iluminări naturale directe.95. Se asigură o ventilație corespunzătoare și monitorizată constant pentru menținerea calității optime a aerului din punct de vedere al umidității, proporției de oxigen, fără a compromite controlul temperaturii. Acest lucru este facilitat de menținerea vivariului în camere încălzite și ventilate corespunzător.96. Trebuie realizate bazine suficient de spațioase, în funcție de cerințele speciilor, pentru imersia integrală a reptilelor și amfibienilor, precum și pentru reproducerea multor specii de amfibieni.97. Calitatea apei trebuie să se mențină prin schimbarea permanentă a apei din bazin, curățarea și dezinfectarea periodică a bazinelor.98. Trebuie evitate schimbările bruște de temperatură și contactul cu resturile de dezinfectanți toxici introduși în urma procedurii de dezinfecție.99. În cazul bazinelor mari pentru speciile acvatice și semiacvatice trebuie avute în vedere facilități pentru tratarea apei, iar calitatea acesteia trebuie monitorizată. Acolo unde este necesar, trebuie asigurate zone de plajă.100. Sistemul comun de alimentare cu apă este astfel conceput pentru a se evita riscul transmiterii agenților patogeni de la un amplasament la altul. De asemenea, se are în vedere ca instrumentarul folosit să nu constituie un factor de risc în acest sens.101. În scopul expunerii normale a animalelor, trebuie realizate expoziții cu aspect cât mai natural, folosindu-se substraturi corespunzătoare habitatului natural al speciei.102. Substratul trebuie schimbat periodic pentru a se evita contaminarea acestuia. Deșeurile și hrana neconsumată trebuie îndepărtate zilnic.103. Trebuie asigurate locuri pentru însorire și odihnă, precum și suprafețe abrazive/rugoase pentru facilitarea îndepărtării exuviilor, iar pentru speciile arboricole trebuie realizate facilități pentru cățărat.104. Amplasamentele exterioare ale reptilelor trebuie astfel realizate încât să se evite inundarea, săparea în substrat sau cățărarea, pentru evitarea evadării animalelor. Prădătorii și dăunătorii trebuie ținuți în mod particular sub control.105. Trebuie asigurat suficient spațiu atât în plan orizontal, cât și vertical, pentru a permite reptilelor să-și manifeste comportamentul normal propriu speciei și pentru a se putea evita conflictele generate de dominanța unor indivizi asupra altora.106. Spațiile, pasajele, coridoarele de serviciu, destinate folosirii de către îngrijitori, trebuie să fie suficient de spațioase pentru a manipula animalele. Accesul în amplasamente trebuie astfel realizat încât să permită vizibilitatea integrală a amplasamentului, să permită intrarea cu ușurință în amplasament și să împiedice evadarea animalelor.107. Echipamentul de manevrare și capturare trebuie să fie așezat în apropierea amplasamentului și permanent la dispoziție.III. Condiții specifice pentru acvarii publice108. Cerințele privind calitatea apei trebuie asigurate în funcție de necesitățile speciilor.109. Monitorizarea calității apei trebuie să fie o activitate continuă, iar testele de rutină se efectuează lunar (temperatură, salinitate, pH, amoniu, nitrați, nitriți, oxigen dizolvat).110. La inițierea unui nou acvariu/bazin, monitorizarea trebuie să includă înregistrarea zilnică a următorilor parametri: pH, oxigen dizolvat, nitrați, nitriți, amoniac, temperatură, salinitate, densitate.111. Permanent trebuie să fie disponibil echipamentul adecvat pentru tratarea apei pentru a se asigura menținerea calității apei în limitele parametrilor specifici.112. Personalul destinat îngrijirii acvariilor trebuie să aibă acces la facilități de laborator și să fie instruiți pentru colectarea probelor.IV. Modul de înregistrare a stocurilor de animale113. Sunt inventariate toate animalele în mod individualizat, excepție făcând doar grupurile de animale care nu permit înregistrare individualizată.114. Înregistrările se fac atât pe suport hârtie, cât și pe suport electronic, se actualizează de câte ori este nevoie și sunt arhivate pe o perioadă de minimum 10 ani.115. Înregistrările individuale conțin următoarele informații:a) denumirea comună, denumirea științifică;b) originea: animalul este născut în libertate/captivitate, părinții, unde se cunosc, locațiile anterioare, dacă se cunosc, gradul de protecție al speciei în libertate;c) data și modalitatea intrării/ieșirii în/din colecție (donație, schimb, custodie etc.), unitatea permanentă de proveniență și către care s-a făcut ieșirea;d) data estimativă a nașterii și criteriile estimării;e) sexul animalului;f) semne distinctive (tatuaje, chipuri, inele, crotalii etc.);g) date clinice care includ fișa de medicație și analiză a acestuia;h) data morții și constatările post-mortem; evadare, daune produse de animal în urma evadării și măsuri de remediere;i) date referitoare la reproducere, care includ arborele genealogic;j) observații etologice.116. Se elaborează și se gestionează lista anuală a colecției de animale, care se transmite în copie autorității competente de pe raza administrativ-teritorială a județului și, respectiv, a municipiului București, nu mai târziu de data de 1 aprilie a anului următor celui la care se referă lista.117. Lista colecției, în format electronic de tabel, include următoarele date:a) denumirea comună și științifică a speciei;b) totalul indivizilor dintr-o specie la 1 ianuarie;c) numărul de animale intrate în colecție, din toate sursele, de-a lungul anului;d) numărul nașterilor din colecție de-a lungul anului;e) numărul deceselor în primele 30 de zile de la naștere;f) numărul indivizilor morți din alte cauze;g) numărul ieșirilor din colecție și modalitatea ieșirii;h) totalul rămas în colecție la 31 decembrie;i) sexul fiecărui animal, acolo unde se cunoaște, înregistrarea făcându-se după modelul: X.Y.Z, indicând astfel: X masculi, Y femele și Z indivizi nesexați.V. Conservarea, educația și cercetarea118. Unitățile permanente au obligația să asigure:a) participarea la cercetări de conservare a speciilor și/sau de instruire în dobândirea abilităților relevante legate de conservare;b) promovarea educației, schimbului de informație și participarea la acțiuni de sensibilizare a publicului în legătură cu conservarea speciilor.119. Orice activitate care se derulează în cadrul acestor unități permanente respectă principiul utilizării durabile a resurselor naturale și conservării biodiversității.120. În cazul în care o unitatea permanentă primește un animal sălbatic donat, abandonat sau confiscat, cu acordul autorității competente, are obligația:a) să anunțe în scris, în termen de maximum 5 zile, autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului privind preluarea animalului;b) să analizeze situația împreună cu specialiștii și comitetul etic și să decidă: eutanasierea, eliberarea în natură, carantinarea, păstrarea în colecția unității permanente, găzduirea pe o perioadă limitată în vederea reabilitării și eliberării în natură, donarea/transferarea către o altă unitate permanentă similară;c) să anunțe în scris autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului despre decizia luată.121. Unitatea permanentă, care deține specii periclitate, trebuie să fie un participant activ la programe de cercetare care să contribuie la conservarea speciilor în libertate.122. Unitatea permanentă trebuie să demonstreze performanțe cuantificabile în privința conservării, educației și cercetării.123. Valoarea monetară a animalelor din colecție își pierde relevanța, fiind considerată zero.124. Activitățile de conservare trebuie să aibă la bază strategia și planul de acțiune aprobate de către conducerea acestor unități permanente.125. Este obligatorie elaborarea unei strategii privind educația publicului, actualizată anual, la care se adaugă planul de acțiune de punere în aplicare a prevederilor acesteia.126. Sunt puse la dispoziție facilități corespunzătoare în scopuri educative.127. Spațiul aferent individului expus sau amplasamentul este etichetat vizibil pentru public, iar informația minimă include denumirea speciei (denumirea comună și științifică), distribuția în habitatul natural, caracteristicile biologice principale și gradul de conservare.128. Este obligatorie implicarea în activități de cercetare proprii și în comun cu alte unități permanente de profil, în acord cu legislația în vigoare și aprobată din punct de vedere etic, și participarea la programe de