LEGE nr. 177 din 18 iulie 2017privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2017, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc două noi puncte, cu următorul cuprins:La articolul 13 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:k) asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice și asociațiile de locatari recunoscute ca asociații de proprietari, cu excepția celor care obțin venituri din exploatarea proprietății comune, potrivit legii.La articolul 22, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cazul contribuabililor prevăzuți la art. 47 care devin plătitori de impozit pe profit în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (5^2) și art. 52, pentru aplicarea facilității se ia în considerare profitul contabil brut cumulat de la începutul trimestrului respectiv investit în activele prevăzute la alin. (1), puse în funcțiune începând cu trimestrul în care aceștia au devenit plătitori de impozit pe profit.2. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 25 alineatul (4), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, precum și taxa pe valoarea adăugată aferentă, dacă aceasta este datorată potrivit prevederilor titlului VII. Aceste cheltuieli sunt deductibile în următoarele situații/condiții:1. bunurile/mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamități naturale sau a altor cauze de forță majoră, în condițiile stabilite prin norme;2. bunurile/mijloacele fixe amortizabile pentru care au fost încheiate contracte de asigurare;3. bunurile/mijloacele fixe amortizabile degradate calitativ, dacă se face dovada distrugerii;4. alimentele destinate consumului uman, cu data-limită de consum aproape de expirare, altele decât cele aflate în situațiile/condițiile prevăzute la pct. 1 și 2, dacă transferul acestora este efectuat potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare;5. subprodusele de origine animală, nedestinate consumului uman, altele decât cele aflate în situațiile/condițiile prevăzute la pct. 1-3, dacă eliminarea acestora este efectuată potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare;6. produsele agroalimentare, devenite improprii consumului uman sau animal, dacă direcționarea/dirijarea vizează transformarea acestora în compost/biogaz sau neutralizarea acestora, potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare; 7. alte bunuri decât cele aflate în situațiile/condițiile prevăzute la pct. 1-6, dacă termenul de valabilitate/expirare este depășit, potrivit legii;3. La articolul I, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 2^1 și 2^2, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 47, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Prevederile alin. (1) se aplică și persoanelor juridice române care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități. Prevederile prezentului titlu prevalează față de prevederile Legii nr. 170/2016.2^2. La articolul 48, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) O persoană juridică română care este nou-înființată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiția prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. d) este îndeplinită la data înregistrării în registrul comerțului.4. La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:3^1. La articolul 48, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Persoanele juridice române care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 și care la data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 euro - 500.000 euro, inclusiv, îndeplinind și celelalte condiții prevăzute la art. 47 alin. (1), sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu luna următoare intrării în vigoare a acestor prevederi, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a acestor prevederi, inclusiv. Prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, respectiv prin excepție de la prevederile art. 41 și 42, până la acest termen se calculează, se declară și se plătește impozitul specific unor activități, respectiv impozitul pe profit, pentru perioada 1 ianuarie 2017 - sfârșitul lunii intrării în vigoare a acestor prevederi. Impozitul specific unor activități aferent acestei perioade se determină prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei 1 ianuarie 2017 - sfârșitul lunii intrării în vigoare a acestor prevederi. Pentru determinarea impozitului specific unor activități se aplică și celelalte reguli prevăzute de Legea nr. 170/2016. Impozitul pe profit se determină luând în considerare veniturile și cheltuielile înregistrate în această perioadă, iar rezultatul fiscal se ajustează corespunzător acestei perioade.5. La articolul I, după punctul 6 se introduc trei noi puncte, punctele 6^1 -6^3, cu următorul cuprins:6^1. La articolul 53 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;6^2. Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 54 Reguli de determinare a condițiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii Pentru încadrarea în condițiile privind nivelul veniturilor prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. b) și c) și art. 52 , se vor lua în calcul aceleași venituri care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53.6^3. La articolul 55, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condițiile impuse la art. 47 alin. (1) lit. d) și e) nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea comunică organelor fiscale competente ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor.6. La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:7^1. La articolul 76 alineatul (4), litera t) se modifică și va avea următorul cuprins:t) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro;7. La articolul I punctul 8, articolul 78 alineatul (2) litera a), punctul (iv) se modifică și va avea următorul cuprins:(iv)  primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, suportate de angajați, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro. Contractul de asigurare, respectiv abonamentul vizează servicii medicale furnizate angajatului și/sau oricărei persoane aflate în întreținerea sa, așa cum este definită la art. 77 alin. (3);8. La articolul I, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu următorul cuprins:8^1. La articolul 107, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Procedura de aplicare a prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 lit. a^3) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, de care beneficiază persoanele fizice care obțin venituri individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică și pentru care stabilirea venitului anual din activități agricole se efectuează pe baza normelor de venit, se stabilește prin ordin al președintelui A.N.A.F., cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.9. La articolul I, după punctul 9 se introduc cinci noi puncte, punctele 9^1-9^5, cu următorul cuprins:9^1. La articolul 114 alineatul (2), după litera a^1) se introduc două noi litere, literele a^2) și a^3), cu următorul cuprins: a^2) indemnizațiile pentru limită de vârstă acordate în condițiile Legii nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor;a^3) indemnizațiile lunare acordate persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, potrivit prevederilor Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român;9^2. La articolul 115, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Fac excepție de la prevederile alin. (1) contribuabilii care obțin venituri din activitățile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. g), care fac dovada înregistrării fiscale pentru activitatea respectivă, potrivit legislației în materie, prin depunerea declarației pe propria răspundere, la plătitorii de venituri, la momentul plății veniturilor.9^3. La articolul 125, ultima teză a alineatului (1) și alineatul (7) se modifică și vor avea următorul cuprins: În cazul asocierilor cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, sunt aplicabile prevederile alin. (7)-(9)................................................................................................(7) Obligația înregistrării veniturilor și cheltuielilor aferente activităților desfășurate în cadrul asocierilor cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, revine persoanei juridice.9^4. La articolul 125, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:(8^1) În cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016, și o persoană fizică sau orice altă entitate - asociere fără personalitate juridică, indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net pentru activitatea desfășurată de persoana fizică, persoana juridică distribuie un venit net/o pierdere netă proporțional cu cota procentuală de participare corespunzătoare contribuției, conform contractului de asociere, determinate potrivit prevederilor titlului II. Pentru venitul net/pierderea netă obținută de persoanele fizice din asociere se aplică regimul fiscal stabilit potrivit prevederilor alin. (8).9^5. La articolul 139 alineatul (1), litera o) se modifică și va avea următorul cuprins: o) indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator sau din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, primite pe perioada în care persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, pentru care baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale este suma reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 143 alin. (2), corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical;10. La articolul I, după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 17^1, cu următorul cuprins:17^1. La articolul 155 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;11. La articolul I, după punctul 21 se introduc trei noi puncte, punctele 21^1 -21^3, cu următorul cuprins:21^1. La articolul 169 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, precum și casele sectoriale de pensii pentru sumele reprezentând pensii prevăzute la art. 168 alin. (10), pensii sau diferențe de pensii stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii sau potrivit legislației în materie aferente perioadelor în care contribuția a fost suportată de contribuabil potrivit legii, precum și pentru persoanele preluate în plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;21^2. La articolul 169 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) entitățile prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. k) pentru sumele reprezentând pensii prevăzute la art. 168 alin. (10), pensii sau diferențe de pensii stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii sau potrivit legislației în materie aferente perioadelor în care contribuția a fost suportată de contribuabil potrivit legii.21^3. La articolul 169, alineatele(3)-(3^2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) În cazul în care au fost acordate sume de natura celor prevăzute la art. 168 alin. (10), cu excepția veniturilor din pensii, sume reprezentând salarii/solde sau diferențe de salarii/solde stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, precum și în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit legii se declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume, prin depunerea declarațiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele respective.