REGULAMENT nr. 32 din 21 decembrie 2006privind serviciile de investiții financiare*)
EMITENT
  • COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 bis din 12 februarie 2007    Notă
    *) Aprobat de ORDINUL nr. 121 din 21 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 12 februarie 2007.
     +  Titlul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament stabilește reguli și proceduri în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, cu privire la serviciile de investiții financiare.(2) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., este autoritatea competentă să aplice prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul său.  +  Articolul 2(1) Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută în Legea nr. 297/2004.(2) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) administrarea portofoliilor clienților - administrarea portofoliilor clienților în conformitate cu mandatele date de aceștia în mod discreționar, incluzând unul sau mai multe instrumente financiare;b) abrogată;----------Lit. b) a alin. (2) al art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.c) abrogată;----------Lit. c) a alin. (2) al art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.d) analist financiar - persoană relevantă care furnizează datele și informațiile pentru cercetarea în domeniul investițiilor;e) canale de distribuție - calea prin care informația este sau ar putea fi făcută publică, iar prin "informație care ar putea fi făcută publică" se înțelege orice informație la care are ori poate avea acces un număr mare de persoane;f) client - orice investitor persoană fizică sau juridică pentru care o S.S.I.F. prestează servicii de investiții financiare principale și/sau conexe;g) client profesional - orice client care îndeplinește criteriile prevăzute în anexa nr. 8;h) client de retail ("retail client") - clientul care nu este client profesional;i) conducător - persoană sau persoanele care conduc efectiv activitatea societății de servicii de investiții astfel cum este prevăzut în art. 6 alin. (3) lit. a), lit. b) pct. 1 și lit. c);j) consultanță pentru investiții prestată de o firmă de investiții - recomandarea personală data unui client, la cererea acestuia sau la inițiativa firmei de investiții, în legătură cu una sau mai multe tranzacții cu instrumente financiare;j^1) contract forex rolling spot - instrument financiar prevăzut la art. 2 alin. (1) pct. 17 lit. d) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, care reprezintă:1. un contract futures (însemnând drepturile și obligațiile ce decurg dintr-un contract privind vânzarea unui bun a cărui livrare este stabilită pentru o dată ulterioară și al cărui preț este stabilit la momentul încheierii contractului), altul decât un contract futures tranzacționat sau indicat expres că este tranzacționat pe o bursă recunoscută, atunci când bunul care urmează a fi vândut conform contractului este o valută sau RON; sau2. un contract pentru diferență (CFD), dacă profitul urmează să fie asigurat sau pierderea urmează să fie evitată în funcție de fluctuațiile valutei,dacă, în ambele situații, respectivul contract se încheie în scop speculativ. (la 01-08-2017, Alin. (2) al art. 2 din Titlul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 ) k) externalizarea - un contract de orice tip încheiat între firma de investiții și un furnizor de servicii prin care acel furnizor de servicii desfășoară un serviciu sau o activitate care, dacă n-ar fi fost externalizat(a) ar fi fost efectuat(a) de firma de investiții;l) grup în legătură cu o firmă de investiții - grupul din care face parte o firmă de investiții format dintr-o societate mamă, filialele sale și entitățile în care societatea mamă sau filialele sale dețin o participare, precum și entitățile legate una de alta printr-o relație având următorul înțeles:(i) o entitate împreună cu una sau cu mai multe entități sunt conduse pe o bază unică, în baza unui contract încheiat cu acea entitate sau a prevederilor din statutul sau actul constitutiv al acelor entități; sau(ii) organele administrative, de conducere sau de supraveghere ale unei sau mai multor entități sunt formate, în cea mai mare parte, din aceleași persoane pe perioada anului financiar și până la efectuarea situațiilor consolidate;m) date de identificare:(i) în cazul persoanelor fizice: datele prevăzute la art. 11 alin. (1) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 83/2008, denumit în continuare "Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008", cu modificările ulterioare;(ii) în cazul persoanelor juridice: datele prevăzute la art. 12 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008;----------Lit. m) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 13 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 3 iunie 2016.m^1) document de identitate în cazul clienților persoane fizice ai S.S.I.F., în sensul art. 11 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, înseamnă:(i) actul de identitate, pentru cetățenii români rezidenți;(ii) pașaport emis de autoritățile din România, în perioada de valabilitate care atestă statutul de cetățean român domiciliat în străinătate;(iii) document național de identitate sau pașaport, pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European;(iv) pașaport sau carte de identitate sau alt document similar, pentru cetățenii din statele terțe;----------Lit. m^1) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 13 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 3 iunie 2016.n) executarea ordinelor în numele clienților - efectuarea operațiunilor necesare pentru încheierea contractelor de cumpărare sau de vânzare a unuia sau a mai multor instrumente financiare în numele clienților;o) finanțarea tranzacțiilor cu valori mobiliare - are înțelesul prevăzut în Regulamentul CE nr. 1.287/2006;p) firma de investiții - are înțelesul prevăzut la art. 7 alin. (1) pct. 6 din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, respectiv orice persoană juridică a carei activitate o constituie prestarea unuia sau a mai multor servicii de investiții financiare către terți și/sau desfășurarea uneia sau mai multor activități de investiții pe baze profesionale;q) formator de piață ("market maker") - S.S.I.F. care este prezentă în mod continuu pe piață pentru a tranzacționa pe cont propriu și care se comporta ca un vânzător sau cumpărător de instrumente financiare, angajând propriul capital, la prețurile afișate de aceasta;r) operator independent ("systematic internaliser") - S.S.I.F. care, în mod organizat, frecvent și sistematic încheie tranzacții pe cont propriu prin executarea ordinelor clienților în afară piețelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzacționare;r^1) opțiune binară - formă de contract financiar care se înscrie în categoria instrumentelor financiare prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 17 lit. d) din Legea nr. 24/2017, prin care se plătește o sumă de bani fixă dacă opțiunea este exercitată sau expiră «în bani» sau nu se plătește nimic dacă opțiunea este exercitată sau expiră «în afara banilor»; (la 01-08-2017, Alin. (2) al art. 2 din Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 ) s) ordin - instrucțiunea de a cumpăra sau de a vinde un anumit instrument financiar;t) ordin limită - ordinul de a cumpăra sau de a vinde un instrument financiar la un preț specificat sau mai bun decât acesta și într-o cantitate specificată;u) persoana care efectuează operațiuni cu titlu profesional - înseamnă cel puțin următoarele: o firmă de investiții, inclusiv societățile de servicii de investiții financiare, sau o instituție de credit;v) persoana cu care o persoană relevantă are relații de familie - înseamnă oricare din următoarele:(i) soțul (soția) persoanei relevante sau orice partener al acelei persoane considerat de legislația națională echivalent al soțului (soției);(ii) un copil natural sau un copil legitim dependent de persoana relevantă;(iii) orice altă rudă a persoanei relevante care, la data tranzacției personale, locuia cu acea persoană în aceeași locuință de cel puțin un an;v^1) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm - serviciu de investiții furnizat de un intermediar unui emitent prin care intermediarul se angajează să distribuie publicului, în numele emitentului, instrumentele financiare care fac obiectul unei oferte publice; (la 01-08-2017, Alineatul (2) din Articolul 2 , Titlul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 ) v^2) plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm - serviciu de investiții furnizat de un intermediar unui emitent prin care intermediarul se angajează să distribuie publicului, în numele emitentului, instrumentele financiare care fac obiectul unei oferte publice și se obligă să achiziționeze pe cont propriu instrumentele financiare rămase nedistribuite; (la 01-08-2017, Alineatul (2) din Articolul 2 , Titlul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 ) w) persoana relevantă (în cauză) - în raport cu firma de investiții înseamnă oricare din următoarele:(i) un director, partener sau echivalent, administrator sau agent delegat al firmei de investiții;(ii) un director, partener sau echivalent ori administratorul oricărui agent delegat al firmei de investiții;(iii) un angajat (salariat) al firmei de investiții sau al unui agent delegat al firmei de investiții, precum și orice altă persoană fizică care își oferă serviciile la dispoziția și sub controlul firmei de investiții sau a agentului delegat al firmei de investiții și care este implicat în desfășurarea de către firma de investiții a serviciilor și activităților de investiții;(iv) persoana fizică care este direct implicată în furnizarea serviciilor către firma de investiții sau către agenții delegați ai acesteia în baza unui contract de externalizare în scopul desfășurării de către firma de investiții a serviciilor și activităților de investiții;x) societate de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) - firma de investiții, persoană juridică română;y) stat membru gazdă:(i) statul membru, altul decât statul membru de origine, în care o societate de servicii de investiții financiare are o sucursală sau furnizează servicii și/sau activități;(ii) statul membru, altul decât statul membru de origine, în care piața reglementată efectuează operațiuni specifice pentru a facilita membrilor sau participanților din respectivul stat membru accesul la tranzacționare de la distanță în cadrul sistemului sau;y^1) subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm - serviciu de investiții furnizat de un intermediar unui emitent prin care intermediarul se obligă să achiziționeze pe cont propriu instrumentele financiare care fac obiectul unei oferte publice și să le plaseze/revândă în nume propriu în termenii și perioada agreată cu emitentul, cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2017; (la 01-08-2017, Alineatul (2) din Articolul 2 , Titlul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 ) z) suport durabil - orice instrument care permite unui client să stocheze informațiile pe care le primește personal într-un mod care să permită accesul în viitor pentru o perioadă de timp corespunzătoare scopului la care se referă informația și care permite reproducerea fără modificări a informației stocate;z^1) tranzacționarea pe cont propriu - efectuarea de tranzacții cu unul sau mai multe instrumente financiare având la bază resursele proprii ale firmei de investiții.  +  Articolul 3(1) Toate documentele prevăzute în prezentul regulament necesare autorizării, precum și cele referitoare la evidențe și raportări vor fi transmise C.N.V.M. în limba română.(2) Documentele referitoare la persoanele fizice și juridice străine, emise într-o altă limbă decât limba română, vor fi acceptate dacă sunt în limba engleză sau în traducere autorizată în limba română ori engleză.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. III din REGULAMENTUL nr. 13 din 21 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 august 2014.(3) Toate actele și documentele emise de autorități ale altor state, transmise C.N.V.M., au regimul juridic stabilit de legislația română aplicabilă, precum și de reglementările C.N.V.M.(4) Orice solicitare a C.N.V.M. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării C.N.V.M. sub sancțiunea respingerii cererii.(5) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum și în situația în care nu se respectă punctual prevederile Legii nr. 297/2004 și/sau ale reglementărilor C.N.V.M., acestea vor fi returnate solicitantului.  +  Articolul 4(1) Deciziile cu privire la autorizarea sau retragerea autorizațiilor prevăzute de prezentul regulament vor fi eliberate de către C.N.V.M. în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului, cu excepția cazului în care Legea nr. 297/2004 sau prevederile prezentului regulament stabilesc un alt termen.(2) În cazul respingerii unei cereri, C.N.V.M. va emite o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei.  +  Articolul 5În cazul în care serviciile de investiții financiare sunt prestate de către instituții de credit sau de către intermediari din statele membre sau nemembre, în aplicarea prevederilor prezentului regulament, termenul S.S.I.F. se va înlocui, după caz, cu denumirea corespunzătoare a celorlalte categorii de intermediari.  +  Titlul II Intermediarii de servicii de investiții financiare  +  Capitolul I Societățile de servicii de investiții financiare  +  Secţiunea 1 Procedura de acordare și de retragere a autorizației  +  Articolul 6(1) Entitatea care intenționează să solicite C.N.V.M. autorizarea ca societate de servicii de investiții financiare poate consulta, în prealabil, C.N.V.M. cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 297/2004 și de prezentul regulament.(2) S.S.I.F. poate fi autorizată de C.N.V.M. să presteze serviciile de investiții financiare prevăzute în anexa nr. 9.(3) În vederea obținerii autorizației de funcționare, S.S.I.F. trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în titlul II, capitolul III din Legea nr. 297/2004, precum și următoarele cerințe:a) S.S.I.F. trebuie să fie administrată de un consiliu de administrație format din cel puțin 3 membri, iar conducerea efectivă a acesteia trebuie să fie asigurată de cel puțin două persoane îndeplinind condițiile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 297/2004;b) abrogată;----------Lit. b) a alin. (3) al art. 6 a fost abrogată de lit. d) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015.c) abrogată;----------Lit. c) a alin. (3) al art. 6 a fost abrogată de lit. d) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015.c^1) abrogată;----------Lit. c^1) a alin. (3) al art. 6 a fost abrogată de lit. d) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015.d) abrogată;-------------Lit. d) a alin. (3) al art. 6 a fost abrogată de pct. 1 al art. 13 din REGULAMENTUL nr. 2 din 19 martie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 15 din 19 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009.e) S.S.I.F. trebuie să dispună de capitalul inițial minim corespunzător obiectului de activitate propus, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 297/2004 și cu prevederile art. 11^2 și 11^3 din prezentul regulament; (la 01-08-2017, Litera e) a alin. (3) al art. 6 , Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 ) f) abrogată;-------------Lit. f) a alin. (3) al art. 6 a fost abrogată de pct. 1 al art. 13 din REGULAMENTUL nr. 2 din 19 martie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 15 din 19 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009.g) S.S.I.F. trebuie să dispună de un spațiu destinat sediului social al acesteia care trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:1. să se afle în folosința exclusivă a S.S.I.F.;2. să fie corespunzător structurii organizatorice, planului de afaceri și serviciilor ce urmează a fi autorizate;3. să fie în suprafață de cel puțin 70 de mp;4. să fie compartimentat corespunzător astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităților ce vor fi desfășurate;5. să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor;h) în cazul în care S.S.I.F. deține atât un sediu social, cât și un sediu central, condițiile menționate la lit. g) vor fi îndeplinite de sediul central, sediul social urmând a îndeplini numai condiția prevăzută la lit. g) pct. 1. Sediul central va fi sediul de la care S.S.I.F. va presta serviciile de investiții financiare ce urmează să fie autorizate de C.N.V.M.;i) S.S.I.F. trebuie să dispună de o dotare tehnică adecvată și de personal corespunzător serviciilor de investiții financiare ce urmează a fi autorizate;j) S.S.I.F. trebuie să prezinte toate documentele prevăzute la art. 7.(4) Membrilor consiliului de administrație, auditorilor și angajaților unei S.S.I.F. le este interzis să fie acționari semnificativi, să dețină o funcție sau să fie angajați ai unui alt intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui trader autorizat de C.N.V.M.(5) Conducătorilor unei S.S.I.F. le este interzis să fie acționari semnificativi ai unui alt intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui trader autorizat de C.N.V.M. Conducătorii trebuie să conducă și să coordoneze activitatea S.S.I.F. pe toată durata programului de lucru al acesteia.(6) Conducătorii unei S.S.I.F. nu pot fi autorizați ca reprezentanți ai compartimentului de control intern ai respectivei S.S.I.F. Conducătorii unei S.S.I.F. pot fi autorizați ca agenți pentru servicii de investiții financiare ai respectivei S.S.I.F. (la 01-08-2017, Alineatul (6) din Articolul 6 , Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 )  +  Articolul 7(1) Autorizația acordată unei S.S.I.F. se eliberează în baza unei cereri, întocmită conform anexelor nr. 1A și 1B, însoțită de următoarele documente:a) actul constitutiv, în original sau în copie legalizată;b) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă oficiul registrului comerțului, de constituire și de înregistrare a societății;c) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului;d) abrogată;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 7 a fost abrogată de lit. d) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015.e) pentru acționarii semnificativi, persoane juridice, documentele corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2009;-------------Lit. e) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 2 al art. 13 din REGULAMENTUL nr. 2 din 19 martie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 15 din 19 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009.f) pentru acționarii semnificativi, persoane fizice, documentele corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 2/2009, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2009;-------------Lit. f) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 2 al art. 13 din REGULAMENTUL nr. 2 din 19 martie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 15 din 19 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009.g) abrogată;-------------Lit. g) a alin. (1) al art. 7 a fost abrogată de pct. 3 al art. 13 din REGULAMENTUL nr. 2 din 19 martie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 15 din 19 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009.h) abrogată;-------------Lit. h) a alin. (1) al art. 7 a fost abrogată de pct. 3 al art. 13 din REGULAMENTUL nr. 2 din 19 martie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 15 din 19 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009.i) regulamentul de organizare și funcționare, care va cuprinde și organigrama S.S.I.F., regulile și procedurile interne prevăzute la titlul III, capitolul I;j) planul de afaceri, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:1. datele de identificare ale S.S.I.F. definite conform art. 2 alin. (2) lit. m);2. informații cu privire la serviciile de investiții financiare pe care S.S.I.F. intenționează să le presteze;3. informații cu privire la modul în care S.S.I.F. intenționează să acționeze pentru prestarea serviciilor de investiții financiare, astfel încât activitățile să se desfășoare într-un mod sigur și prudent;4. informații cu privire la instrumentele financiare avute în vedere în cadrul prestării serviciilor de investiții financiare;5. informații cu privire la locul în cadrul căruia S.S.I.F. va desfășura operațiuni (piața reglementată, ATS etc.) și cu privire la sistemele de compensare-decontare sau casele de compensare cu care va încheia contracte pentru efectuarea operațiunilor specifice;6. categoriile de clienți cu care S.S.I.F. intenționează să încheie contracte (clienți de retail și/sau clienți profesionali);7. structura organizatorică, cu precizarea responsabilităților și limitelor de competență pentru personalul cu putere de decizie;8. studiul pieței și al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri;9. politica de investiții și planul de finanțare a afacerii, incluzând perioada de recuperare a investiției;k) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru membrii consiliului de administrație, pentru conducătorii S.S.I.F. și pentru persoana/persoanele pe care S.S.I.F. dorește să o/le autorizeze ca reprezentant al/reprezentanți ai compartimentului de control intern, care vor reprezenta societatea în relația cu C.N.V.M.;l) documentele prevăzute de prezentul regulament pentru autorizarea reprezentantului/reprezentanților compartimentului de control intern, cu specificarea responsabilităților stabilite de acesta și prin regulile și procedurile interne ale S.S.I.F.;m) documentele prevăzute în prezentul regulament pentru autorizarea a cel puțin două persoane fizice ca agenți pentru servicii de investiții financiare; S.S.I.F. care solicită autorizarea în vederea prestării tuturor serviciilor prevăzute în anexa nr. 9 trebuie să transmită la C.N.V.M. documentele prevăzute în prezentul regulament pentru autorizarea a cel puțin 4 persoane fizice ca agenți pentru servicii de investiții financiare;n) copie legalizată a actului care atesta deținerea cu titlu legal a spațiului destinat sediului social și sediului central, după caz, necesar funcționarii S.S.I.F., care va îndeplini condițiile prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. g) și h). Contractul de închiriere/subînchiriere trebuie să fie valabil cel puțin 12 luni de la data depunerii cererii de autorizare. Acesta va fi reînnoit și depus la C.N.V.M. în maximum 15 zile de la data expirării. Nu se acceptă contracte de asociere în participațiune ca dovada a deținerii spațiului destinat sediului social/central. În cazul contractului de subînchiriere se va prezenta și declarația autentificată a proprietarului care consimte cu privire la destinația spațiului subînchiriat, însoțită de copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală;o) declarație pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al S.S.I.F. pentru sediul social și/sau pentru sediul central, întocmită conform anexei nr. 1L;p) dovada deținerii capitalului inițial minim corespunzător serviciilor ce vor fi autorizate. La înființare capitalul inițial este egal cu capitalul social integral vărsat în contul deschis în acest scop la o societate bancară;q) curriculum vitae al persoanelor desemnate să asigure funcția de audit intern și, respectiv, de administrare a riscului;r) orice alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita pentru a verifica asigurarea de către S.S.I.F. a unei administrări prudențiale eficiente.(2) C.N.V.M. va acorda autorizația S.S.I.F., sub condiția achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare și de înscriere în Registrul C.N.V.M., în termen de maximum 6 luni de la data transmiterii documentației complete prevăzute la alin. (1) sau va emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată care poate fi contestate în termen de 30 de zile de la data comunicării.(3) În termen de maximum 60 de zile de la data eliberării autorizației, S.S.I.F. are obligația să prezinte la C.N.V.M. dovada dobândirii calității de membru al Fondului de compensare a investitorilor.(4) S.S.I.F. poate presta serviciile de investiții financiare menționate în decizia de autorizare numai după data îndeplinirii condiției menționate la alin. (3).  +  Articolul 7^1C.N.V.M. notifică Autorității europene de supraveghere pentru valori mobiliare și piețe - ESMA fiecare autorizație de funcționare acordată.-------------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 1 al art. 3, Secțiunea a 3-a din REGULAMENTUL nr. 16 din 7 decembrie 2011 aprobat prin ORDINUL nr. 107 din 7 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 16 decembrie 2011.  +  Articolul 8C.N.V.M. este în drept să nu acorde autorizația de funcționare în situațiile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 297/2004, precum și în următoarele cazuri:a) există indicii că persoanele care au calitatea de conducători ai S.S.I.F. nu au reputație și experiență suficiente sau există motive obiective și demonstrabile pentru a estima că persoanele propuse în calitate de conducători nu ar asigura administrarea corectă și prudentă a S.S.I.F.;b) societatea care a solicitat eliberarea autorizației nu îndeplinește toate condițiile prevăzute de Legea nr. 297/2004 și de prezentul regulament.  +  Articolul 9Retragerea autorizației unei S.S.I.F. are loc în situațiile prevăzute la art. 12 din Legea nr. 297/2004 prin:a) decizie de retragere a autorizației dacă S.S.I.F. face dovada depunerii tuturor documentelor menționate la art. 11;b) prin ordonanță de sancționare în cazul constatării nerespectării reglementărilor în vigoare, cu respectarea prevederilor titlului IX din Legea nr. 297/2004.  +  Articolul 10(1) După retragerea autorizației, S.S.I.F. are obligația să convoace în termen de maximum 30 de zile adunarea generală a acționarilor proprii care va avea în vedere lichidarea societății sau modificarea obiectului de activitate și, după caz, eliminarea din denumirea acesteia a sintagmei "societate de servicii de investiții financiare" sau "S.S.I.F.".(2) În situația în care societatea nu își îndeplinește obligația prevăzută la alin. (1), C.N.V.M. va solicita consiliului de administrație al S.S.I.F. să convoace adunarea generală a acționarilor care va avea în vedere lichidarea societății sau modificarea obiectului de activitate și, după caz, eliminarea din denumirea acesteia a sintagmei "societate de servicii de investiții financiare" sau "S.S.I.F.".(3) În cazul în care nu sunt respectate prevederile alin. (2), C.N.V.M. va solicita tribunalului competent să dispună convocarea adunării generale a acționarilor în vederea încadrării S.S.I.F. în prevederile alin. (1).(4) După retragerea autorizației, toate evidențele și înregistrările S.S.I.F. referitoare la serviciile și activitățile de investiții desfășurate vor fi păstrate pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.  +  Articolul 11(1) Retragerea autorizației la solicitarea expresă a S.S.I.F. se efectuează în baza cererii completate conform anexelor nr. 1H și 1I, însoțită de următoarele documente:a) hotărârea organului statutar al S.S.I.F.;b) adeverințe emise de entitățile pieței de capital la care S.S.I.F. este membră sau participant în sistem, în care să se menționeze, după caz, încheierea relațiilor contractuale, faptul că S.S.I.F. nu este ținută de plată unor datorii, retragerea accesului S.S.I.F. și al agenților acesteia de la operațiunile derulate în sistemele respective, respectiv blocarea/dezactivarea codurilor și parolelor de acces;c) dovada achitării datoriilor față de clienți și C.N.V.M. și a transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registrul emitentului) sau în conturile indicate de clienți;d) indicarea adresei arhivei și a datelor de identificare și de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei societății;e) raportul auditorului financiar cu privire la situația societății la data încetării activității, precum și cu privire la modul în care S.S.I.F. a achitat datoriile față de clienți; (la 01-08-2017, Litera e) a alin. (1) al art. 11 , Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 ) f) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizației;g) orice alte documente pe care C.N.V.M. le consideră necesare pentru soluționarea cererii.(2) Prevederile alin. (1) lit. b)-g) se aplică și în cazul în care retragerea autorizației are loc ca urmare a faptului ca S.S.I.F. nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza autorizării.(3) În cazul clienților care nu au putut fi contactați de S.S.I.F. în vederea returnării activelor acestora aflate în custodia acesteia, S.S.I.F. va proceda după cum urmează:a) va transfera instrumentele financiare într-un cont individual deschis la depozitarul central pe numele fiecărui client;b) va deschide la o instituție de credit de pe teritoriul României un cont în favoarea clienților în care va transfera fondurile bănești aparținând acestora, care va avea atașat lista cuprinzând datele de identificare ale fiecărui client și fondurile bănești datorate fiecărui client. (la 01-08-2017, Articolul 11 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 )  +  Articolul 11^1C.N.V.M. notifică ESMA fiecare retragere de autorizație de funcționare.-------------Art. 11^1 a fost introdus de pct. 2 al art. 3, Secțiunea a 3-a din REGULAMENTUL nr. 16 din 7 decembrie 2011 aprobat prin ORDINUL nr. 107 din 7 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 16 decembrie 2011.  +  Secţiunea 1^1 Prestarea anumitor servicii și activități de investiții și servicii conexe (la 01-08-2017, Sectiunea 1^1 , Capitolul I , Titlul II a fost introdusă de Punctul 9, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 )  +  Articolul 11^2(1) În interpretarea prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, S.S.I.F. care prestează serviciul de plasament de instrumente financiare fără un angajament ferm dispun de un nivel al capitalului inițial egal cu echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro.(2) S.S.I.F. care prestează serviciul de plasament de instrumente financiare în baza unui angajament ferm dispun de un nivel al capitalului inițial egal cu echivalentul în lei al sumei de 730.000 euro. (la 01-08-2017, Sectiunea 1^1 din Capitolul I , Titlul II a fost completată de Punctul 9, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 )  +  Articolul 11^3Serviciile conexe prevăzute la art. 5 alin. (1^1) lit. a)-g) din Legea nr. 297/2004 pot fi prestate de S.S.I.F., indiferent de nivelul capitalului inițial de care acestea dispun, cu excepția serviciului conex prevăzut la art. 5 alin. (1^1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, care nu poate fi prestat de S.S.I.F. care dispun de un nivel al capitalului inițial egal cu echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro. (la 01-08-2017, Sectiunea 1^1 din Capitolul I , Titlul II a fost completata de Punctul 9, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 )  +  Articolul 11^4(1) S.S.I.F. poate alimenta contul de disponibilități al clienților cu sume proprii necesare pentru finalizarea tranzacțiilor aflate în decontare numai în situația în care, deși la data executării unui ordin S.S.I.F. a evaluat și a constatat capacitatea clientului de a deține fondurile și instrumentele financiare necesare la data decontării, din motive excepționale, sumele necesare nu sunt disponibile la data decontării.(2) Situațiile excepționale prevăzute la alin. (1) trebuie documentate în scris de către reprezentantul compartimentului de control intern și notificate conducerii S.S.I.F.(3) Suma prevăzută la alin. (1) nu poate depăși valoarea activelor lichide aparținând clientului pentru care S.S.I.F. a acoperit necesarul de decontare, aflate în custodia S.S.I.F.(4) S.S.I.F. stabilește în contractul cu clientul modalitatea de evaluare a instrumentelor financiare aparținând clientului și aflate în custodia S.S.I.F., precum și criteriile de includere a instrumentelor financiare în categoria instrumentelor financiare lichide.(5) S.S.I.F. acordă suma prevăzută la alin. (1) pentru clienții ale căror contracte de intermediere cuprind clauze care prevăd posibilitatea S.S.I.F. de a utiliza activele aflate în custodia S.S.I.F.