cercetare naționale finanțate de la bugetul de stat, precum și la programe și proiecte de cercetare internaționale.VI. Personalul și instruirea129. Personalul angajat este corespunzător din punct de vedere al calificării și numărului necesar acoperirii activităților desfășurate conform legislației muncii.130. Se elaborează lista personalului autorizat a lucra cu animalele, la care se adaugă responsabilitățile fiecăruia și un scurt curriculum vitae pentru evidențierea calificării și nivelului de cunoștințe.131. Personalul autorizat să lucreze cu animalele este susținut financiar să urmeze cursuri de instruire și/sau de perfecționare periodice.132. Proprietarul asigură bugetul necesar pentru activitățile de instruire.133. Administratorul/deținătorul unității permanente se asigură că personalul are un comportament deontologic corespunzător.134. În schema de personal este obligatorie includerea cel puțin a unui post de biolog și cel puțin a unui post de medic veterinar.135. După caz, aceste unități permanente realizează contracte de colaborare cu un cabinet, spital, policlinică, facultate cu profil veterinar sau medic veterinar din afara acesteia.136. În scopul asigurării bunăstării animalelor, conducerea acestor unități permanente asigură stabilitatea și continuitatea personalului.VII. Siguranța publicului137. Siguranța publicului nu este periclitată de animalele potențial periculoase.138. Pentru animalele periculoase se efectuează evaluarea riscului privind siguranța publicului.139. Animalele din captivitate sunt menținute permanent în amplasamente.140. Amplasamentele sunt astfel construite încât să nu permită evadarea animalelor, iar ușile de acces sunt prevăzute cu sisteme speciale care nu permit deschiderea accidentală a acestora.141. Modalitățile de separare între animale diferite sau între animale și publicul vizitator sunt concepute și menținute astfel încât să nu permită contactul direct și să nu fie favorizată evadarea animalelor.142. Clădirile și spațiul de vizitare în care publicul are acces sunt menținute în condiții sigure.143. Publicului vizitator îi este permis accesul doar în spațiul de vizitare.144. Spațiul de vizitare nu trebuie să prezinte suprafețe alunecoase.145. Acolo unde sunt construite trepte, acestea sunt însoțite de "mână curentă"/ balustrade și rampe special amenajate pentru facilitarea accesului persoanelor cu handicap locomotor.146. Orice trecere suspendată peste amplasamentul unui animal este astfel proiectată încât să fie asigurată siguranța publicului și animalelor în egală măsură.147. Accesurile în clădire sunt adecvat localizate și vizibil inscripționate, acestea putând fi închise în mod sigur pentru evitarea evadării animalelor.148. Este obligatorie expunerea, la vedere, de plăcuțe indicatoare cu simboluri și/sau text, pentru furnizarea informațiilor corespunzătoare (descrierea speciei dintr-un amplasament, pericolul de electrocutare, traseul de vizitare, grupuri sanitare, loc de odihnă, loc de joacă pentru copii, parcare auto etc).149. Punctele de prim-ajutor sunt adecvat indicate, plasate în locuri ușor accesibile și dețin cel puțin dotările minime necesare acordării primului ajutor de către personalul instruit corespunzător în acest scop.150. Sunt puse la dispoziția publicului grupuri sanitare, adecvat indicate, corespunzător echipate și menținute, inclusiv pentru persoane cu dizabilități/handicap.151. Fumatul este interzis, cu excepția locurilor special amenajate în acest sens.152. Vizitatorii consumă alimente doar în locurile special amenajate.153. Se amenajează spații pentru odihnă și joacă pentru copii, după caz.VIII. Obligații în cazul închiderii unităților permanente154. Se păstrează un număr suficient de angajați până la redistribuirea animalelor din colecție către alte unități permanente dotate corespunzător.155. Se asigură condițiile privind bunăstarea animalelor.156. Se interzice orice activitate de reproducere a speciilor din colecție.157. Este interzis accesul publicului.158. Se inscripționează Amplasament neautorizat în curs de desființare în dreptul amplasamentelor necorespunzătoare.IX. Comitetul de etică159. Conducerea unității permanente trebuie să aplice măsuri de analiză etică a acțiunilor și activităților proprii pentru toate situațiile în care condițiile de bunăstare a animalelor nu sunt respectate.160. Unitățile permanente trebuie să respecte un cod etic, revizuit anual, care cuprinde în principal:a) circumstanțele eutanasierii;b) oportunitatea intervențiilor chirurgicale veterinare;c) aplicarea celor mai bune practici veterinare;d) politica privind transferul de animale;e) eligibilitatea etică a proiectelor de cercetare;f) conformarea în privința politicilor de conservare și de educație.161. Conducerea unității permanente ia în considerare constituirea propriului comitet de etică, cu următoarele atribuții:a) este independent și are caracter consultativ;b) poate avea în componență și persoane din afara unității permanente cu activități relevante în aspectele etice (profesori, avocați, psihologi etc.)Tabelul nr. 4 - Spațiul minim necesar pentru unele specii de mamifere menținute în captivitate*Font 8*─────────────────────────────────┬────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────┬─────────────────────                                 │Nr. │Supra- │Supra- │Supra- │ Suprafața adaugată │         Denumirea comună │exp.│ fața │fața │fața │ pentru fiecare │          și științifică │ptr.│exteri-│adău- │interi-│ exemplar în plus │ Organizarea                                 │su- │oară │gată │oară, │ în interior/ │ socială                                 │pra-│minimă │ptr. │indivi-│ vizuina │                                 │fața│ (mp) │fiecare│duală │ (mp) │                                 │indi│ │exem- │minimă/│ │                                 │cată│ │plar │vizuină│ │                                 │ │ │în plus│ (mp) │ │                                 │ │ │în exte│ │ │                                 │ │ │rior │ │ │                                 │ │ │ (mp) │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────                                 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Hiene (Hyaenidae) │2-5 │ 200 mp│ 10 mp│ 6 mp│ 2 mp Vizuini/boxe │Grup                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Dingo (Canis familiaris dingo) │2-4 │ 200 mp│ 10 mp│ 4 mp│ 2 mp Vizuini/boxe │Pereche/grup                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Lup (Canis lupus) │ 3 │ 500 mp│ 10 mp│ 10 mp│ 2 mp Vizuini/boxe │Pereche/haită                                 │ │ bazin │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Șacal auriu (Canis aureus) │2-3 │ 100 mp│ 10 mp│ 8 mp│ 1 mp Vizuini/boxe │Pereche/familie                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Câine sălbatic din Noua Guinee │2-4 │ 100 mp│ 20 mp│ 2 mp│ 2 mp Vizuini/boxe │Pereche/grup(Canis familiaris hallstromi) │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Vulpe roșie (Vulpes vulpes) │1-2 │ 60 mp│ 10 mp│ 2 mp│ 1 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Vulpe polară (Alopex lagopus) │1-2 │ 60 mp│ 10 mp│ 2 mp│ 2 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Fenec (Vulpes zedra) │1-2 │ 100 mp│ 5 mp│ 10 mp│ 2 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Raton (Procyon lotor) │1-2 │ 60 mp│ 3 mp│ - │ 1 mp Vizuini/boxe │Solitar/grup                                 │ │bazin │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Enot (Nyctereutes procynoides) │1-2 │ 50 mp│ 2 mp│ - │ 1 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche                                 │ │bazin │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Ghepard (Acinonyx jubatus) │1-2 │ 400 mp│ 50 mp│ 20 mp │ 6 mp Vizuini/boxe │Solitar/grup                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Caracal (Felis caracal) │1-2 │ 100 mp│ 20 mp│ 20 mp │ 4 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Pisică de junglă (Felis chaus) │1-2 │ 100 mp│ 10 mp│ 10 mp │ 3 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Pisică sălbatică (Felis │1-2 │ 85 mp│ 10 mp│ - │1,5 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche silvestris) │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Ocelot (Felis pardalis) │1-2 │ 60 mp│ 20 mp│ 20 mp │ 4 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Serval (Felis serval) │1-2 │ 60 mp│ 20 mp│ 20 mp │ 5 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Râs (Felis lynx), Bobcat │1-2 │ 80 mp│ 20 mp│ - │ 2 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche   (Felis rufus) │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Pumă (Felis concolor) │1-2 │ 200 mp│ 40 mp│ 20 mp │ 4 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Leopardul norilor │1-2 │ 200 mp│ 40 mp│ 20 mp │ 6 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche (Neofelis nebulosa) │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Tigru (Panthera tigris) │1-2 │ 500 mp│ 30 mp│ 30 mp │10 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche/grup                                 │ │ bazin │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Leu (Panthera leo) │2-4 │ 500 mp│ 50 mp│ 40 mp │10 mp Vizuini/boxe │Pereche/grup                                 │ │ bazin │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Jaguar (Panthera onca) │1-2 │ 400 mp│ 50 mp│ 20 mp │ 8 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Leopard (Panthera pardus) │1-2 │ 200 mp│ 50 mp│ 30 mp │ 8 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Leopardul zăpezilor (Panthera │1-2 │ 200 mp│ 50 mp│ 30 mp │ Vizuini/boxe │Solitar/pereche  unicia) │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Mangustă (Mungos mungo) │2-6 │ 50 mp│ 5 mp│ 10 mp │ 1 mp │Pereche/grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Suricata (Suricata suricatta) │2-6 │ 75 mp│ 5 mp│ 10 mp │ 1 mp │Pereche/grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Vidră (Lutra lutra) │1-2 │ 50 mp │ 8 mp│ - │ 1 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche                                 │ │ din │ │ │ individuale │                                 │ │ care │ │ │ │                                 │ │ 1/2 │ │ │ │                                 │ │bazin │ │ │ │                                 │ │cu adân│ │ │ │                                 │ │ cime │ │ │ │                                 │ │0,5- │ │ │ │                                 │ │1,5 cm │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Vidră de mare (Enhydra lutris) │1-2 │ 50 mp │ 10 mp│ 20 mp │ 1 mp │Solitar/pereche                                 │ │ din │ │ din │ Boxe individuale │                                 │ │ care │ │ care │ │                                 │ │ 1/2 │ │ 1/2 │ │                                 │ │bazin │ │ bazin │ │                                 │ │cu adân│ │cu adân│ │                                 │ │ cime │ │ cime │ │                                 │ │50-150 │ │50-150 │ │                                 │ │ cm │ │ cm │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Bursuc (Meles meles) │1-2 │ 40 mp│ 15 mp│ - │ 2 mp Vizuini/boxe │Pereche + pui                                 │ │ │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Jderi (Martes spp) │1-2 │ 20 mp│ 2 mp│ - │ 0,5 mp │Solitar/pereche                                 │ │ │ │ │Boxe/individuale │Dihori(Mustela sp) │1-2 │ 20 mp│ 2 mp│ - │ 0,5 mp │Solitar/pereche                                 │ │ │ │ │Boxe/individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Foci (Phocidae) și (Otariidae) │2-4 │800 mp │ 20 mp│ 10 mp │ 10mp │Grup                                 │ │ din │ din │podea/ │ │                                 │ │ care │ care │individ│ │                                 │ │600 mp │ 15 mp │bazin │ │                                 │ │bazin │ bazin │pt. se-│ │                                 │ │cu adân│ │parare │ │                                 │ │ cimi │ │25 mp │ │                                 │ │varia- │ │cu adăn│ │                                 │ │bile, │ │cime │ │                                 │ │până la│ │max de │ │                                 │ │5m 20% │ │ 3 m │ │                                 │ │3,5m │ │ │ │                                 │ │ 80% │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Delfini (Fam. Delphinidae; │2-6 │800 mp │ 50 mp│Bazin │ - │Grup        Phocoenidae) │ │ │ │100 mp,│ │                                 │ │bazin │ │adân- │ │                                 │ │cu adân│ │cime │ │                                 │ │ cimi │ │ 3 mp │ │                                 │ │varia- │ │ │ │                                 │ │bile, │ │ │ │                                 │ │5m 20% │ │ │ │                                 │ │și 3,5m│ │ │ │                                 │ │ 80% │ │ │ │                                 │ │adân- │ │ │ │                                 │ │cime; │ │ │ │                                 │ │bazin │ │ │ │                                 │ │pt. se-│ │ │ │                                 │ │parare │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Coati (Nasua spp.) │2-5 │100 mp │ 5 mp │ 10 mp │ 4 mp Vizuini/boxe │                                 │ │ │ │ │ individuale │Pereche/grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Panda roșu (Ailurus/fulgens) │1-2 │100 mp │ 30 mp │ 20 mp │ 5 mp Vizuini/boxe │                                 │ │ │ │ │ individuale │Pereche/grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Urs malaiezian (Helarctos │1-2 │200 mp │ 50 mp │ 10 mp │ 5mp Vizuini/boxe │  malayanus) │ │bazin │ │ │ individuale │Solitar/pereche─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Ursul leneș (Melursus ursinus) │1-2 │250 mp │ 50 mp │ 10 mp │ 5mp Vizuini/boxe │                                 │ │bazin │ │ │ individuale │Solitar/pereche─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Urs negru american (Ursus │1-2 │300 mp │ 60 mp │ 12 mp │ 6 mp Vizuini/boxe │ americanus) │ │bazin │ │ │ individuale │Solitar/pereche─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Urs brun (Ursus arctos) │1-2 │500 mp │ 40 │ 12 mp │ 8 mp Vizuini/boxe │                                 │ │bazin │ 80 mp │ │ individuale │Solitar/pereche─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Urs polar (Ursus maritimus) │1-2 │500 mp │100 mp │ 50 mp │10 mp Vizuini/boxe │                                 │ │bazin │ │ │ individuale │Solitar/pereche                                 │ │min. │ │ │ │                                 │ │30% din│ │ │ │                                 │ │supra- │ │ │ │                                 │ │fața │ │ │ │                                 │ │totală │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Urs negru asiatic (Selenarctos │1-2 │300 mp │ 50 mp │ 10 mp │ 5 mp Vizuini/boxe │Solitar/pereche   thibetanus) │ │bazin │ │ │ individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Arici european (Erinaceus │1-2 │ 10mp │ 1 mp │ - │0,5 Vizuini/boxe │ europaeus) │ │ │ │ │ individuale │Solitar/grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Tenrec (Tenrec ecaudatas) │1-4 │ 10 mp │ 1 mp │ 6 mp │0,5 mp │Solitar/grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Lemur cu coadă vărgată (Lemur │2-3 │100 mp │ 15 mp │ 20 mp │3 mp │Pereche, unitățicatta) │ │ │ │ │ │familiale înrudite─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Lemur cu guler(Varecia variegata)│2-3 │ 30 mp │ 15 mp │ 20 mp │3 mp │Grupuri de 5-30 ex.,                                 │ │ │ │ │ │masculii se mișcă                                 │ │ │ │ │ │între grupuri,                                 │ │ │ │ │ │femelele dominante─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Lorisul lent (Nycticebus coucang)│2-3 │ 30 mp │ 10 mp │ 20 mp │ 1 mp │Pereche/grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Marmosete și tamarini (Callithrix│ 2 │ 30 mp │ 10 mp │ 20 mp │ 1 mp │Pereche monogamă  spp.) │ │ │ │ │ │dominantă + puii,                                 │ │ │ │ │ │până la 15 membrii,                                 │ │ │ │ │ │inclusive adulții                                 │ │ │ │ │ │care rămân să ajute                                 │ │ │ │ │ │la creșterea puilor─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Maimuța păianjen (Ateles │ 2 │ 40 mp│ 10 mp │ 20 mp │ 2 mp │Grupuri poligame,geoffroyi) │ │ │ │ │ │5-30 ex.Cu subgrupuri                                 │ │ │ │ │ │variabile─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Maimuțe capuchin (Cebus spp.) │ 2 │ 100 mp│ 10 mp │ 20 mp │ 2 mp │Grupuri tip harem cu                                 │ │ │ │ │ │1-3 femele sau                                 │ │ │ │ │ │grupuri mai mari cu                                 │ │ │ │ │ │până la 30 ex.