ORDONANTA nr. 108 din 30 august 1999pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la Normele legale de igiena şi sănătate publică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 31 august 1999  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. K pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la Normele legale de igiena şi sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317, din 16 noiembrie 1994, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Capitolul I va avea următorul titlu:"Contravenţii la Normele de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor şi de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei: a) nesolicitarea, de la direcţia de sănătate publică teritorială, a avizului sanitar pentru proiecte şi documentaţii tehnice privind amplasarea obiectivelor economice şi social-culturale, sistematizarea centrelor populate şi a teritoriului, construirea, transformarea, extinderea, schimbarea destinaţiei sau sistematizarea obiectivelor industriale, a depozitelor comerciale, unităţilor de prestări servicii, de învăţământ, cultura, turism şi recreere, medico-sanitare, nucleare, de transporturi, a locuinţelor, dotărilor urbanistice şi edilitare şi de amenajare a teritoriului, agricole, zootehnice şi a oricăror alte obiective cu impact asupra sănătăţii publice; b) nesolicitarea sau nerespectarea avizului sanitar emis de Ministerul Sănătăţii pentru normative de proiectare şi proiecte-tip pentru construcţii de orice fel, proiecte de standarde de stat, standarde şi norme tehnice pentru tehnologii, materii prime şi produse finite, proiecte de planuri naţionale de sistematizare şi amenajare a teritoriului, produse noi fabricate în ţara şi produsele importate pentru prima data, care prin natura sau prin modul lor de utilizare pot influenţa sănătatea populaţiei, folosirea de substanţe noi sau introducerea de procese tehnologice noi, punerea în circulaţie a substanţelor chimice folosite ca dezinfectante sau pesticide, norme tehnice privind condiţiile de calitate pentru produsele alimentare şi tehnologiile utilizate în industria alimentara, stabilirea indicaţiilor şi a contraindicatiilor pentru consumul alimentar al apelor minerale imbuteliate; c) nesolicitarea, de la direcţia de sănătate publică teritorială, a autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru obiectivele cu impact asupra sănătăţii populaţiei cu 30 de zile înainte de punerea în funcţiune a obiectivului; d) nesolicitarea, de la direcţia de sănătate publică teritorială, a revizuirii condiţiilor de funcţionare, anual şi ori de câte ori se produc modificări faţă de situaţia acestora la data autorizării; e) nesolicitarea sau nerespectarea avizului sanitar emis de Ministerul Sănătăţii pentru folosirea în unităţile sanitare a aparaturii medicale sau a produselor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei: a) nerespectarea clauzelor impuse prin avizul sanitar şi prin autorizaţia sanitară de funcţionare; b) funcţionarea oricărui obiectiv fără autorizaţie sanitară sau fără viza autorizaţiei sanitare pe anul în curs; c) neîndeplinirea măsurilor prescrise de direcţia de sănătate publică teritorială, care au drept scop prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, prevenirea accidentarilor şi a intoxicatiilor favorizate şi întreţinute de factorii nocivi ca urmare a poluarii mediului de muncă şi de viaţa; d) punerea în consum public de produse alimentare noi, neavizate de către Ministerul Sănătăţii."4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei: a) neaplicarea măsurilor corespunzătoare pentru prevenirea emanarii de mirosuri respingatoare, pulberi, fum şi a producerii de reziduuri lichide sau solide rezultate din activităţi cu caracter industrial, comercial, prestări de servicii sau din activitatea persoanelor fizice, în zonele locuite, şi din depozitarea sau prelucrarea de materiale care produc asemenea substanţe; b) producerea în mod repetat a zgomotelor care depăşesc limitele maxime stabilite de normele de igiena şi de standardele în vigoare pentru zonele locuite; c) nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a normelor de igiena în vigoare referitoare la zonele de locuit, dacă aceasta creează disconfort sau risc pentru sănătatea publică; d) nerespectarea de către persoane juridice şi persoane fizice a distantelor minime de protecţie sanitară stabilite prin normele de igiena în vigoare referitoare la zonele de locuit; e) creşterea pasarilor şi animalelor în zonele locuite, în spaţii la distanţe mai mici de 50 m de vecinătăţi; f) neefectuarea periodică de către persoanele juridice din a căror activitate rezultă poluanti de orice natura a autocontrolului de laborator în zone de protecţie sanitară; g) depozitarea necontrolata (sau în afară locurilor special amenajate) a reziduurilor solide menajere şi a celor rezultate din construcţii; h) nerespectarea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute în normele de igiena în vigoare pentru manipularea, transportul şi depozitarea produselor cosmetice, care să permită menţinerea stabilitatii parametrilor calitativi şi a salubritatii acestora."5. Articolul 4 se elimina.6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei: a) neintocmirea de către producătorii şi distribuitorii de apa din sistemul public a regulamentului de exploatare, funcţionare şi întreţinere a instalaţiilor centrale de aprovizionare cu apa pentru consum uman, respectiv de asigurare a potabilitatii, precum şi nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament, avizat de direcţia de sănătate publică teritorială; b) neasigurarea menţinerii stării de curăţenie pe întreg teritoriul uzinelor/statiilor de producere a apei pentru consum uman, atât în clădirile cu diferite instalaţii, cat şi pe terenul din jurul acestora; c) neanuntarea direcţiei de sănătate publică teritorială asupra producerii de avarii la nivelul uzinelor/statiilor de producere a apei pentru consum uman, asupra interventiilor la nivelul reţelelor de distribuţie a apei ori opririi sau intermitentelor în distribuirea apei în reţea, precum şi neinformarea populaţiei asupra duratei/programului de furnizare a apei; d) neintocmirea programului de exploatare, avizat de către direcţia de sănătate publică teritorială, privind întreţinerea şi controlul de calitate al apei pentru consum uman, îmbuteliată de către producători."7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei: a) neasigurarea de către persoanele juridice care produc sau distribuie apa pentru consum uman a calităţii şi cantităţii corespunzătoare cerinţelor de baut şi menajere, precum şi transportul şi distribuirea acesteia în condiţii necorespunzătoare; b) neasigurarea de către persoanele juridice care produc şi/sau distribuie apa pentru consum uman a rezervei de apa pentru populaţie care să acopere necesarul minim pentru 12 ore în caz de avarie; c) neasigurarea de către proprietarii clădirilor sau de către persoanele fizice şi juridice care distribuie apa pentru consum uman a întreţinerii instalaţiilor interioare de distribuire a apei, astfel încât sa nu se modifice calitatea acesteia şi sa nu fie afectată starea de sănătate a consumatorilor; d) neasigurarea de către producător sau distribuitor a presiunii necesare ascensiunii apei până la ultimul nivel al clădirilor sau construcţiilor ori neasigurarea de către proprietarii acestora a instalaţiilor necesare (hidrofoare) ascensiunii apei pentru consum uman până la ultimul nivel ori nefunctionarea acestora; e) neamenajarea în locuri de mare aglomerare (pieţe, târguri, parcuri, trasee turistice, străzi cu mare circulaţie, gări, autogări, stadioane), precum şi în incinta marilor obiective socio-culturale, de către organizatori sau de către persoanele juridice titulare, a surselor de apa pentru consum uman corespunzătoare calitativ, în conformitate cu normele şi standardele în vigoare."8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei: a) neefectuarea de către producătorii şi distribuitorii de apa pentru consum uman în sistem public a controlului de laborator al potabilitatii apei în condiţiile stabilite prin standardele în vigoare; b) neefectuarea de către producătorii de produse alimentare, băuturi alcoolice şi nealcoolice, produse culinare şi gheaţa a controlului de laborator al potabilitatii apei în condiţiile stabilite prin standardele în vigoare; c) neasigurarea dezinfectiei eficiente a apei, produsă şi/sau distribuita populaţiei ca apa pentru consum uman, tradusa prin valori ale clorului rezidual liber sub 0,5 mg/l în reţeaua de distribuţie şi sub 0,25 mg/l la capetele de reţea; d) neasigurarea de către producători a unei eficiente de 99,9% a procesului de dezinfecţie, exprimată în grade de turbiditate şi în valoarea bacteriilor coliforme, conform standardului în vigoare; e) neefectuarea hiperclorinarii apei pentru primele cantităţi distribuite, după o întrerupere în distribuţia apei şi în următoarele situaţii:- incidente