ORDONANTA nr. 88 din 30 august 1999privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mărfuri
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 31 august 1999    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. H pct. 6 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Prevederile prezentei ordonanţe se aplică transportului combinat de mărfuri pe teritoriul României, denumit în continuare transport combinat, efectuat de către operatorii de transport deţinători de licenţă/autorizaţie, în condiţiile legii.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei ordonanţe, prin transport combinat se înţelege transportul de mărfuri pentru care autocamionul, remorca, semiremorca cu sau fără autotractor, cutia mobila sau conteinerul de 20 de picioare şi peste, se deplaseaza sau sunt deplasate pe căile rutiere, pe parcursul iniţial şi/sau final, iar restul transportului se efectuează pe calea ferată sau o cale navigabila interioară sau pe un parcurs maritim ce depăşeşte 100 km în linie dreapta. (2) Parcursul rutier iniţial şi/sau final poate fi: a) între punctul de încărcare a mărfii şi cea mai apropiată statie de cale ferată de expediţie adecvată acestui mod de transport, pentru parcursul iniţial, şi între cea mai apropiată statie de cale ferată de destinaţie adecvată şi punctul de descărcare a mărfii, pentru parcursul final; b) pe o raza care să nu depăşească 150 km în linie dreapta de la portul fluvial sau maritim de îmbarcare sau debarcare.  +  Articolul 3 (1) Transporturile combinate, altele decât cele în interes propriu se efectuează pe bază de contract, iar documentul de transport trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele menţiuni: a) numele şi adresa expeditorului şi destinatarului; b) natura şi greutatea mărfii; c) indicarea statiei feroviare de expediţie şi de destinaţie sau, după caz, a porturilor fluviale/maritime de îmbarcare şi de debarcare; d) locul şi data primirii mărfurilor pentru transport; e) locul unde urmează să fie livrata marfa. (2) Menţiunile prevăzute la alin. (1) vor fi înscrise înaintea executării transporturilor şi vor fi confirmate prin aplicarea stampilelor de către staţiile de cale ferată sau de către operatorul portuar din porturile fluviale sau maritime respective, atunci când parcursul efectuat pe calea ferată sau pe cai navigabile interioare ori maritime a fost finalizat.  +  Articolul 4Orice operator de transport rutier, cu sediul în România, care poseda licenta de transport de marfa, are dreptul să efectueze parcursuri rutiere iniţiale şi/sau finale care fac parte integrantă dintr-un transport combinat şi care necesita sau nu trecerea frontierei de stat, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Pentru transportul efectuat cu o remorca sau cu o semiremorca, care aparţine unui agent economic care efectuează transporturi în interes propriu, tractata pe unul din parcursurile iniţiale sau finale de către un autotractor, aparţinând unui agent economic care are ca obiect de activitate principal transportul rutier, nu se aplică prevederile art. 3. (2) Transportul prevăzut la alin. (1) va fi însoţit de un document care să facă dovada parcursului efectuat sau care urmează a fi efectuat pe calea ferată ori pe calea navigabila ori maritima. (3) Modelul şi conţinutul documentului de transport prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 6Agenţii economici care executa transport combinat pot fi scutiţi temporar de la plata impozitului aferent profitului reinvestit, prin hotărâre a Guvernului, numai pentru dezvoltarea infrastructurii, precum şi pentru achiziţionarea/modernizarea echipamentelor specifice acestui gen de transport, ale căror elemente sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 7Ministerul Transporturilor va elabora, în termen de 90 de zile, normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 8Prezenta ordonanţă intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2000.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 ELEMENTEale echipamentelor de transport combinat1. material rulant specific transportului combinat;2. vehicule rutiere care executa transport pe parcursul iniţial şi/sau final al unui transport combinat;3. unităţi de transport intermodal (UTI): conteinere, cutii mobile, semiremorci care se preteaza la transportul intermodal;4. utilaje şi dispozitive de manipulare a UTI;5. logistica aferentă transportului combinat: mijloace informatice, calculatoare, soft aferent.-----