─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Cercopiteci (Cercopithecus spp.) │ 3 │ 40 mp │ 10 mp │ 20 mp │ 3 mp │Grupuri familiale─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Macaci (Macaca spp) │2-4 │100 mp │ 10 mp │ 20 mp │ 3 mp │M. mulata - 8-180 ex.                                 │ │bazin │ │ │ │din ambele sexe cu                                 │ │ │ │ │ │2-4 ori mai multe                                 │ │ │ │ │ │femele decât masculi,                                 │ │ │ │ │ │dar și masculi                                 │ │ │ │ │ │solitari sau în mici                                 │ │ │ │ │ │grupuri. M.                                 │ │ │ │ │ │nemestrina - 3-15 ex.                                 │ │ │ │ │ │Până la 30-45 ex. M.                                 │ │ │ │ │ │fascicularis - 6-100                                 │ │ │ │ │ │ex., de 2-3 ori mai                                 │ │ │ │ │ │multe femele decât                                 │ │ │ │ │ │masculi, grupul                                 │ │ │ │ │ │central cu conducător                                 │ │ │ │ │ │mascul, femele și                                 │ │ │ │ │ │pui, grupul periferic                                 │ │ │ │ │ │cu masculi tineri. M.                                 │ │ │ │ │ │arctoides 20-100 ex.,                                 │ │ │ │ │ │de obicei conduse de                                 │ │ │ │ │ │un mascul adult. M.                                 │ │ │ │ │ │radiata - 7-80 ex. Cu                                 │ │ │ │ │ │mai mulți masculi                                 │ │ │ │ │ │adulți ca femele.─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Babuini/Pavieni (Papio spp.) │2-4 │ 80 mp │ 20 mp │ 30 mp │4 mp │Grupuri sociale                                 │ │ │ │ │ │complexe, grupuri                                 │ │ │ │ │ │mai mari de până la                                 │ │ │ │ │ │70 ex. Se pot                                 │ │ │ │ │ │fragmenta în grupuri                                 │ │ │ │ │ │mai mici, conduse de                                 │ │ │ │ │ │un mascul cu mai                                 │ │ │ │ │ │multe femele/harem.─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Mandril (Mandrillus sphinx) │ 2 │100 mp │ 30 mp │ 30 mp │5 mp │De la grupuri sociale                                 │ │ │ │ │ │complexe și stabile                                 │ │ │ │ │ │mulți-masculi                                 │ │ │ │ │ │multe-femele, grupuri                                 │ │ │ │ │ │poligame, masculi cu                                 │ │ │ │ │ │ierarhie dominantă                                 │ │ │ │ │ │schimbătoare;masculii                                 │ │ │ │ │ │în exces solitari─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Languri (Semnopithecus spp.) │ 2 │ 50 mp │ 15 mp │ 20 mp │3 mp │Grupuri sociale                                 │ │ │ │ │ │stabile, 10-30 ex.,                                 │ │ │ │ │ │număr variabil de                                 │ │ │ │ │ │masculi, în funcție                                 │ │ │ │ │ │de mediu, sau grupuri                                 │ │ │ │ │ │numai din masculi─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Giboni (Hilobates spp.) │ 2 │ 80 mp │ 20 mp │ 30 mp │3 mp │Perechi monogame cu                                 │ │ │ │ │ │pui, sau animale                                 │ │ │ │ │ │solitare─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Gorila (Gorilla gorilla) │ 4 │ 500 │200 mp │400 mp │7 mp boxe │Grup format din                                 │ │ │ │ │ individuale │mascul matur adult cu                                 │ │ │ │ │ │masculii subordonați,                                 │ │ │ │ │ │femele și pui                                 │ │ │ │ │ │imaturi, femelele                                 │ │ │ │ │ │părăsesc grupul la                                 │ │ │ │ │ │maturitate.─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Bonobo (Pan paniscus) │ 4 │ 500 │ 50 mp │100 mp │5 mp boxe │Grupuri sociale                                 │ │ │ │ │ individuale │complexe cu până la                                 │ │ │ │ │ │30 ex. Cu ierarhii                                 │ │ │ │ │ │dominante ale                                 │ │ │ │ │ │masculilor─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Cimpanzeu (Pan froglodytes) │ 4 │ 200 │ 20 mp │ 50 mp │6 mp boxe │Grupuri sociale                                 │ │ │ │ │ individuale │complexe de 30-80ex.,                                 │ │ │ │ │ │cu ierarhii dominante                                 │ │ │ │ │ │ale masculilor.─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Urangutan (Pongo pygmaeus) │1-2 │ 200 │ 50 mp │ 70 mp │6 mp boxe │Solitari, femelă cu                                 │ │ │ │ │ individuale │pui dependent,                                 │ │ │ │ │ │teritoriile femelelor                                 │ │ │ │ │ │se intersectează,                                 │ │ │ │ │ │masculii antagoniști                                 │ │ │ │ │ │unii decât alții,                                 │ │ │ │ │ │grupuri mici,                                 │ │ │ │ │ │necoezive.─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Elefant Asiatic (Elephas maximus)│2-3 │1000 mp│300 mp │100 mp │30 mp boxe │Grup familialElefant african (Loxodonta │ │bazin │ │ │ individuale │africana) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Rinoceri (Rhinocerotidae spp.) │1-2 │ 500 mp│150 mp │150 mp │20 mp boxe │                                 │ │ │ │ │ individuale │Solitar/pereche─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Măgarul African (Equus africanus)│1-5 │ 100 mp│ 50 mp │ 15 mp │Boxe individuale │GrupZebre (Equus spp.) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Măgarul asiatic (Equus/hemionus) │3-5 │ 100 mp│ 50 mp │ 15 mp │Boxe individuale │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Tapir malaiezian(Tapirus indicus)│1-2 │ 100 mp│ 50 mp │ 8 mp │Boxe individuale │Solitar/perecheTapir brazilian │ │bazin │ │ │ │ (Tapirus terrestris) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Babirusa (Babyrousa babyrussa) │2-4 │300 mp │ 60 mp │ 10 mp │Boxe individuale │Grup                                 │ │bazin │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Facocer (Phacochoerus africanus) │2-4 │300 mp │ 60 mp │ 10 mp │Boxe individuale │Grup                                 │ │bazin │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Mistreț (Sus scrofa) │2-4 │200 mp │ 50 mp │ 10 mp │Boxe individuale │Grup                                 │ │bazin │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Pecari (Tayassu spp.) │2-4 │200 mp │ 50 mp │ 8 mp │Boxe individuale │Grup                                 │ │bazin │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Hipopotamp (Hippopotamus │1-2 │400 mp │ 50 mp │ 30 mp │Boxe individuale │Grup  amphibius) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Cămile (Camelidae) │2-5 │500 mp │ 50 mp │ 30 mp │Boxe │Grup                                 │ │ │ │ │individuale │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Lama (Lama glama), Guanaco │2-10│400 mp │ 50 mp │ - │ - │Grup(Lama guanicoe) Vicuna (Vicugna │ │ │ │ │ │ vicugna) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Girafa (Giraffa camelopardalis) │2-6 │1200 mp│ 250 mp│ 20 mp │Boxe │Grup                                 │ │ │ │ 6 mp │individuale │                                 │ │ │ │ înăl- │ │                                 │ │ │ │ țime │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Okapi (Okapia johnstoni) │ 2 │ 200 mp│ 50 mp │ 10 mp │ 5 mp │Pereche/grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Cerbul comun (Cervus elaphus) │2-5 │ 200 mp│ 100 mp│ 10 mp │ 5 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Sika/căprioara japoneză (Cervus │2-5 │ 200 mp│ 60 mp│ 10 mp │ 5 mp │Grup nippon) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Cerb lopătar (Dama dama) │2-5 │ 300 mp│ 60 mp│ 6 mp │ 3 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Căprioara lui Pere David │2-5 │ 200 mp│ 60 mp│ 6 mp │ 3 mp │Grup(Elaphurus