LEGE nr. 184 din 24 iulie 2017pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 25 iulie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prevederile alin. (1) se aplică și gestionarilor cu contracte de gestionare în derulare, cu acordul acestora.2. La articolul 15, alineatul (7^3) se modifică și va avea următorul cuprins:(7^3) Nerealizarea obligației prevăzute la alin. (7) atrage diminuarea sumelor datorate statului, pentru pădurile statului, proporțional cu procentul de nerealizare a obligației respective.3. La articolul 27, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) posedă permis de vânătoare eliberat în România sau permis ori licență valabilă în țara emitentă a permisului de vânătoare, în cazul vânătorilor cetățeni străini;4. La articolul 28, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Prin excepție de la dispozițiile alin. (3) lit. b) sunt scutiți de stagiatură personalul tehnic de vânătoare și personalul de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, precum și vânătorii cu domiciliul în străinătate și rezidența în România care dețin permis/licență de vânătoare valabil/valabilă în țările lor de origine.5. La articolul 34, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) În interesul protejării faunei și florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătății și securității publice sau pentru alte rațiuni de interes public major, pe suprafețele din perimetrul intravilan construit sau împrejmuit, aeroporturi, gări, unități militare, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică, a pisicilor și a câinilor hoinari se realizează în condițiile prezentei legi și ale cotelor de recoltă aprobate de gestionarul fondului cinegetic limitrof, pe baza unui contract de prestări servicii, cu respectarea prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice, la solicitarea consiliului local sau a administrației suprafeței împrejmuite, după caz, și cu acordul prealabil al proprietarului de teren.6. La articolul 42 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) vânătoarea în perimetrul intravilan construit sau împrejmuit, altfel decât în condițiile art. 34;7. La articolul 58, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile până la data încetării raporturilor contractuale sau se pot prelungi, la cerere, cu termenul prevăzut la art. 9 alin. (1) din lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 24 iulie 2017.Nr. 184.----