ORDONANTA nr. 100 din 30 august 1999privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizarii personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 31 august 1999    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. D pct. 11 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizarii personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 86/1996, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează astfel:1. Alineatul (3) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(3) Instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) pot realiza programe şi proiecte culturale, altele decât cele stabilite ca obligaţii ori programe minimale."2. După alineatul (3) al articolului 2 se introduc alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) Ordonatorii principali de credite bugetare cu atribuţii în domeniul culturii, în limita prevederilor bugetare cu aceasta destinaţie, pot încheia contracte pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (3) cu oricare dintre instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1), indiferent de subordonarea acestora. (5) Pentru programele şi proiectele de importanţa internationala sau naţionala care urmează a se realiza în condiţiile prevăzute la alin. (4), ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea unui avans de până la 50% din valoarea devizului, cu stabilirea unor clauze asiguratorii în contractele încheiate."PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul culturii,Maria Berza,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----