davidiensis) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Căprior european (Capreolus │2-5 │ 250 mp│ 60 mp│ 5 mp │ 2 mp │Grup capreolus) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Muntiac (Mantiacus spp.) │2-5 │ 100 mp│ 30 mp│ 5 mp │ 2 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Elan (Alces alces) │2-5 │ 400 mp│ 50 mp│ 10 mp │ 5 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Pudu (Pudu puda) │2-5 │ 400 mp│ 50 mp│ 10 mp │ 5 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Ren (Rangifer tarandus) │2-5 │ 400 mp│ 50 mp│ 10 mp │ 5 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Impaia (Aepyceros melampus) │2-8 │ 400 mp│ 50 mp│ 8 mp │ 3 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Gnu (Connochaetes spp.) │2-5 │ 800 mp│ 50 mp│ 12 mp │ 6 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Gazela lui Thomson (Gazella │2-8 │ 400 mp│ 50 mp│ 8 mp │ 4 mp │Grup thomsoni) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Bizoni/zimbrii (Bison spp.) │2-6 │ 500 mp│ 100 mp│ 15 mp │ 7 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Yac (Bos grunniens) │2-6 │ 400 mp│ 50 mp│ 12 mp │ 5 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Gaur (Bos gaurus) │2-6 │ 500 mp│ 80 mp│ 15 mp │ 6 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Nilgai (Boselaphus tragocamelus) │2-6 │ 500 mp│ 100 mp│ 12 mp │ 6 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Bivoli sălbatici (Bubalus spp.) │2-6 │ 500 mp│ 50 mp│ 15 mp │ 7 mp │Grup                                 │ │ bazin │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Anoa de câmpie (Bubalus │2-3 │ 400 mp│ 50 mp│ 10 mp │ 5 mp │Grup depressicomis) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Antilopa eland (Taurotragus oryx)│2-5 │ 400 mp│ 50 mp│ 10 mp │ 5 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Nyala (Tragelaphus angasi), │2-5 │ 500 mp│ 50 mp│ 10 mp │ 5 mp │GrupSitatunga (Tragelaphus spekii) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Bongo (Tragelaphus euryceros) │2-5 │ 500 mp│ 50 mp│ 10 mp │ 5 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Oaia berberă (Ammotragus lervia) │2-5 │ 200 mp│ 20 mp│ 6 mp │ 2 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Ibex (Capra ibex) │2-5 │ 400 mp│ 20 mp│ 6 mp │ 2 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Capra de munte americană │2-5 │ 200 mp│ 20 mp│ 6 mp │ 2 mp │Grup (Oreamnos americanus) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Bou moscat (Ovibos moschatus) │2-5 │ 200 mp│ 50 mp│ 12 mp │ 5 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Oi și rude ale lor (Ovis spp.) │2-5 │ 200 mp│ 50 mp│ 6 mp │ 2 mp │Grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Câini de preerie (Cynomys spp.) │2-10│ 100 mp│ 5 mp │ 3 mp │ 0,5 mp │Colonie mare─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Marmote (Marmota spp.) │2-10│ 40 mp│ 5 mp │ 2 mp │ 0,5 mp │Grup/colonie mare─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Veverița roșie (Sciurus vulgaris)│1-2 │ 50 mp│ 2 mp │ - │ │Solitare/grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Castori (Castor spp.) │ 2 │ 60 mp│ 20 mp │ - │ - │Pereche+pui                                 │ │ din │ │ │ │                                 │ │ care │ │ │ │                                 │ │ bazin │ │ │ │                                 │ │ de 50-│ │ │ │                                 │ │200 cm │ │ │ │                                 │ │ adân- │ │ │ │                                 │ │ cime │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Șobolanul moscat (Ondatra │1-2 │ - │ - │ 6 mp │ 1 mp │Solitar/pereche  zibethicus) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Hamster auriu (Mesocricetus │1-2 │ - │ - │ 1 mp │ 0,25 mp │Solitar/pereche  auratus) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Șobolani giganți cu pungă │1-2 │ - │ - │ 2 mp │ 0,5 mp │Solitar/pereche  (Cricetomys sp.) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Gerbilul mongolian (Meriones │1-2 │ - │ - │ 1 mp │ 0,25 mp │Solitar/pereche  unguiculatus) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Șoarece spinos (Acomys spp.) │1-2 │ - │ - │ 1 mp │ 0,25 mp │Solitar/pereche─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Șoarecele de pădure (Apodemus │1-2 │ - │ - │ 1 mp │ 0,25 mp │Solitar/pereche  sylvaticus) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Șobolani (Rattus spp.) │1-2 │ - │ - │ 2 mp │ 0,5 mp │Solitar/pereche─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Porc spinos cu coada pensulă │1-2 │ 20 mp│ 2 mp │ 8 mp │ 1 mp │Solitar/pereche  (Atherurus africanus) │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Porci spinoși (Hystrix spp.) │1-2 │ 50 mp│ 6 mp │ 10 mp │ 2 mp │Solitar/pereche─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Chinchilla (Fam. Chinchillidae) │1-2 │ - │ - │ 2 mp │ 1 mp │Solitar/pereche─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Mara (Dolichotis petagonum) │2-4 │ 50 mp│ 5 mp │ 20 mp │ 0,5 mp │Familie/grup până la                                 │ │ │ │ │ │20 exem─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Capybara (Hydrochoerus │2-3 │ 60 mp│ 7 mp │ 10 mp │ 2 mp │grup  hydrochaeris) │ │ bazin │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Agouti (Fam. Dasyproctidae) │1-2 │ 10 mp│ 1 mp │ 2 mp │ 1 mp │Solitar/pereche─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Degu (Octodon degu) │2-6 │ 3 mp │ 1 mp │ 2 mp │ 0,5 mp │Pereche/grup─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Nutria (Myocastor coypus) │2-3 │ 20 mp │ 2 mp │ 1 mp │ Vizuină/boxă │                                 │ │ din │ │ │ individuală │grup                                 │ │ care │ │ │ │                                 │ │ 80% │ │ │ │                                 │ │ bazin │ │ │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Iepurele European (Lepus │1-2 │ 20 mp│ 2 mp │ 1 mp │ 1 mp │Solitar/pereche europaeus) │ │ │ │ │ │ cu pui─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Iepurele de vizuină │2-10│ 20 mp│ 2 mp │ 1 mp │ 1 mp │Grup(Oryctolagus cuniculus) │ │ │ │sistem │ │                                 │ │ │ │ de │ │                                 │ │ │ │cuști │ │                                 │ │ │ │adap- │ │                                 │ │ │ │tate │ │                                 │ │ │ │mărimii│ │                                 │ │ │ │grupu- │ │                                 │ │ │ │ lui │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Lilieci mici (Microchiroptera) │2-10│ 30 mp│ 1 mp │ 15 mp/│ 0,2 mp │Grup până la 40 ex.                                 │ │ /3m │ │ 3m │ │                                 │ │ înăl- │ │ înăl- │ │                                 │ │ țime │ │ țime │ │─────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼─────────────────────Lilieci mari (Macrochiroptera) │2-10│ 70 mp│ 2 mp │ 40 mp/│ 0,5 mp │Grup până la 30 ex.                                 │ │ /3m │ │ 3m │ │                                 │ │ înăl- │ │ înăl- │ │                                 │ │ țime │ │ țime │ │─────────────────────────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────┴─────────────────────Tabelul nr. 5 - Spațiul minim pentru unele specii de păsări menținute în captivitate*Font 8*───────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────────────────────────┬───────────┐                                                       │ │ Dimensiunile minime pentru │Suprafața │                                                       │ │numărul de animale indicate │suplimentară                                                       │ ├───────────┬──────────────────┤pe exemplar│                                                       │ Nr. │Amplasament│ Amplasament │suplimentar│                                                       │minim│ exterior │ interior │ (mp) │                  Denumirea │indi-├─────┬─────┼────────────┬─────┼─────┬─────┤                                                       │ cat │Supra│Înal-│ Suprafața │Înal-│La │ La │                                                       │ │fața │țimea│ │țimea│exte-│inte-│                                                       │ │(mp) │ (m) │ (mp) │ (m) │rior │rior │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤                                                       │ │ │ │ │ │ │ │Struț african (Struthio camelus) │ 3 │ 300 │ 4 │ 6/exemplar │ 4 │ 30 │ 