(6) Contractul de intermediere încheiat între S.S.I.F. și client va cuprinde prevederi referitoare la suportarea costurilor generate de operațiunea prevăzută la alin. (1).(7) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data decontării, clientul are obligația de a returna sumele respective.(8) În situația în care clientul nu returnează suma prevăzută la alin. (1) în termenul prevăzut la alin. (7), S.S.I.F. îi este interzis să introducă noi ordine de cumpărare pentru clientul respectiv până la momentul returnării de către client a sumei datorate.(9) În termen de 10 zile de la data decontării, S.S.I.F. efectuează demersurile necesare pentru recuperarea sumelor care nu au fost returnate de client.(10) Reprezentantul compartimentului de control intern și persoana care asigură funcția de administrare a riscului monitorizează încadrarea în suma maximă stabilită conform alin. (3), precum și demersurile efectuate de S.S.I.F. pentru recuperarea debitelor.(11) S.S.I.F. pune la dispoziția A.S.F. în orice moment, la solicitarea acesteia, rezultatul monitorizării prevăzute la alin. (10).(12) S.S.I.F. păstrează evidența situațiilor în care obligațiile clienților au fost acoperite, evidență care cuprinde:a) numele clientului;b) data alimentării contului de către S.S.I.F.;c) suma acoperită de către S.S.I.F.;d) justificarea situației excepționale care a condus la nealimentarea de către client a contului de disponibilități la data decontării;e) valoarea portofoliului clientului la data înregistrării debitului;f) modalitatea în care S.S.I.F. are în vedere recuperarea sumei datorate de client;g) măsurile impuse clientului pentru recuperarea sumei datorate.(13) A.S.F. poate interzice unei S.S.I.F., prin decizie motivată, să efectueze operațiunea prevăzută la alin. (1), luând în considerare conduita S.S.I.F., nivelul indicatorilor calculați în scopul evaluării cerințelor prudențiale, riscul indus de poziția sa financiară și tranzacțiile efectuate de aceasta. (la 01-08-2017, Sectiunea 1^1 din Capitolul I , Titlul II a fost completata de Punctul 9, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 )  +  Articolul 11^5(1) S.S.I.F. are obligația de a raporta către A.S.F., concomitent cu transmiterea raportării cu privire la cerința de acoperire a necesarului de lichiditate conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014, în termen de maximum 15 zile de la data expirării perioadei de raportare, numele clienților ale căror conturi au fost alimentate conform art. 11^4 alin. (1) și care nu au returnat sumele datorate în termenul stabilit la art. 11^4 alin. (7).(2) Instituțiile de credit care acționează ca intermediari raportează A.S.F., concomitent cu transmiterea către B.N.R. a raportării cu privire la cerința de acoperire a necesarului de lichiditate conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014, în termen de maximum 15 zile de la data expirării perioadei de raportare, numele clienților ale căror conturi au fost alimentate conform art. 11^4 alin. (1) și care nu au returnat sumele datorate în termenul stabilit la art. 11^4 alin. (7). (la 01-08-2017, Sectiunea 1^1 din Capitolul I , Titlul II a fost completata de Punctul 9, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 )  +  Secţiunea 2 Modificări în modul de organizare și funcționare a S.S.I.F.  +  Articolul 12Abrogat.-------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 4 al art. 13 din REGULAMENTUL nr. 2 din 19 martie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 15 din 19 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009.  +  Articolul 13(1) S.S.I.F. va supune autorizării C.N.V.M., anterior înregistrării la oficiul registrului comerțului, următoarele modificări în modul de organizare și funcționare:a) majorarea/reducerea capitalului social;b) extinderea/restrângerea obiectului de activitate;c) abrogată;----------Lit. c) a alin. (1) al art. 13 a fost abrogată de lit. c) a art. 43 din REGULAMENTUL nr. 3 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 5 aprilie 2016.d) modificarea componenței consiliului de administrație și/sau a conducerii S.S.I.F.;e) schimbarea sediului social;f) înființarea/desființarea de sedii secundare;g) schimbarea denumirii și/sau a emblemei societății.(2) În cazul autorizării modificărilor prevăzute la alin. (1), C.N.V.M. va elibera o decizie de completare și/sau modificare a autorizației de funcționare a S.S.I.F.(3) Modificările de la alin. (1) lit. a), b) și d)-g) sunt opozabile de la data înregistrării acestora la oficiul registrului comerțului.(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situația în care C.N.V.M. dispune restrângerea obiectului de activitate al S.S.I.F. ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de capital prevăzute în reglementările aplicabile. Modificarea devine opozabilă la data emiterii de către C.N.V.M. a actului individual.(5) După obținerea autorizației prevăzute la alin. (2), în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare al S.S.I.F., dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M., cu excepția modificării prevăzute la alin. (1) lit. c), S.S.I.F. are obligația de a transmite C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situația în care modificarea produsă impune eliberarea unui nou certificat.(6) Decizia prevăzută la alin. (2) își pierde valabilitatea în cazul în care modificările în modul de organizare și funcționare al S.S.I.F. nu sunt înregistrate la oficiul registrului comerțului în termenul prevăzut la alin. (5).(7) Majorarea capitalului social al unei S.S.I.F. nu poate fi efectuată prin aport în natură.  +  Articolul 14(1) În cazul modificării documentelor ce au stat la baza autorizării, altele decât cele prevăzute la art. 13, S.S.I.F. va notifica C.N.V.M. aceste modificări, în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.(2) În cazul în care S.S.I.F. deține atât sediu social, cât și sediu central, aceasta are obligația de a notifica C.N.V.M. schimbarea sediului central, în termen de maximum 15 zile, anexând în acest sens documentele justificative.(3) C.N.V.M. este în drept să solicite modificarea documentelor, dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament și/sau ale dispozițiilor legale în vigoare sau poate refuza autorizarea modificărilor prevăzute la art. 13 în cazul în care nu sunt respectate cerințele prevăzute de prezentul regulament.  +  Articolul 15(1) Decizia prevăzută la art. 13 alin. (2) poate fi eliberată de C.N.V.M. în baza unei cereri întocmite conform anexelor nr. 1J și 1K, completată și însoțită, după caz, de următoarele documente:a) hotărârea organului statutar al S.S.I.F.;b) actul adițional la actul constitutiv al S.S.I.F., după caz, în original sau în copie legalizată;c) dovada vărsării integrale a capitalului social într-un cont deschis special în acest scop la o societate bancară și raportul cu privire la respectarea de către S.S.I.F. a prevederilor legale aferente operațiunii de majorare/reducere a capitalului social, întocmit de un auditor financiar avizat de A.S.F., pentru modificarea prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a); (la 01-08-2017, Litera c) a alin. (1) al art. 15 , Sectiunea 2 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 ) d) documentele prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 2/2009, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2009, pentru fiecare dintre acționarii semnificativi ai S.S.I.F. care participă la majorarea capitalului social, pentru modificarea prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a);-------------Lit. d) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 6 al art. 13 din REGULAMENTUL nr. 2 din 19 martie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 15 din 19 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009.e) dovada deținerii capitalului inițial prevăzut la art. 7 din Legea nr. 297/2004 corespunzător obiectului de activitate supus autorizării, pentru modificarea prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. b);f) abrogată;----------Lit. f) a alin. (1) al art. 15 a fost abrogată de lit. c) a art. 43 din REGULAMENTUL nr. 3 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 5 aprilie 2016.g) documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d), în cazul modificării prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d);h) dovada deținerii cu titlu legal a spațiului necesar funcționarii, în copie legalizată, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. n), respectiv art. 17 alin. (2) lit. a) sau alin. (3), după caz, și alin. (5) lit. a), pentru modificările prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. e) și f);i) regulamentul de organizare și funcționare care va cuprinde organigrama sediului secundar și proceduri speciale privind evidența și controlul activității desfășurate la sediile secundare în legătură cu atribuțiile și răspunderea personalului și agenților pentru servicii de investiții financiare care își desfășoară activitatea la respectivele sedii, arhivarea documentelor, transmiterea situației și/sau documentelor la sediul social/central, pentru modificările prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f);j) nota explicativă privind situația arhivei, a agenților de servicii de investiții financiare și, după caz, a reprezentanților compartimentului de control intern care și-au desfășurat activitatea la sediile secundare, în cazul solicitării retragerii autorizației respectivelor sedii secundare, întocmită conform anexei nr. 1L, precum și dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizației;k) declarație pe propria răspundere din partea reprezentantului legal al S.S.I.F. întocmită conform anexei nr. 1L, pentru modificările prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. e) și f);l) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru modificarea/completarea autorizației.(2) Actul care atesta deținerea spațiului sediului secundar va fi reînnoit și depus la C.N.V.M. în termen de maximum 15 zile de la data expirării. Nu se accepta contracte de asociere în participațiune ca dovadă a deținerii spațiului sediilor secundare. În cazul contractului de subînchiriere se va prezenta și declarația autentificată a proprietarului care consimte cu privire la destinația spațiului subînchiriat, însoțită de copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. g), S.S.I.F. nu are obligația depunerii documentelor menționate la art. 7 alin. (1) lit. d) pct. 2-5 în următoarele cazuri:a) persoana pentru care solicită autorizarea în calitate de conducător este deja autorizată ca membru în consiliul de administrație al societății;b) persoana pentru care solicită autorizarea ca membru în consiliul de administrație este deja autorizată în calitate de conducător al societății.  +  Articolul 16(1) În cazul în care majorarea sau reducerea capitalului social are loc ca urmare a operațiunilor de fuziune/divizare, cererea întocmită conform anexelor nr. 1M și 1N va fi însoțită de următoarele documente:a) declarația, sub semnătura olografă, a conducătorului S.S.I.F. cu privire la încetarea activității societății absorbite, însoțită de:1. adeverințe emise de entitățile pieței de capital la care S.S.I.F. este membră sau participant în sistem în care să se menționeze, după caz, încheierea relațiilor contractuale, faptul că S.S.I.F. nu este ținută de plata unor datorii, retragerea accesului S.S.I.F. și al agenților acesteia de la operațiunile derulate în sistemele respective, respectiv blocarea/dezactivarea codurilor și parolelor de acces;2. dovada achitării datoriilor față de clienți și C.N.V.M. și a transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registrul emitentului) sau în conturile indicate de clienți;b) hotărârile adunărilor generale extraordinare ale acționarilor societăților participante;c) proiectul de fuziune/divizare;d) actul adițional modificator al actelor constitutive al S.S.I.F. participante sau, după caz, actul constitutiv al/ale S.S.I.F. rezultată/rezultate;e) bilanțurile contabile de fuziune/divizare ale societăților participante;f) raportul administratorilor și al auditorilor financiari cu privire la fuziune/divizare;g) orice alte informații pe care C.N.V.M. le poate solicita în vederea analizării documentației;h) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obținerea autorizației.(2) În cazul în care S.S.I.F. fuzionează cu o societate comercială cu obiect diferit de activitate, în plus față de documentele prevăzute la alin. (1), cererea va fi însoțită de declarația, sub semnătură olografă, a reprezentantului legal al societății comerciale cu obiect diferit de activitate cu privire la încetarea activității și încetarea obligațiilor contractuale asumate anterior.(3) În cazul fuziunii prin absorbție, societatea absorbantă nu poate presta servicii de investiții financiare fără autorizarea C.N.V.M.(4) S.S.I.F. rezultată/rezultate în urma unei fuziuni prin contopire sau ca urmare a divizării vor solicita C.N.V.M., după caz:a) retragerea autorizației de funcționare a S.S.I.F. participante la fuziune, în conformitate cu prevederile art. 9 și art. 11;b) autorizarea funcționarii, în conformitate cu prevederile art. 7.  +  Articolul 17(1) S.S.I.F. poate înființa sedii secundare (sucursale sau agenții), cu respectarea, după caz, a cerințelor operaționale menționate la alin. (2) - (8).(1^1) Înființarea de către o S.S.I.F. a unei sucursale pe teritoriul unui alt stat membru se face cu respectarea în mod corespunzător a cerințelor operaționale prevăzute la alin. (2)-(8). (la 01-08-2017, Articolul 17 din Sectiunea 2 , Capitolul I , Titlul II a fost completat de Punctul 11, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 ) (2) Sucursala trebuie să aibă o structură organizatorică care să permită prestarea serviciilor de investiții financiare autorizate de către C.N.V.M. pentru respectiva S.S.I.F., după cum urmează:a) să dispună de un spațiu destinat exclusiv sediului sucursalei, care să asigure buna desfășurare a activității și a cărui suprafață să nu fie mai mică de 50 mp. Spațiul destinat sediului sucursalei nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor;b) să aibă telefon și fax;c) să asigure o dotare tehnică adecvată desfășurării activității în cadrul sucursalei;d) să aibă angajați cel puțin 2 agenți pentru servicii de investiții financiare și cel puțin un reprezentant al compartimentului de control intern, autorizați de C.N.V.M. în conformitate cu prevederile prezentului regulament;e) să aibă un regulament propriu de organizare și funcționare, aprobat de organul statutar al S.S.I.F., în care se va face referire la agențiile subordonate, respectiv la evidența și controlul activității agențiilor;f) să aibă un sistem de evidență și prelucrare a ordinelor de tranzacționare.(3) În cazul în care S.S.I.F. prestează de la sediul sucursalei toate serviciile de investiții financiare autorizate de C.N.V.M., spațiul destinat sediului sucursalei va îndeplini cerințele prevăzute de prezentul regulament pentru sediul social sau central, după caz.(4) În cadrul agenției pot fi prestate numai serviciile prevăzute la pct. 1 lit. a), d) și e) și pct. 2 lit. c) și e) din anexa nr. 9. Ordinele de tranzacționare preluate de la clienți vor fi transmise, în vederea executării, către sucursala S.S.I.F. de care aparține agenția sau către sediul social/central.(5) Agenția va fi astfel organizată încât:a) să dispună de un spațiu destinat exclusiv sediului agenției, care să asigure buna desfășurare a activității și a cărui suprafață să nu fie mai mica de 15 mp;b) să aibă telefon și fax;c) să aibă dotarea tehnică necesară astfel încât să permită accesul la sistemul informatic al sucursalei sau al sediului central;d) să aibă cel puțin un agent pentru servicii de investiții financiare autorizat.(6) Reprezentantul compartimentului de control intern din cadrul sucursalei sau, după caz, de la sediul social/central asigură și supravegherea activităților efectuate de către agențiile S.S.I.F. din subordine.(6^1) În cazul prestării de către S.S.I.F. de servicii și activități de investiții pe teritoriul unui alt stat membru prin stabilirea unei sucursale, se interzice cumularea de către o persoană fizică acalității de persoană desemnată să asigure conducerea sucursalei respective cu cea de reprezentant al compartimentului de control intern al acelei sucursale. (la 01-08-2017, Articolul 17 din Sectiunea 2 , Capitolul I , Titlul II a fost completat de Punctul 12, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 ) (7) Situația centralizatoare a operațiunilor desfășurate în cadrul sucursalelor și, respectiv, agențiilor din subordine, acolo unde este cazul, precum și balanțele de verificare aferente activității sucursalelor vor fi remise lunar, în copie, sediului social/central în vederea întocmirii situației financiare generale a S.S.I.F.(8) Lunar, toate documentele aferente preluării ordinelor de tranzacționare primite la agenție vor fi transmise, în original, în vederea arhivării, către sediul social/central, pe baza unui proces-verbal de predare-primire și în copie către sucursală.(9) S.S.I.F. are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe toată durata de funcționare a acestora, notificând C.N.V.M. orice modificare în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.  +  Secţiunea 3Abrogată.----------Secț. 3 a fost abrogată de pct. 4 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.  +  Articolul 18Abrogat.----------Art. 18 a fost abrogat de pct. 4 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.  +  Articolul 19Abrogat.----------Art. 19 a fost abrogat de pct. 4 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.  +  Articolul 20Abrogat.----------Art. 20 a fost abrogat de pct. 4 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.  +  Articolul 21Abrogat.----------Art. 21 a fost abrogat de pct. 4 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.  +  Articolul 22Abrogat.----------Art. 22 a fost abrogat de pct. 4 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.  +  Articolul 23Abrogat.----------Art. 23 a fost abrogat de pct. 4 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.  +  Articolul 24Abrogat.----------Art. 24 a fost abrogat de pct. 4 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.  +  Articolul 25Abrogat.----------Art. 25 a fost abrogat de pct. 4 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.  +  Articolul 26Abrogat.----------Art. 26 a fost abrogat de pct. 4 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.  +  Articolul 27Abrogat.----------Art. 27 a fost abrogat de pct. 4 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.  +  Capitolul II Instituțiile de credit  +  Articolul 28(1) Instituțiile de credit autorizate de B.N.R. prestează serviciile de investiții financiare prevăzute în anexa nr. 9 numai după înscrierea acestora în Registrul C.N.V.M.(2) Înscrierea în Registrul C.N.V.M. se realizează în urma depunerii cererii de înscriere, întocmită conform anexei nr. 4A, însoțită de autorizația eliberată de B.N.R. cuprinzând serviciile de investiții financiare ce urmează a fi prestate și de următoarele documente:a) procedurile interne care să prevadă cel puțin următoarele: delimitarea atribuțiilor personalului care prestează servicii de investiții financiare conform prevederilor anexei nr. 9, identificarea spațiilor în care se prestează astfel de servicii, precum și evidența distinctă a operațiunilor aferente pieței de capital de cele specifice activității bancare;b) declarație pe propria răspundere, sub semnătura olografă, a reprezentantului legal privind acceptarea de către instituția de credit a obligației de a permite accesul C.N.V.M. în spațiile menționate în procedurile interne, la personalul care prestează servicii de investiții financiare conform prevederilor anexei nr. 9, precum și la evidențele aferente activității desfășurate pe piața de capital, în scopul efectuării controlului privind respectarea de către instituția de credit a legislației privind piața de capital;c) nominalizarea persoanelor pentru care se solicită autorizarea ca agenți pentru servicii de investiții financiare și, după caz, agenți delegați, precum și transmiterea documentației în vederea autorizării agenților pentru servicii de investiții financiare și, după caz, agenților delegați și înscrierii acestora în Registrul public al A.S.F., conform prevederilor prezentului regulament și ale reglementărilor A.S.F. privind agenții delegați;----------Lit. c) a alin. (2) al art. 28 a fost modificată de pct. 5 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.d) nominalizarea conducătorului structurii organizatorice aferente operațiunilor pe piața de capital, precum și a persoanei/persoanelor pentru care se solicită autorizarea ca reprezentant al/reprezentanți ai compartimentului de control intern, conform procedurii prevăzute la titlul III, capitolul I, secțiunea 2;e) obținerea calității de membru al Fondului de compensare a investitorilor, cu excepția situațiilor prevăzute de art. 47 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 și ale art. 3 alin. (2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor;f) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru reprezentanții instituției de credit în relația cu C.N.V.M.g) dovada achitării tarifului pentru înscrierea în Registrul C.N.V.M.  +  Articolul 29(1) Instituțiile de credit au obligația să notifice C.N.V.M. orice modificare a documentelor menționate la art. 28 alin. (2), în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data producerii acestora, și să solicite autorizarea/retragerea autorizațiilor, respectiv înscrierea/radierea agenților de servicii de investiții financiare/agenților delegați în/din Registrul C.N.V.M., precum și autorizarea/retragerea autorizațiilor, respectiv înscrierea/radierea reprezentanților compartimentului de control intern în/din Registrul C.N.V.M., în conformitate cu prevederile prezentului regulament.(2) Instituțiile de credit au obligația să înregistreze și să arhiveze distinct toate evidențele privind serviciile de investiții financiare pentru a permite C.N.V.M. verificarea respectării cerințelor organizatorice și a regulilor de conduită în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale prezentului regulament.  +  Articolul 30(1) Lista instituțiilor de credit înscrise în Registrul C.N.V.M. va fi publicată pe site-ul C.N.V.M.(2) La încetarea activității, instituția de credit are obligația să solicite radierea din Registrul C.N.V.M., prezentând în acest sens documentele prevăzute la art. 11.(3) B.N.R. va notifica C.N.V.M., în situația în care hotărăște măsuri de instituire a supravegherii speciale a băncilor sau în situația încetării activității sau a retragerii autorizației unei instituții de credit, cu privire la măsurile adoptate în vederea protejării fondurilor bănești și ale instrumentelor financiare ale clienților acesteia, pentru care instituția de credit a prestat servicii de investiții financiare.  +  Articolul 31Tarifele și comisioanele percepute de către C.N.V.M. de la instituțiile de credit vor fi cele aplicabile societăților de servicii de investiții financiare.  +  Articolul 32(1) Prevederile art. 11^4, precum și cele ale titlurilor III, IV și V, cu excepția art. 81 alin. (4), art. 84, art. 153 alin. (1) lit. a), d)-g) și alin. (2) lit. a) și e) și art. 192, se aplică în mod corespunzător și instituțiilor de credit cu privire la serviciile și activitățile de investiții și serviciile conexe prestate de acestea. (la 01-08-2017, Alineatul (1) din Articolul 32 , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 ) (2) Prevederile prezentului capitol nu se aplică instituțiilor de credit care efectuează operațiuni exclusiv cu instrumente financiare monetare care se tranzacționează numai pe piața monetară.(3) Instituțiile de credit au obligația de a transmite A.S.F. următoarele situații și documente în legătură cu activitatea desfășurată în anul precedent:a) raportul menționat la art. 79 pentru activitatea desfășurată pe piața de capital, până cel târziu la data de 31 martie a anului următor;b) raportul conducătorului structurii organizatorice aferente operațiunilor pe piața de capital cu privire la activitatea desfășurată de instituția de credit în acest domeniu, până cel târziu la data de 31 martie a anului următor;c) rapoartele prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b), c) și d), în termenele prevăzute la art. 153. Raportul prevăzut la art. 153 alin. (2) lit. d) are în vedere activitatea desfășurată pe piața de capital. (la 01-08-2017, Alineatul (3) din Articolul 32 , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 )  +  Capitolul III Traderii  +  Articolul 33(1) Traderul este persoana juridică constituită sub forma unei societăți pe acțiuni sau a unei societăți cu răspundere limitată, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, autorizată de C.N.V.M. în condițiile prevederilor titlului II, capitolului VI din Legea nr. 297/2004 și ale prezentului regulament.(2) În vederea autorizării în calitate de trader și a înscrierii în Registrul C.N.V.M., persoana juridică menționată la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să aibă ca obiect exclusiv de activitate tranzacționarea în nume și pe cont propriu a instrumentelor financiare derivate de natura contractelor futures și cu opțiuni;b) să aibă un capital inițial reprezentând echivalentul a minimum 50.000 euro, calculat la cursul de referință al B.N.R. din ziua vărsării. La înființare, capitalul inițial este egal cu capitalul social integral vărsat în contul deschis în acest scop la o societate bancară;c) să dispună de o dotare tehnică corespunzătoare care să-i permită conectarea la sistemul pieței reglementate;d) acționarii/asociații, conducerea administrativă și executivă:1. să nu fie acționari semnificativi și să nu dețină nicio funcție sau să fie angajați ai unui intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui alt trader autorizat de C.N.V.M.;2. să nu se afle sub interdicția vreunei sancțiuni date de C.N.V.M., B.N.R., C.S.A. sau de alte autorități similare;3. să nu fi fost condamnați pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică;e) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 35 alin. (1).  +  Articolul 34(1) Prin excepție de la prevederile art. 33, și societățile comerciale care au ca obiect principal de activitate producerea, consumul și/sau comercializarea mărfurilor aflate în legătură economică cu activul suport al instrumentelor financiare derivate tranzacționate în piața reglementată pot fi autorizate în calitate de trader, exclusiv pentru tranzacționarea în cont propriu a instrumentelor financiare derivate având ca suport respectivele mărfuri.(2) Societatea comercială menționată la alin. (1) va fi autorizată să efectueze tranzacții, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:a) respectă prevederile art. 33 alin. (2) lit. b)-e);b) nu se află în una din fazele procedurii de reorganizare judiciară sau faliment;c) organizează și evidențiază distinct operațiunile cu instrumente financiare derivate având ca suport mărfurile;d) asigură accesul nelimitat al C.N.V.M. la evidențele și înregistrările specifice operațiunilor cu instrumente financiare derivate având ca suport mărfurile și în spațiile în care își desfășoară activitățile.  +  Articolul 35(1) Autorizația acordată unui trader se eliberează în baza unei cereri întocmite conform anexei nr. 5A, însoțită de următoarele documente:a) actul constitutiv, în original sau în copie legalizată;b) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă oficiul registrului comerțului de constituire și de înregistrare a societății;c) copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului;d) extras sau certificat de la oficiul registrului comerțului care să ateste obiectul de activitate, acționarii semnificativi și administratorii societății, emis cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;e) pentru fiecare administrator al societății:1. copia actului de identitate;2. curriculum vitae;3. certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;4. certificatul de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizată;f) copie legalizată a actului care atesta deținerea cu titlu legal a spațiului destinat sediului social;g) dovada vărsării integrale a capitalului social sau ultimul bilanț contabil înregistrat la oficiul registrului comerțului, după caz;h) acordul pieței reglementate cu privire la accesul societății în cadrul sistemului de tranzacționare;i) contractul de compensare încheiat cu un intermediar, membru compensator în cadrul casei de compensare;j) documentele prevăzute în prezentul regulament pentru autorizarea a cel puțin unui agent pentru servicii de investiții financiare care va efectua tranzacții cu instrumente financiare derivate exclusiv în numele societății;k) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare și înscriere în Registrul C.N.V.M. în calitate de trader.(2) După autorizare, traderul va transmite C.N.V.M., împreună cu documentele justificative aferente, o notificare privind orice modificare a documentelor prezentate cu ocazia autorizării, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data producerii acestora.  +  Articolul 36(1) Traderul transmite A.S.F. următoarele raportări:a) raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementările A.S.F., care va cuprinde raportări contabile semestriale compuse din situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cont de profit și pierdere, date informative;b) raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementările A.S.F., care va cuprinde:1. situațiile financiare anuale;2. raportul administratorilor;3. raportul auditorului financiar. (la 01-08-2017, Alineatul (1) din Articolul 36 , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 ) (2) Anual, traderul va transmite C.N.V.M., până cel târziu la data de 31 ianuarie, anexa nr. 5A actualizată și completată integral.  +  Articolul 37(1) Traderul trebuie să întocmească și să țină la zi cel puțin următoarele:a) evidențe ale operațiunilor referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare derivate, ale intrărilor/ieșirilor de numerar și documentele primare care au stat la baza acestora;b) documente care să reflecte, separat pentru fiecare instrument financiar derivat, toate pozițiile deschise pe care le deține și marja necesară pentru acoperirea acestora;c) confirmările tuturor cumpărărilor/vânzărilor de instrumente financiare derivate, apelurile în marja și notele privind alte debite/credite;d) evidențe privind rapoartele casei de compensare sau ale membrului compensator, după caz, cu privire la situația contului în marjă.(2) Toate documentele prevăzute la alin. (1), precum și rapoartele și notificările primite de la piața reglementată, casa de compensare sau membrul compensator trebuie să fie păstrate pentru o perioada de minimum 5 ani și să poată fi transmise C.N.V.M., la cerere, în cel mult două zile lucrătoare.  +  Articolul 38(1) Prevederile art. 9, 10 și 11 se aplică în mod corespunzător traderilor și, respectiv, agenților pentru servicii de investiții financiare autorizați în numele acestora.----------Alin. (1) al art. 38 a fost modificat de pct. 6 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.(2) La încetarea activității, respectiv la schimbarea obiectului principal de activitate prevăzut la art. 34 alin. (1), traderul are obligația să solicite retragerea autorizației, întocmind în acest sens o cerere conform anexei nr. 5C, însoțită de dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizației.  +  Capitolul IV Consultanții de investiții  +  Secţiunea 1 Proceduri de autorizare și de retragere a autorizației  +  Articolul 39(1) Consultanții de investiții sunt persoane fizice sau juridice autorizate de C.N.V.M. în conformitate cu prevederile titlului II, capitolul VII din Legea nr. 297/2004 și ale prezentului regulament, care prestează cu titlu profesional servicii de consultanță de investiții cu privire la instrumentele financiare definite la art. 2 pct. 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale C.N.V.M., în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene.(2) În aplicarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, recomandarea personală data unui client, fie la solicitarea acestuia, fie din inițiativa consultantului de investiții, în legătură cu una sau mai multe tranzacții cu instrumente financiare, consta în servicii de analiza a instrumentelor financiare, de selectare a portofoliului, precum și de furnizare de opinii în legătură cu vânzarea și cumpărarea de instrumente financiare.  +  Articolul 40Pentru a fi autorizat de C.N.V.M., consultantul de investiții, persoana fizică, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să aibă studii superioare absolvite cu examen de licență sau de diplomă;b) să aibă experiență de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau al pieței de capital. Experiența profesională se calculează începând cu primul an după promovarea examenului de licență;c) să fi promovat cursul de pregătire pe piața de capital specific consultanților de investiții, organizat de un organism de formare profesională atestat de C.N.V.M.;d) să nu dețină direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu soția/soțul, precum și cu rudele de gradul I o poziție semnificativă în calitate de acționar al unei societăți implicate pe piața de capital sau să fie salariat ori să dețină o funcție de conducere la o astfel de societate, cu excepția societății de consultanță de investiții;e) să nu fie salariat al unei instituții din administrația publică centrală sau locală;f) să nu fi fost sancționat de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de acestea;g) să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică;h) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 41 alin. (1).  +  Articolul 41(1) În vederea autorizării și înscrierii în Registrul C.N.V.M., solicitantul persoană fizică va depune la C.N.V.M. o cerere întocmită conform anexei nr. 6A, însoțită de următoarele documente:a) copia actului de identitate;b) copia legalizată a actului de studii;c) copia carnetului de muncă sau adeverințe de la locurile de muncă, în original, care să ateste experiența menționată la art. 40 lit. b);d) declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 40, întocmită conform anexei nr. 6B;e) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;f) certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizată;g) prospectul de consultanță care să conțină cel puțin următoarele informații: un rezumat al pregătirii și experienței profesionale, adresa și numărul de telefon, fax sau e-mail-ul unde consultantul poate fi contactat, descrierea activității de consultanță și tipul de instrumente financiare pentru care acordă consultanță, posibilele conflicte de interese, tarifele de consultanță percepute;h) angajamentul de a înmâna clienților sau potențialilor clienți prospectul menționat la lit. g), anterior prestării de servicii de consultanță;i) lista valorilor mobiliare deținute în nume propriu și în numele soției/soțului, precum și rudelor de gradul I sau declarația semnată olograf, în cazul în care nu există astfel de dețineri;j) copia atestatului eliberat de C.N.V.M. cu privire la promovarea cursului de consultant de investiții, recunoscut de C.N.V.M.;k) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea și înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de consultant de investiții.(2) În termen de maximum 30 de zile de la obținerea deciziei de autorizare, consultantul de investiții va transmite C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare fiscală eliberată de administrația financiară teritorială.(3) Consultantul de investiții, persoană fizică, poate presta servicii de consultanță în nume propriu sau în numele unei singure societăți de consultanță de investiții.  +  Articolul 42(1) Persoanele juridice, altele decât intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, pot fi autorizate în calitate de consultant de investiții, dacă îndeplinesc următoarele condiții:a) sunt înregistrate la oficiul registrului comerțului ca societăți comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990, republicată;b) obiectul de activitate al societății se circumscrie exclusiv domeniului financiar și cuprinde explicit consultanță de investiții;c) societatea are un capital social reprezentând echivalentul în lei a minimum 20.000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii;d) societatea are cel puțin un angajat autorizat de C.N.V.M. în calitate de consultant de investiții;e) acționarii/asociații semnificativi, precum și membrii consiliului de administrație să nu dețină direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu soția/soțul, precum și cu rudele de gradul I o poziție semnificativă în calitate de acționar al unei societăți implicate pe piața de capital, cu excepția societății de consultanță de investiții;f) membrii consiliului de administrație îndeplinesc condițiile stipulate la art. 40 lit. f) și g);g) prezintă toate documentele prevăzute la art. 43.(2) Consultanții de investiții autorizați la data intrării în vigoare a prezentului regulament au obligația de a-și majoră capitalul social în vederea atingerii nivelului minim prevăzut la alin. (1) lit. c) până la data de 31 decembrie 2007.  +  Articolul 43În vederea obținerii autorizației de consultant de investiții, reprezentantul legal al persoanei juridice va transmite C.N.V.M. cererea întocmită conform anexei nr. 6C, însoțită de următoarele documente:a) actul constitutiv al societății, în original sau în copie legalizată;b) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă oficiul registrului comerțului, de constituire și de înregistrare a societății;c) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului;d) extras sau certificat de la oficiul registrului comerțului care să ateste înregistrarea mențiunilor privind data înregistrării, administratorii societății, obiectul de activitate și capitalul social, eliberat cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;e) copia actului de identitate, certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate și certificatul de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizată, pentru administratorii societății;f) dovada vărsării integrale a capitalului social sau bilanțul contabil înregistrat la oficiul registrului comerțului sau la administrația financiară teritorială, după caz, aferent ultimilor 2 ani de activitate, dacă societatea a funcționat anterior solicitării autorizației;g) lista valorilor mobiliare deținute în nume propriu și în numele soției/soțului, precum și rudelor de gradul I, pentru fiecare administrator și acționar/asociat care deține în societate o poziție cel puțin semnificativă sau declarația pe proprie răspundere, sub semnătura olografă, în cazul în care nu există astfel de dețineri;h) copia atestatului eliberat de C.N.V.M. pentru consultantul sau consultanții de investiții, persoane fizice, angajați ai societății;i) prospectul de consultanță care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații: datele de identificare ale societății, numele administratorilor societății, numele consultantului/consultanților de investiții, persoane fizice, autorizate de C.N.V.M., angajați ai societății și rezumatul pregătirii și experienței profesionale a acestora, descrierea activității de consultanță și tipul de instrumente financiare pentru care societatea acordă consultanță, posibilele conflicte de interese, precum și tarifele de consultanță percepute;j) angajamentul consultanților de investiții, persoane fizice, angajați ai societății de a înmâna clienților sau potențialilor clienți prospectul menționat la lit. i), anterior prestării de servicii de consultanță;k) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea și înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de consultant de investiții a persoanei juridice;l) declarație pe propria răspundere, sub semnătura olografă, a membrilor consiliului de administrație cu privire la respectarea condițiilor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. e) și f).  +  Articolul 44(1) Consultantul de investiții are obligația să notifice C.N.V.M. orice modificare a documentelor și condițiilor avute în vedere la acordarea autorizației, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data la care respectiva modificare a devenit efectivă.(2) Prospectul de consultanță trebuie actualizat și retransmis clienților ori de câte ori apar modificări în conținutul acestuia.  +  Articolul 45(1) Retragerea autorizației unui consultant de investiții poate avea loc în următoarele situații:a) la solicitarea consultantului de investiții;b) în situația în care consultantul de investiții nu a desfășurat activitatea pentru care a fost autorizat în ultimele 12 luni anterioare datei-limită pentru transmiterea raportului de activitate prevăzut la art. 50 alin. (2) lit. c) pentru persoanele juridice, respectiv la art. 51 pentru persoanele fizice;c) în cazul încălcării reglementărilor în vigoare.(2) Retragerea autorizației la solicitarea expresă a consultantului de investiții se efectuează în baza unei cereri semnate, după caz, de consultantul de investiții, persoană fizică, sau de reprezentantul legal al consultantului de investiții, persoană juridică. Cererea va fi însoțită de dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului de retragere a autorizației.(3) Retragerea autorizației unui consultant de investiții în condițiile alin. (1) lit. b) se face în termen de 30 de zile lucrătoare de la data-limită de transmitere a raportului de activitate privind serviciile de consultanță prestate în cursul anului precedent prevăzut la art. 50 alin. (2) lit. c), respectiv la art. 51, în situația în care consultantul de investiții nu poate face dovada prestării activității în perioada cuprinsă între sfârșitul anului de raportare și data-limită a obligației de transmitere a raportului. (la 01-08-2017, Alineatul (3) din Articolul 45 , Sectiunea 1 , Capitolul IV , Titlul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 )  +  Articolul 46C.N.V.M este în drept să suspende autorizația unui consultant de investiții pentru o perioada cuprinsă între 5 și 90 de zile, în cazul nerespectării prevederilor Legii nr. 297/2004 și ale prezentului regulament, dacă nu sunt întrunite condițiile pentru retragerea autorizației sau pentru alte sancțiuni prevăzute de lege.  +  Articolul 47C.N.V.M. va dispune retragerea autorizației unui consultant de investiții în situația în care constată încălcarea repetată a regulilor de conduita, precum și în situația în care se constată imposibilitatea asigurării supravegherii activității respectivului consultant în conformitate cu prevederile prezentului regulament.  +  Secţiunea 2 Reguli privind conduita consultanților de investiții  +  Articolul 48(1) În aplicarea definiției prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. j), recomandarea personală este o recomandare care este făcută către o persoană în calitatea acesteia de investitor sau potențial investitor ori în calitatea să de reprezentant al unui investitor sau potențial investitor.(2) Recomandarea personală trebuie prezentată adecvat persoanei căreia i se adresează sau trebuie să fie bazată pe luarea în considerare a caracteristicilor acelei persoane și trebuie să ia în considerare una din următoarele operațiuni:a) cumpărarea, vânzarea, subscrierea (subscribe), schimbul, răscumpărarea, deținerea sau subscrierea (underwrite) unui instrument financiar;b) exercitarea sau neexercitarea oricărui drept conferit de un instrument financiar de a cumpăra, vinde, subscrie, schimba sau răscumpără un instrument financiar.(3) Exprimarea unei recomandări exclusiv prin intermediul canalelor de distribuție sau către public nu reprezintă o recomandare personală în sensul definiției prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. j).  +  Articolul 49(1) Consultanții de investiții au obligația respectării regulilor de conduită prevăzute la titlul III, aplicabile serviciilor de consultanță de investiții, precum și următoarele cerințe prevăzute la alin. (2)-(15).(2) Consultantul de investiții trebuie să presteze serviciile de consultanță cu profesionalism, să manifeste competență și obiectivitate în rapoartele întocmite și aprecierile formulate.(3) Consultantul de investiții va menține un standard ridicat al cunoștințelor sale profesionale și va respecta legile, regulamentele, normele care privesc domeniul sau de activitate.(4) Consultantul de investiții va da dovada de conștiinciozitate și seriozitate în prestarea serviciilor de consultanță.(5) Consultantul de investiții va utiliza surse de informații adecvate analizelor și recomandărilor elaborate, fiind interzisă folosirea unor informații nereale, eronate, în rapoartele sau recomandările sale.(6) Consultantul de investiții va păstra evidența materialelor, a surselor de informare utilizate, pentru că în orice moment să facă dovada bunei sale credințe.(7) Consultantul de investiții va prezenta clientului trăsăturile generale ale procesului de investire în instrumente financiare, precum și criteriile care stau la baza creării, analizării și selectării unui portofoliu de instrumente financiare.(8) Consultantul de investiții va folosi cel mai potrivit raționament cu privire la includerea unor factori importanți în activitatea de analizare a domeniului, în scopul elaborării studiilor și recomandărilor sale.(9) Consultantul de investiții va face distincția între faptele și opiniile personale în rapoartele și recomandările sale, abordând cu maxima obiectivitate domeniul analizat.(10) Consultantul de investiții va indica caracteristicile de bază ale investiției în cazul publicării unor studii de analiză, fără a implica direct prin exemplificare un portofoliu specific sau un anumit client.(11) Consultantul de investiții va ține seama de caracteristicile de bază ale investiției, ale portofoliului specific, precum și de particularitățile clientului la întocmirea rapoartelor de analiza, de selectare sau la transmiterea recomandărilor și opiniilor sale care privesc un portofoliu specific sau un anumit client.(12) Consultantul de investiții nu va prelua materiale din studiile elaborate și publicate de alți specialiști fără a indica sursa și autorul respectivului material în prezentarea rapoartelor sale.(13) Consultantul de investiții nu va face nicio declarație care să inducă în eroare clientul, privitoare la serviciile pe care consultantul le poate presta, la calificarea și calitățile sale profesionale sau la performanțele viitoare ale instrumentelor financiare analizate.(14) Consultantul de investiții nu va da, oral sau în scris, explicit sau implicit, nicio garanție asupra calității sau profitului investiției analizate, ci doar va transmite cu acuratețe informații, va elabora studii și analize cu privire la instrumentele financiare implicate.(15) Consultantul de investiții are obligația să păstreze confidențialitatea informațiilor privitoare la clienții săi.  +  Secţiunea 3 Supravegherea consultanților de investiții  +  Articolul 50(1) Consultanții de investiții sunt obligați să țină o evidență strictă a operațiunilor pe care le desfășoară și să își organizeze contabilitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Consultanții de investiții, persoane juridice, vor transmite C.N.V.M. următoarele raportări:a) raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementările A.S.F., care va cuprinde raportări contabile semestriale compuse din situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cont de profit și pierdere, date informative; (la 01-08-2017, Litera a) a alin. (2) din Articolul 50 , Sectiunea 3 , Capitolul IV , Titlul II a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 ) b) raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde:1. situațiile financiare anuale; (la 01-08-2017, Punctul 1, lit. b), alin. (2) din Articolul 50 , Sectiunea 3 , Capitolul IV , Titlul II a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 ) 2. raportul administratorilor;3. raportul auditorului financiar;c) raportul de activitate privind serviciile de consultanță prestate în cursul anului precedent, care va fi transmis împreună cu raportul menționat la lit. b).  +  Articolul 51Consultanții de investiții persoane fizice care nu desfășoară activitatea în numele unui consultant de investiții persoană juridică vor transmite anual, până cel târziu la data de 31 martie a anului următor, raportul de activitate cu privire la serviciile de consultanță de investiții desfășurate în anul precedent. (la 01-08-2017, Articolul 51 din Sectiunea 3 , Capitolul IV , Titlul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 )  +  Articolul 52Consultanții de investiții vor transmite C.N.V.M., la cerere, orice situații, evidențe și rapoarte solicitate și nu vor îngrădi în niciun fel exercitarea de către C.N.V.M. a atribuțiilor sale de supraveghere și inspecție în vederea verificării activității și a realității raportărilor transmise.  +  Capitolul V Operațiuni transfrontaliere  +  Secţiunea 1 Servicii și activități de investiții financiare desfășurate de S.S.I.F. pe teritoriul altor state membre  +  Articolul 53(1) S.S.I.F. poate presta servicii și activități de investiții financiare în alte state membre în baza deciziei de autorizare eliberate de C.N.V.M.:a) prin înființarea unei sucursale în condițiile prevăzute la art. 38 din Legea nr. 297/2004;b) în temeiul liberei circulații a serviciilor, în condițiile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 297/2004.(2) Serviciile și activitățile de investiții financiare ce pot fi desfășurate pe teritoriul altui stat membru sunt cele prevăzute în autorizația de funcționare a S.S.I.F. Serviciile conexe pot fi prestate numai împreună cu un serviciu sau o activitate de investiții.(3) S.S.I.F. autorizată să presteze servicii și activități de investiții de natura celor prevăzute în anexa nr. 9 pct. 1 lit. b) și c) poate deveni membru al unor piețe reglementate dintr-un alt stat membru sau poate avea acces în cadrul acestor piețe, conform uneia din următoarele modalități:a) direct, prin înființarea unei sucursale în respectivul stat membru;b) devenind membru la distanță sau având acces de la distanță la piața reglementată, fără a mai fi necesară stabilirea pe teritoriul acelui stat membru.  +  Articolul 54(1) Orice S.S.I.F. care intenționează să presteze servicii sau activități de investiții pe teritoriul unui stat membru, pentru prima data, sau care dorește să își modifice pachetul de servicii sau de activități de investiții prestate, în temeiul liberei circulații a serviciilor, va comunica C.N.V.M. următoarele informații:a) statul membru în care intenționează să opereze;b) un plan de afaceri, în limba română și în traducere legalizată în limba engleză, precizând, în special, serviciile și/sau activitățile de investiții și serviciile conexe pe care intenționează să le presteze și dacă intenționează să folosească agenți delegați pe teritoriul acelui stat membru;c) identitatea agenților delegați, dacă este cazul.(2) C.N.V.M. va transmite autorității competente din statul membru gazdă, la solicitarea acesteia, informațiile cu privire la identitatea agenților delegați pe care S.S.I.F. intenționează să îi folosească pe teritoriul respectivului stat.(3) Informațiile menționate la alin. (1) vor fi comunicate de către C.N.V.M. autorității competente din statul membru gazdă în termen de maximum o lună. După expirarea acestui termen, S.S.I.F. poate începe să presteze serviciile de investiții în cauză, în statul membru gazdă.(4) În situația în care se modifică conținutul informațiilor transmise în conformitate cu alin. (1), S.S.I.F. va comunica această modificare, în scris, C.N.V.M., cu cel puțin o lună înainte de aplicarea acesteia. Aceste modificări vor fi comunicate de către C.N.V.M. autorității competente din statul membru gazdă.  +  Articolul 55(1) S.S.I.F. care intenționează să deschidă o sucursală într-un stat membru va notifica în prealabil C.N.V.M., împreună cu următoarele informații:a) statul membru pe teritoriul căruia intenționează să își stabilească o sucursală;b) un plan de afaceri, în limba română și în traducere legalizată în limba engleză, care va cuprinde, printre altele, serviciile și activitățile de investiții și serviciile conexe ce urmează a fi prestate prin intermediul sucursalei, structura organizatorică a acesteia și dacă sucursala intenționează să apeleze la agenți delegați;c) adresa din statul membru de la care pot fi obținute documente;d) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei.(2) În cazul în care S.S.I.F. folosește un agent delegat stabilit în alt stat membru, acesta va fi asimilat sucursalei aplicându-se prevederile corespunzătoare aplicabile sucursalei.(3) În termen de 3 luni de la primirea comunicării și informațiilor prevăzute la alin. (1), C.N.V.M. va transmite autorității competente din statul membru gazda informațiile primite sau, după caz, va refuza transmiterea acestora și va informa S.S.I.F. În consecință, împreună cu motivele refuzului.(4) C.N.V.M. poate emite o decizie privind respingerea cererii de aprobare a deschiderii unei sucursale într-un stat membru de către o S.S.I.F., dacă pe baza informațiilor deținute și a documentației prezentate de S.S.I.F., constată că:a) S.S.I.F. nu dispune de capacitate administrativă sau de o situație financiară adecvată, în raport cu serviciile și activitățile de investiții ce urmează a fi prestate prin intermediul sucursalei;b) S.S.I.F. înregistrează o evoluție necorespunzătoare a situației financiare.(5) Pe lângă informațiile menționate la alin. (1), C.N.V.M. va comunica autorității competente din statul membru gazdă și informațiile referitoare la schema de compensare a investitorilor la care respectiva S.S.I.F. este membră.(6) Până la data la care Societatea Comercială "Fondul de Compensare a Investitorilor" - S.A. va asigura investitorilor membrilor săi un plafon de compensare reprezentând echivalentul în lei a 20.000 euro/investitor individual, S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte legislația națională din statul membru gazdă în scopul suplimentarii compensației conform normelor europene.(7) În cazul modificării conținutului uneia dintre informațiile prevăzute la alin. (1), S.S.I.F. va comunica, în scris, această modificare C.N.V.M. cu cel puțin o lună înainte de implementarea schimbării.(8) C.N.V.M. va comunica autorității competente din statul membru gazdă orice modificare a informațiilor transmise anterior, în conformitate cu alin. (1) și (3).(9) Sucursala S.S.I.F. poate începe activitatea la data notificării primite din partea autorității competente din statul membru gazdă sau, în absența acestei notificări, în termen de două luni de la data transmiterii de către C.N.V.M. a informațiilor menționate la alin. (1).(10) C.N.V.M. nu supraveghează respectarea de către sucursala S.S.I.F. înființată într-un stat membru a prevederilor menționate la art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-135, art. 137-145, art. 148-151, art. 162, art. 234 și ale titlului III, cap. VIII, secțiunea 2. Autoritatea competentă din statul membru gazda în care S.S.I.F. înființează o sucursală va supraveghea respectarea de către sucursală a prevederilor legale aplicabile în respectivul stat membru, similare celor enumerate anterior.(11) În exercitarea atribuțiilor sale de supraveghere și control, C.N.V.M. poate, cu informarea prealabilă a autorității competente din statul membru gazdă, să efectueze inspecții la sediul sucursalelor S.S.I.F. înființate într-un stat membru.  +  Secţiunea 2 Servicii și activități de investiții financiare desfășurate în România de firmele de investiții din alte state membre  +  Articolul 56(1) Firmele de investiții autorizate și supravegheate de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru pot presta în România, în limita autorizației acordate de statul membru de origine, servicii și activități de investiții financiare, în temeiul liberei circulații a serviciilor sau prin înființarea de sucursale, în condițiile prevăzute la titlul II, capitolul VIII, secțiunea a 2-a din Legea nr. 297/2004.(2) Serviciile conexe prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 9, menționate în autorizație, pot fi prestate numai împreună cu serviciile principale menționate la pct. 1 din aceeași anexă.(3) Firmele de investiții din statele membre și sucursalele acestora se înscriu în Registrul A.S.F., conform prevederilor reglementărilor specifice aplicabile emise de A.S.F.-------------Alin. (3) al art. 56 a fost modificat de pct. 2 al art. III din REGULAMENTUL nr. 13 din 21 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 august 2014.(4) Prevederile art. 54 și art. 55 alin. (1)-(3) și alin. (5)-(8) se aplică corespunzător firmelor de investiții din statele membre, C.N.V.M. urmând a fi notificată în prealabil de către autoritățile competente din statele membre de origine ale firmelor de investiții care intenționează să presteze servicii și activități de investiții financiare pe teritoriul României.  +  Articolul 57(1) Informațiile privind identitatea agenților delegați care vor promova servicii de investiții financiare în numele firmelor de investiții din statele membre, comunicate C.N.V.M. de către autoritățile competente din statele membre, vor fi publicate pe site-ul și în Buletinul C.N.V.M., precum și pe site-ul piețelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacționare sau oricăror alte sisteme supravegheate la care are acces la tranzacționare.(2) În situația în care firma de investiții dintr-un stat membru va utiliza agenți delegați situați într-un alt stat membru decât statul membru de origine al respectivei firme de investiții, aceștia vor fi asimilați sucursalei aplicându-se corespunzător prevederile referitoare la înființarea unei sucursale pe teritoriul altui stat membru.  +  Articolul 58(1) Firmele de investiții autorizate în statele membre să presteze servicii și activități de investiții de natura celor prevăzute la pct. 1 lit. b) și c) din anexa nr. 9 au dreptul de a deveni membre ale piețelor reglementate sau să aibă acces în cadrul acestor piețe, prin una din următoarele modalități:a) direct, prin stabilirea unei sucursale în România;b) devenind membri la distanță sau având acces de la distanță la piața reglementată, fără a fi necesară stabilirea pe teritoriul României.(2) Firmele de investiții autorizate în statele membre au dreptul de a avea acces la sistemele de compensare-decontare administrate de depozitarul central sau de casa de compensare/contrapartea centrală din România în scopul finalizării sau al organizării finalizării tranzacțiilor cu instrumente financiare.(3) Regulile de acces ale firmelor de investiții autorizate în statele membre pe o piață reglementată sau în cadrul sistemului de compensare-decontare/casa de compensare din România nu pot fi mai restrictive decât cele aplicabile S.S.I.F. conform reglementărilor aplicabile în vigoare.(4) Accesul pe o piață reglementată, într-un sistem alternativ de tranzacționare sau într-un sistem de compensare-decontare al firmelor de investiții prevăzute la alin. (1) este condiționat de respectarea reglementărilor emise de operatorul de piață sau de operatorul de sistem și de depozitarul central, casa de compensare/contrapartea centrală, aprobate de C.N.V.M, a regulilor de conduită și a standardelor profesionale impuse persoanelor care desfășoară activități în numele acestor firme de investiții.  +  Articolul 59(1) C.N.V.M. va urmări respectarea de către sucursalele firmelor de investiții din statele membre înființate în România a prevederilor 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-135, art. 137-145, art. 148-151, art. 162, art. 234 și ale titlului III, cap. VIII, secțiunea 2 și va putea să verifice, să adopte măsuri și să solicite modificările necesare pentru aplicarea corectă a prevederilor de mai sus, în legătură cu serviciile de investiții financiare prestate pe teritoriul României.(2) Autoritatea competentă din statul membru de origine a firmei de investiții care a înființat o sucursală pe teritoriul României poate, în exercitarea responsabilităților sale și cu informarea prealabilă a C.N.V.M., să efectueze inspecții la sediul acelei sucursale.(3) În vederea întocmirii unor situații statistice, firmele de investiții care au înființat sucursale în România trebuie să raporteze C.N.V.M., în mod periodic cu privire la activitatea desfășurată în cadrul acelor sucursale.(4) Sucursalele firmelor de investiții din statele membre au obligația să furnizeze, la solicitarea C.N.V.M., informațiile necesare pentru monitorizarea respectării de către acestea a prevederilor alin. (1).  +  Secţiunea 3 Sucursalele intermediarilor din statele nemembre  +  Articolul 60(1) Înființarea de sucursale pe teritoriul României de către un intermediar dintr-un stat nemembru se va efectua în condițiile prevăzute de art. 43 din Legea nr. 297/2004.(2) În vederea obținerii autorizației, înaintea înregistrării la oficiul registrului comerțului, intermediarul din statul nemembru va transmite C.N.V.M. o cerere întocmită conform anexei nr. 1A, însoțită de documentația care atesta îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 8 din Legea nr. 297/2004, după cum urmează:a) autorizația eliberată de autoritatea competentă din statul de origine;b) actul constitutiv al societății, în original sau în copie legalizată;c) prezentarea structurii acționarilor semnificativi, până la nivel de persoană fizică;d) adeverința de la autoritatea competentă din statul de origine din care să reiasă:1. adresa sediului social sau central care trebuie să se afle în același stat cu autoritatea competentă emitentă a autorizației;2. obiectul de activitate exclusiv, similar serviciilor prevăzute în anexa nr. 9;3. capitalul social subscris și integral vărsat al societății care trebuie să reprezinte echivalentul capitalului inițial minim prevăzut la art. 7 din Legea nr. 297/2004;4. certificarea faptului că societatea a fost auditată de către un auditor financiar la sfârșitul ultimului exercițiu financiar și a faptului că aceasta nu a înregistrat pierderi în ultimii 2 ani;e) regulamentul de organizare și funcționare al sucursalei, precum și procedurile interne care asigură respectarea prevederilor titlului III;f) actele care atesta deținerea legală a sediului sucursalei;g) planul de afaceri, care trebuie să cuprindă: datele de identificare a sucursalei, prezentarea operațiunilor ce urmează să fie desfășurate, conducerea sucursalei, structura organizatorică cu precizarea responsabilităților și limitelor de competență pentru personalul cu putere de decizie, studiul pieței și al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri, politica de investiții și planul de finanțare a afacerii incluzând perioada de recuperare a investiției;h) certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate și certificatul de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizată, pentru conducătorii sucursalei;i) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru conducătorii sucursalei în relația cu C.N.V.M. și pentru reprezentantul/reprezentanții compartimentului de control intern;j) schema de compensare care va asigura compensarea investitorilor care deschid conturi la respectiva sucursală;k) documentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, și la art. 72 din prezentul regulament, pentru autorizarea a cel puțin 2 agenți pentru servicii de investiții financiare și a cel puțin unui reprezentant al compartimentului de control intern;----------Lit. k) a alin. (2) al art. 60 a fost modificată de pct. 8 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.l) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare și de înscriere în Registrul C.N.V.M.;m) alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita pentru verificarea respectării cerințelor de autorizare.  +  Articolul 61(1) C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea sucursalei unui intermediar dintr-un stat nemembru în condițiile prevăzute la art. 8 alin. (2), (3) și (4) din Legea nr. 297/2004.