de dare în exploatare a instalaţiilor noi, după modificări ale procesului tehnologic, după remedieri, revizii sau reconditionari;- când nu exista garanţia securităţii reţelei de distribuţie, ceea ce ar putea conduce la contaminarea apei din reţea;- în situaţii epidemiologice cu risc de transmitere a bolilor infectioase; f) neasigurarea de către producătorii şi distribuitorii de apa pentru consum uman a unei rezerve de clor şi de coagulant pentru minimum 30 de zile de funcţionare; g) utilizarea de către persoane fizice şi juridice autorizate, la prepararea produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice, produselor culinare, a ghetii etc., a unor surse de apa fără a cunoaşte indicatorii de calitate a apei respective; h) utilizarea de către producătorii şi/sau distribuitorii de apa pentru consum uman a materialelor de construcţie, a tehnologiilor de tratare a reactivilor, produselor, conductelor, tevilor, accesoriilor şi dispozitivelor, precum şi aparatelor de măsurare fără documentaţie doveditoare privind aprobarea Ministerului Sănătăţii şi fără respectarea instrucţiunilor de utilizare; i) neremedierea deficienţelor tehnice şi neintretinerea salubritatii în unităţile de producere sau de distribuţie a apei pentru consum uman, a rezervoarelor de inmagazinare, a hidrantilor, statiilor de pompare, clorinare, a reţelelor de distribuţie, inclusiv interioarele clădirilor de interes public; j) utilizarea materialelor de construcţie, a reactivilor şi a substanţelor folosite în instalaţiile de producere şi imbuteliere a apei pentru consum uman fără ca acestea să fie avizate de către Ministerul Sănătăţii pentru utilizarea în contact cu apa; k) producerea şi îmbutelierea apei de baut necorespunzătoare condiţiilor de calitate pentru apa de consum uman, precum şi neefectuarea controlului calităţii apei de către producătorii de apa de baut îmbuteliată; l) îmbutelierea apei pentru consum uman de către producători în condiţii neigienice; m) îmbutelierea apei pentru consum uman în recipienţi din materiale neavizate de către Ministerul Sănătăţii pentru utilizare în contact cu apa, precum şi utilizarea de recipienţi returnabili pentru îmbutelierea apei pentru consum uman fără avizarea prealabilă a reutilizarii lor; n) utilizarea la transportul apei pentru consum uman a conteinerelor fabricate din materiale şi produse care nu sunt avizate de Ministerul Sănătăţii pentru utilizare în contact cu apa."9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 4.000.000 lei la 40.000.000 lei: a) asigurarea cu apa pentru consum uman a populaţiei la locul de muncă, în colectivităţi temporare sau în caz de calamitati naturale, dezastre şi accidente, care nu corespunde condiţiilor de calitate pentru consum uman conform standardului în vigoare; b) folosirea unei surse de apa pentru consum uman care nu îndeplineşte condiţiile de calitate şi care, prin tratare, nu garantează încadrarea permanenta în limitele stabilite prin standardul în vigoare; c) darea în consum public, ca apa pentru consum uman, a apei care nu corespunde condiţiilor de potabilitate prevăzute în standardele în vigoare; d) efectuarea de racorduri, comunicaţii şi legături ale reţelelor de apa pentru consum uman cu oricare alte reţele de apa nepotabila; e) neasigurarea tehnologiilor de tratare a apelor de suprafaţa în patru trepte, cu dezinfecţie preliminară şi terminala pentru apa data în consum uman; f) nerespectarea măsurilor impuse de prevederile legale privind protecţia sanitară a surselor de apa folosite la producerea apei pentru consum uman, a uzinelor/statiilor de producere, a rezervoarelor de inmagazinare, a aductiunilor, statiilor de pompare, clorinare şi a reţelelor de distribuţie; g) absenta clorului rezidual liber la intrarea în reţeaua de distribuţie sau la capetele de reţea ale sistemelor publice de alimentare cu apa; h) nemarcarea vizibila a surselor şi a reţelelor de apa din incinta unităţilor de orice fel şi a locurilor publice care nu corespund condiţiilor de calitate a apei pentru consum uman."10. Capitolul IV va avea următorul titlu:"Contravenţii la normele de igiena privind colectarea şi îndepărtarea reziduurilor"11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei: a) neintocmirea de către persoanele juridice care exploatează reţelele stradale de canalizare a regulamentului de exploatare şi întreţinere a acestora şi nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament; b) neintretinerea în permanenta stare de funcţionare şi de curăţenie a instalaţiilor interioare - closete, băi, lavoare, spălătorii etc. - în unităţi, inclusiv mijloace de transport şi locuinţe, de către agenţi economici, precum şi de către asociaţiile de locatari/proprietari sau persoane fizice; c) neasigurarea de către proprietarul sau administratorul unităţilor de orice fel, inclusiv a mijloacelor de transport, a asociaţiilor de locatari/proprietari şi a gospodariilor individuale cu recipiente acoperite etans pentru colectarea reziduurilor menajere, amplasati în condiţii salubre, în spaţii special amenajate - camere de gunoi sau platforme racordate la reţeaua de apa şi canalizare, spalate şi dezinfectate -, menţinute în buna stare, reparate, spalate şi dezinfectate, suficiente numeric pentru păstrarea reziduurilor timp de minimum 2-3 zile; d) proiectarea, amplasarea şi exploatarea pentru îndepărtarea şi neutralizarea reziduurilor menajere a gropilor de gunoi sau a instalaţiilor de incinerare în alte condiţii decât cele prevăzute de normele de igiena în vigoare; e) neremedierea operativă de către proprietarii imobilelor a avariilor instalaţiilor de apa şi canal din incinta acestora şi neevacuarea apelor ce se acumuleaza în subsolurile imobilelor."12. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei: a) amplasarea closetelor cu groapa simpla la o distanta mai mica faţă de sursele de apa decât cea prevăzută prin normele de igiena în vigoare, precum şi neintretinerea şi nedezinfectarea acestor closete, precum şi a altor tipuri de closete fără apa curenta; b) neevacuarea ritmica şi la nevoie a conţinutului instalaţiilor mici de colectare a apelor uzate - haznale, puţuri absorbante, closete -, administrate de persoane fizice sau juridice; c) folosirea în alte scopuri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru colectarea şi transportul reziduurilor solide şi a apelor uzate fecaloid-menajere, precum şi neintretinerea lor în stare permanenta de funcţionare prin reparare, spalare şi dezinfecţie; d) îndepărtarea de către persoane fizice şi juridice a apelor uzate fecaloid-menajere şi industriale în alte locuri decât în reţeaua de canalizare sau, în lipsa acestora, în instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate; e) neintretinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor mici de colectare a apelor uzate - fose septice vidanjabile, puţuri absorbante s.a. -, de către deţinătorii acestora, precum şi vidanjarea apelor uzate din haznale în canale deschise, în guri de canal sau în rigolele strazilor; f) neracordarea instalaţiei de canalizare interioară a locuinţelor, de către proprietarii acestora, la reţeaua publică de canalizare, acolo unde exista reţea, sau neasigurarea colectării şi neutralizarii apelor uzate fecaloid-menajere în instalaţii proprii; g) nerespectarea de către serviciile de salubritate a normelor de igiena privind întreţinerea curăţeniei strazilor, parcurilor, pieţelor şi altor locuri publice şi neridicarea cu regularitate a gunoaielor menajere şi stradale; h) proiectarea, amplasarea şi întreţinerea instalaţiilor de depozitare, prelucrare şi neutralizare a deşeurilor solide în alte condiţii decât cele prevăzute de normele sanitare în vigoare; i) neindepartarea cadavrelor sau resturilor de animale, în condiţiile prevăzute de normele în vigoare, de către deţinătorii de animale sau de administraţia domeniului public."13. