ORDONANTA nr. 95 din 30 august 1999privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 31 august 1999    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. G pct. 3 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Se instituie sistemul de verificare şi de atestare a calităţii lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale - indiferent de forma de proprietate sau de destinaţie -, denumite în continuare lucrări de montaj pentru dotări tehnologice industriale, în scopul protejării vieţii oamenilor, al preintampinarii de pierderi materiale şi al protecţiei mediului înconjurător.  +  Articolul 2Prin lucrări de montaj pentru dotări tehnologice industriale se înţelege totalitatea operaţiunilor ce se realizează în vederea asamblarii (montarii) şi instalării dotărilor tehnologice industriale, pentru punerea în funcţiune, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii, de modernizare, reabilitare, transformare, consolidare şi/sau de reparare a acestora.  +  Articolul 3Calitatea lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale este rezultanta totalităţii performantelor de comportare a acestora în exploatare în scopul satisfacerii, pe întreaga durata de funcţionare, a exigenţelor utilizatorilor din domeniul activităţilor industriale.  +  Articolul 4Sistemul de verificare şi atestare a calităţii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale va urmări respectarea cerinţelor referitoare la: a) rezistenta şi stabilitatea la solicitarile statice şi dinamice, păstrarea parametrilor proiectati la temperaturile şi presiunile de exploatare, precum şi rezistenta la agenţii chimici pe întreaga durata de funcţionare; b) siguranţa în exploatare, la explozii, rezistenta la foc şi riscuri tehnologice industriale minime; c) încadrarea în normele de igiena, sănătate şi protecţie a mediului şi ergonomie; d) izolarea termica, hidrofuga, eficienta energetica şi protecţia împotriva zgomotelor şi transmiterii vibratiilor.  +  Articolul 5Obligaţia respectării cerinţelor precizate la art. 4 revine factorilor implicaţi în conceperea, realizarea, furnizarea şi exploatarea dotărilor tehnologice industriale.Factorii implicaţi sunt: investitorii, furnizorii, proiectantii şi fabricantii de dotări tehnologice industriale, proprietarii şi utilizatorii acestora, executanţii lucrărilor de montaj, precum şi autorităţile responsabile, conform prezentei ordonanţe, de verificarea cerinţelor menţionate la art. 4.  +  Articolul 6În contractele care se încheie pentru furnizarea, instalarea şi punerea în funcţiune a dotărilor tehnologice industriale, factorii implicaţi sunt obligaţi sa înscrie clauze referitoare la cerinţele menţionate la art. 4, precum şi garanţii materiale şi alte prevederi care să conducă la realizarea acestor clauze.  +  Capitolul 2 Sistemul de verificare şi de atestare a calităţii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale  +  Articolul 7Sistemul de verificare şi de atestare a calităţii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale cuprinde: a) reglementările tehnice pentru lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale; b) calitatea subansamblurilor, pieselor şi materialelor folosite la realizarea lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale; c) agrementele tehnice pentru noi produse şi procedee utilizate la lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale; d) verificarea proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi expertizarea proiectelor şi a lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale; e) conducerea şi asigurarea calităţii în realizarea lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale; f) autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de montaj pentru dotări tehnologice industriale; g) activitatea metrologica pentru lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale; h) recepţia lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale; i) comportarea în exploatare a lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale; j) controlul calităţii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale.  +  Articolul 8Verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale se realizează de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipienţilor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) pentru categoriile de dotări tehnologice industriale aflate sub controlul acesteia.Pentru lucrările de montaj al celorlalte echipamente şi instalaţii industriale controlul va fi realizat de specialişti desemnaţi prin ordin al ministrului industriei şi comerţului.  +  Articolul 9Specialiştii verificatori de proiecte privind lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale răspund în mod solidar cu proiectantul pentru neîndeplinirea, prin proiect, a cerinţelor prevăzute la art. 4 şi a prevederilor art. 7.  +  Articolul 10Verificarea proiectelor de execuţie a lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale se realizează de către specialişti verificatori de proiecte, atestaţi în condiţiile legii, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor respective.Se interzice utilizarea de proiecte de execuţie şi montaj neverificate conform prevederilor alin. 1.  +  Articolul 11Ministerul Industriei şi Comerţului ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale îndeplineşte funcţia de autoritate de stat în domeniile specifice activităţilor industriale, inclusiv al exigenţelor privind calitatea lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale.  +  Capitolul 3 Obligaţiile factorilor implicaţi  +  Articolul 12Proiectantii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale au obligaţia: a) să asigure proiectele de execuţie la un nivel de calitate corespunzător, cu respectarea tuturor reglementărilor tehnice în vigoare şi a clauzelor contractuale; b) sa elaboreze instrucţiunile tehnice privind execuţia lucrărilor, precum şi pe cele referitoare la exploatarea, întreţinerea şi repararea lantului de dotări tehnologice industriale ale procesului de producţie; c) sa stabilească prin proiect fazele de execuţie pentru lucrările aferente cerinţelor şi sa acorde asistenţa tehnica la lucrările de montaj; d) sa stabilească modul de tratare a neconformitatilor apărute în execuţie şi la montaj şi sa urmărească aplicarea soluţiilor adoptate; e) sa supună spre verificare de către specialiştii verificatori proiectele de lucrări de montaj elaborate; f) sa participe la lucrările de recepţie la punerea în funcţiune.  +  Articolul 13Executantul lucrării de montaj este responsabil de calitatea execuţiei lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale, care trebuie să fie realizate conform documentaţiei elaborate de proiectant şi verificate potrivit prevederilor art. 4.Soluţionarea neconformitatilor apărute la lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale nu se poate realiza decât cu aprobarea proiectantului şi cu avizul investitorului sau, după caz, al proprietarului şi beneficiarului.Remedierea defectelor datorate execuţiei lucrărilor de montaj se face de către executantul lucrării pe cheltuiala proprie, indiferent dacă acestea apar în timpul executării lucrărilor sau în perioada de garanţie a dotării tehnologice industriale.Executantul participa la activităţile privind recepţia dotărilor tehnologice industriale.  +  Capitolul 4 Verificarea calităţii materialelor  +  Articolul 14Responsabilitatea utilizării din punct de vedere al calităţii materiilor prime şi a materialelor, precum şi a pieselor, subansamblurilor şi produselor industriale folosite la lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale revine executantului lucrărilor de montaj, pe baza certificatului de calitate emis de un organism de certificare acreditat sau a buletinelor de încercări eliberate de laboratoare de încercări acreditate în condiţiile legii.  +  Articolul 15Recepţia lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale este în sarcina beneficiarului. Prin decizie a conducătorului unităţii beneficiare se va desemna pentru recepţie o comisie formată din:- conducătorul unităţii beneficiare;- responsabilul cu calitatea din cadrul unităţii beneficiare;- reprezentantul autorităţii publice cu responsabilităţi în urmărirea respectării cerinţelor menţionate la art. 4.În cazul achiziţiilor publice, din comisia de recepţie este obligatoriu să facă parte şi reprezentantul ordonatorului principal de credite.  +  Capitolul 5 Sancţiuni  +  Articolul 16Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiune, şi se sancţionează cu amendă:de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei:---------------------------------------- a) execuţia de lucrări de montaj pentru dotări tehnologice industriale fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate conform prevederilor legale; b) realizarea, în cadrul operaţiunilor de montaj, de modificări sau transformări la dotările tehnologice industriale, fără aprobarea şi verificarea prealabilă a proiectantului; c) neverificarea de către beneficiar a atestării capabilităţii tehnice a executantului de lucrări de montaj de a efectua lucrările de montaj specifice dotării tehnologice industriale; d) neatestarea calităţii utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor potrivit prevederilor art. 7 şi 14.de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei:--------------------------------------- a) elaborarea de proiecte incomplete sau conţinând neconcordante între subansambluri, care pot influenţa calitatea lucrărilor de montaj sau nivelul de calitate al dotărilor tehnologice industriale corespunzător cerinţelor; b) nerespectarea de către proiectanţi a obligaţiilor prevăzute la art. 12 lit. a), b), c), d) şi e); c) utilizarea în cadrul lucrărilor de montaj de materii prime şi materiale neinsotite de documente care să ateste calitatea acestora; d) receptionarea dotărilor tehnologice industriale altfel decât în condiţiile prevederilor legale; e) neîndeplinirea obligaţiei proiectantului de a stabili soluţii corespunzătoare pentru remedierea defectelor de proiectare sesizate.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 17Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 16 şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către persoanele cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului desemnate prin ordin al ministrului şi dintre persoanele împuternicite din cadrul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipienţilor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat. (ISCIR)  +  Articolul 18Pentru obiectivele cu caracter secret, aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne sau Serviciului Roman de Informaţii, constatarea contravenţiilor şi sancţionarea acestora se fac de către organele proprii ale acestor organisme abilitate în acest sens.  +  Articolul 19Ministerul Industriei şi Comerţului va elabora în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe norme metodologice privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi comerţului,Radu Berceanup. Ministrul lucrărilor publice şiamenajării teritoriului,Laszlo Borbely,secretar de stat------------