(2) În cazul în care schema de compensare a investitorilor indicată este Societatea Comercială "Fondul de Compensare a Investitorilor" - S.A., sucursala poate începe activitatea la data acordării autorizației, sub condiția prezentării la C.N.V.M. a dovezii privind calitatea de membru al Fondului.(3) În cazul în care schema de compensare a investitorilor indicată nu este Societatea Comercială "Fondul de Compensare a Investitorilor" - S.A., dovada calității de membru al respectivei scheme de compensare va fi depusă împreună cu datele de identificare ale acesteia și cu procedurile specifice aplicabile în cazul compensării investițiilor realizate pe teritoriul României, odată cu cererea și documentația aferentă autorizării sucursalei.  +  Articolul 62Sucursala are obligația să notifice A.S.F., în termen de maximum două zile lucrătoare de la data producerii acesteia, orice modificare a condițiilor și/sau a documentației care au/a stat la baza acordării autorizației și să solicite autorizarea/retragerea autorizației, respectiv înscrierea în/radierea din Registrul public al A.S.F. a agenților pentru servicii de investiții financiare și, după caz, a agenților delegați, precum și a reprezentanților compartimentului de control intern, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale reglementărilor A.S.F. privind agenții delegați.----------Art. 62 a fost modificat de pct. 9 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.  +  Titlul III Cerințe organizatorice și reguli de conduită  +  Capitolul I Cerințe organizatorice  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 63(1) În exercitarea activității și serviciilor de investiții, S.S.I.F. are obligația respectării cerințelor organizatorice prevăzute în prezentul regulament.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), S.S.I.F. trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:a) să stabilească, să implementeze și să mențină proceduri privind procesul decizional și o structura organizatorică care precizează în mod clar și documentat structurile ierarhice de raportare, precum și să aloce funcțiile și responsabilitățile aferente acestor structuri;b) să se asigure că persoanele relevante ale S.S.I.F. cunosc procedurile pe care trebuie să le urmeze în scopul aducerii la îndeplinire în mod concret a responsabilităților acestora;c) să stabilească, să implementeze și să mențină mecanisme corespunzătoare de control intern destinate asigurării respectării deciziilor și procedurilor la toate nivelele ierarhice ale S.S.I.F;d) să angajeze personal calificat cu aptitudini, cunoștințe și experiența necesare pentru aducerea la îndeplinire a responsabilităților alocate acestora;e) să stabilească, să implementeze și să mențină un sistem efectiv (effective) de raportare și comunicare internă la toate nivelele ierarhice relevante ale S.S.I.F;f) să mențină înregistrări corespunzătoare și ordonate ale activității și ale organizării interne a S.S.I.F;g) să se asigure că desfășurarea unor funcții multiple de către persoanele relevante S.S.I.F. nu afectează sau nu va afecta ducerea la îndeplinire a oricăreia dintre funcțiile asumate.(3) În vederea respectării prevederilor alin. (2), S.S.I.F. trebuie să ia în considerare natura, dimensiunea și complexitatea activității societății, precum și natura și pachetul de servicii și activități desfășurate pe parcursul desfășurării activității societății.(4) S.S.I.F. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină sisteme și proceduri adecvate pentru a asigura securitatea, integritatea și confidențialitatea informațiilor luând în considerare natura informației în cauză.(5) S.S.I.F. trebuie să dispună de proceduri, sisteme și resurse corespunzătoare pentru a asigura continuitatea și regularitatea prestării serviciilor de investiții financiare.(6) S.S.I.F. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină un plan de continuitate a activității menit să asigure, în cazul unei întreruperi a sistemelor și mecanismelor proprii, stocarea datelor și a funcțiilor esențiale, menținerea serviciilor și activităților sau, în situația în care acest lucru nu este posibil, recuperarea la timp a acestor date și funcțiuni și reînceperea imediată a serviciilor și activităților de investiții.(7) S.S.I.F. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină politici și proceduri contabile care să le permită să furnizeze, la cererea C.N.V.M., în timp rezonabil, rapoarte financiare care să reflecte o situație fidelă și reală a poziției lor financiare și care să respecte toate standardele și regulile contabile aplicabile.(8) S.S.I.F. trebuie să monitorizeze și să evalueze în mod continuu capacitatea și eficacitatea de a corespunde cerințelor de funcționare a sistemelor lor, a procedurilor și mecanismelor de control intern stabilite conform alin. (2)-(7) și să dispună măsurile necesare pentru rezolvarea oricăror deficiențe (constatate).  +  Articolul 64S.S.I.F. are obligația întocmirii unor proceduri interne, prin care să se asigure o politică adecvată suficientă pentru îndeplinirea de către societate, conducătorii, administratorii, angajații și colaboratorii acesteia a prevederilor Legii nr. 297/2004 și ale prezentului regulament, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:a) reguli și proceduri adecvate privind mecanismele de control intern;b) reguli și proceduri eficiente pentru evaluarea și administrarea riscurilor;c) reguli și proceduri pentru securitatea și controlul sistemelor informatice, pentru asigurarea confidențialității și păstrării în siguranța a datelor și informațiilor stocate, inclusiv recuperarea acestora în caz de dezastru;d) reguli și proceduri pentru încheierea tranzacțiilor cu instrumente financiare în contul propriu și în contul persoanelor relevante, inclusiv cu privire la tranzacțiile personale în înțelesul art. 88;e) reguli și proceduri interne privind includerea sau nu a clienților în categoria clienților profesionali în conformitate cu prevederile anexei nr. 8;f) reguli și proceduri privind evidențierea separată a instrumentelor financiare și a fondurilor aparținând clienților;g) reguli și proceduri privind politica de executare a ordinelor;h) reguli și proceduri pentru prevenirea și evitarea conflictelor de interese;i) reguli și proceduri cu privire la relațiile cu clienții în scopul de a se asigura că administratorii, conducătorii, angajații și colaboratorii S.S.I.F. acționează întotdeauna în cel mai bun interes al clienților și că aceste persoane nu obțin niciun avantaj din utilizarea informațiilor confidențiale de care iau cunoștință, în special acolo unde poate apărea o situație de conflict de interese între S.S.I.F. și client;j) reguli și proceduri aplicabile în situația externalizării unor funcții în scopul evitării riscului operațional suplimentar. Externalizarea funcțiilor operaționale importante nu poate fi efectuată într-un mod care să prejudicieze esențial calitatea controlului intern al S.S.I.F. și capacitatea C.N.V.M. să supravegheze respectarea de către S.S.I.F. a obligațiilor sale.  +  Articolul 65(1) Membrii consiliului de administrație și conducătorii S.S.I.F. sunt răspunzători pentru asigurarea respectării regulilor și procedurilor S.S.I.F. și trebuie să fie informați permanent cu privire la activitatea S.S.I.F., activitatea compartimentului de control intern, precum și cu privire la metodele de evaluare și administrare a riscului.(2) S.S.I.F. este responsabilă pentru conduita și activitatea persoanelor angajate, în legătură cu realizarea obiectului de activitate.(3) Membrii consiliului de administrație și conducătorii S.S.I.F. au obligația să asigure menținerea unor standarde profesionale și de conduită adecvate ale întregului personal al societății.  +  Articolul 66(1) S.S.I.F. are obligația păstrării, pe o perioadă de cel puțin 5 ani, a tuturor evidențelor și înregistrărilor referitoare la serviciile de investiții financiare prestate și tranzacțiile efectuate de societate, astfel încât C.N.V.M. să poată supraveghea respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia și, în special, verificarea respectării de către societate a obligațiilor față de clienți sau potențialii clienți.(2) Înregistrările și evidențele care specifica drepturile și obligațiile S.S.I.F. și ale clientului în baza unui contract de prestare de servicii sau termenii în care S.S.I.F. furnizează serviciile clientului trebuie păstrate cel puțin pe durata relației cu clientul respectiv.(3) Înregistrările și evidențele S.S.I.F. trebuie păstrate într-un mod accesibil, pentru a permite C.N.V.M. verificări ulterioare, și într-o formă și de o manieră în care să asigure respectarea următoarelor condiții:a) accesul rapid și reconstituirea fiecărui element al tranzacției;b) efectuarea oricărei modificări sau a altui amendament, precum și conținutul înregistrărilor și evidențelor înainte de astfel de modificări sau amendamente să fie ușor constatate;c) manipularea sau alterarea înregistrărilor și evidențelor în alt mod nu trebuie să fie posibilă.(4) S.S.I.F. are obligația păstrării cel puțin a evidențelor și înregistrărilor menționate în anexa nr. 10.  +  Secţiunea 2 Controlul intern  +  Articolul 67(1) S.S.I.F. are obligația de a constitui un compartiment de control intern care are ca atribuție supravegherea respectării de către societate și personalul acesteia a legislației în vigoare, a reglementărilor entităților pieței de capital și a procedurilor interne, precum și minimizarea riscurilor societății de neîndeplinire a obligațiilor.(2) S.S.I.F. are obligația să stabilească, să implementeze și să mențină politici și proceduri adecvate menite să detecteze orice risc al societății de a nu își îndeplini obligațiile conform prevederilor prezentului regulament, precum și riscurile asociate, să pună în aplicare măsuri și proceduri adecvate pentru minimizarea acestor riscuri și să permită C.N.V.M. să își exercite operativ prerogativele.(3) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (2), S.S.I.F. va lua în considerare natura, dimensiunea și complexitatea activității societății, precum și natura și gama serviciilor și activităților de investiții efectuate în cursul desfășurării activității societății.  +  Articolul 68(1) S.S.I.F. trebuie să stabilească și să mențină în mod permanent și operativ funcția de control intern, care se va desfășura în mod independent și care va avea următoarele responsabilități:a) să monitorizeze și să evalueze în mod continuu eficacitatea și modul adecvat de punere în aplicare a măsurilor și procedurilor stabilite conform art. 67 alin. (2), precum și măsurile dispuse pentru rezolvarea oricăror situații de neîndeplinire a obligațiilor societății (deficiente constatate în aducerea la îndeplinire a obligațiilor societății);b) să acorde consultanță și asistență persoanelor relevante responsabile cu desfășurarea serviciilor și activităților de investiții pentru respectarea cerințelor impuse S.S.I.F. conform prevederilor prezentului regulament.(2) Fiecare persoană încadrată în compartimentul de control intern, denumită în continuare reprezentant al compartimentului de control intern, va fi supusă autorizării C.N.V.M. și va fi înscrisă în Registrul C.N.V.M.(3) Pentru a permite reprezentantului compartimentului de control intern să își aducă la îndeplinire responsabilitățile în mod corect și independent, S.S.I.F. trebuie să se asigure că următoarele condiții sunt respectate:a) persoana numită în funcția de reprezentant al compartimentului de control intern trebuie să aibă autoritatea, resursele și experiența necesară, precum și acces la toate informațiile relevante;b) persoana numită în funcția de reprezentant al compartimentului de controlul intern poartă responsabilitatea respectării atribuțiilor aferente funcției de control intern și pentru orice raportare referitoare la respectarea reglementărilor în vigoare conform art. 84 alin. (3).c) persoanele numite în funcția de reprezentant al compartimentului de control intern nu trebuie să fie implicate în desfășurarea serviciilor și activităților pe care le monitorizează;d) metoda de stabilire a remunerației persoanelor numite în funcția de reprezentant al compartimentului de control intern nu trebuie să le compromită obiectivitatea și nu trebuie să conducă la această posibilitate.(4) S.S.I.F. poate fi exceptată de la aplicarea prevederilor alin. (3) lit. c) sau d), în situația în care poate demonstra că în raport cu natura, dimensiunea și complexitatea activității sale, precum și în raport cu natura și gama serviciilor și activităților de investiții desfășurate/efectuate, cerințele impuse conform acelor prevederi nu sunt proporționale (potrivite) și că funcția de control continua să fie pusă în aplicare în mod efectiv.  +  Articolul 69(1) S.S.I.F. autorizate să presteze serviciile și activitățile de investiții și serviciile conexe prevăzute la pct. 1 lit. a), b), d) și e) și pct. 2 lit. a), c), d) și e) din anexa nr. 9 vor avea cel puțin un reprezentant în cadrul compartimentului de control intern.(2) S.S.I.F. autorizate să presteze serviciile și activitățile de investiții aferente unui capital inițial egal cu echivalentul în lei a 730.000 euro vor avea cel puțin 2 reprezentanți în cadrul compartimentului de control intern.(3) S.S.I.F. prevăzute la alin. (2), care nu se încadrează în categoria S.S.I.F. semnificative în conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și care nu prestează efectiv serviciile și activitățile de investiții prevăzute la pct. 1 lit. c), f) și h) din anexa nr. 9, pot avea un singur reprezentant în cadrul compartimentului de control intern, ulterior notificării A.S.F. conform prevederilor alin. (4).(4) În situația în care organul statutar al S.S.I.F. decide cu privire la încetarea prestării serviciilor prevăzute la pct. 1 lit. c), f) și h) din anexa nr. 9, S.S.I.F. notifică în acest sens A.S.F.(5) Notificarea prevăzută la alin. (4) va fi însoțită de decizia organului statutar al S.S.I.F. cu privire la încetarea desfășurării activității respective, va conține perioada încetării desfășurării activității respective și va fi transmisă A.S.F. în termen de 24 de ore de la data adoptării deciziei.(6) În urma notificării primite potrivit alin. (4), A.S.F. ia act de această situație și confirmă printr-un act individual (atestat) serviciile și activitățile de investiții și serviciile conexe pe care S.S.I.F. va continua să le desfășoare, precum și perioada în care serviciile notificate conform alin. (4) nu vor fi prestate.(7) Reluarea desfășurării activităților notificate potrivit prevederilor alin. (4) se va realiza numai ulterior îndeplinirii condițiilor prevăzute de reglementările în vigoare cu privire la activitatea respectivă, inclusiv cele de personal, și va fi notificată A.S.F. în prealabil cu cel puțin 24 de ore. (la 01-08-2017, Articolul 69 din Sectiunea 2 , Capitolul I , Titlul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 )  +  Articolul 70În îndeplinirea atribuțiilor, reprezentantul compartimentului de control intern va raporta direct consiliului de administrație, informând imediat conducătorii și auditorii interni ai S.S.I.F.  +  Articolul 71Pentru a fi autorizată de C.N.V.M. în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie angajată cu contract individual de muncă și să aibă atribuții de control intern numai în cadrul acelei S.S.I.F.;b) abrogată;----------Lit. b) a art. 71 a fost abrogată de lit. d) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015.c) să fi participat la stagiile de pregătire și să fi promovat testul privind cunoașterea legislației în vigoare organizat de către organismele de formare profesională atestate de C.N.V.M.;d) abrogată;----------Lit. d) a art. 71 a fost abrogată de lit. d) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015.e) abrogată;----------Lit. e) a art. 71 a fost abrogată de lit. d) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015.  +  Articolul 72(1) abrogat;----------Alin. (1) al art. 72 a fost abrogat de lit. d) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015.(2) În situația în care S.S.I.F. va supune autorizării mai multe persoane cu atribuții de control intern, cererea de autorizare va fi însoțită de responsabilitățile detaliate ale fiecărei persoane din cadrul compartimentului de control intern.  +  Articolul 73Abrogat----------Art. 73 a fost abrogat de lit. d) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015.  +  Articolul 74După retragerea, în condițiile art. 73 alin. (1) lit. a), a autorizației reprezentantului compartimentului de control intern, emisă pe numele unei societăți, persoana respectivă va putea fi autorizată în aceeași calitate pe numele unei alte societăți nu mai devreme de 15 zile de la data retragerii autorizației.  +  Articolul 75Reprezentantul compartimentului de control intern își va desfășura activitatea în baza unor proceduri scrise de supraveghere și control, elaborate în vederea asigurării respectării de către S.S.I.F. și angajații săi a legilor, regulamentelor, instrucțiunilor și procedurilor incidente pieței de capital, precum și a regulilor și procedurilor interne ale societății.  +  Articolul 76În aplicarea responsabilităților prevăzute la art. 68 alin. (1), reprezentantul compartimentului de control intern are următoarele atribuții:a) să monitorizeze și să verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activității S.S.I.F. și a procedurilor interne, să țină evidența neregulilor descoperite;b) să asigure informarea societății și a angajaților acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieței de capital;c) să avizeze documentele transmise de S.S.I.F. către C.N.V.M. în vederea obținerii autorizațiilor prevăzute de reglementările C.N.V.M., precum și raportările transmise C.N.V.M. și entităților pieței de capital;d) să prevină și să propună măsuri de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare, incidente pieței de capital, sau a procedurilor interne ale societății de către S.S.I.F. sau de către angajații acesteia;e) să țină evidența tuturor reclamațiilor primite de la clienți și a modului de soluționare a acestora;f) să analizeze și să avizeze materialele informative/publicitare ale S.S.I.F.;g) să se asigure de utilizarea exclusiv personală de către fiecare agent pentru servicii de investiții financiare a codurilor de acces și a parolelor transmise de entitățile pieței de capital;h) să raporteze consiliului de administrație, conducătorilor și auditorilor interni situațiile de încălcare a legislației, a reglementărilor în vigoare sau a procedurilor interne.  +  Articolul 77Abrogat.----------Art. 77 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 13 din REGULAMENTUL nr. 9 din 7 iulie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 20 iulie 2015.  +  Articolul 78(1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 76, reprezentantul compartimentului de control intern va ține un registru în care va evidenția investigațiile efectuate, durata acestor investigații, perioada la care acestea se referă, rezultatul investigațiilor, propunerile înaintate în scris consiliului de administrație/conducătorilor S.S.I.F. și deciziile luate de persoanele abilitate să ia măsuri de soluționare.(2) În situația în care reprezentantul compartimentului de control intern ia cunoștință în timpul activității, fie ca urmare a propriilor investigații, fie ca urmare a unei notificări primite în acest sens, de eventualele încălcări ale regimului juridic aplicabil pieței de capital, inclusiv ale procedurilor interne ale societății, acesta are obligația să informeze consiliul de administrație/ conducătorii și auditorii interni ai S.S.I.F. (la 01-08-2017, Alineatul (2) din Articolul 78 , Sectiunea 2 , Capitolul I , Titlul III a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 ) (3) În cazul unor abateri de la reglementările în vigoare, membrii consiliului de administrație/conducătorii și auditorii interni ai S.S.I.F. vor notifica cu maxima urgență C.N.V.M. și entităților pieței de capital implicate situația constatată și măsurile adoptate.(4) În situația în care membrii consiliului de administrație/conducătorii nu iau măsurile care se impun în termen de maximum 10 zile de la data informării prevăzute la alin. (2), reprezentantul compartimentului de control intern are obligația de a notifica de îndată A.S.F. cu privire la abaterile de la reglementările în vigoare constatate.----------Alin. (4) al art. 78 a fost introdus de pct. 3 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 13 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 3 iunie 2016.  +  Articolul 79La sfârșitul fiecărui an, până la data de 31 ianuarie a anului următor, compartimentul de control intern va transmite consiliului de administrație al S.S.I.F. un raport cuprinzând activitatea desfășurată, investigațiile efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute și programul/planul investigațiilor propuse pentru anul următor. Raportul, propunerile avizate și planul de investigații aprobat de consiliul de administrație vor fi transmise de acesta A.S.F. până cel târziu la data de 31 martie a anului următor. (la 01-08-2017, Articolul 79 din Sectiunea 2 , Capitolul I , Titlul III a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 )  +  Articolul 79^1(1) A.S.F. aplică Orientările cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID privind funcția de asigurare a conformității, denumite în continuare Orientări, cuprinse în anexa nr. 12, în desfășurarea activității sale de supraveghere și control al respectării dispozițiilor legale ce transpun prevederile directivelor CE nr. 39/2004 și nr. 73/2006, aplicabile controlului intern în sensul Legii nr. 297/2004 și în sensul prezentului regulament.(2) De la aplicarea Orientărilor se instituie următoarele excepții:a) S.S.I.F. nu poate externaliza activitatea de control intern, având înțelesul prevăzut în Legea nr. 297/2004, precum și în prezentul regulament;b) funcția de reprezentant al compartimentului de control intern și cea de auditor intern nu pot fi deținute de aceeași persoană.(3) În vederea aplicării Orientărilor se vor avea în vedere următoarele:a) funcția de verificare a conformității din Orientări să corespundă funcției de reprezentant al compartimentului de control intern din Legea nr. 297/2004, precum și din prezentul regulament;b) noțiunea de control intern din Orientări să cuprindă controlul intern, administrarea riscului și auditul intern din Legea nr. 297/2004, precum și din prezentul regulament. (la 01-08-2017, Sectiunea 2 din Capitolul I , Titlul III a fost completata de Punctul 22, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 )  +  Articolul 79^2(1) S.S.I.F. au obligația să ia toate măsurile în vederea aplicării Orientărilor.(2) S.S.I.F. trebuie să asigure prezența la sediu a cel puțin unui reprezentant al compartimentului de control intern pe toată durata programului de lucru al S.S.I.F. (la 01-08-2017, Sectiunea 2 din Capitolul I , Titlul III a fost completata de Punctul 22, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 )  +  Articolul 79^3(1) În situația în care reprezentantul compartimentului de control intern este absent sau în situația în care postul de reprezentant al compartimentului de control intern este vacant, S.S.I.F. desemnează provizoriu, prin proceduri interne, o persoană din cadrul S.S.I.F. care să îndeplinească atribuțiile reprezentantului compartimentului de control intern.(2) Persoana care îndeplinește atribuțiile reprezentantului compartimentului de control intern se notifică A.S.F. în termen de 48 de ore de la începerea îndeplinirii respectivelor atribuții, iar pe perioada îndeplinirii acestor atribuții nu va desfășura nicio altă activitate în cadrul S.S.I.F.(3) Perioada în care atribuțiile reprezentantului compartimentului de control intern sunt îndeplinite de o persoană desemnată în conformitate cu prevederile prezentului articol nu poate însuma mai mult de 120 de zile într-un an calendaristic.(4) În situații excepționale, justificate în scris de S.S.I.F., A.S.F. poate acorda o prelungire de 30 de zile a termenului prevăzut la alin. (3). (la 01-08-2017, Sectiunea 2 din Capitolul I , Titlul III a fost completata de Punctul 22, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 )  +  Articolul 79^4(1) Prin excepție de la prevederile art. 79^3, în cazul unei S.S.I.F. prevăzute la art. 69 alin. (2), atunci când un post de reprezentant al compartimentului de control intern a devenit vacant, până la autorizarea de către A.S.F. a unui nou reprezentant al compartimentului de control intern, atribuțiile postului de reprezentant al compartimentului de control intern vacant pot fi preluate de reprezentantul compartimentului de control intern autorizat, înscris în Registrul A.S.F.(2) Perioada în care atribuțiile postului vacant de reprezentant al compartimentului de control intern sunt îndeplinite de reprezentantul compartimentului de control intern autorizat de A.S.F. în conformitate cu prevederile prezentului articol nu poate depăși 120 de zile.(3) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și S.S.I.F. prevăzute la art. 69 alin. (3) care intenționează să reia prestarea serviciilor și activităților de investiții prevăzute la pct. 1 lit. c), f) și h) din anexa nr. 9. (la 01-08-2017, Sectiunea 2 din Capitolul I , Titlul III a fost completata de Punctul 22, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 )  +  Articolul 79^5Prevederile art. 79^1 alin. (1) se aplică în mod corespunzător și:a) instituțiilor de credit din România înscrise în Registrul A.S.F. la secțiunea Intermediari;b) societăților de administrare a investițiilor autorizate să desfășoare activitățile prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a) și lit. b) pct. (i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-08-2017, Sectiunea 2 din Capitolul I , Titlul III a fost completata de Punctul 22, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 )  +  Secţiunea 3 Evaluarea și administrarea riscului  +  Articolul 80(1) În aplicarea prevederilor art. 64 lit. b) referitoare la administrarea riscurilor, S.S.I.F. trebuie să dispună următoarele măsuri:a) să stabilească, să implementeze și să mențină politici adecvate de administrare a riscului și proceduri care identifica riscurile aferente activităților S.S.I.F., operațiunilor și sistemelor sale și, dacă este cazul, să stabilească nivelul riscului pe care societatea îl poate suporta;b) să adopte proceduri, metode și mecanisme pentru administrarea riscurilor aferente activităților, operațiunilor și sistemelor S.S.I.F. în raport cu nivelul riscului suportat;c) să monitorizeze următoarele:(i) eficacitatea și controlul adecvat al politicilor și procedurilor de evaluare a riscului S.S.I.F.;(ii) măsura în care S.S.I.F. și persoanele relevante respecta procedurile, metodele și mecanismele adoptate conform lit. b);(iii) eficacitatea și caracterul adecvat al măsurilor luate pentru rezolvarea oricărei nereguli în raport cu politicile, procedurile, măsurile, metodele și mecanismele, incluzând nerespectarea acestor măsuri, metode și mecanisme sau neaplicarea acestor politici și proceduri de către persoanele relevante.(2) S.S.I.F. trebuie să stabilească și să mențină o funcție de administrare a riscului care este exercitată în mod independent, în situația în care acest lucru este adecvat și proporțional în raport cu natura, dimensiunea și complexitatea activităților sale, precum și cu natura și gama serviciilor și activităților desfășurate. Aceasta funcție presupune îndeplinirea următoarelor atribuții:a) implementarea politicii și procedurilor prevăzute la alin. (1);b) furnizarea rapoartelor și consultanței acordate conducătorilor în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3).(3) În situația în care, în raport cu dimensiunea activității sale, S.S.I.F. stabilește să nu mențină o funcție independenta de administrare a riscului, trebuie să poată demonstra că politicile și procedurile pe care le-a adoptat îndeplinesc cerințele prevăzute la alin. (2) și sunt efective în mod consecvent.  +  Articolul 81(1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 81 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 13 din REGULAMENTUL nr. 9 din 7 iulie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 20 iulie 2015.(2) În cazul în care funcția de administrare a riscului nu este exercitată în mod independent, iar S.S.I.F. nu se încadrează în categoria S.S.I.F. semnificative în conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul nr. 3/2014, funcția de administrare a riscului poate fi exercitată de un angajat al S.S.I.F. care nu îndeplinește o funcție operațională. (la 01-08-2017, Alineatul (2) din Articolul 81 , Sectiunea 3 , Capitolul I , Titlul III a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 ) (2^1) În sensul alin. (2) și al art. 22 alin. (3) din Regulamentul nr. 3/2014, în categoria funcțiilor operaționale se includ: agentul pentru servicii de investiții financiare, agentul delegat, analistul financiar, administratorul de portofoliu, persoana responsabilă cu administrarea sancțiunilor internaționale, persoane care au responsabilități în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism (ofițer de conformitate și persoană responsabilă), precum și persoanele cu funcții de conducere și supraveghere a acestora. (la 01-08-2017, Articolul 81 din Sectiunea 3 , Capitolul I , Titlul III a fost completat de Punctul 24, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 ) (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 81 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 13 din REGULAMENTUL nr. 9 din 7 iulie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 20 iulie 2015.(3^1) Persoana care asigură funcția de administrare a riscului este supusă autorizării A.S.F. și înscrisă în Registrul A.S.F. (la 01-08-2017, Articolul 81 din Sectiunea 3 , Capitolul I , Titlul III a fost completat de Punctul 25, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 ) (4) Pentru a fi autorizată de A.S.F. în calitate de persoană care asigură funcția de administrare a riscului, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie angajată cu contract individual de muncă și să aibă atribuții de administrare a riscului numai în cadrul acelei S.S.I.F.;b) să fi participat la stagiile de pregătire și să fi promovat testul privind cunoașterea legislației în vigoare organizat de către organismele de formare profesională atestate de A.S.F. (la 01-08-2017, Alineatul (4) din Articolul 81 , Sectiunea 3 , Capitolul I , Titlul III a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 ) (5) În completarea cerințelor prevăzute la alin. (4), autorizarea persoanei care asigură funcția de administrare a riscului se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. (la 01-08-2017, Articolul 81 din Sectiunea 3 , Capitolul I , Titlul III a fost completat de Punctul 27, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 )  +  Secţiunea 4 Auditul intern  +  Articolul 82S.S.I.F. trebuie să stabilească și să mențină o funcție de audit intern care este separată și independenta de alte funcții și activități ale S.S.I.F. Îndeplinirea acestei funcții presupune următoarele responsabilități:a) stabilirea, implementarea și menținerea unui plan de audit pentru a evalua și a examina eficacitatea și caracterul adecvat al sistemelor, controlului intern, mecanismelor și procedurilor S.S.I.F.;b) emiterea de recomandări bazate pe rezultatul activității desfășurate conform lit. a);c) verificarea respectării recomandărilor prevăzute la lit. b);d) raportarea cu privire la problemele de audit intern în conformitate cu art. 84 alin. (3).  +  Articolul 83Abrogat.----------Art. 83 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 13 din REGULAMENTUL nr. 9 din 7 iulie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 20 iulie 2015.  +  Secţiunea 5 Conducătorii  +  Articolul 84(1) S.S.I.F. are obligația să se asigure că persoanele numite în funcția de conducători și în funcția de membri ai consiliului de administrație sunt responsabile pentru asigurarea respectării de către societate a obligațiilor sale conform prevederilor prezentului regulament.(2) Conducătorii și membrii consiliului de administrație trebuie să evalueze și să verifice periodic eficacitatea politicilor, măsurilor și procedurilor în vigoare implementate pentru respectarea obligațiilor stabilite conform prevederilor prezentului regulament și să dispună măsurile corespunzătoare pentru remedierea deficiențelor.