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei: a) utilizarea reziduurilor fecaloid-umane la fertilizarea terenurilor agricole atunci când pe aceste terenuri se cultiva fructe sau legume care se consuma în stare cruda; b) neefectuarea epurarii apelor uzate înaintea deversarii lor în bazine naturale; c) îndepărtarea vidanjului, reziduurilor solide menajere, industriale, de grajd, de strada, a cadavrelor de animale şi a deşeurilor toxice şi periculoase pe alte locuri decât cele stabilite anume de consiliile locale şi prin alte sisteme decât cele admise de normele sanitare în vigoare; d) neefectuarea periodică prin unităţile de profil, conform normelor de igiena, a dezinsectiei şi deratizarii rampelor de depozitare a reziduurilor solide; e) neutralizarea insuficienta a apelor uzate industriale şi epurarea incompleta a apelor fecaloid-menajere datorită defectiunilor instalaţiilor care executa aceste operaţiuni; f) evacuarea apelor uzate provenite din unităţile sanitare - spitale de boli infectioase, laboratoare care lucrează cu produse patologice -, precum şi de la orice unităţi care prin specificul lor contamineaza aceste ape, fără epurarea biologica şi neutralizarea substanţelor radioactive sau a substanţelor chimice toxice; g) deversarea în canale deschise care strabat zone locuite a apelor reziduale fecaloid-menajere şi a apelor reziduale industriale ce conţin substanţe toxice sau radioactive şi neintretinerea acestor canale în stare permanenta de funcţionare prin curatare şi prin repararea defectiunilor; h) amplasarea şi amenajarea de rampe, locuri, instalaţii de depozitare, prelucrare şi neutralizare a reziduurilor solide - menajere, industriale, de strada -, a vidanjului şi a cadavrelor de animale fără obţinerea avizului sanitar; i) amplasarea, amenajarea sau extinderea de cimitire umane fără aviz sanitar; j) desfiinţarea şi schimbarea destinaţiei unui cimitir uman înaintea trecerii unei perioade de 30 de ani de la ultima inhumare, cu strămutarea tuturor osemintelor; k) îndepărtarea de către persoane fizice sau juridice în condiţii neigienice şi în alte locuri decât cele stabilite anume de către consiliile locale a resturilor rezultate din taierea animalelor; l) lipsa dotării cu grup sanitar (closet) a locuinţelor, inclusiv din mediul rural, şi a unităţilor de orice fel, neamplasarea, nedimensionarea, neconstruirea şi neintretinerea lor corespunzător normelor de igiena; m) folosirea pe terenurile agricole a deşeurilor neautorizate de autorităţile competente pentru protecţia mediului, sănătate şi agricultura; n) utilizarea pentru incinerarea deşeurilor a instalaţiilor neomologate; o) neevacuarea de către unităţile de salubritate a reziduurilor menajere în maximum doua zile în perioada 1 aprilie - 1 octombrie şi în cel mult 3 zile în restul anului; p) depunerea deşeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele comune ale clădirilor de locuit; q) răspândirea neorganizata, direct pe sol sau în bazinele naturale, a apelor uzate menajere şi industriale, precum şi deversarea acestor ape în zona de protecţie sanitară a surselor şi instalaţiilor centrale de alimentare cu apa; r) neindepartarea apelor uzate menajere provenite de la locuintele neracordate la un sistem de canalizare prin evacuarea acestora prin fose septice vidanjabile proiectate, executate, amplasate, exploatate şi întreţinute conform normelor în vigoare, precum şi deversarea lor în locuri neautorizate în acest scop."14. Capitolul V va avea următorul titlu:"Contravenţii la normele de igiena privind unităţile de folosinţă publică"15. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei: a) admiterea accesului unui număr de persoane mai mare decât permite capacitatea proiectata în sălile unităţilor în care se desfăşoară activităţi recreativ-culturale; b) neafisarea la loc vizibil a măsurilor de igiena ce trebuie respectate de cei care folosesc bazine de inot sau lipsa de supraveghere a respectării acestor măsuri de către cei care exploatează bazinele de inot; c) neintretinerea în permanenta stare de curăţenie a echipamentului de lucru folosit de personalul din saloanele de frizerie, coafura, manechiura, pedichiura şi cosmetica; d) nedotarea, de către proprietar sau administrator, cu sapun, prosop şi hârtie igienica a grupurilor sanitare publice sau din unităţile de folosinţă publică şi neintretinerea acestora prin spalare şi dezinfectare."16. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei: a) neasigurarea în unităţile furnizoare de servicii de igiena personală a lenjeriei fierte şi calcate, schimbată după fiecare persoana; b) neintretinerea, de către proprietar sau administrator, în stare de funcţionare şi curăţenie a instalaţiilor interioare de distribuţie a apei potabile şi de evacuare a apelor uzate din unităţile de utilitate publică; c) neasigurarea în încăperile de dormit ale colectivităţilor temporare a suprafeţei şi cubajului de aer pentru un pat, prevăzute de normele în vigoare, şi amenajarea de dormitoare comune cu paturi suprapuse fără avizul direcţiei de sănătate publică teritorială; d) depăşirea capacităţii autorizate a dormitoarelor de orice tip, a internatelor, creselor şi colectivităţilor de copii şi tineri, precum şi neasigurarea pentru fiecare persoana a unui pat individual; e) neasigurarea în unităţile de cazare a inventarului moale şi a lenjeriei de pat necesare pentru persoanele cazate şi nerespectarea normelor de igiena în vigoare privind schimbarea lenjeriei şi respectarea circuitului acesteia; f) neintretinerea, de către deţinători, a plajelor cu destinaţie de agrement în permanenta stare de curăţenie şi neasigurarea cu dotările sanitare prevăzute de normele de igiena în vigoare; g) proiectarea şi amenajarea bazinelor de inot fără respectarea normelor de igiena în vigoare; neintretinerea bazinelor de inot prin spalare şi dezinfectare, prin primenirea şi dezinfectia apei corespunzător normelor de igiena; h) funcţionarea bazinelor de inot şi a strandurilor fără anexe - vestiare, grupuri sanitare separate pe sexe în numărul prevăzut de normele în vigoare în raport cu capacitatea unităţii; i) neefectuarea dezinfectiei după fiecare persoana a instrumentarului utilizat în unităţile de frizerie, coafura, manichiura, pedichiura şi cosmetica sau folosirea instrumentarului de unica folosinţă la mai multe persoane; j) servirea în unităţile de frizerie, coafura, manichiura, pedichiura şi cosmetica a persoanelor care suferă de boli transmisibile ale pielii, parului sau unghiilor şi nesterilizarea instrumentarului utilizat accidental pentru servirea unui client din categoria sus-menţionată; k) lipsa din dotarea unităţilor de frizerie, coafura, manichiura, pedichiura şi cosmetica a substanţelor dezinfectante pentru instrumentarul din metal şi din material plastic; l) folosirea instrumentarului taios în unităţile de frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, cosmetica fără dezinfecţie prealabilă; m) neintretinerea stării de curăţenie, neefectuarea reparaţiilor necesare bunei funcţionari, precum şi neefectuarea dezinfectiei şi dezinsectiei mijloacelor de transport în comun; n) neasigurarea în orice fel de unităţi şi în anexele aferente a curăţeniei permanente, a efectuării operaţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, după caz, precum şi a indepartarii reziduurilor solide în condiţiile stabilite prin normele de igiena în vigoare; o) neasigurarea întreţinerii construcţiilor bailor publice şi instalaţiilor aferente acestora pentru asigurarea funcţionarii în permanenta la parametrii proiectati şi a menţinerii permanente a stării de curăţenie în condiţiile stabilite prin normele de igiena în vigoare; p) neefectuarea de către unităţile abilitate sau de personalul abilitat a dezinfectiei încăperilor în care au locuit persoane care au decedat prin boli transmisibile."17. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei: a) utilizarea apei care nu corespunde normelor de calitate conform standardelor în vigoare pentru bazine de inot, băi publice, băi, chiuvete, spălătorii din unităţi de folosinţă publică, inclusiv mijloace de transport; b) amenajarea strandurilor şi bazinelor de inot fără respectarea condiţiilor stabilite prin normele de igiena în vigoare privind amplasarea şi dotarea lor; c) instalarea de campinguri fără respectarea condiţiilor stabilite prin normele de igiena în vigoare privind amplasarea şi dotarea cu anexe sanitare şi capacitatea acestora."18. Capitolul VI va avea următorul titlu:"Contravenţii la normele de igiena pentru unităţile sanitare"19. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei: a) depăşirea capacităţii unităţilor sanitare cu paturi privind numărul persoanelor spitalizate şi a numărului de paturi în saloane, care determina scăderea cubajului minim de aer prevăzut de normele în vigoare, cu excepţia unor situaţii deosebite (izbucniri epidemice etc.); b) neasigurarea, în fiecare secţie de spitalizare, a spaţiilor, circuitelor functionale şi a condiţiilor necesare pentru izolarea bolnavilor care reprezintă surse de boli transmisibile, precum şi pentru bolnavii cu receptivitate crescută la infectii; c) neasigurarea, în unităţile şi în spaţiile care acorda asistenţa medicală şi socială pentru copii, a spaţiului de cazare şi a condiţiilor de igiena pentru mame insotitoare, precum şi internarea acestora în număr mai mare decât cel stabilit prin structura de paturi aprobate de Ministerul Sănătăţii; d) neasigurarea pentru unităţile sanitare cu paturi, în condiţiile stabilite prin normele de igiena în vigoare, a unei rezerve de apa pentru consum uman care să asigure necesarul pentru o perioadă de minimum 12 ore, precum şi a cantităţilor de apa calda necesare igienei individuale a bolnavilor şi a personalului, precum şi pentru igiena spaţiilor, spalarea lenjeriei, pregătirea alimentelor etc.; e) neasigurarea confortului termic al bolnavilor, potrivit nevoilor lor specifice; f) neasigurarea colectării reziduurilor septice în condiţii de siguranţă privind riscul transmiterii infectiilor nozocomiale; g) neasigurarea distrugerii prin spargere a ambalajelor din sticlă folosite de bolnavii din spitalele şi secţiile de boli infectioase."20. