ORDONANTA nr. 106 din 30 august 1999privind contractele încheiate în afară spaţiilor comerciale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 31 august 1999    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. P pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă reglementează contractele încheiate în condiţiile prevăzute la art. 3-5 între un comerciant care furnizează bunuri sau servicii şi un consumator.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel:- consumator - orice persoană fizica care achiziţionează şi utilizează sau consuma produse ori beneficiază de prestarea unor servicii în baza unui contract încheiat cu un comerciant, pentru o utilizare care nu este legată de activitatea sa profesională;- comerciant - orice persoană fizica sau juridică care, încheind contractul în cauza, acţionează în cadrul activităţii sale autorizate conform legii, precum şi orice reprezentant care acţionează în numele comerciantului.  +  Articolul 3Prezenta ordonanţă se aplică în cazul contractelor încheiate în următoarele situaţii: a) în timpul unei deplasări organizate de comerciant în afară spaţiilor sale comerciale; b) în timpul unei vizite efectuate de comerciant, dacă aceasta nu a avut loc la solicitarea expresă a consumatorului:- la locuinta unui consumator, unde pot fi încheiate contracte şi cu alte persoane prezente;- la locul de muncă al consumatorului sau în locul în care acesta se găseşte, chiar temporar, pentru motive de lucru, studiu sau tratament; c) în orice alte locuri publice sau destinate publicului, în care comerciantul prezintă o ofertă pentru produsele sau serviciile pe care le furnizează, în vederea acceptării acesteia de către consumator.  +  Articolul 4Sunt supuse prevederilor prezentei ordonanţe şi contractele încheiate în urma solicitării de către consumator a unei vizite a comerciantului pentru alte produse sau servicii decât cele pentru care consumatorul a solicitat vizita, cu condiţia ca în momentul solicitării consumatorul sa nu fi cunoscut şi nici sa nu fi avut în mod rezonabil posibilitatea de a cunoaşte faptul ca produsul sau serviciul respectiv poate fi furnizat de către comerciant în cadrul activităţilor sale legale.  +  Articolul 5Prezenta ordonanţă se aplică şi în cazul propunerilor de contract făcute de consumator, în condiţii analoage celor specificate la art. 3 şi 4, indiferent dacă consumatorul se obliga sau nu în vreun fel prin propunerea sa.  +  Articolul 6Prezenta ordonanţă nu se aplică: a) contractelor pentru care valoarea totală care urmează a fi achitată de consumator este mai mica de 500.000 lei; b) contractelor privind construirea, vânzarea şi închirierea de bunuri imobile, precum şi contractelor care conţin alte drepturi referitoare la bunuri imobile, cu excepţia contractelor privind furnizarea de produse ce urmează să fie încorporate în bunuri imobile şi, de asemenea, a contractelor privind repararea de bunuri imobile; c) contractelor privind furnizarea de produse alimentare, băuturi sau de produse de uz curent utilizate în gospodărie, livrate cu regularitate de către comerciant; d) contractelor de asigurări; e) contractelor privind valorile mobiliare; f) contractelor referitoare la furnizarea de bunuri sau servicii, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:- contractul s-a încheiat pe baza unui catalog al comerciantului, pe care consumatorul a avut posibilitatea sa îl consulte în absenta acestuia, pentru a fi corect informat în vederea luării unei decizii;- contractul prevede o continuitate a contractelor între consumator şi comerciant în ceea ce priveşte obiectul contractului în cauza sau o tranzacţie subsecventa;- atât catalogul, cat şi contractul menţionează expres dreptul consumatorului de a returna produsul într-un termen de 7 zile lucrătoare începând de la data primirii acestuia sau de a denunta unilateral contractul în decursul aceleiaşi perioade, fără o alta obligaţie decât aceea de a avea grija în mod rezonabil de bunuri.  +  Capitolul 2 Forma contractului  +  Articolul 7Contractul trebuie să fie întocmit în forma scrisă, încheiat cel mai târziu în momentul livrării produsului sau serviciului şi sa conţină cel puţin datele complete de identificare a părţilor contractante, obiectul şi preţul contractului, data şi locul încheierii acestuia.  +  Capitolul 3 Dreptul de denunţare unilaterala a contractului  +  Articolul 8În situaţiile prevăzute la art. 3-5 comerciantul va informa în scris consumatorul, înainte sau cel mai târziu în momentul încheierii contractului, despre dreptul acestuia din urma de a denunta unilateral contractul în termenul prevăzut în prezenta ordonanţă, indicând numele şi adresa persoanei faţă de care îşi poate exercita acest drept.Contractul trebuie să stipuleze, cu caractere mari şi în imediata vecinătate a locului rezervat pentru semnatura consumatorului, clauza expresă despre dreptul de denunţare unilaterala a contractului, în termenele şi în condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă, precum şi numele şi adresa comerciantului faţă de care consumatorul poate să îşi exercite acest drept.Comerciantul este obligat sa inmaneze consumatorului un exemplar din contractul încheiat şi să poată proba acest lucru în faţa organelor de control.  +  Articolul 9Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul, fără a fi necesară invocarea vreunui motiv, în termen de 7 zile lucrătoare, care începe să curgă:- de la data încheierii contractului, dacă aceasta este concomitenta cu data livrării produsului;- de la data încheierii contractului de prestări servicii;- de la data primirii produsului de către consumator, dacă livrarea a fost efectuată după data încheierii contractului.Părţile pot stipula în contract un termen mai mare decât cel prevăzut la alin. 1, dacă considera necesar.Pentru a-şi exercită dreptul de denunţare unilaterala, consumatorul trebuie să anunţe comerciantul, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data expedierii acesteia trebuind să se încadreze în termenul prevăzut în contract. Anunţarea comerciantului exonereaza consumatorul de orice obligaţie, cu excepţia celei de a înapoia comerciantului produsele livrate, contractul considerându-se desfiinţat.  +  Articolul 10Dacă comerciantul a omis sa informeze consumatorul despre dreptul de denunţare sau dacă informaţia a fost incompleta ori gresita, astfel încât nu ar permite exercitarea unui asemenea drept, termenul prevăzut la art. 9 se prelungeşte cu 60 de zile lucrătoare.  +  Articolul 11Comerciantul este obligat sa primească produsele returnate de consumator în termenele prevăzute în prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 4 Condiţii pentru exercitarea dreptului de denunţare unilaterala a contractului  +  Articolul 12În cazul denunţării unilaterale a contractelor de livrare a produselor, acestea din urma se returnează de către consumator în următoarele condiţii:- în starea în care au fost primite, cu eventualele modificări necesare examinării acestora;- cu gradul normal de uzura, cauzat de folosirea conform instrucţiunilor de utilizare care i-au fost aduse la cunoştinţa.  +  Articolul 13În cazul contractelor de prestări de servicii, dreptul de denunţare nu poate fi exercitat asupra serviciilor deja prestate conform condiţiilor contractuale.  +  Capitolul 5 Efectele exercitării dreptului de denunţare unilaterala a contractului  +  Articolul 14În cazul în care consumatorul nu a efectuat nici o plata şi nici nu a primit produsul sau nu i s-a prestat serviciul conform contractului, exercitarea dreptului de denunţare a contractului de către consumator dezleagă ambele părţi de orice obligaţie.  +  Articolul 15Dacă produsul a fost primit de consumator, în cazul în care acesta denunta contractul, trebuie să returneze produsul în termenul prevăzut la art. 9 sau, după caz, la art. 10.Produsul se considera returnat în momentul în care a fost predat la oficiul poştal sau unui alt expeditor ori predat direct agentului economic sau persoanei desemnate de acesta, caz în care se încheie între părţi un act care să consemneze data predării-primirii.Cheltuielile de expediere sunt în sarcina comerciantului.  +  Articolul 16Comerciantul, în termen de 15 zile de la primirea comunicării conform art. 9 sau, după caz, art. 10, trebuie să ramburseze consumatorului toate sumele plătite de acesta, precum şi eventualele cheltuieli aferente, conform prevederilor prezentei ordonanţe.Sumele se considera rambursate la termenele la care au fost efectiv restituite, expediate sau a fost ordonată plata lor.Se considera nulă orice clauza care prevede limitări la rambursarea către consumator a sumelor sus-menţionate.  +  Articolul 17Dreptul consumatorului la denunţarea contractului nu poate fi anulat de nici o clauza contractuală sau înţelegere între părţi, aceasta fiind considerată nulă de drept.  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 18Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 19Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 7 şi 8, cu amendă contravenţională de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 11, art. 15 alin. 3 şi ale art. 16, cu amendă contravenţională de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.  +  Articolul 20Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 19 se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 21Contravenţiilor prevăzute la art. 19 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25-27.  +  Articolul 22Limitele minima şi maxima ale amenzilor prevăzute la art. 19, precum şi valoarea prevăzută la art. 6 lit. a) pot fi actualizate prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de inflaţie.  +  Capitolul 7 Intrarea în vigoare  +  Articolul 23Prezenta ordonanţă intră în vigoare după 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se abroga orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuOficiul pentru Protecţia Consumatorilor,Eliade Mihailescu,secretar de stat-------------