6 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Nandu (Rhea americana), (Rhea darwinii │ 3 │ 200 │ 3 │ 6/exemplar │ 3 │ 20 │ 6 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Casuar (Casuarius spp.) │ 1 │ 70 │ 2,5 │ 6/exemplar │ 2,5 │ │ 4 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Emu (Dromiceius novaehollandiae) │ 2 │ 150 │ 3 │ 4/exemplar │ 3 │ 20 │ 4 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Kiwi (Apterix spp.) │ 1 │ 10 │ 2 │ 1/exemplar │ 2 │ 2 │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Găinușe de pampas talie mare (Tinamidae) │ 1-3 │ 10 │ 2 │ 1/exemplar │ 2 │ 2 │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Găinușe de pampas talie mică (Tinamidae) │ 1-3 │ 10 │ 2 │ 2/exemplar │ 2 │ 2 │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Pinguin imperial (Aptenodytes forsteri), pinguin regal │ 6 │ 75 │ 2 │ 2/exemplar │ 2 │ 5 │ 2 │(A.patagonicus pinguin Adelie (Pygoscelis adeliae) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Pinguini mici (Spheniscidae), restul pinguinilor, │ │ │ │ │ │ │ │ Alcidae │ 10 │ 50 │ 2 │ 2/exemplar │ 2 │ 5 │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Pelicani (Pelecanus spp.) │ 10 │ 50 │ 3 │ 2/exemplar │ 3 │ 5 │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Cormorani (Phalacrocoracidae și păsări gât de șarpe │ │ │ │ │ │ │ │(Anhingidae) │ 2-6 │ 30 │ 3 │ - │ - │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Corbi de mare (Sulide) │ 2-6 │ 30 │ 2,5 │ - │ - │ 2 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Jabiru ex. (Jabiru mycteria), tantali exemplu: │ 2 │ 60 │ 3,5 │ 2/exemplar │ 3 │ 5 │ 2 │(Mycteria americana, M. ibis, lbis │ │ │ │ │ │ │ │leucocephalus) și berzele mari (Ciconiidae) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Berze de talie mijlocie (Ciconiidae) │ 2 │ 20 │ 3,5 │ 2/exemplar │ 3 │ 3 │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Marabu ex. (Leptoptilus crumeniferus, L.javanicus) │ 2 │ 50 │ 3,5 │ 2/exemplar │ 3 │ 3 │ 2 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Berze mici (Ciconiidae) │ 2 │ 20 │ 3 │ 2/exemplar │ 3 │ 3 │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Stârci mari ex. (Ardea cinerea) │ 1-6 │ 20 │ 3,5 │ 2/exemplar │ 3 │ 2 │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Ibiși și stârci lopătari (Plataleidae), stârci de │ 1-6 │ 20 │ 3 │1,5/exemplar│ 3 │ 1 │ 1 │talie mică (Ardeola spp., Ixobrychu spp., │ │ │ │ │ │ │ │Nycticorax spp., Botaurus spp., etc) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Flamingo (Phoenicopteridae) │ 6-10│ 50 │ 3 │3/exemplar │ 2,5 │ 2 │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Lebede (Cygnus spp.) │ 2 │ 30 │ 2,5 │ - │ - │ - │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Gâște (Anser spp., Branta spp., etc) │ 2 │ 10 │ 2,5 │ - │ - │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Călifari (Tadorna spp, Cassarca spp.) │ 2 │ 10 │ 2,5 │ - │ - │ - │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Rațe mari de suprafață (ex Anas platyrhynchos, A. │ 2-4 │ 50 │ 2,5 │ - │ - │ - │ - │acuta, A. srepera, A. clypeata) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Rațe mici de suprafață (ex Anas Penelope, A. Formosa, │ │ │ │ │ │ │ │A.crecca, A querquedula, Aix │ 2-4 │ 10 │ 2,5 │ - │ - │ - │ - │galericulata, Marmaronetta angustirostris) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Rațe scufundă-toare, eideri, ferestrași și rațe │ 2-4 │ 10 │ 2,5 │ 2/exemplar │ 2 │ 1 │ 1 │catifelate (ex Bucephala clangula, B. islandica, │ │ │ │ │ │ │ │Aythya nyroca, A. morila, A. fuligula, A. ferina, │ │ │ │ │ │ │ │Netta ruffian, Clangula hiemalis, Histrionicus │ │ │ │ │ │ │ │histrionicus, Melanitta fusca, M.nigra, Somateria │ │ │ │ │ │ │ │mollissima, S.spectabilis, Polysticta stelleri, │ │ │ │ │ │ │ │Mergus serrator, M.merganser, M. albellus, etc) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Pasărea secretar (Sagittarius serpentarius) │ 2 │ 20 │ 3,5 │ 2/exemplar │ 3,5 │ - │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Vulturi și acvile de talie mare (ex. Vultur gryphus, │ 2 │ 70 │ 5-6 │ 2/exemplar │ 3,5 │ - │ - │Gyps fulvus, Aegipius monachus, │ │ │ │ │ │ │ │Aquila chrisaetos, A. clangula, etc) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Vulturi și acvile de talie mică (ex.Neophron │ │ │ │ │ │ │ │percnopterus, Hieraaetus pennatus) │ 2 │ 40 │ 5 │ 2/exemplar │ 3,5 │ - │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Caracara (Polyborus cheriway), șoimi (Falco spp.), │ 2 │ 20 │ 5 │ 2/exemplar │ 3,5 │ - │ - │vânturei (Falco tinnunculus, F. naumanni, etc), găi │ │ │ │ │ │ │ │(Milvus milvus, M. migrans, etc), viespari (Pernis │ │ │ │ │ │ │ │apivorus), găi mici (Elanus caeruleus), șorecari │ │ │ │ │ │ │ │(Buteo spp.), hereți(Circus spp.), ulii (Accipiter spp.│ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Șoimi (Falco spp.) de talie mică │ 2 │ 8 │ 4 │ 2/exemplar │ 3 │ - │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Răpitoare de noapte de talie mare - gen buha │ │ │ │ │ │ │ │(Bubo bubo) │ 2 │ 20 │ 5 │ - │ - │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Răpitoare de noapte de talie mijlocie - gen strigă │ │ │ │ │ │ │ │(Tyto alba) │ 2 │ 20 │ 4 │ - │ - │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Răpitoare de noapte de talie mică - gen ciuvică, │ 2 │ 6 │ 3 │ - │ - │ - │ - │cucuvea (Glaucidium passerinum │ │ │ │ │ │ │ │  Athene noctua) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Găinile de gunoi (Megapodidaep │ 2 │ 10 │ 2,5 │ 2/exemplar │ 2,5 │ - │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Păuni (Pavo crisatalus), fazan Argus Argusianus argus) │ 2 │ 20 │ 3 │ 2/exemplar │ 2,5 │ 2 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Păun Congolez (Afropavo congenis) │ 2 │ 20 │ 2,5 │ 2/exemplar │ 2,5 │ 2 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Tragopani- cocoșii satir (Tragopan satyra și speciile │ 2 │ 10 │ 2,5 │ 1/exemplar │ 2,5 │ 2 │ - │asemănătoare) și fazani │ │ │ │ │ │ │ │ (Lophophorus spp., Crossoptilon spp.) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Cocoși Hoco (Familia Cracidae) │ 2 │ 10 │ 2,5 │ 1/exemplar │ 2,5 │ 2 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Curcani (Meleagris spp.) │ 2-3 │ 10 │ 2,5 │ 1/exemplar │ 2,5 │ 2 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Tetraonide mari ex. cocoși de munte (Tetrao urogallus) │ 2-3 │ 15 │ 2,5 │ - │ - │ 2 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Bibilici (Numida meleagris și speciile similare) │ 2 │ 10 │ 2,5 │ 1/exemplar │ 2,5 │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Fazani, ortalide (ex. Ortalis vetula) │ 2 │ 10 │ 2,5 │ 1/exemplar │ 2,5 │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Tetraonide mici ex. cocoși de mesteacăn, (Lyrurus │ 2 │ 6 │ 2,5 │ 1/exemplar │ 2 │ 1 │ - │ tetrix) potârnichi, (Perdix spp. alte specii) │ │ │ │ │ │ │ │francolini (Francolinus spp.) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Prepelițe (Coturnix sp., alte specii similare, │ 2-5 │ 6 │ 2 │ 1/exemplar │ 2 │ 1 │ - │prepelițe ex prepelița de California │ │ │ │ │ │ │ │(Lophortyx californica) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Prepelițe ex. prepelițe chinezești (Coturnix chinensis)│ 2 │ 3 │ 1,5 │0,5/exemplar│1,5-2│ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Cocori (Gruidae) │ 2 │ 50 │ 4 │ 4/exemplar │ 2,5 │ 5 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Cocor mic (Antropoides virgo) │ 2 │ 40 │ 4 │ 4/exemplar │ 2,5 │ 5 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Dropii de talie mare (ex. Otis spp., Choriotis spp.) │ 2 │ 40 │ 3,5 │ 3/exemplar │ 2,5 │ 5 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Dropii mici (ex. Tetrax tetrax) │ 2 │ 30 │ 3 │ 3/exemplar │ 2,5 │ 2 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Găinușa de baltă din Tasmania (Gallinula mortierii) │ 2 │ 15 │ 2,5 │ - │ - │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Familia Rallidae: cârstei mari (ex. găinușa de baltă │ │ │ │ │ │ │ │  purpurie) │ 2 │ 8 │ 2,5 │ 1/exemplar │ 2,5 │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Familia Rallidae: crâstei, găinușe de apă, lișițe mici │ │ │ │ │ │ │ │(gen cârstel de baltă) │ 2 │ 6 │ 2,5 │ 1/exemplar │ 2 │ 0,5 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Limicole (ex. nagâț, ciocântors, pasărea ogorului, │ │ │ │ │ │ │ │culic, sitar) │ 2-8 │ 8 │ 