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei: a) neasigurarea apei pentru consum uman distribuite prin sistem public la obiectele sanitare amplasate în fiecare încăpere în care se acordă asistenţa medicală, în spaţiile de deservire sanitară a bolnavilor şi în serviciile tehnico-medicale şi gospodăreşti; b) neasigurarea în unităţile sanitare cu paturi a dotărilor cu obiecte sanitare în număr corespunzător normativului în vigoare; c) neasigurarea prelucrării sanitare la internare a pacientilor parazitati, în scopul prevenirii infestarii cu paraziti a colectivităţii."21. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei: a) neasigurarea unităţilor sanitare cu sisteme şi dotări pentru colectarea, îndepărtarea/incinerarea deşeurilor cu potenţial infectogen, inclusiv a tuturor materialelor de unica folosinţă; b) neefectuarea în staţiile/punctele de sterilizare din unităţile sanitare a controlului eficientei sterilizarii prin indicatori chimici la fiecare ciclu de sterilizare şi indicatori biologici o dată pe luna; c) neasigurarea depozitarii şi păstrării articolelor sterilizate în unităţile sanitare; d) neasigurarea depozitarii în condiţiile cerute de producător a articolelor sterile de unica folosinţă; e) neasigurarea apei sterile la blocurile operatorii şi în sălile de naştere; f) nerespectarea pentru aparatura de sterilizare a prevederilor cuprinse în cartea tehnica a fiecărui aparat."22. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei: a) neraportarea cazurilor de boli transmisibile la direcţia de sănătate publică teritorială în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sănătăţii; b) neizolarea bolnavilor de boli transmisibile cu internare obligatorie şi neinstituirea măsurilor de prevenire şi combatere a extinderii procesului epidemiologic; c) neefectuarea decontaminarii vehiculelor cu care au fost transportaţi bolnavi contagiosi de către unitatea sanitară care asigura izolarea bolnavilor; d) neefectuarea de către personalul medico-sanitar a anchetei epidemiologice în focarele de boli transmisibile, în scopul depistarii de noi cazuri de bolnavi contacti, convalescenti şi purtători sanatosi de germeni, precum şi neaplicarea măsurilor antiepidemice de împiedicare a răspândirii infectiilor; e) neasigurarea de către administraţiile unităţilor sanitare a aprovizionarii permanente şi suficiente cu materiale necesare asigurării curăţeniei şi operaţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare; f) neaplicarea de către personalul medico-sanitar din unităţile sanitare a măsurilor privind depistarea, prelucrarea şi evidenta persoanelor infestate cu paraziti; g) neasigurarea depozitarii şi păstrării produselor dezinfectante în condiţii care să prevină modificările fizico-chimice şi biocide ale produselor; h) utilizarea în unităţile sanitare a dezinfectantelor şi antisepticelor neavizate de Ministerul Sănătăţii."23. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 8.000.000 lei: a) neaplicarea prevederilor programului naţional de imunizari de către personalul medico-sanitar pentru populaţia arondata unităţii sanitare respective; b) neasigurarea condiţiilor de depozitare, gestionare şi utilizare a produselor biologice şi medicamentoase de uz uman şi veterinar, prevăzute de instrucţiunile producătorului; c) neasigurarea dezinfectiei terminale în focare colective de boli transmisibile; d) nerespectarea de către persoanele fizice, suspecti şi convalescenti de boli transmisibile, purtători sanatosi de germeni patogeni, precum şi de către persoane juridice a măsurilor prevăzute de normele în vigoare în scopul prevenirii şi combaterii bolilor transmisibile: vaccinari şi revaccinari, examene clinice şi de laborator, controale periodice ale purtatorilor de germeni patogeni, testări ale stării de imunitate, tratamente profilactice s.a.; e) modificarea circuitelor în unităţile sanitare fără avizul direcţiei de sănătate publică teritoriale; f) neavertizarea de către personalul medico-sanitar a persoanelor cu risc epidemiologic în legătură cu consecinţele medicale şi penale ale nerespectării măsurilor antiepidemice, precum şi neprecizarea acestor măsuri; g) neinstituirea sau neaplicarea de către personalul medico-sanitar al unităţilor sanitare publice sau private a măsurilor care să prevină apariţia sau răspândirea de boli transmisibile la persoanele care beneficiază de asistenţa medicală în aceste unităţi; h) neraportarea vaccinarilor şi revaccinarilor efectuate de către unităţile sanitare în cadrul sistemului de supraveghere a bolilor infectioase la direcţia de sănătate publică teritorială; i) neefectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare şi revizuire a instalaţiilor şi echipamentelor, precum şi a lucrărilor de reconditionare şi reparare a clădirilor unităţilor sanitare."24. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei: a) neaplicarea de către spitalele care eliberează cadavrele persoanelor decedate prin boli transmisibile a măsurilor de prevenire a răspândirii infectiilor; b) transportul, depunerea la capela şi inhumarea cadavrelor persoanelor decedate prin boli transmisibile fără respectarea normelor antiepidemice şi de igiena; c) exhumarea cadavrelor umane înainte de trecerea perioadei de un an de la data inhumarii sau exhumarea cadavrelor umane fără avizul direcţiei de sănătate publică teritoriale în termenul de 1-7 ani de la data inhumarii, precum şi exhumarea în alte condiţii decât cele stabilite prin avizul direcţiei de sănătate publică teritoriale, cu excepţia cazurilor prevăzute de legea penală; d) nerespectarea instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii privind imunizarile obligatorii, măsurile de lupta în focar, izolarea bolnavilor cu boli transmisibile şi eliberarea avizului epidemiologic; e) lipsa de colaborare a personalului medico-sanitar din unităţile sanitare cu paturi la efectuarea anchetei epidemiologice şi la supravegherea focarului de infectie nozocomiala cu specialişti din direcţia de sănătate publică teritorială, precum şi neaplicarea măsurilor antiepidemice de împiedicare a răspândirii infectiilor; f) neasigurarea în unităţile sanitare cu paturi a condiţiilor de igiena necesare preparării, depozitarii, transportului, servirii alimentelor prin operaţiuni de curăţire, dezinsecţie, deratizare, precum şi neasigurarea dotării cu utilaje, ustensile şi materiale specifice de curăţenie, dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare; g) nerespectarea instrucţiunilor producătorului sau a recomandărilor prevăzute în avizul sanitar al Ministerului Sănătăţii privind folosirea dezinfectantelor şi antisepticelor utilizate."25. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei: a) neasigurarea de către persoanele fizice şi juridice care lucrează cu produse patologice a sterilizarii şi/sau incinerarii reziduurilor contaminante şi a altor reziduuri care au astfel de indicaţii; b) neasigurarea sterilizarii instrumentarului medico-chirurgical şi a materialelor sanitare, precum şi utilizarea de materiale nesterile în procesul de îngrijire a bolnavului."26. Capitolul VIII va avea următorul titlu:"Contravenţii la normele igienico-sanitare pentru alimente şi la normele de igiena privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor"27. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 6.000.000 lei: a) utilizarea personalului de întreţinere a curăţeniei din anexele sanitare şi din curţi la manipularea alimentelor ori la întreţinerea curăţeniei utilajelor sau a încăperilor de prelucrare sau de depozitare a alimentelor; b) utilizarea la întreţinerea curăţeniei din afară salilor de producţie, din anexele sanitare, din curţi şi din altele asemenea a salariaţilor care lucrează în procesele tehnologice de producţie alimentara, la prelucrarea sau manipularea alimentelor; c) neefectuarea operaţiunilor de curăţenie manuală a locurilor de muncă, utilajelor, ustensilelor, suprafeţelor de lucru şi ambalajelor în condiţiile stabilite de normele de igiena în vigoare; d) aşezarea, chiar şi provizorie, direct pe trotuar, în curţi sau pe pardoseala încăperilor, a ghetii artificiale, precum şi a navetelor şi tavilor folosite la transportul produselor de panificatie şi de cofetarie, a carnii, preparatelor din carne şi semipreparatelor culinare; e) nerespectarea în unităţile de alimentaţie colectivă a obligaţiei de a păstra timp de 48 de ore la rece, în recipiente curate, acoperite şi etichetate, câte o proba din fiecare fel de mancare servita; f) neasigurarea dotării unităţilor de alimentaţie colectivă permanente şi sezoniere cu vesela şi tacamuri în număr cel puţin egal cu numărul total de consumatori zilnici; g) neasigurarea spalarii şi dezinfectiei după fiecare transport a mijloacelor auto folosite la transportul alimentelor; h) aprovizionarea unităţilor alimentare de orice fel care produc şi prelucreaza alimente uşor alterabile în cantităţi care depăşesc posibilităţile de păstrare şi de prelucrare a acestora; i) neinstruirea şi necertificarea salariaţilor oricărei unităţi din sectorul alimentar în ceea ce priveşte însuşirea noţiunilor fundamentale de igiena realizate prin unităţi de învăţământ avizate de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Educaţiei Naţionale."28. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei: a) nerespectarea de către unităţile sau de persoanele fizice care folosesc carucioare şi tonete la comerţul stradal a condiţiilor igienico-sanitare de desfăşurare a acestei activităţi; b) transportarea şi depozitarea alimentelor sub forma de materii prime sau semifabricate împreună cu produse finite care se consuma fără prelucrare termica, fără asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru fiecare categorie; c) nerespectarea de către conducătorul unităţii alimentare a obligaţiei privind verificarea zilnica a stării de igiena individuală şi de sănătate a personalului din subordine, precum şi primirea în unitate a salariaţilor bolnavi sau convalescenti de boli transmisibile fără aviz medical; d) nerespectarea regulilor de igiena individuală în tot timpul programului de lucru de către persoanele care lucrează la manipularea, transportul, prelucrarea, sortarea şi desfacerea alimentelor; e) folosirea în unităţile alimentare a ghetii naturale la păstrarea alimentelor, fără avizul direcţiei de sănătate publică teritoriale, cu excepţia peştelui; f) păstrarea alimentelor în contact direct cu gheaţa naturala sau artificiala ori cu apa rezultată din topirea ghetii; g) servirea băuturilor, fructelor şi legumelor racite prin contact direct cu gheaţa naturala sau artificiala, cu excepţia cuburilor de gheaţa preparate în congelatoare, din apa pentru consum uman; h) neizolarea conductelor de canalizare care traverseaza încăperile de producţie, preparare, depozitare, servire şi desfacere a alimentelor, astfel încât să se prevină contaminarea spaţiilor alimentare cu ape uzate, precum şi poluarea mediului înconjurător; i) efectuarea transportului alimentelor cu mijloace de transport neautorizate în acest scop, neamenajate şi neechipate în scopul asigurării, pe toată durata transportului, a păstrării nemodificate a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, precum şi a protecţiei împotriva prafului, ploii, insectelor, rozatoarelor şi a oricărei posibilităţi de poluare, degradare şi contaminare a produselor şi ambalajelor; j) neasigurarea şi nerespectarea măsurilor stabilite de normele în vigoare pentru protecţia sanitară a produselor şi consumatorilor la punctele fixe de desfacere stradala a alimentelor şi băuturilor răcoritoare; k) expunerea spre vânzare sau vânzarea în ambalaje degradate a produselor alimentare preambalate; l) folosirea în laboratoarele şi unităţile de alimentaţie publică sau colectivă a oualor de rata la prepararea prajiturilor, cremelor, inghetatei sau a oricăror alte produse; m) nesolicitarea avizului direcţiei de sănătate publică teritoriale la stabilirea locului de recoltare a ghetii naturale, precum şi a condiţiilor de depozitare a acesteia; n) neasigurarea funcţionarii în permanenta a spaţiilor frigorifice din unităţile alimentare, neasigurarea controlului şi înregistrării temperaturii şi neintretinerea acestor spaţii prin efectuarea periodică a reparaţiilor, igienizarii, dezinsectiei şi, după caz, a deratizarii; o) neasigurarea de ustensile adecvate (clesti, linguri, furculite etc.) pentru servirea alimentelor neambalate care se consuma fără prelucrare termica; p) depozitarea ambalajelor în încăperile de vânzare, producţie sau preparare, în spaţiile de circulaţie, vestiare sau pe trotuarele aferente; q) folosirea pentru alimentaţia colectivă a vaselor şi ustensilelor de bucatarie degradate; r) organizarea deficitara a procesului de producţie alimentara, nerealizandu-se orientarea fluxului tehnologic într-un singur sens şi favorizandu-se incrucisarile între fazele salubre şi cele insalubre."29. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 30.000.000 lei: a) recepţia şi introducerea în procesul de producţie sau de prelucrare a materiilor prime şi auxiliare, semifabricate sau finite, cu modificări şi fără constatarea salubritatii lor de către persoane răspunzătoare, pe baza certificatelor de calitate eliberate de către furnizori; b) nerespectarea normelor de igiena în vigoare referitoare la prepararea şi păstrarea cremelor de oua, a maionezei şi a produselor din carne speciale; c) nerespectarea măsurilor prevăzute de normele de igiena în vigoare privind prepararea, păstrarea, transportul şi servirea inghetatei; d) neasigurarea de către unităţile de desfacere şi servire a alimentelor a condiţiilor de depozitare, expunere şi manipulare pentru păstrarea nemodificata a proprietăţilor nutritive, organoleptice, fizice, chimice şi microbiologice; e) neasigurarea dotării unităţilor alimentare cu utilaje şi mobilier tehnologic, fabricate potrivit normelor de igiena în vigoare şi întreţinute în permanenta stare de funcţionare; f) neasigurarea în unităţile de alimentaţie publică colective a spaţiilor şi circuitelor functionale stabilite prin normele de igiena în vigoare pentru depozitare, prelucrare culinara şi consum; g) neasigurarea în toate unităţile alimentare a funcţionarii corecte şi permanente a aparaturii de control şi de înregistrare a parametrilor care condiţioneaza salubritatea prelucrării şi păstrării materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite: sterilizare, pasteurizare, refrigerare, congelare etc.; h) neasigurarea depozitarii şi păstrării alimentelor în condiţii care să prevină modificările proprietăţilor nutritive, organoleptice şi fizico-chimice, precum şi contaminarea microbiana; i) ambalarea, transportul, depozitarea şi desfacerea către populaţie a sarii iodate în condiţii necorespunzătoare, de natura sa diminueze concentraţia de iod în sare, precum şi desfacerea către populaţie a sarii iodate fără data fabricaţiei pe ambalaj sau cu termen de valabilitate depăşit; j) neasigurarea în unităţile din sectorul alimentar de producţie, prelucrare, servire, depozitare, transport, vânzare a apei curente pentru consum uman corespunzătoare calitativ standardului în vigoare, distribuita în condiţii igienice oriunde este necesar şi în cantităţi suficiente pentru acoperirea nevoilor tehnologice şi pentru întreţinerea curăţeniei utilajelor, mobilierului, dotărilor; k) neefectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare şi de revizuire a instalaţiilor şi utilajelor precum şi a lucrărilor de reconditionare şi de reparare a clădirilor unităţilor alimentare; l) nerespectarea condiţiilor stabilite de normele de igiena în vigoare privind amenajarea, dotarea şi întreţinerea pieţelor alimentare, a targurilor şi oboarelor; m) neasigurarea în unităţile alimentare a operaţiunilor de curăţenie, dezinsecţie şi deratizare şi neasigurarea dotării şi aprovizionarii unităţii alimentare cu utilaje, ustensile şi materiale specifice pentru spalare şi dezinfecţie şi, după caz, dezinsecţie şi deratizare; n) expunerea spre vânzare sau punerea în consum de produse alimentare cu termen de valabilitate expirat; o) folosirea fără aviz sanitar a cernelurilor şi colorantilor utilizaţi la imprimarea sau la colorarea ambalajelor produselor alimentare, precum şi contactul direct al alimentelor cu partea imprimata a ambalajelor; p) utilizarea la fabricarea ambalajelor sau chiar la ambalarea propriu-zisa a produselor alimentare a materialelor neavizate sanitar; q) păstrarea în vase metalice zincate a alimentelor lichide şi semilichide, cu excepţia apei, alcoolului etilic şi a grasimilor alimentare; r) refolosirea veselei şi a paharelor de unica folosinţă în unităţile de alimentaţie publică, precum şi comercializarea veselei şi a paharelor de unica folosinţă după utilizarea acestora."30. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei: a) punerea în consum a alimentelor care sunt contrafăcute sau care prezintă:      I. semne organoleptice de alterare;     II. semne de infestare cu paraziti, precum şi resturi sau semne ale         activităţii parazitilor, cu excepţia unor produse pentru care sunt         prevăzute limite în normele de igiena sau în standardele de stat;    III. semne ale contactului cu rozatoare;     IV. miros şi gust străine de natura produsului;      V. gust, miros sau pete de mucegai, cu excepţia mucegaiurilor         selecţionate admise;     VI. conţinut de substanţe chimice neavizate sau peste limitele admise         de normele de igiena în vigoare;    VII. conţinut de corpi străini, cu excepţia cazurilor în are norma         prevede o limita maxima admisă;   VIII. conţinut de aflatoxine B1 peste limitele admise pentru seminţe         şi fainuri de cereale, leguminoase uscate, seminţe oleaginoase,         arahide, miez de nuca, alune, concentrate şi izolate proteice         de vegetale etc.; b) reconditionarea produselor alimentare retrase din consum ca fiind necorespunzătoare condiţiilor de calitate; c) refolosirea ca materie prima a preparatelor culinare finite, amestecarea tocaturilor de carne cruda cu cele tratate termic, precum şi folosirea repetată a grasimilor alimentare la operaţiunile de prajire şi încorporare în preparate a grasimilor folosite la prajire; d) folosirea la prepararea produselor alimentare a unor adjuvanti sau a altor substanţe chimice neavizate ori interzise de Ministerul Sănătăţii, precum şi depăşirea concentratiilor în cazul celor avizate; e) folosirea apei industriale pentru anumite operaţiuni tehnologice în unităţi de industrie alimentara fără avizul direcţiei de sănătate publică teritorială; f) utilizarea materialelor de orice natura folosite la confecţionarea ambalajelor şi recipientelor de depozitare şi transport, precum şi a utilajelor, ustensilelor şi acoperirilor de protecţie anticorosiva, destinate sectorului alimentar care nu prezintă stabilitate fizico-chimica, care influenţează caracteristicile organoleptice ale produsului alimentar şi care nu asigura o protecţie eficienta a acestuia; g) utilizarea ambalajelor, recipientelor, ustensilelor şi utilajelor ce nu sunt în perfecta stare de curăţenie şi igienizare sau utilizarea unor astfel de produse pentru alimente în cazul în care au fost folosite în alte scopuri decât contactul direct cu alimentele; h) utilizarea la ambalarea produselor alimentare a ambalajelor confectionate din deşeuri; i) utilizarea în receptura pigmentilor destinaţi obiectelor de uz gospodăresc a sulfurilor de cadmiu, a oxizilor de mercur, plumb şi crom."31. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei: a) nerespectarea sistemului de supraveghere a stării de sănătate a personalului expus profesional şi a condiţiilor de igiena în unităţile în care se desfăşoară activităţile nucleare, în corelare cu nivelul expunerii la radiatii ionizante; b) neefectuarea controlului medical periodic, conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii; c) necompletarea la zi, la toate rubricile, a carnetului individual de supraveghere dozimetrica a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante."32. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei: a) nerespectarea limitelor impuse prin sistemul de supraveghere a contaminarii radioactive a produselor alimentare, pe întregul circuit alimentar, inclusiv a surselor de apa potabilă, precum şi a altor bunuri destinate folosirii de către populaţie; b) introducerea pacientilor care nu sunt supuşi imediat investigatiilor sau tratamentului în câmpul de iradiere şi neaplicarea măsurilor de protecţie la pacientii supuşi examinarilor radiologice pentru regiunile anatomice care nu interesează procedura respectiva; c) angajarea unei persoane fără control medical din care să rezulte ca persoana examinata este apta pentru lucrul în mediu de radiatii sau menţinerea unei persoane într-un loc de muncă cu expunere la radiatii nucleare, pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicatie medicală, temporară sau permanenta; d) nerespectarea măsurilor de igiena în unităţile nucleare autorizate; e) neasigurarea de unităţi nucleare medicale diferenţiate sau de circuite functionale separate (acces diferit, program diferit) pentru diferite categorii de pacienti (adulti-copii, ambulatoriu-internati, bolnavi cu boli infectocontagioase, urgente etc.)."33. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei: a) nerespectarea limitelor şi a condiţiilor prevăzute în autorizaţiile eliberate în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 111/1996, republicată; b) nerespectarea măsurilor şi a prevederilor din avizele eliberate, cu impact asupra sănătăţii populaţiei, ca urmare a activităţilor nucleare; c) neluarea măsurilor imediate de protejare şi asistenţa de urgenta a salariaţilor şi a bolnavilor care au suferit o suprairadiere sau o contaminare radioactiva interna; d) utilizarea substanţelor radioactive în alte scopuri decât cele prevăzute în autorizaţia sanitară de funcţionare; e) nerespectarea instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii privind măsurile profilactice în situaţii de accident nuclear major; f) nerespectarea de către conducerea unităţii a măsurilor prescrise de organele sanitare de control, în scopul păstrării stării de sănătate a personalului şi populaţiei şi prevenirii incidentelor şi accidentelor nucleare."34. Capitolul X va avea următorul titlu:"Contravenţii la normele de igiena privind condiţiile şi procesele de muncă"35. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 2.000.000 lei: a) neluarea măsurilor privind programarea salariaţilor la controlul medical periodic, potrivit reglementărilor tehnice ale Ministerul Sănătăţii, şi neurmarirea efectuării integrale a acestuia; b) neprezentarea angajaţilor din unităţile de orice fel la examinarile medicale periodice stabilite prin instrucţiunile Ministerului Sănătăţii şi programate de organele sanitare, potrivit specificului fiecărui loc de muncă; c) nesolicitarea avizului medical la schimbarea locului de muncă al unui angajat în aceeaşi unitate, dacă prin aceasta schimbare se creează risc pentru sănătatea persoanei respective."36. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 15.000.000 lei: a) angajarea de către agenţii economici a personalului fără examen medical prealabil şi fără confirmarea scrisă a medicului ca locul de muncă sau meseria propriu-zisa nu este contraindicata din punct de vedere medical pentru salariat; b) menţinerea unei persoane într-un loc de muncă pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicatie medicală temporară sau permanenta potrivit instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii; c) depăşirea în zonele de muncă a limitelor admisibile stabilite prin normele generale de protecţia muncii pentru microclimat, cu excepţia cazurilor în care cerinţele sau natura procesului tehnologic impun condiţii climatice speciale; d) depăşirea în zonele de muncă a limitelor admise pentru zgomote şi vibratii stabilite prin normele generale de protecţie a muncii; e) neaplicarea măsurilor stabilite prin normele generale de protecţie a muncii pentru protejarea angajaţilor care lucrează în aer liber în condiţii meteorologice nefavorabile; f) nerespectarea normelor generale de protecţie a muncii privind condiţiile de iluminare ale locurilor de muncă; g) neacordarea materialelor igienico-sanitare, în scopul asigurării igienei personale, în completarea măsurilor generale luate pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale; h) neacordarea de către persoanele juridice şi fizice, care utilizează în activitatea lor salariaţi, a echipamentului individual de protecţie pentru personalul expus riscurilor de accidentare şi de imbolnavire profesională; i) neasigurarea şi nerealizarea condiţiilor de întreţinere a echipamentului individual de protecţie, precum şi nepurtarea acestui echipament în cazul în care este corect acordat şi în stare de funcţionare sau utilizarea acestuia în alte scopuri sau condiţii decât cele prevăzute prin lege; j) neefectuarea de către medic a examenelor în vederea angajării, adaptării în munca şi a controalelor medicale periodice conform normelor Ministerului Sănătăţii; k) neefectuarea de către medic la angajarea în munca şi cu ocazia controlului medical periodic a investigatiilor suplimentare faţă de examenul clinic general, pentru persoanele expuse la factori nocivi profesionali, în conformitate cu normele tehnice ale Ministerului Sănătăţii pentru depistarea contraindicatiilor medicale, a bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesiune; l) nerespectarea recomandărilor medicale ca urmare a examenelor medicale în vederea angajării, a examenelor privind adaptarea în munca şi a controalelor medicale periodice; m) neanuntarea la direcţia de sănătate publică teritorială a cazurilor de boli profesionale acute şi a accidentelor colective de muncă de către conducerile unităţilor de orice fel; n) nerespectarea normelor metodologice privind declararea, confirmarea, înregistrarea, raportarea şi evidenta bolilor profesionale, precum şi a celorlalţi indicatori care definesc morbiditatea profesională; o) nerespectarea reglementărilor în vigoare privind munca în schimburi, a timpului de muncă, a regimului pauzelor, luând în considerare existenta unor factori de risc în mediul de muncă şi capacitatea de adaptare a salariaţilor; p) angajarea unor persoane în locuri de muncă în care exista riscul de transmitere a unor boli: sectorul alimentar, zootehnic, instalaţii de alimentare cu apa potabilă, colectivităţi de copii şi alte unităţi de interes public, fără respectarea normelor Ministerului Sănătăţii; q) neaplicarea măsurilor speciale de protecţie a pielii şi a mucoaselor pentru substantele ce pot pătrunde în organism prin piele şi mucoase intacte; r) neinstruirea