(3) S.S.I.F. trebuie să se asigure că persoanele având calitatea de conducători și membrii consiliului de administrație primesc, în mod frecvent și cel puțin anual, rapoarte scrise cu privire la situațiile menționate la secțiunile 2, 3 și 4 din prezentul capitol care prevăd în mod distinct dacă, în situația constatării oricărei deficiențe, au fost luate măsuri de remediere adecvate.(4) Membrii consiliului de administrație au obligația supravegherii conducătorilor S.S.I.F.  +  Secţiunea 6 Externalizarea unor activități și/sau servicii de investiții  +  Articolul 85(1) În aplicarea prevederilor art. 64 lit. j), o funcție operațională este considerată esențială sau importanta dacă o deficiența ori neîndeplinirea atribuțiilor aferente acestei funcții ar putea prejudicia în mod substanțial asigurarea continuității respectării de către S.S.I.F. a condițiilor și obligațiilor necesare acordării autorizației sau a altor obligații stabilite conform prevederilor prezentului regulament ori a performantelor sale financiare sau desfășurarea serviciilor și activităților de investiții în mod adecvat și continuu.(2) Fără a prejudicia statutul oricărei alte funcții, următoarele funcții nu vor fi considerate esențiale sau importante în sensul alin. (1):a) furnizarea către S.S.I.F. a unor servicii de consultanță și a altor servicii care nu fac parte din activitatea de investiții a S.S.I.F., incluzând consultanță juridică acordată S.S.I.F., pregătirea personalului S.S.I.F., serviciile de facturare și de asigurare a securității sediilor și personalului S.S.I.F.;b) achiziționarea de servicii standardizate incluzând serviciile privind informarea despre piață și cele referitoare la prețuri.  +  Articolul 86(1) În situația externalizării funcțiilor operaționale esențiale sau importante ori a oricăror servicii sau activități de investiții, S.S.I.F. rămâne pe deplin responsabilă pentru aducerea la îndeplinire a tuturor obligațiilor sale conform prevederilor prezentului regulament și va respecta în mod distinct următoarele condiții:a) externalizarea nu trebuie să aibă ca rezultat delegarea responsabilităților conducătorilor;b) relația cu clienții și obligațiile S.S.I.F. față de clienții săi conform prevederilor prezentului regulament nu trebuie schimbate;c) condițiile pe care S.S.I.F. trebuie să le îndeplinească în conformitate cu art. 8 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și pe care trebuie să le mențină nu trebuie subminate;d) niciuna din celelalte condiții impuse la autorizarea S.S.I.F. nu trebuie suprimată sau modificată.(2) S.S.I.F. trebuie să acționeze imparțial și cu diligența profesională atunci când inițiază, administrează sau încetează orice contract privind externalizarea către un furnizor de servicii a funcțiilor operaționale esențiale și importante, precum și a oricăror servicii și activități de investiții.(3) S.S.I.F. trebuie să dispună, în mod distinct, măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele condiții sunt îndeplinite:a) furnizorul de servicii trebuie să aibă abilitatea, capacitatea și orice autorizație prevăzută de lege pentru desfășurarea în mod responsabil și profesional a funcțiilor, serviciilor și activităților externalizate;b) furnizorul de servicii trebuie să desfășoare efectiv serviciile externalizate și pentru aceasta S.S.I.F. trebuie să stabilească metode de evaluare a nivelului performantei furnizorului de servicii;c) furnizorul de servicii trebuie să supravegheze în mod corect desfășurarea (exercitarea) funcțiilor externalizate și să administreze în mod adecvat riscurile asociate externalizării;d) S.S.I.F. trebuie să dispună măsuri adecvate dacă se constată că furnizorul de servicii nu poate desfășura funcțiile în mod efectiv și în concordanta cu legile aplicabile și cerințele regulamentare;e) S.S.I.F. trebuie să dețină experiența necesară pentru supravegherea funcțiilor efectiv externalizate și pentru administrarea riscurilor asociate externalizării și trebuie să supravegheze acele funcții și să administreze acele riscuri;f) furnizorul de servicii trebuie să prezinte S.S.I.F. orice eveniment care ar avea un impact important asupra abilității sale de a desfășura funcțiile externalizate în mod efectiv și în conformitate cu legile aplicabile și cerințele de reglementare aplicabile;g) S.S.I.F. trebuie să aibă posibilitatea încetării contractului privind externalizarea, dacă este necesar, fără a prejudicia continuitatea și calitatea serviciilor furnizate către clienți;h) furnizorul de servicii trebuie să coopereze cu C.N.V.M. în legătură cu activitățile externalizate;i) S.S.I.F., auditorii acesteia, C.N.V.M. și alte autorități competente relevante trebuie să aibă acces efectiv la informațiile referitoare la activitățile externalizate, precum și la sediile în care își desfășoară activitatea furnizorul de servicii; C.N.V.M. trebuie să își poată exercita acele drepturi referitoare la acces;j) furnizorul de servicii trebuie să protejeze orice informație confidențială referitoare la S.S.I.F. și clienții acesteia;k) S.S.I.F. și furnizorul de servicii trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină un plan de reconstituire și recuperare a datelor pierdute, în cazul unor evenimente neprevăzute, care va fi testat periodic în cazul în care este necesar, având în vedere funcția, serviciul sau activitatea care a fost externalizată.(4) Drepturile și obligațiile S.S.I.F. și ale furnizorului de servicii trebuie să fie în mod clar repartizate și menționate într-un contract scris.(5) În vederea respectării prevederilor prezentului articol și ale art. 87, în situația în care S.S.I.F. și furnizorul de servicii sunt membri ai aceluiași grup, S.S.I.F. poate lua în considerare măsura în care aceasta controlează furnizorul de servicii sau măsura în care are capacitatea de a-i influenta activitatea.(6) La solicitarea C.N.V.M., S.S.I.F. trebuie să pună la dispoziția acesteia toate informațiile necesare pentru a permite C.N.V.M. să supravegheze respectarea cerințelor prevăzute în prezentul regulament cu privire la desfășurarea activităților externalizate.  +  Articolul 87(1) S.S.I.F. care externalizează serviciul de investiții privind administrarea portofoliului clienților de retail către un furnizor de servicii situat într-un stat nemembru trebuie să se asigure că, în plus față de cerințele prevăzute la art. 86, sunt îndeplinite următoarele condiții:a) furnizorul de servicii trebuie să fie autorizat sau înregistrat în statul sau de origine pentru a furniza acel serviciu și trebuie să fie subiect al supravegherii prudențiale;b) C.N.V.M. a încheiat un acord de cooperare adecvat cu autoritatea de supraveghere a furnizorului de servicii.(2) În situația în care una sau ambele condiții prevăzute la alin. (1) nu sunt îndeplinite, S.S.I.F. poate externaliza serviciile de investiții unui furnizor de servicii situat într-un stat nemembru numai dacă aceasta a notificat în prealabil C.N.V.M. măsurile de externalizare și C.N.V.M. nu formulează obiecțiuni cu privire la acele măsuri într-un timp rezonabil de la primirea notificării.(3) C.N.V.M. va publica pe pagina sa de internet o nota privind politica acesteia în legătură cu externalizarea prevăzută la alin. (2). Nota va menționa exemple ale cazurilor în care C.N.V.M. nu va obiecta sau nu ar putea obiecta cu privire la externalizarea prevăzută la alin. (2), atunci când una sau ambele condiții menționate la alin. (1) lit. a) și b) nu sunt îndeplinite.(4) Aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) nu limitează obligațiile S.S.I.F. de a respecta cerințele prevăzute la art. 86.(5) C.N.V.M. va publica o listă a autorităților de supraveghere din statele nemembre cu care a încheiat acorduri de cooperare care sunt adecvate pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b).  +  Capitolul II Cerințe de operare  +  Secţiunea 1 Tranzacțiile personale  +  Articolul 88În aplicarea prezentului regulament, tranzacția personală înseamnă o tranzacție cu un instrument financiar efectuată de către sau în numele unei persoane relevante, în situația în care cel puțin unul din următoarele criterii este îndeplinit:a) acea persoană relevantă acționează în afară scopului (obiectului) activității pe care o desfășoară în acea calitate;b) tranzacția este efectuată în contul oricăreia din următoarele persoane:(i) persoană relevantă;(ii) orice persoană cu care aceasta are o relație de familie sau cu care are legături strânse;(iii) o persoană a carei legătură cu persoana relevantă atesta faptul că persoana relevantă are un interes material direct sau indirect în efectuarea tranzacției, altul decât tariful sau comisionul pentru executarea tranzacției.  +  Articolul 89(1) În situația în care oricare din persoanele relevante este implicată în activități care ar putea conduce la un conflict de interese sau are acces la informații privilegiate, având înțelesul prevăzut la art. 244 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 297/2004, sau la alte informații confidențiale referitoare la clienți sau la tranzacții cu sau pentru clienți, în virtutea unei activități desfășurate de acea persoană în numele S.S.I.F., S.S.I.F. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină proceduri adecvate menite să prevină următoarele situații:a) efectuarea unei tranzacții personale care îndeplinește cel puțin unul din următoarele criterii:(i) acelei persoane îi este interzis să efectueze astfel de tranzacții în conformitate cu prevederile privind abuzul pe piața;(ii) implica folosirea abuzivă sau dezvăluirea improprie a acelei informații confidențiale;(iii) intră în conflict sau ar putea intra în conflict cu o obligație a S.S.I.F. conform prevederilor prezentului regulament;b) sfătuirea sau determinarea, într-un alt mod decât în cursul desfășurării activității corespunzătoare de angajat sau de furnizor de servicii în baza unui contract, oricărei alte persoane să efectueze o tranzacție cu instrumente financiare, care, dacă ar fi o tranzacție personală a persoanei relevante, ar intra sub incidența art. 101 alin. (2) lit. a) sau b) ori a art. 142 alin. (3);c) fără a prejudicia prevederile art. 246 lit. a) din Legea nr. 297/2004, dezvăluirea altfel decât în cursul normal al statutului sau de angajat sau de prestator de servicii în baza unui contract a oricărei informații sau opinii oricărei alte persoane, în situația în care persoana relevantă cunoaște sau în mod rezonabil trebuia să cunoască faptul că urmare a acelei dezvăluiri acea persoană va proceda sau ar putea proceda la una din următoarele situații:(i) să participe la o tranzacție cu instrumente financiare care, dacă ar fi o tranzacție personală a unei persoane relevante, ar intra sub incidența art. 101 alin. (2) lit. a) sau b) ori a art. 142 alin. (3);(ii) să sfătuiască sau să determine o altă persoană să participe la o asemenea tranzacție.(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie astfel concepute încât să asigure în mod distinct următoarele:a) fiecare persoană relevantă menționată la alin. (1) cunoaște restricțiile cu privire la tranzacțiile personale, precum și măsurile stabilite de către S.S.I.F. cu privire la tranzacțiile personale și la dezvăluirea informațiilor, în conformitate cu prevederile alin. (1);b) S.S.I.F. este informată de îndată cu privire la orice tranzacție personală la care participa o persoană relevantă, fie în baza unei notificări cu privire la acea tranzacție, fie prin alte proceduri care permit S.S.I.F. să identifice asemenea tranzacții. În cazul procedurilor de externalizare, S.S.I.F. trebuie să se asigure că societatea către care este externalizată activitatea păstrează un registru al tranzacțiilor personale la care participa orice persoană relevantă și că acele informații sunt furnizate de îndată la cererea S.S.I.F.;c) tranzacțiile personale notificate S.S.I.F. sau identificate de S.S.I.F. sunt evidențiate într-un registru, incluzând orice autorizație (aprobare) sau interdicție în legătură cu asemenea tranzacții.(3) Prevederile alin. (1) și alin. (2) nu se vor aplica următoarelor tipuri de tranzacții personale:a) tranzacțiile personale efectuate în baza prestării serviciului de administrare a portofoliului în mod discreționar, în situația în care nu a existat o comunicare prealabilă în legătură cu tranzacția între administratorul de portofoliu și persoana relevantă sau o altă persoană în contul căreia a fost executată tranzacția;b) tranzacțiile personale cu titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare autorizate în conformitate cu legislația comunitară sau alte organisme de plasament colectiv care sunt subiect al supravegherii conform legislației naționale dintr-un stat membru care prevede o dispersare a riscului echivalenta ("an equivalent level of risk spreading în their assets") cu cea menționată în cazul OPCVM, în situația în care persoana relevantă și orice altă persoană în contul căreia sunt efectuate tranzacțiile nu sunt implicate în administrarea acelui organism de plasament colectiv.  +  Secţiunea 2 Păstrarea în siguranța a activelor clienților  +  Articolul 90(1) S.S.I.F. este obligată să evidențieze distinct, în contabilitate, sumele primite de la clienți și să deschidă și să utilizeze separat, conform destinației, conturi bancare în nume propriu și conturi bancare în numele clienților. De asemenea, instrumentele financiare ale clienților vor fi evidențiate în conturi separate de cele ale S.S.I.F. (la 01-08-2017, Alineatul (1) din Articolul 90 , Sectiunea 2 , Capitolul II , Titlul III a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 ) (2) S.S.I.F. are obligația ca, la sfârșitul fiecărei zile de decontare, să transfere din contul/conturile în care se află fondurile bănești aparținând clienților în contul propriu sumele aferente comisioanelor ce i se cuvin.(3) S.S.I.F. nu trebuie să acționeze astfel încât să pericliteze, să poată fi considerat că periclitează sau să inducă o situație care poate să prejudicieze fondurile și/sau instrumentele financiare ale clienților ori piața reglementată pe care tranzacționează și trebuie să se asigure că agenții pentru servicii de investiții financiare și ceilalți angajați ai săi nu se vor comporta în acest mod.(4) S.S.I.F. trebuie să respecte, în toate situațiile, următoarele obligații:a) să asigure păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare pe care le ține în custodie;b) să nu facă uz de niciunul dintre instrumentele financiare pe care le ține în custodie sau de drepturile ce decurg din acestea și să nu transfere aceste instrumente financiare fără acordul expres al deținătorilor;c) să returneze clienților, la solicitarea acestora, instrumentele financiare și fondurile bănești încredințate.(5) S.S.I.F. autorizată să presteze serviciile de investiții financiare prevăzute la pct. 2 lit. a) din anexa nr. 9 este responsabilă pentru plățile și decontările aferente instrumentelor financiare păstrate în custodie.----------Art. 90 a fost modificat de pct. 5 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 13 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 3 iunie 2016.  +  Articolul 91(1) S.S.I.F. are obligația păstrării în siguranța a drepturilor clienților în legătură cu instrumentele financiare și fondurile aparținând acestora îndeplinind în acest scop următoarele cerințe:a) păstrarea înregistrărilor, evidențelor și conturilor necesare pentru a putea în orice moment și fără întârziere să distingă activele deținute de un client de activele deținute pentru orice alt client și față de propriile active;b) menținerea evidențelor, înregistrărilor și conturilor astfel încât să se asigure acuratețea acestora și, în mod distinct, corespondenta acestora cu instrumentele financiare și fondurile deținute în numele clienților;c) verificarea în mod regulat a concordanței dintre evidențele, înregistrările și registrele proprii și cele ale oricărei terțe părți în numele căreia sunt deținute acele active;d) dispunerea măsurilor necesare pentru a se asigura că orice instrumente financiare ale clientului depozitate la o terță parte, în conformitate cu prevederile art. 92, sunt identificate separat de instrumentele financiare aparținând S.S.I.F. și de instrumentele financiare aparținând acelei terțe părți, prin denumirea în mod diferit a conturilor în registrele (înregistrările, evidențele) terței părți sau în alt mod echivalent care asigură același nivel de protecție;e) dispunerea măsurilor necesare pentru a se asigura că fondurile clienților depozitate, în conformitate cu prevederile art. 93, la o bancă centrală, o instituție de credit sau o bancă autorizată într-un stat nemembru ori la un fond specializat în instrumente ale pieței monetare sunt păstrate într-un cont sau în conturi identificate separat de orice conturi folosite pentru păstrarea fondurilor aparținând S.S.I.F.;f) existența unei structuri organizatorice adecvate pentru a reduce riscul pierderii sau al diminuării activelor clienților sau a drepturilor aferente acelor active, ca urmare a folosirii necorespunzătoare a activelor, a fraudei, a slabei administrări, a modului inadecvat de păstrare a registrelor sau a neglijenței.(2) În situația în care, ca urmare a legii aplicabile, incluzând în mod distinct legea referitoare la proprietate și insolvență (Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței), măsurile dispuse de S.S.I.F. în conformitate cu alin. (1) pentru păstrarea în siguranța a drepturilor clienților nu sunt suficiente pentru a respecta cerințele prevăzute în art. 24 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 297/2004, C.N.V.M. va dispune măsurile pe care S.S.I.F. trebuie să le aplice pentru îndeplinirea acestor obligații.(3) În situația în care legea aplicabilă în jurisdicția în care sunt deținute fondurile și instrumentele financiare aparținând clienților împiedica S.S.I.F. să respecte prevederile alin. (1) lit. d) sau e), C.N.V.M. va dispune cerințele care vor avea un efect echivalent în ceea ce privește păstrarea în siguranța a drepturilor clienților.  +  Articolul 92(1) S.S.I.F. poate să depoziteze instrumente financiare deținute în numele clienților săi într-un cont sau în conturi deschise la o terță parte cu condiția ca S.S.I.F. să acționeze cu toată competența, imparțialitatea și diligența profesională în selectarea, desemnarea și verificarea periodică a terței părți și a măsurilor necesare deținerii și păstrării în siguranță a acelor instrumente financiare.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) S.S.I.F. va lua în considerare, în mod distinct, experiența și reputația în piață a terței părți, precum și orice cerințe legale sau practici de piață referitoare la deținerea acelor instrumente financiare care ar putea afecta drepturile clienților.(3) În situația în care păstrarea în siguranța a instrumentelor financiare aparținând contului unei alte persoane este o activitate supusă reglementării și supravegherii într-o jurisdicție unde S.S.I.F. intenționează să utilizeze pentru prestarea acestui serviciu o terță persoană, S.S.I.F. nu va încredința această activitate unei terțe persoane care nu este supusă reglementării și supravegherii în respectiva jurisdicție.(4) S.S.I.F. nu poate depozita instrumente financiare deținute în numele clienților la o terță parte dintr-un stat nemembru care nu reglementează deținerea și păstrarea în siguranța a instrumentelor financiare aparținând contului unei alte persoane, cu excepția situației în care este îndeplinită una din următoarele condiții:a) natura instrumentelor financiare sau a serviciilor de investiții în legătură cu acele instrumente impune ca acestea să fie depozitate la o terță parte în acel stat nemembru;b) instrumentele financiare sunt deținute în numele unui client profesional, acel client solicită în scris S.S.I.F. să le depoziteze la o terță parte în acel stat nemembru.  +  Articolul 93(1) S.S.I.F. are obligația să plaseze prompt fondurile primite de la clienți într-unul sau mai multe conturi deschise la oricare din următoarele:a) banca centrală;b) instituție de credit autorizată conform legislației comunitare;c) banca autorizată într-un stat nemembru;d) un fond specializat în instrumente ale pieței monetare.(2) Prevederile alin. (1) nu se vor aplica unei instituții de credit autorizate în conformitate cu prevederile Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, în legătură cu depozitele, astfel cum sunt acestea prevăzute în legea anterior menționată, deținute de acea instituție.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. d) și ale art. 91 alin. (1) lit. e), prin fond specializat în instrumente ale pieței monetare se înțelege un organism de plasament colectiv autorizat conform legislației comunitare sau care este subiect al supravegherii și, după caz, autorizat de către o autoritate conform legislației naționale a statului membru și care îndeplinește următoarele condiții:a) obiectivul sau investițional prioritar trebuie să fie acela de a menține valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv la o valoare medie constantă sau la valoarea capitalului inițial al investitorilor la care se adauga profiturile;b) în vederea atingerii acelui obiectiv investițional prioritar, trebuie să investească exclusiv în instrumente performanțe ale pieței monetare cu o maturitate sau perioada rămasă până la maturitate de cel mult 397 zile ori cu ajustări regulate ale veniturilor corespunzătoare unei asemenea maturități și cu o valoare medie ponderată a maturității de 60 de zile. Acest obiectiv poate fi de asemenea atins prin investirea în mod suplimentar în depozite la instituții de credit.c) trebuie să asigure lichiditatea în cadrul aceleiași zile sau al zilei următoare decontării.(4) În aplicarea alin. (3) lit. b), un instrument de piață monetara va fi considerat performant dacă a fost notat cu cel mai bun punctaj de către fiecare agenție de rating competență care a evaluat acel instrument. Instrumentul care nu este evaluat de nicio agenție de rating nu va fi considerat ca fiind performant.(5) În scopul aplicării prevederilor alin. (4), o agenție de rating va fi considerată competentă dacă emite în mod regulat și cu titlu profesional ratinguri cu privire la fondurile specializate în instrumente ale pieței monetare și este o instituție externa de evaluare a creditului eligibilă astfel cum este prevăzut în art. 6 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României și Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard.(6) În situația în care nu depozitează fondurile clienților la o bancă centrală, S.S.I.F. trebuie să acționeze cu toată competența, imparțialitatea și diligența profesională în selectarea, stabilirea și verificarea periodică a instituției de credit, băncii sau fondului specializat în instrumente ale pieței monetare la care sunt plasate fondurile, precum și cu privire la metodele privind deținerea acelor fonduri.(7) S.S.I.F. trebuie să ia în considerare experiența și reputația din piață ale acestor instituții sau fonduri specializate în instrumente ale pieței monetare, în vederea asigurării protecției drepturilor clienților, precum și orice cerințe legale sau reglementări ori practicile de piață referitoare la deținerea fondurilor clienților care ar putea prejudicia drepturile clienților.(8) Clienții au dreptul să se opună plasării fondurilor lor într-un fond specializat în instrumente ale pieței monetare.  +  Articolul 94(1) S.S.I.F. nu poate să se implice în finanțarea tranzacțiilor cu valori mobiliare cu privire la instrumentele financiare deținute în numele unui client sau să folosească într-un alt mod aceste instrumente financiare pentru contul propriu sau pentru contul altui client al S.S.I.F., cu excepția situației în care sunt îndeplinite următoarele condiții:a) clientul trebuie să își exprime acordul expres, în prealabil, cu privire la folosirea instrumentelor în condiții clar specificate, în cazul clientului de retail, sub semnătura acestuia sau printr-un mecanism alternativ echivalent;b) folosirea instrumentelor financiare ale acelui client trebuie să respecte termenii specificați cu care clientul este de acord.(2) S.S.I.F. nu poate să se implice în finanțarea tranzacțiilor cu valori mobiliare cu privire la instrumentele financiare care sunt deținute în numele unui client într-un cont global la o terță parte sau să folosească în alt mod instrumentele financiare deținute într-un astfel de cont pentru contul propriu sau pentru contul altui client, cu excepția situației în care, în completarea condițiilor menționate la alin. (1), cel puțin una din următoarele condiții este îndeplinită:a) fiecare client ale cărui instrumente financiare sunt deținute într-un cont global trebuie să își fi exprimat în prealabil acordul expres în conformitate cu alin. (1) lit. a);b) S.S.I.F. trebuie să dispună de sisteme și metode de control care să asigure că numai instrumentele financiare aparținând clienților care și-au exprimat în prealabil acordul expres în conformitate cu alin. (1) lit. a) sunt folosite astfel.(3) Înregistrările și evidențele S.S.I.F. trebuie să cuprindă detalii referitoare la clientul ale cărui instrucțiuni cu privire la folosirea instrumentelor financiare au fost efectuate, precum și cu privire la numărul instrumentelor financiare folosite aparținând fiecărui client care și-a exprimat acordul, astfel încât să fie posibila repartizarea corecta a fiecărei pierderi.  +  Articolul 95S.S.I.F. trebuie să se asigure că auditorii săi financiari raportează cel puțin anual C.N.V.M. cu privire la corectitudinea aplicării art. 24 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 297/2004 și a prezentei secțiuni.  +  Secţiunea 3 Conflictul de interese  +  Articolul 96(1) S.S.I.F. trebuie să ia toate măsurile astfel încât să se asigure că situațiile de conflict de interese între societate, inclusiv administratori, salariați și agenți sau orice persoană aflată în mod direct sau indirect în poziție de control față de societate, și clienții societății, între 2 clienți ai societății, precum și între combinații ale situațiilor de mai sus sunt identificate și apoi prevenite și gestionate astfel încât interesele clienților să nu fie afectate.(2) În vederea identificării tipurilor de conflict de interese care apar în cursul furnizării serviciilor de investiții și a serviciilor conexe sau a combinării acestora și a căror existență ar putea prejudicia interesele unui client, S.S.I.F. va lua în considerare, în baza unor criterii minime, situația în care aceasta, o persoană relevantă sau o persoană legată de aceasta în mod direct sau indirect prin control se află în oricare din următoarele situații, ca rezultat al furnizării de servicii de investiții sau servicii conexe ori al activității de investiții sau ca rezultat al unei alte situații:a) S.S.I.F. sau acea persoană ar putea obține un câștig financiar sau ar putea evita o pierdere financiară, pe cheltuiala clientului;b) S.S.I.F. sau acea persoană are un interes în legătură cu rezultatele serviciului furnizat clientului sau cu privire la o tranzacție efectuată în numele clientului, care este diferit de interesul clientului cu privire la acel rezultat;c) S.S.I.F. sau acea persoană beneficiază de un stimulent financiar sau de un altfel de stimulent pentru a favoriza interesul unui alt client sau grup de clienți în detrimentul intereselor clientului;d) S.S.I.F. sau acea persoană este implicată în aceeași activitate ca și clientul;e) S.S.I.F. sau acea persoană primește sau va primi de la o altă persoană decât clientul o recompensa aferentă unui serviciu furnizat clientului sub formă bănească a unor bunuri sau servicii, alta decât comisionul sau tariful standard pentru acel serviciu.  +  Articolul 97(1) S.S.I.F. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină o politica efectivă referitoare la conflictul de interese, prevăzută în cadrul unei proceduri scrise, luând în considerare dimensiunea și organizarea societății, precum și natura, dimensiunea și complexitatea activității sale.(2) În situația în care S.S.I.F. este membră a unui grup, politica acesteia trebuie să ia, de asemenea, în considerare orice circumstanțe pe care aceasta le cunoaște sau ar trebui să le cunoască, care ar putea conduce la un conflict de interese determinat de structura și activitățile altor membri ai grupului.(3) Politica privind conflictul de interese stabilită conform alin. (1) și (2) va avea următorul conținut:a) identificarea circumstanțelor care constituie conflict de interese sau ar putea conduce la un conflict de interese inducând un risc material sau daune intereselor unuia sau mai multor clienți în funcție de specificul activităților și serviciilor de investiții și a serviciilor conexe desfășurate de S.S.I.F, în numele clienților sau în nume propriu;b) specificarea procedurilor ce trebuie urmate și măsurile ce trebuie adoptate în vederea administrării acestor conflicte.(4) Procedurile și măsurile prevăzute la alin. (3) lit. b) vor fi stabilite astfel încât să asigure faptul că persoanele relevante ce efectuează diferite activități care implica un conflict de interese de natura celui specificat la alin. (3) lit. a) desfășoară acele activități la un nivel de independenta adecvat dimensiunii și activităților S.S.I.F. și grupului căruia îi aparține, precum și relevanta riscului privind daunele aduse intereselor clienților.(5) În înțelesul prevederilor alin. (3) lit. b), procedurile ce trebuie urmate și măsurile adoptate includ următoarele cerințe necesare și adecvate pentru asigurarea gradului de independenta a S.S.I.F.:a) proceduri efective pentru prevenirea sau controlul schimbului de informații între persoanele relevante ce efectuează activitatea implicând riscul unui conflict de interese în situația în care transmiterea acelei informații ar putea aduce prejudicii intereselor unuia sau mai multor clienți;b) supravegherea separată a persoanelor relevante ale căror principale atribuții implica desfășurarea de activități în numele clienților sau furnizarea de servicii clienților ale căror interese pot fi afectate sau care reprezintă într-un alt mod diferite interese care pot intra în conflict inclusiv cu interesele S.S.I.F.;c) eliminarea oricărei legături directe între remunerarea persoanelor relevante angajate în principal într-o activitate și remunerarea sau veniturile generate de alte persoane relevante angajate într-o altă activitate, atunci când în legătură cu aceste activități poate lua naștere un conflict de interese;d) măsuri pentru prevenirea sau limitarea oricărei persoane de a exercita o influenta inadecvată asupra modului în care o persoană relevantă desfășoară servicii și activități de investiții sau servicii conexe.e) măsuri pentru prevenirea sau controlul implicării simultane sau succesive a unei persoane relevante în activitatea și serviciile de investiții sau în servicii conexe atunci când o asemenea implicare poate prejudicia administrarea adecvată a conflictelor de interese.(6) În situația în care adoptarea sau aplicarea uneia sau a mai multora dintre măsurile și procedurile prevăzute la alin. (3) nu asigură nivelul necesar de independență, S.S.I.F. va adopta acele măsuri și proceduri alternative sau suplimentare care sunt necesare și adecvate în acest scop.  +  Articolul 98(1) Organizarea interna a S.S.I.F. trebuie să fie astfel concepută încât să asigure următoarele cerințe minime:a) departamentele de specialitate și personalul implicat să păstreze confidențialitatea oricărei informații de care iau cunoștință în cursul activității, în special informațiile care nu au devenit încă publice și care ar putea influenta prețul de tranzacționare pe piața;b) oricare dintre informațiile menționate la lit. a) să nu fie folosite în tranzacțiile efectuate de către S.S.I.F. în contul propriu, în contul persoanelor relevante sau în contul unor terți ori clienți interesați;c) separarea funcțiilor privind decizia, execuția și supravegherea activității;d) separarea atribuțiilor principale astfel încât să se evite îndeplinirea de către aceeași persoană a unor atribuții care pot avea ca rezultat erori greu de detectat sau activități care pot fi susceptibile de abuz și care expun la risc societatea sau clienții acesteia;e) mecanisme de securitate și control ale sistemelor informatice pentru asigurarea confidențialității și păstrării în siguranța a datelor și informațiilor stocate, a fișierelor și bazelor de date. Datele stocate se referă la cel puțin următoarele: ordine introduse, modificate, anulate, executate, rămase neexecutate;f) alocarea unor coduri și/sau parole personale de acces, netransferabile, fiecărei categorii de salariați și personalului de conducere.