ORDIN nr. 4.218 din 22 iunie 2017privind modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 25 iulie 2017    În temeiul prevederilor art. 236 și ale art. 237 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 și 9 din Procedura privind recunoașterea programelor de formare psihopedagogică finalizate în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană, în vederea continuării studiilor sau desfășurării activității didactice în România, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.415/2016, și al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului educației naționale nr. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 16 mai 2017, se modifică după cum urmează:1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică2. În anexă, la articolul 5, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Înscrierea la programul de formare psihopedagogică de nivel II într-o instituție de învățământ superior acreditată din România este condiționată de prezentarea documentului privind recunoașterea pregătirii psihopedagogice finalizate în străinătate, alocarea de credite profesionale transferabile programelor de formare psihopedagogică finalizate sau echivalarea numărului de credite profesionale transferabile obținute de personalul din învățământul preuniversitar în cadrul formării psihopedagogice finalizate, emis de Ministerul Educației Naționale, prin Direcția generală management preuniversitar, la propunerea Comisiei specializate de recunoaștere.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Pavel Năstase
    București, 22 iunie 2017.Nr. 4.218.----