personalului de către conducătorii unităţilor în vederea cunoaşterii riscurilor profesionale şi prevenirii imbolnavirilor cauzate de noxele existente la locurile de muncă; s) neacordarea alimentaţiei suplimentare, potrivit legii, de către persoanele juridice şi fizice salariaţilor care lucrează în locuri de muncă în condiţii grele şi vătămătoare; t) repartizarea femeilor în posturi cu expunere la unele substanţe chimice (plumb, mercur, sulfura de carbon, benzen etc.), trepidatii, radiatii nucleare, ridicare şi purtare de greutăţi şi ortostatism prelungit; u) utilizarea tinerilor sub vârsta de 16 ani la efectuarea operaţiilor manuale de încărcare, descărcare şi transport şi a tinerilor sub vârsta de 18 ani la operaţiile cu materiale şi produse periculoase (foarte toxice, explozive); v) munca tinerilor sub vârsta de 18 ani sau a femeilor la locurile de vopsit care implica utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau a miniului de plumb şi a tuturor produselor ce conţin aceşti pigmenti; w) expunerea salariaţilor la substanţe foarte periculoase, notate cu indicativul Fp şi neaplicarea măsurilor speciale de protecţie împotriva substanţelor cancerigene şi potenţial cancerigene; x) nerespectarea de către conducerile unităţilor cu orice profil de activitate a măsurilor prescrise de organele medicale competente în scopul păstrării capacităţii de muncă şi al prevenirii imbolnavirilor; y) neasigurarea monitorizarii condiţiilor de mediu în locurile de muncă periculoase, grele sau nocive, de către persoanele juridice care deţin astfel de locuri de muncă."37. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei: a) depăşirea concentratiilor maxime admise pentru gaze, vapori şi pulberi în atmosfera zonelor de muncă stabilite prin normele în vigoare, precum şi utilizarea unor substanţe sau procedee tehnologice interzise prin dispoziţii legale; b) neasigurarea de către agenţii economici din sectoarele public, privat şi cooperatist, inclusiv cu capital străin, a condiţiilor de baza materială şi de funcţionalitate a serviciilor medicale de întreprindere; c) nerecunoasterea de către conducătorii unităţilor a cazurilor de boli profesionale şi refuzul de a semna procesul-verbal privind cercetarea cazului întocmit de comisia de specialitate constituită legal în lipsa acestora."38. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 4.000.000 lei: a) primirea în taberele pentru copii şi tineri a cadrelor didactice, a personalului medico-sanitar şi a personalului administrativ fără dovada examinarilor medicale obligatorii stabilite prin instrucţiunile Ministerului Sănătăţii; b) neasigurarea de către medicii de familie, conform instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii, a supravegherii epidemiologice a copiilor şi tinerilor care urmează să fie trimişi în tabere şcolare; c) primirea în unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor fără dovada efectuării imunizarilor profilactice obligatorii, iar în unităţile cu cabinet medical propriu, fără documentele medicale eliberate de medicul de familie care atesta starea de sănătate a copiilor şi tinerilor; d) motivarea de către învăţători şi diriginti a absentelor elevilor din motive medicale fără ca documentele medicale doveditoare sa fi fost vizate în prealabil de medicul care are arondata unitatea şcolară respectiva; e) neasigurarea de către conducătorii unităţilor de stat şi particulare pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor a prezentării cadrelor didactice, prescolarilor şi elevilor la examinarile medicale periodice stabilite prin instrucţiunile Ministerului Sănătăţii, precum şi a elevilor la triajele epidemiologice care se efectuează după vacantele şcolare; f) nerespectarea de către conducerile unităţilor pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor a numărului maxim de copii admişi pentru o grupa în unităţile de copii anteprescolari, preşcolari sau dintr-o clasa pentru elevi din ciclul primar, gimnazial şi liceal."39. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei: a) nerespectarea de către conducătorii unităţilor de stat şi particulare pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, precum şi de către administraţiile taberelor pentru copii şi tineri a normelor de igiena în vigoare referitoare la: circuite functionale, cubajul minim de aer, microclimat, iluminat, mobilier, obiecte şi anexe sanitare, întreţinerea curăţeniei etc.; b) neasigurarea aprovizionarii cu apa potabilă a unităţilor pentru copii şi tineri, a taberelor, conform normelor sanitare în vigoare şi nerealizarea de instalaţii proprii de apa pentru consumul uman la nivelul unităţilor preşcolare şi şcolare care funcţionează în localităţi fără un sistem central de aprovizionare cu apa; c) neasigurarea de vestiare colective, pe sexe, la sălile de educaţie fizica din şcoli; d) nerespectarea de către conducerile unităţilor de învăţământ, de stat sau particulare ori de către cadrele didactice a normelor de igiena privind munca intelectuală în procesul instructiv-educativ al prescolarilor, elevilor şi studenţilor; e) utilizarea de paturi suprapuse în dormitoarele instituţiilor pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor fără avizul direcţiei de sănătate publică teritorială; f) neaplicarea de către conducerile unităţilor de stat şi particulare pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor a măsurilor de prevenire a accidentelor sau a unor îmbolnăviri la copii şi tineri, inclusiv în orele de educaţie fizica şi de activitate practica în ateliere şi laboratoare; g) neasigurarea şi nedotarea corespunzătoare a unor puncte sanitare de prim ajutor în sălile de grupa şi de clasa în laboratoare şi ateliere şcolare şi studenţeşti; h) neasigurarea pentru instituţiile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor a condiţiilor de igiena privind spalarea şi depozitarea rufariei; i) folosirea de jucarii şi materiale didactice care prin natura materialului, greutatea sau prin forma lor constituie un risc pentru sănătatea copiilor; j) nerespectarea normelor de igiena în vigoare pentru unităţile alimentare în cazul chioscurilor cu produse alimentare din incinta şcolilor."40. După capitolul XI se introduce capitolul XII cu următorul cuprins:"Capitolul XIIContravenţii la normele de igiena privind infestarea cu insecte vectoare şi cu rozatoare, precum şi la normele privind regimul pesticidelor"41. În cadrul capitolului XII nou-introdus se înscriu articolele 34 şi 35 cu următorul cuprins:"Art. 34. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei: a) neaplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a insectelor şi rozatoarelor vectoare în unităţi de orice tip de către deţinătorii acestora; b) nerespectarea ritmicitatii acţiunilor de combatere a insectelor şi rozatoarelor vectoare şi producătoare de disconfort în unităţi de orice tip.Art. 35. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei: a) nerespectarea de către unităţile prestatoare de servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare a normelor tehnice de aplicare a produselor pesticide, de neutralizare a reziduurilor şi a cadavrelor de rozatoare; b) nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a normelor legale în vigoare privind regimul pesticidelor; c) aplicarea tratamentelor cu pesticide din grupele I şi II de toxicitate în interioarele unităţilor de orice tip şi ale locuinţelor; d) deţinerea, utilizarea sau comercializarea de substanţe pesticide de către persoane fizice sau juridice fără autorizaţie sanitară de funcţionare; e) prestarea de servicii de dezinsecţie şi deratizare de către persoane neatestate şi neautorizate în acest sens de către direcţiile de sănătate publică teritoriale; f) depozitarea de produse pesticide în spaţii şi condiţii necorespunzătoare prevederilor normelor legale în vigoare; g) comercializarea de produse pesticide în ambalaje neautorizate în acest scop şi neinsotite de instrucţiuni de folosire redactate în limba română; h) microambalarea pesticidelor fără aprobările legale prevăzute de normele în vigoare; i) utilizarea ambalajelor pentru produsele pesticide în alte scopuri decât cele autorizate; j) comercializarea către populaţie a produselor pesticide din grupele I şi II de toxicitate; k) utilizarea pesticidelor cu efect cancerigen asupra sănătăţii omului."42. Capitolul XII "Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor" devine capitolul XIII cu acelaşi titlu.43. La capitolul XIII, articolele 34-40 se renumeroteaza astfel: a) articolul 34 devine articolul 36; b) articolul 35 devine articolul 37; c) articolul 36 devine articolul 38; d) articolul 37 devine articolul 39; e) articolul 38 devine articolul 40; f) articolul 39 devine articolul 41; g) articolul 40 devine articolul 42.44. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Contravenţiile se constata de către: a) inspectorii sanitari de stat împuterniciţi de Ministerul Sănătăţii; b) inspectorii de specialitate din Inspecţia de Stat a Apelor, împuterniciţi de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 8 lit. f) şi h); c) personalul încadrat în funcţii asimilate celor prevăzute la lit. a), b) şi c) din direcţiile, serviciile şi unităţile medicale ale ministerelor şi ale altor organe centrale cu reţea medicală proprie, prevăzute în Legea nr. 100/1998, în cazul contravenţiilor săvârşite în cadrul unităţilor subordonate acestor ministere sau organe centrale; d) ofiţerii şi subofiterii de poliţie, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 2 lit. b) şi d), art. 8 lit. h), art. 12 lit. a), art. 14 lit. c), art. 22 lit. d), art. 23 lit. a), art. 24 lit. l), art. 25 lit. a); e) primării şi împuterniciţii acestora, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 1 lit. b) şi d), art. 2 lit. b) şi d), art. 3 lit. g), art. 8 lit. h), art. 11 lit. c), art. 12 lit. a), art. 14 lit. c), art. 22 lit. d), art. 23 lit. a), art. 24 lit. l), art. 25 lit. a)."45. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Sancţiunea se aplică de către: a) agentul constatator, pentru contravenţiile constatate de inspectorii sanitari de stat şi inspectorii pentru protecţia mediului; b) ofiţerii şi subofiterii de poliţie; c) primării şi împuterniciţii acestora, pentru contravenţiile prevăzute la art. 36 lit. e)."46. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25-27."47. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - Faptele prevăzute la art. 1-35 din prezenta lege constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii, încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni."48. Capitolul XIII "Dispoziţii finale" devine capitolul XIV cu acelaşi titlu.49. La capitolul XIV, articolele 41-46 se renumeroteaza astfel: a) articolul 41 devine articolul 43 cu următorul cuprins:"Art. 43. - (1) Funcţionarea unităţilor de orice fel cu încălcarea normelor legale de igiena atrage retragerea autorizaţiei sanitare de funcţionare. (2) În cazul în care condiţiile de funcţionare constituie un risc iminent pentru sănătatea populaţiei sau a salariaţilor unităţii, inspectorii sanitari de stat din direcţia de sănătate publică teritorială aplica măsuri de suspendare temporară a activităţii până la remedierea deficienţelor. (3) Neacceptarea controlului igienico-sanitar sau refuzul colaborării cu organele de control în efectuarea acestuia duce la retragerea autorizaţiei sanitare de funcţionare." b) articolul 42 devine articolul 44 cu acelaşi cuprins; c) articolul 43 devine articolul 45 cu acelaşi cuprins; d) articolul 44 devine articolul 46 şi va avea următorul cuprins:"Art. 46. - În situaţii epidemiologice deosebite direcţia de sănătate publică teritorială poate dispune măsuri speciale: carantina, izolare în spital sau la domiciliu, interdicţia accesului la unele locuri de muncă, paza specială a frontierei."50. După articolul 46 se introduc articolele 47 şi 48, având următorul cuprins:"Art. 47. - Formularele-model privind procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi procesul-verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta lege.Art. 48. - Nivelul amenzilor prevăzute de prezenta lege se va actualiza prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflaţiei."51. Articolul 46 devine articolul 49 cu acelaşi cuprins.  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă intră în vigoare în 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, data la care orice dispoziţie contrară se abroga.  +  Articolul 3Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de interne,Constantin Dudu-IonescuMinistrul apelor,pădurilor şi protecţieimediului,Romica Tomescup. Secretar de stat,şeful Departamentuluipentru AdministraţiePublică Locală,Ioan Onisei  +  Anexa 1 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICA A JUDEŢULUI ........... INSPECŢIA SANITARĂ DE STAT               Proces-verbal de constatare a contravenţiei                              Nr. ......
    Încheiat astăzi: . . . . . . . . . . . . . . (ziua) (luna) (anul) la . . . . . . . . . . . . . .
     
    Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . , în calitate de . . . . . . . . . . . . la . . . . . . . , am constatat că . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . . ., str. . . . . nr. . . , bl. . . ., sc. . . , ap. . . , în calitate de . . . . . (ocupaţia) la . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . , bl. . . ., sc. . . ., ap. . . ., nr. de înmatriculare la Registrul comerţului . . . . . . . ., codul fiscal nr. . . . . . . ., ASF nr. . . . . . ., posesor al buletinului/cărţii de identitate seria . . . . nr. . . . . , emis(ă) de . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . , se face vinovat(ă) de
    următoarea(ele) faptă(e): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    săvârşită(e) la data de . . . . . . . , ora . . . . , în următoarele împrejurări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    contravenind prin aceasta dispoziţiilor Legii nr. 98/1994, care atrage sancţionarea cu amendă:
    conform art. . . . . . lit. . . . . de la . . . . . . la . . . . . . lei
    conform art. . . . . . lit. . . . . de la . . . . . . la . . . . . . lei
    conform art. . . . . . lit. . . . . de la . . . . . . la . . . . . . lei
     
    Agent constatator,  
    . . . . . . . . . . .  
      Am primit copia de pe procesul-verbal
      Contravenient,
      . . . . . . . .
     
    Obiecţiunile contravenientului şi mijloacele de probă de care se va servi în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Observaţiile agentului constatator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Contravenientul nu este de faţă, refuză sau nu poate semna.
    Martor: Numele . . . . . . . . . prenumele . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . , str. . . . ., nr. . ., bl. . . , sc. . . , ap. . . . , posesor al buletinului/cărţii de identitate seria . . . nr. . . ., emis(ă) de . . . . . . la data de . . . . . . .
    (semnătura)  
    . . . . . . .  
     
    Martor: Numele . . . . . . . . . prenumele . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . , str. . . . ., nr. . ., bl. . . , sc. . . , ap. . . . , posesor al buletinului/cărţii de identitate seria . . . nr. . . ., emis(ă) de . . . . . . la data de . . . . . . .
    (semnătura)  
    . . . . . . .  
     
    Rezoluţia de aplicare a sancţiunii şi înştiinţarea de plată
     
    Subsemnatul(a) . . . . . . ., în calitate de . . . . . la. . . . . ., aplic contravenientului(ei) . . . . . . . mai sus numit(e) o amendă de . . . . . . lei conform prezentului proces-verbal de constatare a contravenţiei nr. . . . pe care o va achita la . . . . . în termen de 15 zile de la data comunicării, urmând ca în acelaşi termen să predea sau să trimită recomandat prin poştă chitanţa de plată la . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    În caz de neachitare a amenzii la termenul fixat, se va proceda la executarea silită conform Legii nr. 32/1968 şi Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
    Împotriva procesului-verbal de constatare şi rezoluţiei de aplicare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestora, ce se va depune împreună cu copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei la organul care a aplicat sancţiunea.
    Prezentul proces-verbal conţine două pagini şi a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul rămâne la . . . . . . . .
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    (semnătura organului care a aplicat sancţiunea)  
      Am luat cunoştinţă
      Contravenient,
      . . . . . . . . .
   +  Anexa 2 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSPECŢIA SANITARĂ DE STAT ..........................                   PROCES-VERBALde constatare a condiţiilor igienico-sanitare               Astăzi .......... 19....
    Subsemnatul: . . . . . . . . , îndeplinind funcţia de . . . . . la Inspecţia Sanitară de Stat, însoţit de . . . . . . . îndeplinind funcţia de . . . . . . . la . . . . . . . . . . ,
    în urma controlului igienico-sanitar efectuat la unitatea . . . . . . . . . , cu sediul în judeţul . . . . . , localitatea . . . . , str. . . . . , nr. . . ., bl . ., sc. . ., ap. . ., pendinte de . . . , cu sediul în localitatea . . . . , str. . . , nr. . . ., în prezenţa dlui . . . . . , în calitate de . . . . . . .,
    am constatat următoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    În urma celor constatate şi pe baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 102/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea direcţiilor de sănătate publică, se fac următoarele recomandări:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Prezentul proces-verbal conţine . . . . pagini şi a fost întocmit în două exemplare, din care unul rămâne la . . . . . .
     
    Organul constatator,Am primit originalul
    . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
  -----