(2) Dacă structura organizatorică și administrativă a societății stabilită pentru administrarea conflictelor de interese nu este suficienta pentru a asigura prevenirea afectării intereselor clienților, S.S.I.F. are obligația să notifice clientului în mod clar natura și sursa conflictului de interese, înaintea prestării serviciilor de investiții financiare în numele acestuia.(3) Informarea clienților în conformitate cu prevederile alin. (2) trebuie să fie făcută pe un suport durabil și să cuprindă detalii suficiente, luând în considerare tipul clientului, pentru a permite acelui client să ia o decizie în cunoștință de cauză cu privire la serviciile de investiții sau serviciile conexe față de care apare un conflict de interese.(4) În situația în care conflictele de interese nu pot fi evitate sau gestionate conform politicii interne independente, S.S.I.F. nu trebuie să presteze servicii de investiții financiare în calitate de contraparte a clientului sau în numele clientului față de care se afla, direct sau indirect, într-un conflict de interese, luându-se în considerare inclusiv interesele ce deriva din tranzacții în cadrul grupului din care face parte, decât dacă a dezvăluit, în prealabil, clientului natura și întinderea interesului sau, fie în scris, fie telefonic, și numai în situația în care clientul a fost de acord să încheie o tranzacție în condițiile prezentate. Informarea clientului și acordul acestuia trebuie înregistrate de către S.S.I.F., inclusiv pe suport magnetic dacă comunicarea se face telefonic.  +  Articolul 99S.S.I.F. va păstra și va actualiza în mod regulat un registru privind tipurile de servicii sau activități de investiții ori servicii conexe desfășurate sau în curs de desfășurare de către S.S.I.F. sau în numele S.S.I.F., care au condus sau ar putea conduce la un conflict de interese implicând un risc material sau un prejudiciu adus intereselor unuia sau mai multor clienți.  +  Secţiunea 4 Cercetarea pentru investiții  +  Articolul 100(1) În aplicarea prezentei secțiuni, cercetarea pentru investiții înseamnă studiul/cercetarea sau altă informație recomandând sau sugerând, explicit sau implicit, o strategie de investiții cu privire la unul sau mai multe instrumente financiare sau cu privire la emitenții instrumentelor financiare, incluzând orice opinie referitoare la valoarea sau prețul curent sau viitor al acelor instrumente, destinată canalelor de distribuție sau publicului și care îndeplinește următoarele condiții:a) este caracterizată sau descrisă ca cercetare pentru investiții sau în termeni similari ori este prezentată într-un alt mod ca o explicitare obiectivă sau independenta a problemei cuprinse în recomandare;b) dacă recomandarea în cauză a fost făcută unui client de către S.S.I.F., aceasta nu va constitui furnizarea serviciului de consultanță pentru investiții în sensul definiției prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. j).(2) O recomandare de tipul celei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2006 privind prezentarea recomandărilor pentru investiții în instrumente financiare, referitoare la instrumentele financiare, care nu îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1), va fi tratată ca o diseminare a unui material publicitar și orice S.S.I.F. care produce și diseminează o asemenea recomandare trebuie să se asigure că este în mod clar identificată astfel.(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), S.S.I.F. se va asigura și cu privire la faptul că orice asemenea recomandare conține o nota clara și distinctă cu privire la faptul că aceasta nu a fost întocmită în conformitate cu cerințele legale menite să promoveze independenta activității de cercetare pentru investiții și că nu este subiectul niciunei restricții privind activitatea de diseminare a cercetării pentru investiții. Recomandarea verbală va cuprinde și o declarație având același înțeles.  +  Articolul 101(1) S.S.I.F. care produce sau facilitează producerea de cercetări pentru investiții destinate sau care ar putea fi în continuare diseminate clienților societății sau publicului se va asigura, pe proprie răspundere sau pe răspunderea unui membru al grupului din care face parte, de implementarea tuturor măsurilor prevăzute în art. 97 alin. (4), (5) și (6) în legătură cu analiștii financiari implicați în producerea cercetării pentru investiții și cu alte persoane relevante ale căror responsabilități sau activități pot intra în conflict cu interesele persoanelor cărora le este transmisă cercetarea pentru investiții.(2) S.S.I.F. menționată la alin. (1) trebuie să dispună măsurile și procedurile necesare pentru a se asigura că următoarele cerințe sunt respectate:a) analiștii financiari și alte persoane relevante nu trebuie să se implice în tranzacții personale sau să tranzacționeze în numele oricărei alte persoane, inclusiv S.S.I.F., instrumentele financiare la care se referă cercetarea sau orice instrument financiar cu care acestea se află în legătură atunci când are cunoștințe despre momentul distribuirii sau despre conținutul acelei cercetări pentru investiții care nu este disponibil publicului sau clienților și nu poate fi dedus în mod prompt din informația astfel disponibilă până când beneficiarii cercetării pentru investiții au oportunitatea în mod rezonabil să acționeze în baza acestora. Fac excepție de la cele mai sus menționate tranzacțiile efectuate în calitate de formator de piață atunci când se acționează cu buna-credința în procesul obișnuit de formare a pieței sau în cursul executării unui ordin nesolicitat al clientului;b) în situațiile neacoperite de prevederile menționate la lit. a), analiștii financiari și orice alte persoane relevante implicate în producerea cercetării pentru investiții nu trebuie să se angajeze în tranzacții personale cu instrumentele financiare la care se referă activitatea de cercetare sau cu orice instrumente financiare legate de acestea, contrare recomandărilor curente. Fac excepție situațiile excepționale aprobate în prealabil de un reprezentant al direcției juridice sau al controlului intern;c) S.S.I.F., analiștii financiari și alte persoane relevante implicate în producerea cercetării pentru investiții nu trebuie să accepte stimulente de la persoanele având un interes material legat de subiectul cercetării pentru investiții;d) S.S.I.F., analiștii financiari și alte persoane relevante implicate în producerea cercetării pentru investiții nu trebuie să promită emitenților asigurarea unei cercetări favorabile;e) înainte de diseminarea cercetării pentru investiții, emitenților, persoanelor relevante, altele decât analiștii financiari, și oricăror alte persoane nu trebuie să li se permită să revizuiască proiectul cercetării pentru investiții în sensul de a verifica acuratețea precizărilor/faptelor relatate în acea cercetare sau în orice alt scop decât verificarea respectării obligațiilor legale ale S.S.I.F, dacă respectivul proiect include o recomandare sau un preț vizat.(3) În aplicarea alin. (2), prin instrument financiar aflat în legătură cu alte instrumente financiare se înțelege un instrument financiar al cărui preț este sensibil afectat de modificările prețului celuilalt instrument financiar care este subiect al cercetării pentru investiții și include un derivat pe acel instrument financiar.(4) S.S.I.F. care diseminează publicului sau clienților cercetarea pentru investiții produsă de o altă persoană vor fi exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:a) persoana care produce cercetarea pentru investiții nu este membră a grupului din care face parte S.S.I.F.;b) S.S.I.F. nu modifică în mod substanțial recomandările conținute de cercetarea pentru investiții;c) S.S.I.F. nu prezintă cercetarea pentru investiții ca fiind produsă de aceasta;d) S.S.I.F. verifica dacă producătorul cercetării este subiectul unor cerințe echivalente cerințelor prevăzute în prezentul regulament cu privire la producerea acelei cercetări sau dacă și-a stabilit o politica privind implementarea unor asemenea cerințe.  +  Secţiunea 5 Stimulentele  +  Articolul 102(1) S.S.I.F. autorizată să presteze servicii de investiții financiare principale și/sau conexe trebuie să acționeze în mod onest, corect și profesional, în concordanta cu cel mai bun interes al clienților lor și cu respectarea principiilor stabilite în prezentul titlu.(2) S.S.I.F. trebuie să acționeze în așa fel încât să asigure o deplină egalitate de tratament față de clienții săi.  +  Articolul 103(1) Se consideră că S.S.I.F. nu acționează onest, corect și profesional, în concordanta cu cel mai bun interes al unui client, dacă, în situația furnizării unui serviciu de investiții sau a unui serviciu conex clientului, aceasta plătește sau primește drept plată orice tarif sau comision ori furnizează sau îi sunt furnizate orice alte beneficii, altfel decât:a) un tarif, comision sau orice alt beneficiu plătit sau furnizat clientului sau de către client sau unei persoane în numele clientului;b) un tarif, comision sau orice alt beneficiu plătit sau furnizat către sau de către o terță parte sau o persoană acționând în numele acestei terțe părți, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:(i) existența, natura și suma tarifului, comisionului sau beneficiului ori, dacă suma nu poate fi determinată, metoda de calcul a acelei sume trebuie prezentată în mod clar clientului într-un mod cuprinzător, exact și ușor de înțeles înainte de furnizarea serviciilor de investiții sau serviciilor conexe relevante;(ii) plata tarifului și comisionului sau furnizarea altui beneficiu trebuie să fie stabilită astfel încât să sporească calitatea serviciului relevant furnizat clientului și să nu afecteze obligația S.S.I.F. de a acționa în cel mai bun interes al clientului.c) tarifele adecvate care permit sau care sunt necesare furnizării serviciilor de investiții cum ar fi costurile pentru custodie, tarifele pentru decontare și de schimb, impozitele reglementate sau tarifele legale și care, prin natura lor, nu pot conduce la conflicte în ce privește îndeplinirea obligațiilor S.S.I.F. de a acționa onest, corect și profesional, în concordanta cu cel mai bun interes al clienților săi.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b) pct. (i), S.S.I.F. va putea dezvălui termenii principali ai prevederilor referitoare la tarife, comisioane sau alte beneficii, sub forma unui sumar (rezumat), cu condiția asumării dezvăluirii detaliilor suplimentare la cererea clientului și cu condiția de a-și onora acea obligație.  +  Capitolul III Documente, informații și raportări în relația cu clienții și potențialii clienți  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 104(1) În scopul aplicării prezentului regulament, atunci când S.S.I.F. trebuie să furnizeze o informație pe un suport durabil, va putea să furnizeze acea informație pe un alt suport durabil decât suportul de hârtie numai dacă:a) furnizarea acelei informații pe acel suport este adecvată în raport cu relația de afaceri care se desfășoară sau care se va desfășura între S.S.I.F. și client; șib) persoana căreia urmează a-i fi furnizată informația a ales în mod special ca informația să îi fie remisă pe acel suport, atunci când i s-a oferit a alege între furnizarea informației pe suport de hârtie sau pe un alt suport.(2) Atunci când, în conformitate cu prevederile art. 109, art. 110 alin. (2) și (3), art. 114 alin. (2), art. 116, art. 118, art. 119 și art. 138 alin. (3) și (4), S.S.I.F. furnizează informații unui client prin intermediul paginii de internet și acele informații nu sunt adresate personal clientului, trebuie îndeplinite următoarele condiții:a) furnizarea acelor informații pe acel suport este corespunzătoare (adecvată) în raport cu relația de afaceri care se desfășoară sau care se va desfășura între societate și client;b) clientul trebuie să consimtă în mod expres cu privire la furnizarea acelor informații în acel format (sub acea formă);c) clientul trebuie notificat electronic cu privire la adresa paginii de internet și cu privire la locul (calea) de pe pagina de internet unde poate fi accesată informația;d) informațiile trebuie actualizate la zi;e) informațiile trebuie să poată fi accesate în mod continuu prin intermediul acelei pagini de internet pentru perioada de timp în care, în mod rezonabil, clientul are nevoie să le verifice.(3) În scopul aplicării prezentului articol, comunicarea informațiilor prin intermediul sistemului electronic va fi considerată adecvată în raport cu relația de afaceri ce se desfășoară sau se va desfășura între societate și client, dacă există certitudinea accesului regulat al clientului la internet. Furnizarea de către client a unei adrese de e-mail destinate desfășurării acelei afaceri va fi considerată că îndeplinește o asemenea condiție.  +  Articolul 105(1) S.S.I.F. se va asigura de faptul că toate informațiile, inclusiv materialele publicitare, pe care le transmite sau le diseminează într-un mod care ar putea determina recepționarea acestora de către clienții de retail îndeplinesc condițiile prevăzute în alin. (2)-(8).(2) Informațiile menționate la alin. (1), incluzând denumirea S.S.I.F., trebuie să respecte următoarele cerințe:a) trebuie să fie precise și, în mod special, să nu sublinieze niciun potențial profit/beneficiu referitor la un serviciu de investiție sau un instrument financiar fără a oferi, de asemenea, indicații corecte și evidențe cu privire la orice riscuri relevante;b) trebuie să fie suficiente și prezentate într-un mod care să permită înțelegerea lor de către un număr mediu din membrii grupului căruia îi sunt adresate sau care ar putea recepționa aceste informații;c) nu trebuie să ascundă, să diminueze sau să tăinuiască detalii, precizări sau avertismente importante.(3) Atunci când informațiile compara servicii de investiții sau servicii conexe, instrumente financiare sau persoane care furnizează servicii de investiții sau servicii conexe, trebuie îndeplinite următoarele condiții:a) comparația trebuie să fie semnificativă și trebuie prezentată într-un mod corect și echilibrat;b) sursa informațiilor utilizate pentru comparație trebuie specificată;c) elementele semnificative și mențiunile folosite pentru efectuarea comparației trebuie incluse.(4) În situația în care informația cuprinde referiri la performanțele trecute ale unui instrument financiar, ale unui indice financiar sau ale unui serviciu de investiții trebuie îndeplinite următoarele condiții:a) acea mențiune (referire) nu trebuie să fie cea mai evidențiată în cadrul comunicatului;b) informația trebuie să cuprindă referiri corespunzătoare cu privire la performanțele aferente:(i) perioadei precedente de 5 ani; sau(ii) întregii perioade pentru care instrumentul financiar a fost oferit, indicele financiar a fost stabilit sau serviciul de investiții a fost furnizat, dacă perioada de referința este mai mica de 5 ani;(iii) unei perioade mai mari, dacă S.S.I.F. decide astfel.c) în fiecare situație, referirile cu privire la performanțe trebuie să fie bazate pe perioade integrale de 12 luni;d) perioada de referința și sursa informațiilor trebuie precizate în mod clar;e) informația trebuie să conțină un avertisment evidențiat distinct cu privire la faptul că cifrele și performanțele anterioare nu reprezintă un indicator relevant pentru rezultatele viitoare;f) atunci când referințele sunt prezentate în cifre denominate în altă monedă decât cea a statului membru în care clientul de retail sau potențialul client de retail este rezident, moneda respectivă trebuie clar menționată împreună cu un avertisment cu privire la faptul că venitul (câștigul estimat) poate să crească sau să scadă ca urmare a fluctuațiilor monedei;g) atunci când referințele sunt bazate pe rezultate brute, trebuie menționat modul în care acestea sunt influențate de tarife, comisioane sau alte costuri.(5) Atunci când informația include sau se referă la simularea unei performanțe anterioare, aceasta trebuie să se raporteze la un instrument financiar sau la un indice financiar și să îndeplinească următoarele condiții:a) simularea unei performanțe anterioare trebuie să se bazeze pe performanțele trecute reale a unuia sau mai multor instrumente financiare sau indici financiari care sunt de același tip cu instrumentele financiare în cauză;b) referitor la performanțele trecute reale prevăzute la lit. a), condițiile menționate la lit. a)-c), e) și f) ale alin. (4) trebuie respectate;c) informația trebuie să conțină un avertisment clar cu privire la faptul că cifrele la care se referă performanțele anterioare simulate și performanțele trecute nu reprezintă un indicator cert pentru performanțe viitoare.(6) Atunci când informația conține referiri la performanțe viitoare, următoarele condiții trebuie îndeplinite:a) informația nu trebuie să se bazeze sau să se refere la performanțe trecute simulate;b) informația trebuie să se bazeze pe date rezonabile susținute de alte obiective;c) atunci când informația are la bază performanța brută, trebuie menționat modul în care aceasta este afectată de tarife, comisioane sau alte costuri;d) informația trebuie să cuprindă un avertisment clar cu privire la faptul că asemenea previziuni nu reprezintă un indicator cert pentru performanțe viitoare.(7) Atunci când informația se referă la un tratament special privind impozitul, aceasta va sublinia clar faptul că acest tratament privind impozitul depinde de circumstanțele individuale ale fiecărui client, precum și faptul că această situație poate suferi modificări în viitor.(8) Informația nu va folosi denumirea niciunei autorități competente într-un mod care ar putea indica sau sugera garantarea sau aprobarea de către acea autoritate a produselor sau serviciilor S.S.I.F.  +  Articolul 106(1) Intermediarii informează clienții prin intermediul unui suport durabil cu privire la orice eveniment corporativ, așa cum acesta este definit la art. 2 alin. (2) lit. f^2) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările și completările ulterioare, în legătură cu instrumentele financiare deținute în portofoliu de către aceștia, precum și cu privire la orice drept pe care aceștia îl pot solicita.----------Alin. (1) al art. 106 a fost modificat de art. II din REGULAMENTUL nr. 11 din 24 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 7 octombrie 2015.(2) Intermediarii pot, fie din proprie inițiativă, fie la cererea unui client interesat, să considere drept:----------Partea introductivă a alin. (2) al art. 106 a fost modificată de art. II din REGULAMENTUL nr. 11 din 24 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 7 octombrie 2015.a) client profesional sau client de retail un client care în mod obișnuit ar fi considerat contraparte eligibilă în conformitate cu art. 146 alin. (1) și (3);b) client de retail un client care este considerat client profesional în conformitate cu art. 1 din anexa nr. 8.  +  Articolul 107(1) Informațiile transmise de către S.S.I.F. clienților trebuie să le permită acestora să ia, în baza respectivelor informații, decizii investiționale, să reacționeze prompt în legătură cu pierderile curente sau potențiale și să reflecte la corelația dintre obiectivul, strategia investițională propusă și portofoliul de care dispun.(2) S.S.I.F. trebuie să furnizeze la timp clienților săi informațiile necesare pentru a le permite acestora luarea deciziilor investiționale în cunoștință de cauză.(3) Pentru furnizarea la timp a informațiilor, S.S.I.F. trebuie să ia în considerare:a) urgență cu care trebuie soluționată o situație data;b) timpul necesar clientului să perceapă și să reacționeze la informația transmisă;c) termenii contractuali agreați de client.(4) Conținutul și scopul pentru care sunt transmise informațiile trebuie să fie ușor de înțeles, iar datele relevante trebuie să fie clar evidențiate.(5) S.S.I.F. poate publica și distribui materiale ce nu fac recomandări specifice, ci doar conțin o listă a tuturor recomandărilor făcute de aceasta în trecut. Lista trebuie să conțină următoarele elemente:a) denumirea fiecărui instrument financiar recomandat;b) data și tipul recomandării (de exemplu: vânzare sau cumpărare);c) prețul sau intervalul de preț la momentul la care a fost făcută recomandarea;d) prețul sau intervalul de preț pentru care a fost făcută recomandarea.  +  Articolul 108(1) În situația recomandării unei tranzacții S.S.I.F. trebuie să facă cunoscute clientului toate informațiile deținute cu privire la instrumentele financiare ce fac obiectul investiției respective și să îi aducă la cunoștința acestuia ca performanțele anterioare nu reprezintă garanții ale performantelor viitoare.(2) S.S.I.F., prin personalul sau, poate face recomandări legate de tranzacționare clienților actuali sau potențiali numai dacă dispune de analize financiare și de alte documente accesibile publicului, cu privire la instrumentul financiar care face obiectul recomandării. S.S.I.F. nu are voie să garanteze în niciun fel performanțele instrumentului financiar respectiv.(3) Atunci când acordă consultanță sau face recomandări unui client, S.S.I.F. trebuie să țină seama de obiectivul investițional și de profilul respectivului client constituit pe baza informațiilor furnizate de acesta conform art. 113.  +  Articolul 109(1) S.S.I.F. are obligația să transmită clienților de retail și potențialilor clienți de retail, în timp util înaintea încheierii unui contract ce prevede prestarea de servicii de investiții sau servicii conexe și în prealabil furnizării acestor servicii, următoarele informații:a) termenii respectivului contract;b) informațiile menționate la art. 110 alin. (2) și (3) și art. 114 alin. (2) cu privire la conținutul contractului sau cu privire la serviciile de investiții sau conexe respective.(2) S.S.I.F. va transmite clienților de retail și potențialilor clienți de retail informațiile prevăzute la art. 110 alin. (2) și (3), art. 114 alin. (2), art. 116, art. 118 și art. 119 în timp util înaintea momentului prestării de servicii de investiții sau servicii conexe.(3) S.S.I.F. va oferi clienților profesionali informațiile menționate la art. 118 alin. (5) și (6) în timp util înaintea prestării serviciilor în cauză.(4) Informațiile prevăzute la alin. (1)-(3) vor fi furnizate pe un suport durabil sau prin intermediul unei pagini de internet, dacă acesta nu reprezintă un suport durabil, cu condiția ca prevederile art. 104 alin. (2) să fie îndeplinite.(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) și (2), S.S.I.F. poate să transmită informațiile cerute conform alin. (1) către un client de retail imediat ce acesta intră sub incidența unui contract ce prevede prestarea de servicii de investiții sau servicii conexe, precum și informațiile cerute conform alin. (2) imediat după începerea prestării respectivului serviciu, în următoarele situații:a) societatea nu a reușit să respecte limitele de timp menționate la alin. (1) și (2) deoarece, la cererea unui client, contractul a fost încheiat folosindu-se un mijloc de comunicare la distanță care împiedică societatea respectivă să ofere informațiile prevăzute la respectivele alineate;b) în toate cazurile în care art. 171 nu stabilește altfel, S.S.I.F. cade sub incidența prevederilor respectivului articol în relație cu un client de retail sau un potențial client de retail.(6) S.S.I.F. va notifica în timp util unui client orice modificare a informațiilor prevăzute la art. 110 alin. (2) și (3), art. 114 alin. (2), art. 116, art. 118 și art. 119 și care este relevantă pentru un serviciu pe care respectiva societate îl prestează pentru acel client. Respectiva notificare va fi efectuată pe un suport durabil dacă informația la care se referă este comunicată pe un asemenea suport.(7) S.S.I.F. se va asigura că informațiile conținute în materialele publicitare sunt identice cu orice alte informații transmise clienților în cadrul activității de prestare de servicii de investiții sau servicii conexe.(8) În cazul în care un material publicitar conține o ofertă sau o invitație și, de asemenea, specifica modalitatea de răspuns sau include un formular prin care se poate transmite un răspuns, aceasta va trebui să includă suficiente informații prevăzute de art. 110 alin. (2) și (3), art. 114 alin. (2), art. 116, art. 118 și art. 119 pentru ca respectiva ofertă sau invitație să fie relevantă, în următoarele situații:a) o ofertă de a încheia un contract referitor la un instrument financiar sau la prestarea de servicii de investiții ori servicii conexe cu orice persoană care răspunde respectivei oferte;b) o invitație făcută oricărei persoane care răspunde unei comunicări vizând efectuarea unei oferte de a încheia un contract referitor la un instrument financiar sau la prestarea de servicii de investiții ori servicii conexe.(9) Prevederile alin. (8) nu se vor aplica în cazul în care, pentru a răspunde unei oferte sau invitații conținute în materialul publicitar, potențialul client de retail trebuie să facă referire la un alt document sau documente care, independent sau împreună, conțin respectiva informație.  +  Articolul 110(1) Înaintea semnării contractului și a cererii de deschidere de cont, S.S.I.F. va înmâna clientului sau potențialului client un document de prezentare scris într-o formă ușor de înțeles, astfel încât acesta să fie în măsura să înțeleagă natura și riscurile serviciilor de investiții și serviciilor conexe, precum și a specificității instrumentului financiar care este oferit și, în consecința, să ia decizii investiționale în cunoștință de cauză.(2) Documentul de prezentare menționat la alin. (1) va cuprinde informații adecvate cu privire la cel puțin următoarele:a) datele de identificare a S.S.I.F., precum și datele de contact necesare clienților pentru a comunica efectiv cu clienții;b) limbile în care clientul poate comunica cu respectiva societate sau în care poate primi documente ori alte informații;c) modalitățile de comunicare ce urmează a fi folosite în relația dintre client și societate, inclusiv, dacă este relevant, modalitățile de trimitere și primire a ordinelor;d) o declarație privind faptul că societatea a fost autorizata, precum și denumirea și adresa de contact a autorității competente care a emis autorizația;e) în cazul în care societatea acționează prin intermediul unui agent delegat, o declarație care să menționeze acest fapt și în care să fie specificat statul membru în care respectivul agent delegat este înregistrat;f) natura, frecventa precum și perioada aferentă rapoartelor referitoare la prestarea serviciilor prevăzute a fi efectuate de către S.S.I.F. către clienți în conformitate cu art. 115 alin. (1);g) o descriere sumară a măsurilor luate pentru protejarea activelor clienților, inclusiv detalii sumare referitoare la orice sistem de compensare a investitorilor sau garantare a fondurilor depuse la care respectiva societate este parte în virtutea desfășurării activității sale într-un stat membru, în cazul în care S.S.I.F. deține instrumente financiare sau fonduri ale clienților;h) o descriere, ce poate fi făcută într-o formă sumară, a politicii privind conflictele de interese, adoptată de către societate conform art. 97;i) o nota cu privire la faptul că orice detalii suplimentare referitoare la politica privind conflictele de interese va fi pusă la dispoziția clientului în orice moment la cererea acestuia pe un suport durabil sau prin intermediul unei pagini de internet, sub condiția respectării prevederilor art. 104 alin. (2);j) serviciile de investiții și conexe autorizate;k) instrumentele financiare și strategiile de investiții avute în vedere;l) informații cu privire la caracteristicile principale ale fiecărui instrument financiar și avertismente cu privire la riscurile asociate investițiilor în respectivele instrumente financiare sau cu privire la anumite strategii de investiții;m) locurile ("trading venues") unde sunt executate tranzacțiile (piața reglementată, ATS etc.);n) comisioanele și tarifele, taxele și impozitele asociate, în conformitate cu prevederile art. 119;o) informații cu privire la existența compartimentului de control intern, a reprezentantului acestuia și a posibilității transmiterii eventualelor reclamații;p) elementele minime necesare derulării tranzacțiilor cu instrumente financiare, inclusiv constituirea marjelor, fondurilor de garantare etc., dacă este cazul.(3) În cazul în care S.S.I.F. propune unui client de retail sau unui potențial client de retail prestarea de servicii de administrare a portofoliului, în completarea informațiilor stabilite la alin. (2), documentul de prezentare va cuprinde și următoarele informații, în măsura în care acestea sunt aplicabile:a) informații privind metoda și frecventa evaluării instrumentelor financiare aflate în portofoliul clientului;b) detalii vizând orice eventuala delegare privind administrarea discreționară a tuturor sau a unei părți a instrumentelor financiare ori a fondurilor din portofoliul unui client;c) specificarea oricărui standard de evaluare a performanței pentru portofoliul unui client;d) tipurile de instrumente financiare care pot fi incluse în portofoliul clientului, precum și tipurile de tranzacții care pot fi efectuate cu aceste instrumente, inclusiv existența oricărei limitări;e) obiectivele activității de administrare a portofoliului, nivelul de risc aferent administrării discreționare a portofoliului, precum și orice constrângere referitoare la administrarea discreționară.(4) Informațiile cuprinse în documentul de prezentare pot fi înregistrate în cadrul unui formular standard.(5) Documentul de prezentare poate include o trimitere la pagina de internet a intermediarului unde se regăsesc informațiile ce trebuie furnizate clientului sau potențialului client în conformitate cu informațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), d), e), h), j) și o).-------------Alin. (5) al art. 110 a fost introdus de pct. 3 al art. III din REGULAMENTUL nr. 13 din 21 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 august 2014.  +  Articolul 111(1) Anterior deschiderii unui cont pe numele unei persoane fizice, S.S.I.F. va verifica identitatea acesteia.(2) Anterior deschiderii unui cont pe numele unei persoane juridice, S.S.I.F. va verifica valabilitatea mandatului conferit reprezentanților persoanei juridice.(3) Contul de instrumente financiare trebuie să menționeze datele de identificare a persoanei în numele căreia este deschis și, după caz, ale împuterniciților/reprezentanților acesteia.  +  Articolul 112(1) S.S.I.F. va presta servicii de investiții financiare în numele și pe contul clienților numai în baza unui contract în forma scrisă, pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil, care va conține drepturile și obligațiile S.S.I.F. și ale clientului și care se va referi la cel puțin următoarele:a) serviciile de investiții financiare ce vor fi prestate și tipul instrumentelor financiare ce vor fi tranzacționate;b) durata contractului, modul în care contractul poate fi reînnoit, modificat și/sau reziliat;c) drepturile și obligațiile părților, precum și alți termeni în care societatea va furniza clientului servicii de investiții financiare. Drepturile și obligațiile părților contractului pot fi inserate prin referire la alte documente sau texte legale;c^1) o clauză contractuală cu privire la modalitatea de returnare de către S.S.I.F. a fondurilor bănești deținute în numele clientului, în cazul în care clientul nu poate fi contactat/notificat la adresa indicată prin contractul de intermediere/actele adiționale ale contractului de intermediere într-un termen prestabilit de către părți, cu posibilitatea, inclusiv, a încetării relațiilor contractuale;----------Lit. c^1) a alin. (1) al art. 112 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 13 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 3 iunie 2016.d) consimțământul expres al clientului pentru înregistrarea și stocarea de către S.S.I.F. a instrucțiunilor/confirmărilor acestuia transmise telefonic, după caz. În cazul în care clientul nu este de acord cu înregistrarea și stocarea, ordinele nu vor fi preluate telefonic;e) declarația clientului prin care menționează că înțelege termenii și își asuma riscul ce decurge din tranzacțiile cu instrumente financiare;e^1) declarația clientului, prin care menționează că înțelege obligația de a-și actualiza datele de identificare și de contact ori de câte ori este cazul și că își asumă efectele neîndeplinirii acestei obligații;----------Lit. e^1) a alin. (1) al art. 112 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 13 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 3 iunie 2016.f) orice alte clauze privind prestarea serviciilor de investiții financiare convenite de părți;g) mențiunile prevăzute în documentul de prezentare, prevăzute la art. 110 alin. (2) lit. b), c), f) și n) și, după caz, la alin. (3) lit. b), d) și e);h) în cazul în care instrucțiunile/confirmările clientului sunt transmise prin e-mail, consimțământul expres al acestuia privind transmiterea instrucțiunilor/confirmărilor prin e-mail și specificațiile semnăturii electronice;i) în cazul în care clientul mandatează S.S.I.F. să solicite și să obțină extrasele de cont aferente tranzacțiilor executate, consimțământul expres al acestuia privind mandatul acordat S.S.I.F. de a solicita și de a obține extrasele de cont aferente tranzacțiilor executate;j) regimul dobânzii aferente sumelor depuse de clienți în conturile curente;k) cursul de schimb valutar și condițiile în care clientul poate refuza acest curs;l) posibilitatea clientului de a revoca unilateral mandatul dat unei S.S.I.F. în baza unui contract de administrare a portofoliului sau de a-și retrage, parțial sau integral, în orice moment, fondurile libere de sarcini, fără ca acest fapt să inducă plata unor despăgubiri. Clientul are obligația de a acoperi eventualele pierderi rezultate din tranzacțiile efectuate în contul sau;m) semnătura clientului și a persoanei autorizate din partea S.S.I.F. (la 01-08-2017, Litera m) a alin. (1) din Articolul 112 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul III a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 ) (la 01-08-2017, Alineatul (2) din Articolul 112 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul III a fost abrogat de Punctul 30, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 )  +  Articolul 113(1) Contractul menționat la art. 112 va fi însoțit de cererea de deschidere de cont pentru fiecare client și va cuprinde cel puțin următoarele:a) datele de identificare a clientului persoană fizică sau juridică, după caz;b) informații privind profilul clientului, care se vor referi la: încadrarea sau nu în categoria clienților profesionali, pregătirea profesională, estimarea valorii investiției, nivelul riscului pe care dorește să și-l asume (ridicat, mediu, scăzut) și informațiile prevăzute, după caz, la art. 130 alin. (1), art. 131 alin. (1) și art. 132;c) deținerile de valori mobiliare mai mari sau egale cu 5%, valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare și deținerile de poziții deschise prin intermediul altui intermediar, dacă este cazul;d) numele și funcția salariatului/agentului cu care clientul va ține legătura;e) semnătura clientului, a persoanei autorizate din partea S.S.I.F. și ștampila societății;f) împuternicirea pentru persoana care transmite ordine dacă aceasta nu este reprezentantul legal al clientului persoană juridică, după caz;g) anexa: copia documentului de identitate al clientului sau al persoanei împuternicite să transmită ordine în numele clientului sau a certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului sau la instituția similară din statul de origine, după caz. (la 01-08-2017, Litera g) a alin. (1) din Articolul 113 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul III a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 01 august 2017 ) (2) Cererea de deschidere de cont și documentul de prezentare pot constitui anexe la contractul prevăzut la art. 112.  +  Articolul 114(1) Pentru a dobândi autoritate discreționară asupra portofoliului de instrumente financiare al unui client, S.S.I.F. are obligația de a obține acordul scris și declarația acestuia cu privire la faptul că acesta înțelege asumarea riscului ce decurge din administrarea discreționară a contului sau.(2) În cazul în care prestează servicii de administrare a portofoliului, S.S.I.F. va stabili o metoda adecvată de evaluare și comparație, cum ar fi un standard de evaluare, bazată pe obiectivele investiționale ale clientului și pe tipurile de instrumente financiare incluse în portofoliul clientului, pentru a permite respectivului client să evalueze performanta respectivei societăți.  +  Articolul 115(1) Clientul trebuie să primească de la S.S.I.F. rapoarte adecvate cu privire la serviciile furnizate de aceasta. Aceste rapoarte vor include, acolo unde se aplica, costurile asociate tranzacțiilor și serviciilor efectuate în numele clientului.(2) Pentru a permite clienților să aprecieze în orice moment termenii unei tranzacții pe care intenționează să o desfășoare și să verifice, ulterior, condițiile în care aceasta tranzacție a fost executată, S.S.I.F. va pune la dispoziția clienților toate informațiile afișate în sistem, cu privire la prețurile și volumul de tranzacționare aferente instrumentului financiar subiect al tranzacției.  +  Secţiunea 2 Informații privind instrumentele financiare  +  Articolul 116(1) Informațiile furnizate de S.S.I.F. prevăzute la art. 110 alin. (2) lit. l) vor conține o descriere generală a naturii și a riscurilor asociate instrumentelor financiare, luând în considerare, în special, categoria din care face parte clientul - client de retail sau client profesional. Descrierea trebuie să explice natura tipului de instrument financiar în cauză, precum și riscurile specifice tipului de instrumente financiare într-un mod suficient de detaliat astfel încât să permită clientului să adopte o decizie investițională în cunoștință de cauză.(2) Descrierea riscului va include, în cazul în care este relevant pentru tipul de instrument financiar în cauză, pentru situația și nivelul de înțelegere al clientului, următoarele elemente:a) riscurile asociate respectivului tip de instrument financiar, inclusiv o explicație privind efectul de levier, precum și asupra riscului de pierdere totală a investiției;b) volatilitatea prețului unor asemenea instrumente financiare și orice limitări ale pieței relativ la aceste instrumente;c) faptul că un investitor poate dobândi, ca urmare a tranzacțiilor cu asemenea instrumente financiare, angajamente financiare sau alte obligații suplimentare, inclusiv cele contingente, suplimentare față de costul dobândirii instrumentelor financiare;d) orice cerința privind marje sau altă obligație similară, aplicabilă instrumentelor de acel tip.(3) Dacă S.S.I.F. transmite unui client de retail sau potențial client de retail informații vizând un instrument financiar care face obiectul unei oferte publice curente pentru care a fost publicat un prospect conform legislației comunitare, respectiva societate va informa clientul de retail sau potențialul client de retail cu privire la modalitatea în care prospectul este accesibil publicului.(4) În cazul în care riscurile asociate unui instrument financiar compus din două sau mai multe instrumente financiare sau servicii diferite sunt susceptibile să fie mai mari decât cele asociate oricărei dintre componente, S.S.I.F. va furniza o descriere adecvată a componentelor acelui instrument financiar, precum și a modului în care interacțiunea respectivelor componente mărește riscul aferent instrumentului financiar compozit.(5) În cazul instrumentelor financiare care includ o garanție a unei terțe părți, informația referitoare la garanție va include suficiente detalii privind garantul și garantatul, astfel încât să permită unui client de retail sau potențial client de retail să facă o evaluare corecta a respectivei garanții.  +  Articolul 117În aplicarea prevederilor art. 110 alin. (2) lit. l) cu privire la titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv autorizate conform legislației comunitare, prospectul simplificat al unui fond deschis de investiții/societate de investiții, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, este considerat ca furnizând informații corespunzătoare.  +  Secţiunea 3 Informații privind păstrarea în siguranță a activelor clienților  +  Articolul 118(1) În aplicarea prevederilor art. 110, S.S.I.F. care deține instrumente financiare sau fonduri ce aparțin clienților de retail le comunica acestora sau potențialilor clienți de retail informațiile care le sunt aplicabile dintre cele menționate la alin. (2)-(7).(2) S.S.I.F. informează clientul de retail sau potențialul client de retail în situația în care instrumentele financiare sau fondurile respectivului client pot fi deținute de un terț în numele S.S.I.F., precum și asupra responsabilității asumate de S.S.I.F. în temeiul legii naționale aplicabile pentru orice acțiuni sau omisiuni ale terțului și cu privire la consecințele insolvabilității terțului asupra clientului.(3) În cazul în care instrumentele financiare ale clientului de retail sau ale potențialului client de retail pot fi deținute, dacă legea națională permite, într-un cont global de către un terț, S.S.I.F. informează clientul cu privire la acest fapt prin prezentarea unui avertisment vizibil privind riscurile ce decurg din acesta.(4) În cazul în care legea națională nu permite identificarea separată a instrumentelor financiare ale unui client de retail, existent sau potențial, deținute de un terț, față de instrumentele financiare ale terțului sau de cele ale S.S.I.F., S.S.I.F. informează clientul prin prezentarea unui avertisment vizibil privind riscurile ce decurg din această situație.(5) S.S.I.F. informează clientul sau potențialul client asupra cazurilor în care conturile care conțin instrumente financiare sau fonduri ce aparțin respectivului client sau client potențial sunt ori vor fi supuse unei jurisdicții, alta decât cea a unui stat membru, și precizează în ce măsura sunt afectate de aceasta situație drepturile clientului aferente acestor instrumente financiare.(6) S.S.I.F. informează clientul cu privire la existența și la termenii oricărui interes sau gaj pe care îl deține sau l-ar putea deține S.S.I.F. asupra instrumentelor financiare sau a fondurilor clientului ori cu privire la orice drept de compensare pe care îl are în legătură cu respectivele instrumente financiare sau fonduri. Dacă este cazul, S.S.I.F. informează clientul și cu privire la faptul că un depozitar poate deține un interes sau un gaj asupra acestor instrumente sau fonduri ori un drept de compensare în legătură cu ele.(7) Înainte de a efectua finanțarea tranzacțiilor cu valori mobiliare folosind instrumentele financiare pe care le deține în numele unui client de retail ori de a utiliza în alt mod aceste instrumente financiare pe contul sau propriu sau pe contul altui client, S.S.I.F. trebuie să furnizeze în prealabil clientului, în timp util înainte de a utiliza aceste instrumente financiare și pe un suport durabil, informații clare, complete și exacte privind obligațiile și responsabilitățile care revin S.S.I.F. ca urmare a utilizării respectivelor instrumente financiare, inclusiv privind condițiile restituirii acestora și riscurile asociate.  +  Secţiunea 4 Informații privind costurile și alte tarife asociate  +  Articolul 119(1) S.S.I.F. va furniza clienților de retail sau potențialilor clienți de retail informații cu privire la costurile și tarifele asociate, care să includă, după caz, următoarele elemente:a) prețul total care va fi plătit de client în legătură cu instrumentul financiar sau cu serviciul de investiții ori cu serviciul conex, incluzând toate cheltuielile, comisioanele, tarifele și spezele asociate, precum și toate taxele plătibile prin intermediul S.S.I.F. sau, dacă nu se poate indica un preț exact, baza de calcul a prețului total, astfel încât clientul să îl poată verifica;b) în cazul în care o parte din prețul total menționat la lit. a) trebuie plătită sau este exprimată în valută, se indică valuta respectivă, precum și cursul de schimb valutar aplicabil și costurile;c) menționarea posibilității apariției altor costuri pentru client, inclusiv taxe, asociate cu tranzacțiile în legătură cu instrumentul financiar sau cu serviciul de investiții, care nu se plătesc prin intermediul S.S.I.F. și nu sunt impuse de societate;d) modalitățile de plată sau alte eventuale formalități.(2) În aplicarea alin. (1) lit. a), comisioanele percepute de S.S.I.F. trebuie să fie prezentate separat pentru fiecare caz.  +  Articolul 120În aplicarea prevederilor art. 110 alin. (2) lit. n) cu privire la titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv autorizate conform legislației comunitare, prospectul simplificat al unui fond deschis de investiții/societate de investiții întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, este considerat ca furnizând informații corespunzătoare cu privire la costurile și tarifele asociate legate de OPCVM, inclusiv cu privire la comisioanele de subscriere și de răscumpărare.  +  Secţiunea 5 Obligații de raportare cu privire la executarea ordinelor clienților  +  Articolul 121S.S.I.F. are obligația completării unui formular de ordin, pentru fiecare ordin de tranzacționare și pentru fiecare decizie de tranzacționare, luată în scopul furnizării serviciului de administrare a portofoliului, care va cuprinde informațiile corespunzătoare menționate la art. 7 din Regulamentul CE nr. 1.287/2006, în conformitate cu prevederile anexei nr. 11.  +  Articolul 122(1) S.S.I.F. care a executat ordinul clientului, altfel decât în condițiile administrării portofoliului, are următoarele obligații cu privire la respectivul ordin:a) să transmită de îndată clientului, pe un suport durabil, informațiile esențiale cu privire la executarea respectivului ordin în cadrul unui formular de confirmare a executării ordinelor;b) în cazul unui client de retail, S.S.I.F. trebuie să transmită clientului formularul de confirmare a executării ordinelor pe un suport durabil, prin care confirmă executarea ordinului, de îndată ce este posibil și cel mai târziu în prima zi lucrătoare ce urmează executării ordinului sau, dacă S.S.I.F. primește confirmarea de la o parte terță, cel mai târziu în prima zi lucrătoare ce urmează primirii confirmării de la respectiva parte terță.(2) Prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplică în cazul în care confirmarea conține aceleași informații ca și o altă confirmare pe care clientul de retail urmează să o primească de îndată de la altă persoană.(3) Prevederile alin. (1) lit. a) și b) nu se aplică în cazul în care ordinele executate în numele unor clienți se referă la obligațiuni de finanțare a unor contracte de credit ipotecar încheiate cu respectivii clienți, caz în care raportarea tranzacției se va face simultan cu comunicarea condițiilor creditului ipotecar, dar nu mai târziu de o luna după executarea ordinului.(4) S.S.I.F. are obligația, suplimentar față de prevederile alin. (1), să informeze clientul, la cererea acestuia, cu privire la situația executării ordinului sau.(5) În cazul ordinelor clienților de retail privind unități de fond sau acțiuni ale unor organisme de plasament colectiv ce se executa periodic, S.S.I.F. fie aplica prevederile alin. (1) lit. b), fie furnizează clientului de retail, cel puțin o data la 6 luni, informațiile prezentate la alin. (6) cu privire la respectivele tranzacții.(6) Formularul de confirmare a executării ordinelor prevăzut la alin. (1) lit. b) cuprinde, după caz, informațiile enumerate mai jos și, în măsura în care sunt aplicabile, informațiile prevăzute în tabelul 1 din anexa I a Regulamentului CE nr. 1.287/2006:a) datele de identificare a S.S.I.F. care face raportarea;b) denumirea clientului sau orice informații asemănătoare cu privire la acesta;c) data tranzacției;d) momentul tranzacției;e) tipul ordinului;f) identificarea locului de tranzacționare;g) identificarea instrumentului;h) indicatorul cumpărare/vânzare;i) natura ordinului, dacă este alta decât cumpărare/vânzare;j) cantitatea;k) prețul unitar;l) prețul total;m) suma totală a comisioanelor și a cheltuielilor facturate și, la cererea clientului de retail, o prezentare defalcată;n) responsabilitățile clientului în ceea ce privește decontarea tranzacției, inclusiv data limita pentru plata sau livrare, precum și informațiile corespunzătoare cu privire la cont, în cazul în care aceste informații și responsabilități nu au fost notificate anterior clientului;o) în cazul în care contrapartea clientului a fost S.S.I.F. însăși sau orice persoană din grupul S.S.I.F. ori un alt client al S.S.I.F., menționarea acestui fapt, cu excepția situației când ordinul a fost executat printr-un sistem de tranzacționare care facilitează tranzacționarea anonima.(7) În sensul alin. (6) lit. k), atunci când ordinul se executa în transe, S.S.I.F. poate informa clientul fie cu privire la prețul fiecărei transe, fie cu privire la prețul mediu. Dacă se transmite prețul mediu, S.S.I.F. furnizează clientului de retail, la cerere, informații cu privire la prețul fiecărei transe.(8) S.S.I.F. poate furniza clientului informațiile prevăzute la alin. (6) folosind coduri standardizate, dacă indica, de asemenea, semnificația codurilor utilizate.  +  Secţiunea 6 Obligații de raportare cu privire la administrarea portofoliilor clienților  +  Articolul 123(1) S.S.I.F. care furnizează servicii de administrare a portofoliului trebuie să furnizeze periodic fiecărui client un formular de raportare privind administrarea portofoliului, pe un suport durabil, dacă un astfel de formular nu este furnizat de o altă persoană.(2) În cazul clienților de retail, formularul de raportare privind administrarea portofoliului prevăzut la alin. (1) va include, dacă este relevant, informațiile următoare:a) denumirea S.S.I.F.;b) numele sau alte informații cu privire la identificarea contului clientului de retail;c) situația privind conținutul și valoarea portofoliului, incluzând detalii ale fiecărui instrument financiar deținut, valoarea de piață sau valoarea corectă dacă valoarea de piață nu este disponibilă și soldul la începutul și la sfârșitul perioadei de raportare și performanta portofoliului de-a lungul perioadei de raportare;d) suma totală a comisioanelor și taxelor care au apărut în timpul perioadei de raportare, incluzând cel puțin tarifele totale de administrare și costurile totale asociate cu executarea și incluzând, dacă este relevant, o mențiune care precizează că o prezentare mai detaliată va fi furnizată la cerere;e) compararea performantei în timpul perioadei de raportare acoperite de declarație cu un punct de referința al performantei investiționale agreate între S.S.I.F. și client;f) suma totală a dividendelor, a dobânzilor și a altor plăți primite în timpul perioadei de raportare în relație cu portofoliul clienților;g) informații despre alte activități corporative care oferă drepturi în legătură cu instrumentele financiare deținute în portofoliu;h) pentru fiecare tranzacție executată în timpul perioadei de raportare, informațiile vizate în cadrul art. 122 alin. (6) lit. c)-l), dacă este relevant și dacă clientul nu alege să primească informații despre tranzacțiile executate pe o bază "tranzacție cu tranzacție", caz în care se aplică prevederile alin. (6)-(8).(3) În cazul clienților de retail, formularul de raportare privind administrarea portofoliului prevăzut la alin. (1) va fi furnizat o data la 6 luni, cu excepția cazurilor următoare:a) la cererea clientului, formularul de raportare privind administrarea portofoliului trebuie să fie furnizat la fiecare 3 luni;b) în cazul în care se aplică prevederile alin. (6)-(8), formularul de raportare privind administrarea portofoliului trebuie să fie furnizat o dată la fiecare 12 luni;c) în cazul în care contractul între S.S.I.F. și clientul de retail pentru serviciul de administrare a portofoliului prevede existența unui portofoliu constituit în baza unui împrumut ("levereged portofolio"), formularul de raportare privind administrarea portofoliului va fi furnizat cel puțin o data pe luna.(4) S.S.I.F. va informa clienții de retail cu privire la dreptul acestora de a solicita informații în conformitate cu prevederile alin. (3) lit. a).(5) Excepția prevăzută la alin. (3) lit. b) nu se aplică în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. c) sau orice instrument prevăzut la art. 2 pct. 1 lit. d)-h) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale C.N.V.M., în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene.(6) În cazul în care clientul alege să primească informații despre tranzacțiile executate pe o bază "tranzacție cu tranzacție", S.S.I.F. trebuie să furnizeze prompt clientului, în momentul executării tranzacției de către administratorul portofoliului, informațiile esențiale privind această tranzacție pe un suport durabil.(7) În cazul în care clientul prevăzut la alin. (6) este un client de retail, S.S.I.F. trebuie să îi trimită clientului o nota prin care să confirme tranzacția și care să conțină informațiile prevăzute la art. 122 alin. (6) și (7), nu mai târziu de prima zi lucrătoare după executare sau, dacă confirmarea este primită de către S.S.I.F. de la o parte terță, nu mai târziu de prima zi lucrătoare după primirea confirmării de la partea terță.(8) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul în care confirmarea ar conține aceleași informații ca și confirmarea care fi va transmisă clientului de retail de către o altă persoană.  +  Articolul 124(1) În cazul în care efectuează tranzacții referitoare la administrarea portofoliului clienților de retail sau operează conturi ale clienților de retail care includ o poziție deschisă neacoperită în cadrul unei tranzacții cu angajamente condiționate, S.S.I.F. trebuie să raporteze clienților de retail orice pierderi care depășesc un prag predeterminat, stabilit între S.S.I.F. și client, nu mai târziu de sfârșitul zilei lucrătoare în care pragul este depășit sau, în cazul în care pragul este depășit într-o zi nelucrătoare, la sfârșitul următoarei zile lucrătoare.(2) Prin tranzacție cu angajament condiționat se înțelege o tranzacție cu instrumente financiare care implica pentru client orice obligație efectivă sau potențiala care ar depăși costul de achiziție a instrumentului.  +  Secţiunea 7 Obligațiile de raportare cu privire la activele clienților  +  Articolul 125(1) S.S.I.F. care deține instrumentele financiare ale clientului sau fondurile clienților trebuie să transmită fiecărui client, cel puțin o data pe an, pe un suport durabil, formularul de raportare privind activele clientului cu privire la instrumentele financiare sau fondurile aparținând clientului, dacă astfel de informații nu au fost furnizate prin intermediul altei raportări periodice.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică unei instituții de credit autorizate conform legislației comunitare pentru depozitele deținute de această instituție.(3) Formularul de raportare privind activele clientului prevăzut la alin. (1) va include următoarele informații:a) detalii cu privire la toate instrumentele financiare sau fondurile deținute de S.S.I.F. pentru client la sfârșitul perioadei acoperite de formularul de raportare;b) măsura în care orice instrumente financiare ale clientului sau fondurile clientului au făcut obiectul unor tranzacții de finanțare a valorilor mobiliare;c) cuantificarea oricărui beneficiu al clientului ca urmare a participării la orice tranzacție de finanțare a valorilor mobiliare și pe baza căreia beneficiul a crescut.(4) În cazul în care portofoliul unui client include câștigul din una sau mai multe tranzacții nedecontate, informațiile la care se face referire la alin. (3) lit. a) pot fi bazate fie pe ziua de tranzacționare, fie pe ziua de decontare, cu condiția ca aceeași bază să fie aplicată tuturor informațiilor din declarație.(5) S.S.I.F. care deține instrumente financiare sau fonduri și care realizează serviciul de administrare a portofoliului pentru un client poate să includă formularul de raportare privind activele clientului prevăzut la alin. (1) în formularul de raportare privind administrarea portofoliului pe care îl furnizează acestui client, în conformitate cu dispozițiile art. 123 alin. (1).  +  Secţiunea 8 Reguli privind publicitatea  +  Articolul 126(1) Publicitatea făcută de către S.S.I.F. va conține denumirea completa a societății, adresa sediului social/central, inclusiv statul de origine, numerele de telefon și fax, numărul și data deciziei de autorizare.(2) Publicitatea S.S.I.F. privitoare la o anume investiție sau la o strategie investițională nu va conține promisiuni cu privire la rezultate specifice, garanții, pretenții exagerate sau cereri nefondate ori proiecții sau prognoze de rezultate pentru care nu există o bază reală. În plus, toate proiecțiile și/sau prognozele trebuie să fie în mod clar identificate ca atare.(3) În măsura în care S.S.I.F. dezvolta o pagină de internet, aceasta va cuprinde cel puțin următoarele informații:a) adresa sediului social/central și a sediilor secundare, inclusiv datele de contact (telefon, fax, e-mail) pentru fiecare dintre acestea;b) capitalul social;c) numele administratorilor, conducătorilor, acționarilor semnificativi, reprezentantului/ reprezentanților compartimentului de control intern, agenților pentru servicii de investiții financiare și a agenților delegați;d) serviciile de investiții financiare pe care S.S.I.F. este autorizată de către C.N.V.M. să le presteze;e) cel puțin ultimul bilanț contabil anual, precum și contul de profit și pierdere, certificate de auditori financiari;f) datele de contact ale reprezentanților compartimentului de control intern;g) informații privind fondul de compensare a investitorilor.(4) S.S.I.F. trebuie să se asigure de corectitudinea și caracterul complet ale tuturor informațiilor care sunt afișate pe pagina de internet.(5) Publicitatea S.S.I.F. trebuie să fie avizată de către reprezentantul compartimentului de control intern. C.N.V.M. sau operatorul de piață poate obliga S.S.I.F. să modifice informațiile cuprinse pe pagina de internet ori poate interzice S.S.I.F. difuzarea unui material publicitar, dacă acesta contravine legii, reglementărilor C.N.V.M. sau ale pieței reglementate.(6) S.S.I.F. trebuie să păstreze la sediul social/central copii ale tuturor materialelor publicitare și ale conținutului paginii de internet pentru o perioada de 2 ani de la apariție sau afișare și să le pună la dispoziția C.N.V.M. ori operatorului de piața, la cererea acestora.  +  Articolul 127Toate informațiile, incluzând materialele publicitare, furnizate de către S.S.I.F. și de către agenții acesteia, clienților ori potențialilor clienți, C.N.V.M. și entităților pieței, trebuie să fie corecte, exacte, clare și adecvate, astfel încât să ofere o informare completa și să nu inducă în eroare. Este interzisă comunicarea, publicarea sau distribuirea către public a oricărui material publicitar despre care S.S.I.F. știe sau ar trebui să știe că include informații false, neclare, incomplete, afirmații exagerate, neverificate ori ambigue sau care pot induce în eroare. Materialele publicitare trebuie să fie în mod clar identificate ca atare.  +  Articolul 128În cazul materialelor publicitare de tip mărturie referitoare la S.S.I.F. și/sau a calității consultanței pentru investiții oferite de aceasta, materialul respectiv trebuie să evidențieze clar următoarele elemente:a) mărturia respectiva nu trebuie considerată că reprezentativă decât pentru experiența persoanei care o face, iar nu și pentru alți clienți;b) mărturia nici nu indica și nici nu garantează performanțe viitoare de succes;c) dacă S.S.I.F. a efectuat, direct sau indirect, o plată pentru mărturia respectivă;d) în cazul în care mărturia respectivă implică aspecte de ordin tehnic referitoare la investiții, persoana care o face trebuie să dispună de cunoștințele și experiența necesare pentru a putea formula o opinie valabilă.  +  Articolul 129(1) Materialele publicitare ale S.S.I.F. trebuie să facă referire la riscurile inerente tranzacțiilor cu instrumente financiare, incluzând, fără ca enumerarea să fie limitativă, fluctuația prețurilor pieței, incertitudinea dividendelor, a randamentelor și/sau a profiturilor, fluctuația cursului de schimb.(2) În măsura în care un S.S.I.F. folosește citate, cotații, tabele, hărți, grafice, statistici ori alte materiale similare, sursa informațiilor respective trebuie indicată întotdeauna în mod clar.(3) Obligația respectării prezentelor reguli revine S.S.I.F. și/sau reprezentanților acesteia și în cazul participării la sau al sponsorizării unor seminarii, colocvii, forumuri, interviuri acordate mass-mediei, precum și în situația în care S.S.I.F. angajează o altă entitate pentru a se ocupa de publicitatea de orice fel în interesul sau.  +  Capitolul IV Evaluarea clienților și a oportunității serviciului de investiții prestat  +  Articolul 130(1) Atunci când acordă consultanță pentru investiții sau furnizează servicii de administrare a portofoliului, S.S.I.F. va obține de la client sau de la potențialul client informațiile necesare cu privire la cunoștințele și experiența să în domeniul investițiilor financiare specifice tipului instrumentului financiar sau serviciului de investiții, situația financiară a acestuia și obiectivele investiționale, astfel încât societatea să fie în măsura să recomande respectivului client sau potențial client serviciile de investiții și instrumentele financiare care sunt potrivite acestuia.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), S.S.I.F. trebuie să obțină de la clienți sau de la clienții potențiali toate informațiile necesare care să permită S.S.I.F. să cunoască faptele esențiale cu privire la client și să aibă o bază suficientă pentru a considera, ținând seama de natura și de dimensiunea serviciului prestat, că tranzacția pe care intenționează să o recomande sau să o efectueze în cadrul unui serviciu de administrare de portofoliu îndeplinește criteriile următoare:a) corespunde obiectivelor investiționale ale clientului respectiv;b) ia în considerare dacă clientul are posibilitatea financiară de a suporta orice risc de investiție asumat în conformitate cu obiectivele sale investiționale;c) ia în considerare dacă clientul are experiența și cunoștințele necesare pentru a înțelege riscurile pe care le implică tranzacția sau administrarea portofoliului sau.(3) În cazul în care S.S.I.F. prestează un serviciu de investiții pentru un client profesional, aceasta este îndreptățită să presupună că, în ceea ce privește produsele, tranzacțiile și serviciile pentru care a fost calificat ca atare, clientul posedă nivelul de experiența și de cunoștințe necesar, menționat la alin. (2) lit. c).(4) În cazul în care serviciul de investiții acordat unui client profesional consta în furnizarea de consultanță pentru investiții prevăzută la pct. 1 lit. e) din anexa nr. 9, S.S.I.F. este îndreptățită să presupună, în aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b), că respectivul client este, din punct de vedere financiar, în măsura să suporte orice risc legat de investiție, asumat în conformitate cu obiectivele sale investiționale.(5) Informațiile cu privire la situația financiară a clientului sau a clientului potențial includ, după caz, informații privind sursa și mărimea venitului sau regulat, activele sale, inclusiv cele lichide, investiții și proprietăți imobiliare, precum și angajamentele sale financiare regulate.(6) Informațiile cu privire la obiectivele investiționale ale clientului sau ale clientului potențial includ, după caz, informații privind durata pe care clientul dorește să își păstreze investiția, preferințele sale în materie de risc, profilul sau de risc, precum și scopurile investiției.