3 │ 1/exemplar │ 2 │ 1,5 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Laridae mari (ex. pescăruș negricios), Procellaridae │ │ │ │ │ │ │ │(ex. furtunar), Stercorariidae (ex. lup de mare) │ 2-8 │ 20 │ 4 │ - │ - │ 1 │ - │                                                       │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Pescăruși mici (Familia Laridae ex. pescăruș râzător) │ 2-8 │ 10 │ 4 │ - │ - │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Chire și chirighițe, pescărițe (Familia Sternidae) │2-10 │ 15 │ 4,5 │ - │ - │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Pteroclidiformes (găinușe de pustiu) │ 2 │ 6 │ 2,5 │ 1/exemplar │ 2 │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Porumbei cu coroană (Goura sp.) și porumbei de │ │ │ │ │ │ │ │ talie mare │ 2 │ 8 │ - │ 1/exemplar │ 4 │ - │ 0,2 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Porumbei de talie mijlocie ex. porumbel gulerat │ │ │ │ │ │ │ │ (Columba palumbus) │ 2-4 │ 8 │ 2,5 │ - │ - │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Porumbei de talie mică ex.. Turturică diamant │ │ │ │ │ │ │ │(Geopelia cuneata) │ 2-4 │ 8 │ 2,5 │0,4/exemplar│ 2 │ 0,5 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Papagali Ara, speciile mari, (ex. Ara macao, │ 2 │ 6 │ 3 │ 2/exemplar │ - │ 0,5 │ - │A.ararauna) cacadu, speciile mari, (ex. Probisciger │ │ │ │ │ │ │ │atterinus, Cacatua moluccensis) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Ara, specii mici, papagali Amazon(Amazona spp.), │ │ │ │ │ │ │ │Papagali de Senegal (Piocephalus │ 2-6 │ 6 │ 3 │ 1/exemplar │ - │ 0,5 │ - │ spp, Jacko (Psittacus ssp., papagali gen Pionus │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Papagali Aratinga sp., Eclectus sp., Perusi de │ │ │ │ │ │ │ │ Patagonia │ 2-6 │ 6 │ 3 │ 1/exemplar │ - │ 0,5 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Papagali loris (Trichoglossus sp.) Coriphilus sp.; │ │ │ │ │ │ │ │Lorius spp. etc) │ 2-6 │ 6 │ 3 │ 1/exemplar │ - │ 0,5 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Peruși de talie mijlocie ex. Rosella (Platycercus │ │ │ │ │ │ │ │eximius, Playcercus spp.) │ 2-6 │ 6 │ 3 │ 1/exemplar │ - │ 0,5 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Agapornis, peruși ondulați, nimfe, papagali Coryllis │ 2-6 │ 2 │ 3 │ 1/exemplar │ - │ 0,1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Turaco (Musophagidae) │ 2 │ 4 │ 3 │ 1/exemplar │ 2,5 │ 0,1 │ - │și cucii de talie mare(Cenropus spp.) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Cucii de talie mica ex. (Guira guia) │ 2 │ 4 │ 3 │ 1/exemplar │ 2 │ 0,1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Caprimulgii (Caprimulgidae) │ 2 │ 6 │ 2,5 │ 1/exemplar │ - │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Colibri (Trochiilidae) │ 1 │ │ │ 2 │ 2 │ - │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Păsări rinocer terestre ex. pasărea rinocer │ │ │ │ │ │ │ │unicorn (Bucorvus abyssinicus) │ 2 │ 30 │ 3 │ - │ - │ 2 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Păsări rinocer de talie mare ex. pasărea rinocer │ │ │ │ │ │ │ │bicorn (Buceros bicornis) │ 2 │ 15 │ 3 │ 2/exemplar │ 3 │ 3 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Păsări rinocer de talie mică ex. pasărea rinocer │ │ │ │ │ │ │ │took (Tockus nasutus) │ 2 │ 8 │ 3 │ 1/exemplar │ 3 │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Pescărușii verzi de talie mare ex. kuka-bura │ │ │ │ │ │ │ │(Dacelo gigas) │ 2 │ 6 │ 2,5 │ - │ - │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Pescărușii verzi de talie mică ex. pescărușul cu cap │ 2-6 │ - │ - │ 4/grup │ 3 │ - │ 0,5 │cenușiu (Halcyon leucocephala) și cei de talie mai mică│ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Dumbrăvenci ex. Coracias garrulus) │ 2 │ - │ - │ 2/exemplar │ 2,5 │ - │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Prigorii ex. (Merops apiaster) │ 2-6 │ - │ - │ 1/exemplar │ 2,5 │ - │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Pupeze ex. (Upupa epops) │ 2 │ 9 │ 2,5 │ - │ - │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Pupeze gen Phoenicullus sp. │ 2-5 │ 9 │ 2,5 │ - │ - │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Păsările cu barbă (Capitonidae) │ 2 │ - │ - │ 1/exemplare│ 2 │ - │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Tucani de talie mare ex toco (Ramphastos toco) │ 2 │ 9 │ 2,5 │ 1/exemplare│ 2,5 │ 2 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Tucani de talie mică (Pamp/7as/cfae spp.) │ 2 │ 9 │ 2,5 │ 1/exemplare│ 2,5 │ 2 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Ciocănitori de talie mare ex. ciocănitoare │ │ │ │ │ │ │ │neagră (Dryocopus martius) │ 2 │ 9 │ 3 │ 1/exemplare│ 2,5 │ 1 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Ciocănitori de talie mică ex. ciocănitoare de │ │ │ │ │ │ │ │stejar (Dendrocopus medius) │ 2 │ - │ - │ 1/exemplar │ 2,5 │ - │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Păsările paradisului (Paradisidae) │ 2-6 │ - │ - │ 20/grup │ 3,5 │ - │ 2 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Corvidele de talie mare ex. corb (Corvus corax) │ 2 │ 25 │ 5 │ - │ 3,5 │ - │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Corvidele de talie mică ex. stăncuță, gaițe, │ │ │ │ │ │ │ │coțofene, coțofene verzi sfrânciogi │ 2-4 │ 10 │ 3 │ - │ 3 │ - │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Ciorile chele (Picathartidae) │ 2 │ - │ - │ 6/pereche │ 3 │ - │ 1 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Grauri (Sturnus spp.), sturzi (Turdus spp.), granguri │ 2 │ │ │ 6/pereche │ 25 │ - │ 1 │(Oriolus sp.), păsările cardinal (ex. Cardinalul verde │ │ │ │ │ │ │ │(Paroaia coronata), cardinalul roșu (Cardinalis │ │ │ │ │ │ │ │cardinalis), mierle mandarin (Gracula religiosa și │ │ │ │ │ │ │ │Gracula sp.), ciocârlii (Alaudidae) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Florinți (Carduelis choris), păsări țesători │ │ │ │ │ │ │ │(Genurile Euplectes,Pitetariu │ 2-6 │ - │ - │ 3,5-4/grup │ 2 │ - │ 0,5 │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Ploceus, Bubalornisetc), silvii (Sylviidae), vrăbii │ │ │ │ │ │ │ │(Passeridae), pițigoi (Paridae) păsările │ │ │ │ │ │ │ │consumatoare de miere │ │ │ │ │ │ │ │  (Meliphagidae) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Păsările sugătoare de nectar, (Nectariniidae) │ 2 │ - │ - │ 2,5/pereche│ 2 │ - │ 0,35│───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Cinteze (Fringiilidae) și presuri (Emberizidae) │ 2-6 │ 3 │ 2 │ - │ - │0,35 │ - │───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤Păsările cu ochelari (Zosteropidae), cinteze cu cioc │ │ │ │ │ │ │ │de ceară (Estrildida), scatii (ex. │ 2-6 │ - │ - │ 3/grup │1,5-2│ - │ 0,30│Carduelis spinus), pițigoi codați (Aegithalidae) │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴────────────┴─────┴─────┴─────┘Tabelul nr. 6 - Norme minime pentru bazine*Font 9*─────────────────────────────────┬───────┬───────────────┬─────────┬───────────────────────┐                                 │ │ BAZIN │ │ │                                 │Numărul│Dimensiunile │Supra- │ │                                 │ de │minime pentru │fața │ │                                 │exem- │numărul de │suplimen-│ │                                 │plare │animale indicat│ tară │ Cerințe │        Denumirea │indicat├───────┬───────┤pe animal│ particulare │                                 │ │Supra- │Adân- │supli- │ │                                 │ │fața*) │cine**)│mentar │ │                                 │ │ mp │ m │ mp │ │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Pinguin imperial, pinguin regal, │ │ │ │ │ │pinguin Adelie │ 6 │ 25 │ 1,8 │ 1,5 │Temperatura apei maxim │                                 │ │ │ │ │15°C. Temperatura │                                 │ │ │ │ │aerului maxim 15°C │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Pinguini mici și Alcide │ 6 │ 12 │ 1-1,5 │ 1,2 │ - │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Pelicani │ 4 │ 130 │ 1 │ 12 │ - │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Cormorani și păsări gât de șarpe │ 2-6 │ 50 │ 1 │ 1,8 │Bețe de stat deasupra │                                 │ │ │ │ │apei │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Corbi de mare │ 2-6 │ 15 │ 1 │ 0,7 │ - │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Flamingo │ 6-10 │ 20 │ 0,4 │ 1,2 │Bazin și în interior │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Lebede │ 2 │ 80 │ │ 30 │ - │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Păsările cu țepi │ 2 │ 10 │ │ 4 │ - │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Gâște │ 2 │ 14 │ │ 5 │Nu este necesar bazin │                                 │ │ │ │ │pentru gâștele Ne-ne │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Rațe fălfâitoare │ 2 │ 20 │ │ 10 │ - │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Călifari │ 2 │ 20 │ │ 5 │Nu e necesar bazin │                                 │ │ │ │ │pentru speciile │                                 │ │ │ │ │Cereopsis sp. Pentru │                                 │ │ │ │ │celelalte specii bazin │                                 │ │ │ │ │și în amplasamentul │                                 │ │ │ │ │interior │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Rațe mari de suprafață │ 2-4 │ 12 │ │ 2 │Bazin și în interior │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Rațe mici de suprafață │ 2-4 │ 7 │ │ 1,5 │Bazin și în interior │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Rațe scufundătoare, eideri, │ │ │ │ │ │ferestrași și rațe catifelate │ 2-4 │ 10 │ 1 │ 2 │Bazin și în interior │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Limicole │ 2-8 │ │ 0,15 │ - │ - │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Pescăruși (Lariidae), furtunari │ │ │ │ │ │(Procellariidae), lupi │ 2-8 │ 10 │ 0,15 │ - │ - │de mare (Sterocorariidae) │ │ │ │ │ │toate speciile │ │ │ │ │ │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Chire (Familia Sternidae) │ │ │ │ │ │toate speciile │ 2-10 │ 10 │ 0,7 │ - │ - │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Pescăruși verizi mari │ 2 │ 1,5 │ 0,7 │ - │Nu este obligatoriu │                                 │ │ │ │ │bazin pentru │                                 │ │ │ │ │Kooka-bura │─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────────────┤Pescăruși verzi mici │ 2-6 │ 1,5 │ 0,5 │ - │ - │─────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴───────────────────────┘---------*) Suprafața indicată este cuprinsă în suprafața totală a amplasamentului din tabelul nr. 1.**) Adâncimea indicată trebuie să fie prezentată pe mai puțin de 50% din suprafața bazinului.Tabelul nr. 7 - Spațiile minime pentru specii de macropode menținute în captivitate(Pentru fiecare mascul adult suplimentar se adaugă 50% din spațiul minim, iar pentru fiecare femelă adultă suplimentară, 25% din spațiul minim).───────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┐             Specia │Suprafața minimă│ Suprafața minimă │                                           │ exterioară │ interioară │                                           │(mp/pereche) │ pe pereche │                                           │ │ (% din cea │                                           │ │ exterioară) │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Cangurii-șobolani, Bettongii și Potoroo │ 20 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Wallaby-iepuri │ 20 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Wallaby de stâncă │ 40-80 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Pademeloni │ 40 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Cangurii și wallaby tipici │ │ │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Wallaby parma Macropus parma │ 40 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Wallaby tammar Macropus eugenii │ 40 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Wallaby-ul cu spate negru Macropus dorsalis│ 60 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Wallaby-ul cu gât roșu Macropus rufogriseus│ 60 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Wallaby-ul agil Macropus agilis │ 80 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Cangurul estic gri Macropus giganteus │ 100 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Cangurul vestic gri Macropus fuliginousus │ 100 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Cangurul comun Macropus robustus │ 100 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Cangurul negru Macropus bernardus │ 100 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Cangurul roșu Macropus rufus │ 100 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Wallaby-ul de mlaștină Wallabia bicolor │ 60 │ 20% │───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤Cangurii de copac │ 60-80 │ 20% │───────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┘  +  Secţiunea a 2-a Condiții specifice autorizării centrelor de reabilitare și sau îngrijire162. Speciile de animale din fauna sălbatică interzise a fi deținute de persoane fizice sunt după cum urmează:a) speciile de animale care necesită protecție strictă, înscrise în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;b) toate speciile de primate;c) toate speciile de feline sălbatice;d) toate speciile de păsări de pradă;e) toate speciile de reptile veninoase.163. Principiile generale care stau la baza funcționării centrelor:a) exemplarele de faună sălbatică confiscate nu constituie surse de beneficii directe sau indirecte;b) asigurarea condițiilor de viață și bunăstare a animalelor confiscate constituie o obligație;c) reproducerea animalelor confiscate este interzisă, cu excepția speciilor enumerate în anexele la Regulamentul (CE) nr. 338/1997 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin reglementarea comercializării acestora.164. Obiectivele care stau la baza funcționării centrului sunt următoarele:a) asigurarea unor condiții de viată și de bunăstare cât mai apropiate de cele oferite de mediul natural;b) reabilitarea exemplarelor cu dizabilități fizice;c) reintroducerea acestora în mediul lor natural, în măsura în care acest lucru este posibil;d) reintegrarea socială a exemplarelor speciilor de faună sălbatică;e) asigurarea condițiilor de viață și bunăstare pentru exemplarele confiscate în baza Regulamentului (CE) nr. 338/1997 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin reglementarea comercializării acestora.165. Spațiul aferent animalelor aflate în îngrijire este dimensionat corespunzător recomandărilor Comitetului de etică al centrului.166. Centrele sunt clasificate după cum urmează:a) unități specializate în care sunt adăpostite și/sau îngrijite pentru o perioadă scurtă de timp animale sălbatice rănite, bolnave, confiscate sau abandonate;b) unități specializate în care sunt adăpostite și îngrijite pentru o perioadă lungă de timp animale sălbatice în scopul recuperării și, atunci când este posibil, reintegrării în mediul natural;c) unități specializate în care sunt adăpostite și îngrijite pentru o perioadă nedeterminată de timp animale sălbatice după ce acestea au fost salvate, reabilitate sau sunt în curs de reabilitare.167. Centrele prevăzute la pct. 166 adăpostesc exemplare de faună sălbatică, după cum urmează:a) exemplare provenite din grădinile zoologice/acvariile publice, care pierd autorizația sau au în excedent aceste animale;b) exemplare deținute ilegal de persoane fizice/juridice;c) exemplare abandonate sau pierdute;d) exemplare care necesită măsuri speciale de conservare și protecție.168. Speciile de faună sălbatică adăpostite în cadrul centrului pot avea diferite niveluri de integritate fizică și sănătate, ele putând fi:a) sănătoase;b) bolnave;c) rănite.169. La nivelul centrelor sunt interzise următoarele activități:a) accesul persoanelor străine fără acordul administratorului;b) comerțul cu animale sălbatice, vii ori moarte, sau cu oricare parte componentă a acestora;c) dresarea animalelor;d) folosirea animalelor în publicitatea comercială, spectacole, expoziții, competiții și manifestări similare;e) reproducerea în captivitate, în absența unui plan al colecției de animale aprobat de Comitetul de etică.170. Pentru o perioadă de un an după ce exemplarele de faună sălbatică au fost plasate în afara centrului, administratorul acestuia are obligația să monitorizeze condițiile de trai și starea de sănătate a exemplarelor, evoluția lor, dacă acest lucru este posibil, și să informeze autoritatea competentă.171. Orice eveniment care are drept efect modificarea reversibilă sau ireversibilă a stării de sănătate a exemplarelor provenite din centre, precum și orice moarte care nu are cauze naturale trebuie raportate și luate în considerare la viitoarele plasamente.--------