ORDONANTA nr. 89 din 30 august 1999privind regimul comercial şi introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 31 august 1999    În baza prevederilor art. 114 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. L pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Substantele care epuizează stratul de ozon şi sunt supuse controlului sunt produsele chimice prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă. (2) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică importului, exportului, vânzării, utilizării, recuperării, reciclarii şi regenerarii substanţelor care epuizează stratul de ozon, aflate în stare pura sau în amestecuri în care depăşesc concentraţia de 1%, exprimată în procente de masa, atunci când ele se afla în vrac în conteinerele lor de transport, precum şi echipamentelor şi produselor care conţin substantele prevăzute la pct. 1 lit. a)-h) din anexa.  +  Articolul 2Sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonanţe: a) producerea, vânzarea şi utilizarea substanţelor prevăzute în anexa, care sunt mostre destinate activităţii de cercetare, dezvoltare sau în scop analitic, în laboratoarele de control al calităţii produselor sau al desfăşurării unor activităţi, atunci când cantitatea de substanţa nu depăşeşte 10 kg; b) echipamentele din dotarea aeronavelor, navelor sau vapoarelor fluviale şi maritime, care sunt înregistrate pe teritoriul altor state, sau din dotarea celor care circulă pe teritoriul României cu aprobări speciale.  +  Capitolul 2 Restrictii privind regimul comercial şi utilizarea hidrocarburilor halogenate care epuizează stratul de ozon  +  Articolul 3 (1) Se interzice: a) importul şi exportul substanţelor chimice prevăzute în anexa, din sau către ţările care nu sunt parte la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la 16 septembrie 1987; b) importul şi exportul din sau către ţările care nu sunt parte la Protocolul de la Montreal al echipamentelor care conţin substantele chimice prevăzute la pct. 1 lit. a)-h) din anexa, a tehnologiilor care nu pot funcţiona continuu fără aport de substanţe chimice prevăzute la pct. 1 şi 4 din anexa, precum şi a produselor obţinute cu ajutorul acestor substanţe, indiferent dacă ele mai conţin sau nu astfel de substanţe; c) importul, exportul şi punerea în circulaţie pe piaţa a substanţelor chimice prevăzute la pct. 4 din anexa, cu excepţia cazurilor convenite în cadrul Protocolului şi pentru care au fost obţinute derogări; d) importul substanţelor chimice prevăzute la pct. 1, 2 şi 4 din anexa, provenite din operaţiuni de recuperare, reciclare sau regenerare; e) reexportul substanţelor chimice prevăzute la pct. 1 şi 4 din anexa; f) importul, exportul şi punerea în circulaţie a autovehiculelor de orice fel, inclusiv a navelor şi aeronavelor echipate cu unităţi de aer condiţionat, noi sau folosite, care funcţionează cu substanţe chimice prevăzute la pct. 1 lit. a)-h), la pct. 2 şi 4 din anexa; g) importul, exportul şi punerea în circulaţie pe piaţa a echipamentelor, componentelor şi tehnologiilor destinate producerii frigului de uz casnic şi comercial, incluzând frigiderele, congelatoarele, aparatele de fabricat gheaţa, racitoarele de apa, dispozitivele de climatizare şi pompele de căldură, noi sau folosite, altele decât cele pentru uz personal, care conţin substantele chimice prevăzute la pct. 1 lit. a)-h) şi la pct. 4 din anexa, sau de produse care conţin ori care sunt obţinute cu ajutorul acestor substanţe, indiferent de faptul ca ele mai conţin sau nu substantele respective, cu excepţia importului destinat activităţii de întreţinere a echipamentelor, componentelor şi pieselor de schimb pentru instalaţii industriale nominalizate ca atare, aflate în durata medie de utilizare, calculată de la data vânzării ultimului lot de produse către consumator; h) importul, exportul şi punerea în circulaţie pe piaţa a echipamentelor, componentelor şi tehnologiilor, incluzând frigidere, congelatoare, aparate de fabricat gheaţa, echipamente de răcire, de uz casnic sau comercial, noi sau folosite, altele decât cele pentru uz personal, care nu conţin substantele chimice prevăzute la pct. 1 lit. a)-h) şi la pct. 4 din anexa, dar care prin construcţie nu pot funcţiona continuu fără aceste substanţe; i) montarea oricăror instalaţii şi echipamente de răcire noi, de uz casnic sau comercial, care conţin în interior sau care