(7) În cazul în care S.S.I.F. care prestează un serviciu de investiții de tipul consultanței pentru investiții sau al administrării de portofoliu nu obține informațiile necesare conform alin. (1), S.S.I.F. nu va recomanda clientului ori clientului potențial servicii de investiții sau instrumente financiare.  +  Articolul 131(1) Atunci când S.S.I.F. prestează alte servicii de investiții financiare decât cele menționate la art. 130 alin. (1), aceasta va solicita clientului sau potențialului client să furnizeze informații privind cunoștințele și experiența acestuia în domeniul investițiilor financiare specifice tipului instrumentului financiar sau serviciului de investiții oferit sau solicitat, astfel încât S.S.I.F. să fie în măsura să evalueze dacă serviciile de investiții sau instrumentele financiare avute în vedere sunt potrivite profilului respectivului client.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru a evalua caracterul corespunzător pentru un client al unui serviciu de investiții, S.S.I.F. trebuie să stabilească dacă respectivul client are nivelul de experiență și de cunoștințe necesar pentru a înțelege riscurile asociate produsului sau serviciului de investiții oferit ori cerut.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), S.S.I.F. este îndreptățită să asume că un client profesional are nivelul de experiența și de cunoștințe necesar pentru a înțelege riscurile asociate acelor servicii de investiții sau tranzacții ori tipuri de tranzacții sau de produse pentru care clientul este calificat drept client profesional.  +  Articolul 132(1) În cazul în care S.S.I.F. consideră, pe baza informațiilor primite conform prevederilor art. 131 alin. (1), că instrumentul financiar și serviciul de investiții financiare solicitat nu sunt potrivite pentru client sau potențialul client, aceasta va avertiza în acest sens respectivul client sau potențial client.(2) În cazul în care clientul sau potențialul client decide să nu furnizeze informațiile prevăzute la art. 131 alin. (1) sau în cazul în care acesta furnizează informații insuficiente cu privire la cunoștințele și experiența investițională, S.S.I.F. va avertiza respectivul client sau potențial client că refuzul acestuia de a furniza informații complete va conduce la imposibilitatea societății de a stabili dacă instrumentul financiar sau serviciul de investiții avut în vedere este adecvat acestuia.(3) Avertismentele prevăzute la alin. (1) și (2) adresate clientului sau potențialului client pot fi menționate în cadrul formularului standard privind cererea de deschidere de cont.  +  Articolul 133(1) Informațiile referitoare la cunoștințele și la experiența unui client sau ale unui client potențial în domeniul investițiilor includ următoarele, în măsura în care corespund cu privire la natura clientului, natura și extinderea serviciului care urmează a fi prestat și la tipul produsului sau tranzacției avute în vedere, inclusiv complexitatea și riscurile asociate:a) tipurile de servicii, de tranzacții și de instrumente financiare cu care este familiarizat clientul;b) natura, volumul și frecvența tranzacțiilor cu instrumente financiare realizate de client, precum și perioada în care s-au realizat;c) nivelul de educație și profesia sau profesia anterioară, dacă este relevantă, a clientului ori a clientului potențial.(2) S.S.I.F. nu va încuraja un client sau un client potențial să nu furnizeze informațiile cerute pentru scopurile prevăzute la art. 130 alin (1), art. 131 alin. (1) și art. 132.(3) S.S.I.F. este îndreptățită să se bazeze pe informațiile furnizate de clienții săi sau de clienții săi potențiali, în afară cazului în care are sau ar trebui să aibă cunoștință de faptul că informațiile sunt în mod evident perimate, eronate sau incomplete.  +  Articolul 134(1) S.S.I.F. care prestează servicii de investiții financiare constând doar în executarea și/sau preluarea și transmiterea ordinelor clienților cu sau fără prestarea serviciilor conexe pot furniza clienților lor respectivele servicii de investiții financiare, fără a fi necesară obținerea informațiilor sau evaluarea oportunității investiției conform prevederilor art. 131 alin. (1) și art. 132 alin. (1) și (2) dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:a) serviciile prestate se referă la acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată, instrumente ale pieței monetare, obligațiuni sau alte titluri de creanță, cu excepția acelor obligațiuni sau titluri de creanță care reprezintă activul suport al instrumentului financiar derivat, titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv și alte instrumente similare non-complexe;b) serviciul de investiții financiare este furnizat la inițiativa clientului sau potențialului client;c) clientul sau potențialul client a fost clar informat cu privire la faptul că, la furnizarea acestui serviciu de investiții financiare, S.S.I.F. nu are obligația să evalueze oportunitatea investiției în respectivul instrument financiar sau a serviciului prestat și, de aceea, acesta nu poate beneficia de protecția corespunzătoare prevăzută de regulile de conduită relevante. Acest avertisment poate fi inclus în cadrul unui formular standard;d) S.S.I.F. respectă obligațiile stabilite în prezentul regulament în legătură cu conflictul de interese.(2) Instrumentul financiar care nu este menționat la alin. (1) lit. a) este considerat instrument financiar non-complex dacă îndeplinește criteriile următoare:a) nu se încadrează la art. 2 pct. 2 lit. c) sau la pct. 1 lit. d)-h) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene;b) există ocazii frecvente pentru cesionarea, răscumpărarea sau dispensarea în alt mod a respectivului instrument, la prețuri care sunt accesibile public pentru participanții la piață și care sunt fie prețuri de piață, fie prețuri puse la dispoziție sau validate de către sisteme de evaluare independente față de emitent;c) nu implica pentru client nicio obligație efectivă sau potențială care ar depăși costul de achiziție a instrumentului;d) informații corespunzătoare privind caracteristicile sale sunt accesibile public și sunt de natură să fie înțelese cu ușurință, astfel încât să permită unui client de retail mediu să adopte o decizie în cunoștință de cauză cu privire la oportunitatea realizării unei tranzacții cu respectivul instrument.  +  Articolul 135În cazul în care un serviciu de investiții financiare este oferit ca parte a unui produs financiar care este deja subiect al altor reglementări sau standarde conforme cu legislația comunitară, aplicabile instituțiilor de credit și creditelor pentru consumatori în legătură cu evaluarea riscului clienților și/sau cerințele de informare, acest serviciu nu va fi supus în mod suplimentar obligațiilor prevăzute la art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-134, art. 140 și art. 234.  +  Capitolul V Reguli privind executarea ordinelor  +  Articolul 136(1) S.S.I.F. poate presta servicii de investiții financiare principale sau conexe în numele unui client prin intermediul unei alte S.S.I.F. în situația în care, în acest mod, se realizează o tranzacție mai avantajoasă pentru client și/sau nu crește nivelul comisioanelor și al celorlalte cheltuieli suportate de client. S.S.I.F. care mijlocește transmiterea instrucțiunilor clientului este responsabilă pentru caracterul complet și acuratețea informațiilor transmise.(2) S.S.I.F. care primește o instrucțiune să efectueze servicii pe numele unui client în condițiile menționate la alin. (1) va fi îndreptățită să se bazeze pe orice recomandare cu privire la serviciul sau tranzacțiile care au fost furnizate clientului de către o altă S.S.I.F. S.S.I.F. care mijlocește transmiterea instrucțiunilor este responsabilă în ce privește oportunitatea pentru client a recomandărilor și consultanței furnizate.(3) S.S.I.F. care primește instrucțiunile clientului sau ordinele prin intermediul unei alte S.S.I.F. este responsabilă pentru executarea serviciului sau a tranzacției, bazată pe orice informație sau recomandare formulată în conformitate cu prevederile prezentului titlu.  +  Articolul 137(1) În cazul în care executa ordinele clienților, S.S.I.F. trebuie să ia toate măsurile necesare pentru obținerea celor mai bune rezultate posibile pentru clienții săi, luând în considerare prețul, costurile, viteza și probabilitatea executării și decontării, volumul, natura tranzacției sau orice alte caracteristici relevante pentru executarea ordinului. În situația în care clientul transmite o instrucțiune specifica, S.S.I.F. are obligația executării ordinului conform acelei instrucțiuni.(2) În aplicarea alin. (1), S.S.I.F. are obligația să întocmească și să implementeze reguli și proceduri clare cuprinzând politica de executare a ordinelor, care trebuie să conducă la obținerea celor mai bune rezultate posibile pentru ordinele clienților.(3) Politica de executare a ordinelor va include, corespunzător fiecărei categorii de instrumente financiare, informații cu privire la diferitele locuri de tranzacționare în care S.S.I.F. executa ordinele clienților săi, factorii care afectează alegerea locului executării ordinelor, precum și cu privire la posibilitatea executării ordinelor prin intermediul altei S.S.I.F. Alegerea locurilor de tranzacționare de către S.S.I.F. se va face cu respectarea principiului obținerii celor mai bune rezultate posibile pentru executarea ordinelor clienților.(4) S.S.I.F. va furniza clienților săi informații adecvate cu privire la politica de executare a ordinelor și va solicita acordul prealabil al clienților cu privire la aceasta.(5) În cazul în care politica de executare a ordinelor prevede posibilitatea ca ordinele clienților să poată fi executate în afară pieței reglementate sau a sistemului alternativ de tranzacționare, S.S.I.F. are obligația informării clienților săi cu privire la această posibilitate și a obținerii în prealabil a acordului expres al acestora, înaintea executării ordinelor lor. S.S.I.F. poate obține acordul clientului fie în cadrul general al contractului, fie separat pentru fiecare tranzacție.(6) S.S.I.F. va monitoriza eficacitatea executării ordinelor și a politicii de executare a ordinelor, în scopul identificării și corectării oricărei deficiențe, acolo unde este cazul. S.S.I.F. va evalua, în mod regulat, dacă locurile executării tranzacțiilor stabilite în politica de executare a ordinelor furnizează cele mai bune rezultate posibile pentru clienți sau dacă sunt necesare modificări referitoare la stabilirea locurilor de executare a tranzacțiilor. S.S.I.F. va notifica clienții cu privire la orice modificare a executării ordinelor sau a politicii de executare a acestora.(7) S.S.I.F. sunt obligate să demonstreze clienților lor, la solicitarea acestora, că ordinele acestora au fost executate în concordanta cu politica societății de executare a ordinelor.  +  Articolul 138(1) S.S.I.F. va revizui anual politica de executare a ordinelor prevăzută la art. 137 alin. (2), precum și procedurile privind executarea ordinelor.(2) Politica de executare a ordinelor va fi revizuită ori de câte ori apare o modificare importanta care afectează abilitatea S.S.I.F. de a continua să obțină cel mai bun rezultat posibil pentru executarea ordinelor clienților săi în mod consecvent, folosind locurile de tranzacționare stabilite în politica de executare a ordinelor.(3) S.S.I.F. va oferi clienților de retail, în timp util și înainte de furnizarea serviciilor, următoarele informații în legătură cu politica proprie de executare a ordinelor:a) o descriere cu privire la importanța pe care S.S.I.F. o atribuie factorilor prevăzuți la art. 137 alin. (1) în conformitate cu criteriile specificate în art. 139 alin. (1) și (2) sau procesul prin care S.S.I.F. determină importanța acestor factori;b) o listă a locurilor de tranzacționare cărora S.S.I.F. le acorda o încredere semnificativă în vederea îndeplinirii obligației sale de a lua măsurile necesare pentru obținerea celui mai bun rezultat posibil în mod consecvent pentru executarea ordinelor clienților săi;c) o avertizare clară și evidențiată în mod distinct cu privire la faptul că orice instrucțiuni specifice ale unui client pot împiedica S.S.I.F. să respecte criteriile stabilite și implementate în politica să de executare a ordinelor de a obține cel mai bun rezultat posibil pentru executarea acelor ordine referitoare la elementele acoperite de aceste instrucțiuni.(4) Informațiile prevăzute la alin. (3) vor fi furnizate pe suport durabil sau prin intermediul unei pagini de internet, dacă aceasta nu este considerată un suport durabil, în cazul în care condițiile specificate la art. 104 alin. (2) sunt îndeplinite.  +  Articolul 139(1) S.S.I.F. care execută ordinele clienților trebuie să ia în considerare, pentru a determina importanța factorilor prevăzuți la art. 137 alin. (1), următoarele criterii:a) caracteristicile clientului incluzând clasificarea clientului în categoria clienților de retail sau a clienților profesionali;b) caracteristicile ordinului clientului;c) caracteristicile instrumentelor financiare care sunt obiectul acestui ordin;d) caracteristicile locurilor de tranzacționare către care acel ordin poate fi direcționat.(2) Prin loc de tranzacționare, în sensul prezentului articol și al art. 138, se înțelege o piață reglementată, un sistem alternativ de tranzacționare, un operator independent, un formator de piață ori alt furnizor de lichiditate sau o entitate care îndeplinește într-un stat nemembru o funcție similară oricărei funcții îndeplinite de entitățile enumerate anterior.(3) S.S.I.F. îndeplinește obligația prevăzută la art. 137 alin. (1) de a lua toate măsurile necesare pentru a obține cel mai bun rezultat posibil pentru client în măsura în care executa un ordin sau un aspect specific al ordinului urmând instrucțiunile specifice de la client cu privire la ordin sau la aspectul specific al ordinului.(4) În situația în care S.S.I.F. executa un ordin în numele unui client de retail, cel mai bun rezultat posibil va fi determinat pe baza prețului total, reprezentând prețul instrumentului financiar și costurile legate de executare, care trebuie să includă toate cheltuielile care incumbă clientului și care sunt direct legate de executarea ordinului, incluzând tarifele pentru locul de executare a ordinului, pentru compensare și decontare și orice alte tarife plătite părților terțe implicate în executarea ordinului.(5) În situația în care, pentru executarea unui ordin cu un instrument financiar, există mai multe locuri de tranzacționare concurente, în scopul asigurării celui mai bun rezultat pentru client, pentru a evalua și a compara rezultatele care ar fi obținute prin executarea ordinului în fiecare din locurile de tranzacționare cuprinse în politica de executare a ordinelor, S.S.I.F. care execută ordinul va lua în considerare comisioanele proprii și costurile pentru executarea ordinului în cadrul fiecărui loc de tranzacționare eligibil.(6) S.S.I.F. nu trebuie să structureze sau să perceapă comisioane astfel încât să realizeze o discriminare inechitabilă între locurile de tranzacționare.  +  Articolul 140(1) S.S.I.F. are obligația respectării prevederilor art. 102 alin. (1) de a acționa în cel mai bun interes al clienților atunci când, în cursul prestării serviciului privind administrarea portofoliului plasează spre executare altor entități ordinele ce rezulta din deciziile S.S.I.F. de a tranzacționa instrumentele financiare în numele clienților săi.(2) În situația administrării unui cont discreționar, contrapartea în tranzacții nu poate fi contul propriu, contul persoanelor relevante sau un alt cont client al S.S.I.F., decât dacă se asigură un preț mai bun decât cel oferit de piață.(3) S.S.I.F. are obligația respectării prevederilor art. 102 alin. (1) de a acționa în conformitate cu cel mai bun interes al clienților în situația prestării serviciilor de preluare și transmitere a ordinelor clienților atunci când ordinele acestora sunt transmise spre executare altor entități.(4) Pentru îndeplinirea obligațiilor menționate la alin. (1) sau alin. (3), S.S.I.F. va respecta prevederile alin. (5)-(10).(5) S.S.I.F. va lua toate măsurile necesare pentru a obține cel mai bun rezultat pentru clienții săi luând în considerare factorii prevăzuți la art. 137 alin. (1). Importanta acestor factori va fi determinata prin referire la criteriile menționate la art. 139 alin. (1) și (2) și, pentru clienții de retail, și la art. 139 alin. (4) și (5).(6) Prevederile alin. (1) sau alin. (3) se consideră a fi respectate de către S.S.I.F., fără a fi necesară aplicarea măsurilor stabilite la alin. (5), în situația în care S.S.I.F. aduce la îndeplinire instrucțiunile specifice ale clientului sau atunci când plasează sau transmite un ordin spre a fi executat de către o altă entitate.(7) S.S.I.F. va stabili și va implementa o politică prin care să asigure respectarea obligațiilor prevăzute la alin. (5) și (6). Aceasta politica va identifica, pentru fiecare categorie de instrumente financiare, entitățile la care sunt plasate ordinele sau către care S.S.I.F. transmite ordinele pentru a fi executate. Entitățile identificate trebuie să dispună de mijloace de executare care să permită S.S.I.F. să își asume obligațiile prevăzute în prezentul articol atunci când plasează sau transmite ordinele spre a fi executate de către acea entitate.(8) S.S.I.F. va furniza informații corespunzătoare clienților săi referitoare la politica stabilită în conformitate cu prevederile alin. (7).(9) S.S.I.F. va monitoriza regulat eficiența politicii stabilite în conformitate cu alin. (7) și, în special, calitatea executării efectuate de entitățile identificate în acea politică și, dacă este cazul, va corecta orice deficiență.(10) Politica S.S.I.F. stabilită în conformitate cu alin. (7) va fi revizuită anual și ori de câte ori apare o modificare importantă care afectează abilitatea S.S.I.F. de a obține cel mai bun rezultat pentru clienții săi.(11) Prevederile prezentului articol nu se vor aplica atunci când S.S.I.F. care furnizează servicii de administrare a portofoliului și/sau de preluare sau transmitere a ordinelor execută, de asemenea, ordinele primite sau deciziile de tranzacționare în contul aferent portofoliului clientului. În aceste cazuri se vor aplica prevederile art. 137.  +  Capitolul VI Administrarea ordinelor clienților  +  Articolul 141(1) S.S.I.F. autorizată să execute ordine în numele clienților trebuie să implementeze reguli și proceduri care să urmărească executarea promptă, corecta și expeditivă a ordinelor clienților față de alte ordine ale clienților sau față de ordinele proprii ale S.S.I.F. Aceste reguli și proceduri vor permite executarea ordinelor comparabile ale clienților în concordanță cu momentul primirii acestora de către S.S.I.F.(2) În cazul în care S.S.I.F. primește simultan mai multe ordine la același nivel de preț pentru același instrument financiar, care pot fi executate în condițiile pieței, S.S.I.F. trebuie să le introducă în sistemul de tranzacționare în următoarea ordine:a) ordinele primite de la clienții de retail;b) ordinele primite de la clienții profesionali;c) ordinele primite de la persoanele relevante;d) ordinele care urmează să fie executate în nume propriu de către S.S.I.F.----------Alin. (2) al art. 141 a fost modificat de pct. 8 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 13 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 3 iunie 2016.(3) În cazul ordinelor transmise telefonic se va asigura înregistrarea pe suport electronic/optic sau pe un suport echivalent.----------Alin. (3) al art. 141 a fost modificat de pct. 8 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 13 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 3 iunie 2016.(4) Refuzul de a executa un ordin trebuie comunicat imediat clientului, împreună cu justificarea refuzului.  +  Articolul 142(1) În situația executării ordinelor clienților S.S.I.F. trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să se asigure că ordinele executate în numele clienților sunt înregistrate și alocate prompt și corect;b) să execute ordinele clienților, care sunt comparabile, în mod succesiv și prompt, cu excepția situației în care caracteristicile ordinelor sau condițiile predominante din piață fac acest lucru nerealizabil sau în situația în care interesele clienților o cer altfel;c) să informeze clientul de retail, imediat ce a luat cunoștință, cu privire la orice situație importantă care ar putea afecta executarea promptă a ordinelor.(2) S.S.I.F. responsabilă pentru supravegherea sau decontarea unui ordin executat va lua toate măsurile necesare pentru a asigura faptul că orice instrumente financiare sau fonduri ale clientului primite în vederea decontării ordinului executat sunt corect și prompt transferate în contul clientului corespunzător.(3) S.S.I.F. nu va abuza de informațiile referitoare la ordinele în așteptare ale clienților și va lua toate măsurile necesare pentru a preveni folosirea abuzivă a acestor informații de către orice persoană relevantă a S.S.I.F.  +  Articolul 143(1) S.S.I.F. poate să execute un ordin al clientului sau o tranzacție în nume propriu împreună cu ordinul altui client numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:a) trebuie să fie puțin probabil că agregarea ordinelor și tranzacțiilor să fie în dezavantajul oricăruia din clienții ale căror ordine vor fi agregate;b) fiecare client al cărui ordin urmează să fie agregat trebuie să fie informat că efectul agregării poate fi în dezavantajul sau în ceea ce privește respectivul ordin;c) trebuie să fie stabilită și implementată efectiv o politică de alocare a ordinelor, prevăzând termeni suficient de preciși pentru alocarea corecta a ordinelor și tranzacțiilor agregate, inclusiv modul în care volumul și prețul ordinelor vor determina alocarea și tratamentul executării parțiale.(2) S.S.I.F. care a agregat un ordin cu unul sau mai multe ordine ale altui client și ordinul agregat este parțial executat trebuie să aloce tranzacțiile menționate în conformitate cu politica sa de alocare a ordinelor.  +  Articolul 144(1) S.S.I.F. care a agregat tranzacții în nume propriu cu unul sau mai multe ordine ale clienților nu va aloca tranzacțiile menționate în detrimentul unui client.(2) S.S.I.F. care a agregat un ordin al clientului cu o tranzacție în nume propriu și ordinul agregat este parțial executat va aloca tranzacțiile menționate cu prioritate clientului față de S.S.I.F.(3) În situația în care S.S.I.F. poate să demonstreze într-o manieră rezonabilă faptul că fără combinarea ordinului și tranzacției nu ar fi fost posibil să execute ordinele în mod avantajos sau nu le-ar fi executat deloc, prevederile alin. (2) nu se aplică și S.S.I.F. poate aloca tranzacția în nume propriu proporțional, în concordanță cu politica de alocare prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. c).(4) S.S.I.F. trebuie să pună în aplicare, în completarea politicii de alocare a ordinelor prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. c), proceduri menite a preveni realocarea tranzacțiilor efectuate în nume propriu și care sunt executate în combinare cu ordinele clientului, într-un mod care să fie în detrimentul clientului.  +  Articolul 145În cazul unui ordin limita al unui client, cu privire la acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată care nu poate fi executat imediat în condițiile curente de piață existente, S.S.I.F. trebuie, cu excepția cazului în care clientul stabilește altfel în mod expres, să ia măsurile necesare pentru a facilita executarea cât mai curând posibil a acelui ordin, făcând public respectivul ordin limită într-o manieră care să fie ușor accesibilă celorlalți participanți la piață folosind sistemul pieței reglementate, sistemul alternativ de tranzacționare sau orice alt sistem supravegheat, cu asigurarea publicității, accesibilității și executării cât mai rapide a ordinului.  +  Capitolul VII Contrapărți eligibile  +  Articolul 146(1) În aplicarea acestei secțiuni, sunt considerate contrapărți eligibile următoarele entități:a) societățile de servicii de investiții financiare, instituțiile de credit și societățile de asigurare;b) organismele de plasament colectiv și societățile lor de administrare;c) fondurile de pensii și societățile lor de administrare;d) alte instituții financiare autorizate sau reglementate conform legislației comunitare sau legilor naționale ale unui stat membru;e) persoanele fizice sau juridice ale căror activități principale constau în tranzacționarea în cont propriu a mărfurilor și/sau a instrumentelor financiare derivate având ca suport mărfurile;f) traderii;g) guvernele naționale și entitățile publice subordonate acestora, inclusiv autoritățile publice care gestionează datoria publică;h) băncile centrale și organizațiile transnaționale.(2) Prevederile art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-135, art. 137-144 și art. 234 nu se aplică S.S.I.F. autorizate să execute ordine în numele clienților și/sau să efectueze tranzacții în cont propriu și/sau să primească și să transmită ordine, atunci când respectivele operațiuni sunt efectuate cu sau între contrapărți eligibile.(3) Entitățile clasificate ca și contrapărți eligibile conform alin. (1) pot solicita, fie în termeni generali, fie tranzacție cu tranzacție, tratarea lor ca și clienți ai S.S.I.F. cărora li se aplică prevederile art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-135, art. 137-145 și art. 234.(4) În situația unei tranzacții în care posibilele contrapărți se află sub jurisdicții diferite, S.S.I.F. va amâna aplicarea statutului de contraparte eligibilă al respectivei entități conform prevederilor legale și măsurilor din statul membru în care respectiva entitate este situata, până la obținerea confirmării exprese a posibilei contrapărți ca aceasta este de acord să fie tratată drept contraparte eligibilă. S.S.I.F. poate obține această confirmare fie într-un cadru general în baza unui contract, fie pentru fiecare tranzacție în parte.(5) Sunt considerate contrapărți eligibile și alte entități decât cele prevăzute la alin. (1) dacă întrunesc condiții predeterminate corespunzătoare, incluzând mărimea deținerilor, stabilite conform art. 147.(6) Sunt considerate contrapărți eligibile și entitățile din statele nemembre, echivalente categoriilor de entități menționate la alin. (1) și respectiv a celor menționate la alin. (5), dacă sunt îndeplinite aceleași condiții prevăzute pentru încadrarea acestora din urma conform alin. (5).  +  Articolul 147(1) Dacă o entitate este inclusă în categoria clienților profesionali în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din anexa nr. 8, excluzând orice categorie care este menționată explicit la art. 146 alin. (1), acea entitate este considerată de S.S.I.F. drept contraparte eligibilă.(2) Entitățile care sunt incluse în categoria de clienți care sunt considerați clienți profesionali în conformitate cu prevederile art. 2 din anexa nr. 8 pot fi considerate de S.S.I.F., la cerere, drept contrapărți eligibile. În astfel de cazuri, totuși, entitățile în cauză vor fi recunoscute drept contraparte eligibilă numai în ceea ce privește serviciile sau tranzacțiile pentru care ar putea fi considerate clienți profesionali.(3) În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 146 alin. (1), o contraparte eligibilă solicită aplicarea prevederilor menționate la art. 146 alin. (3), dar nu solicită expres un tratament de client de retail, și S.S.I.F. este de acord cu această solicitare, S.S.I.F. va trata contrapartea eligibilă ca un client profesional.(4) În cazul în care acea contraparte eligibilă solicită în mod expres să fie tratată ca un client de retail, se vor aplica prevederile privind solicitările entităților de a nu fi tratate drept clienți profesionali stipulate în art. 1 alin. (3)-(6) din anexa nr. 8.  +  Capitolul VIII Cerințe privind transparenta și integritatea operațiunilor cu instrumente financiare  +  Secţiunea 1 Obligații privind asigurarea integrității piețelor, raportarea tranzacțiilor și păstrarea înregistrărilor  +  Articolul 148(1) S.S.I.F. are obligația să păstreze și să pună la dispoziția C.N.V.M., pentru cel puțin 5 ani, rapoartele și evidențele cuprinzând datele și informațiile relevante pentru toate tranzacțiile cu instrumente financiare pe care le-a efectuat fie în cont propriu, fie în contul clienților.(2) În cazul tranzacțiilor efectuate în contul clienților, rapoartele și evidențele trebuie să cuprindă, în afară informațiilor relevante prevăzute la alin. (1), toate informațiile și detaliile privind identitatea clientului, precum și informațiile prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile prevenirii și combaterii spălării banilor prin folosirea sistemului financiar.  +  Articolul 149(1) Operatorul de piața, operatorul de sistem și, după caz, societățile de servicii de investiții financiare trebuie să întocmească și să transmită C.N.V.M., cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de sfârșitul următoarei zile lucrătoare, rapoartele privind tranzacțiile cu instrumente financiare, întocmite conform prevederilor alin. (2), după cum urmează:a) în cazul în care tranzacționarea se efectuează în piața reglementată sau în sistemul alternativ de tranzacționare obligația transmiterii rapoartelor revine, după caz, operatorului de piață sau operatorului de sistem;b) în cazul tranzacțiilor efectuate în afară piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare, obligația transmiterii rapoartelor revine S.S.I.F.(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde cel puțin detalii privind denumirea și numărul instrumentelor financiare cumpărate sau vândute, cantitatea, data și momentul executării fiecărei tranzacții, prețul de tranzacționare, precum și datele de identificare ale S.S.I.F. implicate.  +  Articolul 150În cazul în care instrumentele financiare subiect al raportării se tranzacționează în cadrul altei piețe relevante în termeni de lichiditate pentru respectivul instrument, S.S.I.F. va transmite informațiile prevăzute la art. 149 alin. (2) și autorității competente care supraveghează respectiva piața, în conformitate cu legislația comunitară aplicabilă.  +  Articolul 151(1) Rapoartele transmise C.N.V.M. de către sucursalele intermediarilor autorizați în statele membre, care desfășoară activități în România, vor fi transmise și autorităților competente din statele membre de origine, cu excepția cazului în care acestea decid că nu doresc să primească respectivele informații.(2) Rapoartele transmise autorității competente din alt stat membru de către sucursalele S.S.I.F. înființate în acel stat membru vor fi transmise și C.N.V.M.  +  Articolul 152(1) S.S.I.F. trebuie să evidențieze distinct, să întocmească și să țină la zi cel puțin următoarele:a) evidențe privind apelurile în marjă și notele privind alte debite/credite ale clienților;b) fișele conturilor clienților, conturilor persoanelor relevante și contului propriu;c) evidențe ale operațiunilor referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare, ale intrărilor/ieșirilor de numerar și ale altor avansuri sau debite ale clienților, precum și documentele primare care au stat la baza lor. Evidențele vor reflecta contul în care tranzacția a fost efectuată, denumirea contului, instrumentul financiar tranzacționat, cantitatea, prețul unitar și prețul total de vânzare sau cumpărare și data tranzacției;d) evidențele deținerilor clienților, care să reflecte, în contul de numerar al fiecărui client, toate vânzările/cumpărările, primirile/livrările de instrumente financiare, actualizate cel puțin zilnic;e) situații privind activele și pasivele, conturile de venituri, de cheltuieli și de capital, actualizate cel puțin lunar;f) documente care să reflecte, separat pentru fiecare instrument financiar, la data compensării, toate pozițiile pe care S.S.I.F. le deține în conturile personale și ale clienților săi, precum și localizarea lor;g) evidențe ale instrumentelor financiare în curs de transfer, ale dividendelor și dobânzilor primite, ale împrumuturilor acordate sau primite, precum și ale instrumentelor financiare ce nu au fost primite sau nu au fost livrate, actualizate cel puțin zilnic;