ORDONANTA nr. 109 din 30 august 1999pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 31 august 1999



    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 lit. K pct. 3 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată prin Legea nr. 114/1992, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Ocrotirea sănătăţii în România este finanţată din următoarele surse: a) bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate, conform legii; b) bugetul de stat şi bugetele locale, în condiţiile legii; c) bugetul Fondului special pentru sănătate, care de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se va numi Fondul special pentru sănătate publică; d) veniturile proprii ale unităţilor sanitare finanţate în regim extrabugetar."2. Articolul 2 se abroga.3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Fondul special pentru sănătate publică se gestionează de către Ministerul Sănătăţii şi se constituie din următoarele surse: a) taxa asupra activităţilor dăunătoare sănătăţii; b) cota de 25% din amenzile aplicate pentru exercitarea inspecţiei sanitare de stat; c) valorificarea bunurilor din dotarea unităţilor sanitare; d) venituri din activităţi proprii ale unităţilor finanţate de la bugetul de stat."4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Taxele prevăzute la art. 3 lit. a) se suporta de către: a) persoanele juridice care realizează încasări din acţiuni publicitare la produsele din tutun, tigari şi băuturi alcoolice, în cota de 12% din valoarea acestor încasări; b) persoanele juridice care realizează venituri din vânzările de produse din tutun, tigari şi băuturi alcoolice, în cota de 2% din sumele realizate din vânzarea produselor respective, după deducerea accizelor şi a taxei pe valoarea adăugată, datorate bugetului de stat."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Constituie sursa a Fondului special pentru sănătate publică cota de 25% din amenzile aplicate şi încasate de persoanele împuternicite de Ministerul Sănătăţii pentru exercitarea inspecţiei sanitare de stat, conform legii. (2) Sumele încasate de unităţile sanitare din valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor aflate în dotare se fac venituri la Fondul special pentru sănătate publică."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Veniturile proprii ale instituţiilor sanitare publice, finanţate integral de la bugetul de stat, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă."7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Sumele datorate potrivit prevederilor art. 4 se virează lunar, până la data de 15 a lunii următoare, la Fondul special pentru sănătate publică. (2) Pentru nevirarea la termenele stabilite a taxelor datorate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe se percep majorări de întârziere în cuantumurile stabilite pentru impozitele şi taxele datorate bugetului de stat. Majorările de întârziere se fac venit la Fondul special pentru sănătate publică. (3) Pentru neplata la termen a obligaţiilor ce revin persoanelor juridice şi fizice prevăzute în prezenta ordonanţă, Ministerul Sănătăţii va proceda la executare silită, potrivit prevederilor legale."8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Contribuţiile restante datorate de persoanele fizice şi juridice la Fondul special pentru sănătate publică, precum şi majorările de întârziere calculate potrivit legii, se vor vira în contul Fondului special pentru sănătate publică, pe seama direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, la trezoreriile teritoriale respective. (2) Direcţiile de sănătate publică teritoriale vor vira contribuţiile prevăzute la alin. (1) la Ministerul Sănătăţii, în bugetul Fondului special pentru sănătate publică, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la încasarea lor."9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Veniturile realizate potrivit prevederilor art. 4 se utilizează pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate şi pentru alte cheltuieli prevăzute de lege."10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Disponibilităţile Fondului special pentru sănătate publică rămase la finele anului se reportează în anul următor şi se utilizează în condiţiile legii."11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Pentru prestaţiile prevăzute în anexa, care se efectuează contra cost, tarifele se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii."12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Controlul asupra modului de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe se efectuează de către Ministerul Sănătăţii prin organele proprii sau prin împuterniciţi, precum şi de alte organe de control abilitate prin lege."13. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Ministerul Sănătăţii este autorizat sa elaboreze norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe, cu avizul Ministerului Finanţelor."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o noua numerotare.  +  Articolul 3Art. 17 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 146/1999 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor se abroga.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 VENITURILE PROPRIIale instituţiilor sanitare publice, finanţate integral de la bugetul de statVeniturile din activitatea unităţilor sanitare finanţate integral de la bugetul de stat se constituie din sumele realizate din:1. consultaţii, tratamente, investigaţii şi alte servicii medicale acordate conform legii;2. prestaţii medico-sanitare pentru regii autonome, societăţi comerciale, instituţii publice ori alte persoane juridice sau fizice, potrivit reglementărilor în vigoare;3. examenele medicale şi psihologice pentru obţinerea de certificate medicale, cu excepţia certificatelor pentru incapacitate temporară de muncă şi a celor solicitate de categoriile de persoane scutite de la plata acestor examene, prevăzute prin reglementările legale speciale;4. contribuţia lunară a părinţilor sau a tutorilor legali pentru întreţinerea copiilor în crese;5. taxa pentru examene şi concursuri organizate de unităţile sanitare sau unităţile cu reţea proprie;6. închirieri şi concesionari, conform prevederilor legale;7. taxe pentru examenele medico-legale, conform legii;8. activitatea colectivelor de cercetare din sistemul de sănătate publică;9. contravaloarea sângelui şi a produselor labile şi stabile din sânge şi plasma, stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii, livrate de către centrele de transfuzii de sânge judeţene şi al municipiului Bucureşti;10. consultanţa şi asistenţa tehnica în domeniul sanitar;11. eliberarea de autorizaţii, avize şi alte acte oficiale, conform legii, pentru persoanele fizice;12. valorificarea bunurilor aflate în dotare către persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.-----