funcţionează continuu cu substantele chimice prevăzute la pct. 1 şi 2 din anexa, cu excepţia montarii la bordul navelor a instalaţiilor noi care conţin hidroclorofluorocarburi (HCFC). (2) Se contingenteaza consumul de substanţe chimice prevăzute la pct. 1 şi 3 din anexa, precum şi producţia acestora pe teritoriul României şi în zonele libere inclusiv. (3) Contingentul de substanţe chimice prevăzut la alin. (2) se stabileşte, pentru fiecare tip de substanţe şi pentru fiecare perioada cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie a fiecărui an, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi se publică în Monitorul Oficial al României. (4) Importatorii de substanţe chimice prevăzute în anexa sunt obligaţi ca, la punerea în circulaţie pe piaţa interna a acestora, sa înscrie în documentele insotitoare ale mărfii numărul acordului de mediu în baza căruia a fost permisă intrarea lor în ţara.  +  Articolul 4 (1) Se interzice importul, exportul şi punerea în circulaţie pe piaţa a aerosolilor care conţin substantele chimice prevăzute la pct. 1 şi 2 din anexa. (2) Interdicţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică următoarelor bunuri care sunt necesare pentru sănătatea sau siguranţa populaţiei: a) produse farmaceutice de uz uman, sub forma de sprayuri conţinând aerosoli, utilizate în tratamentul afectiunilor pulmonare obstructive cronice, al afectiunilor cardiace ori atunci când nu exista alta soluţie de aplicare a substanţei active din produs; b) echipamente fabricate şi puse în circulaţie de unităţile Ministerului de Interne sau de alte unităţi abilitate în acest scop, destinate asigurării ordinii şi liniştii publice.  +  Articolul 5Se interzice utilizarea: a) substanţelor chimice prevăzute la pct. 2 din anexa la fabricarea aerosolilor, a sistemelor noi de răcire industriala, la fabricarea unităţilor mobile de climatizare, a produselor de sterilizare şi în orice domenii noi în care nu au fost utilizate anterior substantele prevăzute la pct. 1 şi 2 din anexa; b) substanţelor chimice prevăzute la pct. 1 lit. a)-e) din anexa la fabricarea panourilor izolante şi a ambalajelor confectionate din spume organice expandate, flexibile sau semirigide.  +  Articolul 6Se interzice producerea pe teritoriul României şi în zonele libere, inclusiv, a substanţelor chimice prevăzute la pct. 4 din anexa.  +  Articolul 7Se interzice utilizarea şi punerea în circulaţie a agenţilor de curăţire şi a solventilor care conţin una sau mai multe substanţe chimice din cele prevăzute la pct. 1 lit. a)-h) şi la pct. 2 din anexa, cu excepţia tetraclorurii de carbon, dacă este utilizata ca solvent în procesele de clorurare în sistem închis ori ca solvent în procesele în care, din considerente de ordin tehnic, nu poate fi înlocuită cu o alta substanţa mai puţin periculoasa pentru stratul de ozon.  +  Articolul 8 (1) Se interzice fabricarea, importul, exportul şi punerea în circulaţie a stingatoarelor de incendiu portabile care conţin substantele prevăzute la pct. 1 lit. f)-h) din anexa. (2) Până la data de 1 ianuarie 2000, autorităţile responsabile cu autorizarea aplicării şi instalării echipamentelor destinate prevenirii şi stingerii incendiilor sunt împuternicite să permită derogări de la interdicţia prevăzută la alin. (1) dacă echipamentele menţionate, utilizate pentru prevenirea şi stingerea incendiilor sunt absolut necesare pentru protecţia vieţii şi siguranţa populaţiei sau dacă aceste derogări respecta prevederile Protocolului.  +  Articolul 9 (1) Se interzice utilizarea bromurii de metil în agricultura, astfel: a) cu începere de la 1 ianuarie 2002, la tratamentele fitosanitare destinate protecţiei plantelor, incluzând şi lucrările de întreţinere ale solului în spaţiile închise, cum ar fi sere, solarii etc.; b) cu începere de la 1 ianuarie 2005, la tratamente de igienizare prin fumigatie a incintelor şi spaţiilor de depozitare. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autorităţile competente aproba utilizarea acestei substanţe, în conformitate cu tehnologiile aprobate şi cu respectarea reglementărilor în acest domeniu, numai în situaţiile în care sunt executate operaţiuni de carantina sau tratamente în vederea expedierii produselor vegetale, atunci când aceste tratamente sunt solicitate, în scris, de către autoritatea competentă din ţara importatoare şi, de asemenea, în cazurile critice pentru agricultura stabilite în conformitate cu prevederile Protocolului.  +  Articolul 10 (1) Producătorii, importatorii şi exportatorii de substanţe chimice prevăzute în anexa sunt obligaţi sa eticheteze conteinerele în care acestea sunt transportate sau stocate, cu etichete durabile, situate la loc vizibil, având inscripţia: "Conţin substanţe care epuizează ozonul". (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, producătorii de produse şi echipamente care conţin substantele chimice prevăzute la pct. 1, 2 şi 4 din anexa ori care conţin materiale izolante sau părţi componente având în interior astfel de substanţe, sunt obligaţi să aplice pe fiecare produs etichete durabile, situate la loc vizibil, având inscripţia: "Conţin substanţe care epuizează ozonul". (3) Punerea în circulaţie a produselor destinate prevenirii şi stingerii incendiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) este permisă numai dacă acestea au aplicate etichete durabile, situate la loc vizibil, având inscripţia: "Conţin haloni, substanţe care epuizează ozonul". (4) Aparatele, echipamentele şi produsele prevăzute la alin. (2) şi (3), precum şi solventii menţionaţi la art. 7, pot fi admise la import, export, puse în circulaţie pe piaţa sau oferite la închiriere, numai dacă au aplicată, la loc vizibil, o eticheta în care pe lângă denumirea comercială sunt înscrise: denumirea tehnica a agentului de răcire/stingere sau a solventului, formula chimica, precum şi conţinutul, exprimat în procente de masa, de substanţa reglementată, atunci când aceasta se afla în amestecuri sau în izolaţii inglobate în produsul finit. (5) Aparatele, echipamentele şi produsele prevăzute la alin. (2) şi (3), precum şi solventii prevăzuţi la art. 7 care conţin inlocuitori ai substanţelor prevăzute la pct. 1, 2 şi 4 din anexa, se eticheteaza de către producător, la loc vizibil, cu inscripţia: "Prieten cu ozonul". (6) Dreptul de aplicare a etichetei se obţine în conformitate cu prevederile legale în domeniu. (7) La propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, organismul naţional de standardizare dispune măsuri pentru actualizarea prevederilor conţinute în standardele ISO 9000 referitoare la ecoetichetare şi utilizarea în diferite domenii tehnice a substanţelor prevăzute în anexa, astfel încât acestea să fie armonizate cu standardele Uniunii Europene. (8) Producătorii, importatorii şi exportatorii substanţelor chimice prevăzute în anexa sunt obligaţi sa includă în documentele de transport care însoţesc produsul şi denumirea chimica, tehnica şi comercială a substanţei, iar atunci când substanţa se afla în amestecuri sau în izolaţii inglobate în produsul finit şi conţinutul, exprimat în procente de masa, de substanţa chimica controlată.  +  Articolul 11 (1) Se interzice eliminarea în atmosfera a substanţelor chimice prevăzute la pct. 1, 2 şi 4 din anexa, conţinute în echipamente şi instalaţii sau în conteinerele de transport, în timpul operaţiunilor de întreţinere, dezafectare a instalaţiilor sau de transvazare. (2) Recuperarea substanţelor chimice prevăzute la alin. (1) este obligatorie: a) în timpul operaţiunilor de întreţinere a echipamentelor; b) din echipamentele şi instalaţiile dezafectate; c) după utilizarea ca solventi sau agenţi de curăţire. (3) Responsabilitatea recuperării acestor substanţe revine agentului economic care prestează operaţiunile efectuate în condiţiile alin. (2). (4) Recuperarea, regenerarea sau distrugerea substanţelor chimice prevăzute la pct. 1, 2 şi 4 din anexa se face cu echipamente specializate pentru acest tip de operaţiuni, în cadrul unor unităţi din ţara sau din străinătate, autorizate în condiţiile legii. (5) Se interzice amestecarea substanţelor prevăzute la pct. 1, 2 şi 4 din anexa, în timpul activităţilor de recuperare sau, ulterior, în timpul operaţiunilor de regenerare. (6) Distrugerea substanţelor menţionate în anexa se efectuează numai prin tehnologii aprobate în concordanta cu prevederile Protocolului de la Montreal. (7) Operaţiunile de montare a pieselor de schimb şi, de asemenea, întreţinerea echipamentelor şi instalaţiilor de uz casnic, comercial şi industrial, care conţin substantele chimice prevăzute la pct. 1, 2 şi 4 din anexa, se efectuează numai de către personal calificat, atestat în condiţiile legii. (8) Instruirea personalului tehnic de specialitate, care asigura activitatea de montaj şi service în domeniul frigotehniei, aerului condiţionat şi pompelor de căldură, se face prin cursuri asigurate de către instituţii abilitate în acest domeniu, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului.  +  Articolul 12 (1) Importul şi exportul substanţelor chimice prevăzute în anexa, ale produselor şi echipamentelor care conţin substantele chimice prevăzute la pct. 1 lit. a)-h) din anexa, precum şi ale produselor obţinute cu ajutorul acestor substanţe, indiferent dacă ele mai conţin sau nu substantele respective, din şi către ţările părţi la Protocolul de la Montreal, în cazurile în care prevederile sale permit aceasta, se face cu acord de mediu eliberat de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, în limita contingentului aprobat. (2) Acordul de mediu nu se solicita pentru cantităţi de substanţe sub 10 kg. (3) Substantele prevăzute în anexa, recuperate din echipamentele sau din componentele instalaţiilor dezafectate în timpul activităţilor de service se supun prevederilor alin. (1), cu excepţia cazului când acestea nu mai pot fi regenerate şi se încadrează în categoria deşeuri. (4) Activităţile efectuate cu substantele prevăzute în anexa, recuperate din echipamente şi instalaţii, care se încadrează în categoria deşeuri, se supun reglementărilor Convenţiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1991. (5) Acordul de mediu se eliberează agenţilor economici, persoane fizice sau juridice, abilitaţi pentru activitatea de import a deşeurilor şi reziduurilor de orice natura, precum şi a altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător. (6) Acordul de mediu prevăzut la alin. (1) nu înlocuieşte celelalte documente prevăzute pentru importul şi exportul substanţelor şi produselor supuse unui regim special de reglementare. (7) Prin ordin comun al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi al Direcţiei Generale a Vamilor se stabilesc punctele vamale desemnate pentru intrarea şi/sau ieşirea din ţara a substanţelor prevăzute în anexa. (8) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului comunică periodic Direcţiei Generale a Vamilor, conform înţelegerii stabilite între aceste organisme, eliberarea acordului de mediu şi punctul vamal declarat pentru intrarea sau ieşirea din ţara a mărfurilor. (9) La executarea controlului vamal în punctele vamale prevăzute la alin. (7), Direcţia Generală a Vamilor controlează inclusiv existenta şi datele înscrise în acordul de mediu, în baza cărora permite intrarea şi/sau ieşirea din ţara a substanţelor chimice şi a echipamentelor prevăzute la pct. 1 din anexa, cu condiţia ca transportul să fie însoţit de toate documentele prevăzute de dispoziţiile legale. (10) În termen de 15 zile de la efectuarea controlului vamal prevăzut la alin. (9), Direcţia Generală a Vamilor returnează autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului o copie a acordului de mediu, având semnatura persoanei împuternicite şi ştampila punctului vamal unde s-a efectuat controlul şi care confirma sau corecteaza informaţiile declarate şi cantităţile înscrise în document. (11) În termen de 30 de zile de la sfârşitul fiecărui an, Direcţia Generală a Vamilor transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului un raport statistic privind situaţia importurilor şi a exporturilor pe anul precedent, referitor la natura, denumirea comercială, tehnica şi chimica a substanţelor care epuizează stratul de ozon, cu specificarea poziţiilor tarifare în Sistemul armonizat (HS) din Tariful vamal de import al României, cantităţile, ţara de relaţie, numărul acordului de mediu în baza căruia s-a efectuat importul/exportul şi scopul declarat al utilizării finale a substanţei.  +  Articolul 13Suspendarea acordului de mediu pentru activităţi desfăşurate cu substantele prevăzute în anexa se comunică de către autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului registrului comerţului şi Comisiei de abilitare a agenţilor importatori din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului.  +  Articolul 14Transportul şi depozitarea în vrac a substanţelor chimice prevăzute la pct. 1, 2 şi 4 din anexa se face în recipienţi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru gaze lichefiate sub presiune, reutilizabili şi etichetati corespunzător.  +  Articolul 15La cererea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului sau a personalului administraţiei publice locale cu atribuţii de control în domeniu, importatorii, exportatorii şi persoanele care pun în circulaţie pe piaţa substantele prevăzute în anexa şi echipamente sau produse care conţin substantele prevăzute la pct. 1 lit. a)-h) şi la pct. 4 din anexa sunt obligaţi să prezinte pentru inspecţie factura sau declaraţia vamală, precum şi acordul de mediu în baza căruia s-a efectuat operaţiunea.  +  Capitolul 3 Sancţiuni  +  Articolul 16Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 17Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează astfel:1) cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei, încălcarea prevederilor art. 4 alin. (1), art. 5, art. 7, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) şi art. 10 alin. (1)-(3) şi (8);2) cu amendă de la 30.000.000 lei până la 50.000.000 lei: a) desfăşurarea unei activităţi economice cu substantele prevăzute în anexa, fără actele de autorizare emise în conformitate cu prevederile legale în domeniu; b) neintreruperea activităţii economice pentru care s-a dispus suspendarea acordului de mediu; c) refuzul de a prezenta autorităţilor care au atribuţii în activitatea de verificare şi control a documentelor prevăzute de reglementările legale pentru activitatea desfăşurată cu substantele prevăzute în anexa; d) nerespectarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1), art. 12 alin. (1), precum şi depăşirea cantităţilor stabilite la art. 3 alin. (3).  +  Articolul 18Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1), art. 5 lit. a), art. 6 şi art. 12 alin. (1) atrage totodată suspendarea acordului de mediu, precum şi interdicţia de a mai desfăşura activităţi cu substantele prevăzute în anexa pe o perioadă de 3 ani de la constatarea încălcării acestor prevederi.  +  Articolul 19 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al administraţiei publice locale, de către personalul împuternicit în acest scop de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului sau de către ofiţerii şi subofiterii de poliţie. (2) Împotriva procesului-verbal de constatare şi de sancţionare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării actului. (3) Plângerea, însoţită de copia de pe procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, se înaintează spre soluţionare judecătoriei competente.  +  Articolul 20Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 21Agenţii economici utilizatori ai substanţelor prevăzute în anexa, care beneficiază de transfer de tehnologie în condiţiile prevăzute de Protocolul de la Montreal, au obligaţia ca la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe sa încheie un acord cu autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, prin care se angajează sa oprească activitatea instalaţiei care utilizează aceste substanţe la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a tehnologiei transferate.  +  Articolul 22Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul apelor,pădurilor şi protecţieimediului,Romica TomescuMinistrul industrieişi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul agriculturiişi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistru de interne,Constantin Dudu-Ionescu  +  Anexa 1 LISTAcuprinzând substantele care epuizează stratul de ozon şi produsele care conţin astfel de substanţe1. Clorofluorocarburi - hidrocarburi total halogenate şi haloni, după cum urmează: a) Triclorfluormetan (CFC-11); b) Diclorfluormetan (CFC-12); c) Triclortrifluoretan (CFC-113); d) Diclortetrafluoretan (CFC-114); e) Clorpentafluoretan (CFC-115); f) Bromclordifluormetan (halon-1211); g) Bromtrifluoretan (halon-1301); h) Dibromtetrafluoretan (halon-2402); i) Tetraclormetan (tetraclorura de carbon-CTC); j) 1,1,1-Tricloretan (metilcloroform-MFC),precum şi echipamentele şi produsele care conţin substantele înscrise la lit. a)-h) sau care sunt doar obţinute cu ajutorul acestor tipuri de substanţe, indiferent dacă ele mai conţin sau nu astfel de substanţe.2. Hidroclorofluorocarburi - hidrocarburi parţial halogenate, denumite tehnic HCFC.3. Bromura de metil, denumita tehnic - MeBr.4. Alte clorofluorocarburi total halogenate, denumite tehnic - "alţi CFC" (CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217) şi hidrocarburi parţial halogenate care conţin în molecula, pe lângă atomi de fluor şi clor, atomi de brom, cu denumire tehnica - HBrFC.-----