(3^1) Prevederile alin. (3) se aplică și în cazul sumelor reprezentând salarii/solde sau diferențe de salarii/solde stabilite prin lege, acordate pentru perioade anterioare.(3^2) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând pensii prevăzute la art. 168 alin. (10), pensii sau diferențe de pensii stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, pentru perioadele în care contribuția a fost suportată de contribuabil potrivit legii, contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate se declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume prin depunerea declarației prevăzute la alin. (1).12. La articolul I, după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 22^1, cu următorul cuprins:22^1. La articolul 171, denumirea marginală a articolului și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reține la sursă, precum și din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125...............................................................................................(2) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă venitul din asociere.13. La articolul I, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 25^1, cu următorul cuprins:25^1. La articolul 174 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) plătitorii de venituri pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, precum și din arendarea bunurilor agricole, impozitate în regim de reținere la sursă.14. La articolul I punctul 32, litera c) a alineatului (1) al articolului 179 se modifică și va avea următorul cuprins:c) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;15. La articolul I, după punctul 33 se introduc douăzeci și șapte de noi puncte, punctele 34-60, cu următorul cuprins:34. La articolul 281, alineatele (1) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 281(1) Faptul generator intervine la data livrării bunurilor sau la data prestării serviciilor, în conformitate cu regulile stabilite de prezentul articol................................................................................................(8) În cazul livrărilor de bunuri și al prestărilor de servicii care se efectuează continuu, altele decât cele prevăzute la alin. (7), cum sunt livrările de gaze naturale, de apă, de energie electrică, serviciile de telefonie, de închiriere, de leasing, de consesionare, de arendare de bunuri, de acordare cu plată pentru o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct și superficia, asupra unui bun imobil, și alte livrări/prestări asemenea, se consideră că livrarea de bunuri/prestarea de servicii este efectuată la fiecare dată prevăzută în contract pentru plata bunurilor livrate/serviciilor prestate sau, în lipsa unei astfel de prevederi contractuale, la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depăși un an.35. La articolul 281, alineatul (9) se abrogă.36. La articolul 286 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) pentru operațiunile prevăzute la art. 270 alin. (4) și (5), pentru transferul prevăzut la art. 270 alin. (10) și pentru achizițiile intracomunitare considerate ca fiind cu plată și prevăzute la art. 273 alin. (2) și (3), prețul de cumpărare al bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, în absența unor astfel de prețuri de cumpărare, prețul de cost, stabilit la data livrării. În cazul în care bunurile reprezintă active corporale fixe sau bunuri de natură alimentară, baza de impozitare se stabilește conform procedurii stabilite prin normele metodologice;37. La articolul 287, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a falimentului beneficiarului sau ca urmare a punerii în aplicare a unui plan de reorganizare admis și confirmat printr-o sentință judecătorească, prin care creanța creditorului este modificată sau eliminată.Ajustarea este permisă începând cu data pronunțării hotărârii judecătorești de confirmare a planului de reorganizare, iar, în cazul falimentului beneficiarului, începând cu data pronunțării hotărârii judecătorești de închidere a procedurii prevăzute de legislația insolvenței, hotărâre rămasă definitivă/definitivă și irevocabilă, după caz. Ajustarea se efectuează în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a pronunțat hotărârea judecătorească de confirmare a planului de reorganizare, respectiv hotărârea judecătorească de închidere a procedurii prevăzute de legislația insolvenței, sub sancțiunea decăderii. Ajustarea este permisă chiar dacă s-a ridicat rezerva verificării ulterioare, conform Codului de procedură fiscală. Prin efectuarea ajustării se redeschide rezerva verificării ulterioare pentru perioada fiscală în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru operațiunea care face obiectul ajustării. În cazul în care, ulterior pronunțării hotărârii judecătorești de închidere a procedurii prevăzute de legislația insolvenței, în cazul falimentului beneficiarului, sau pronunțării hotărârii judecătorești de confirmare a planului de reorganizare, sunt încasate sume aferente creanțelor scoase din evidența contabilă, în cazul falimentului, sau sume aferente creanțelor modificate sau eliminate prin planul de reorganizare, se anulează ajustarea efectuată, corespunzător sumelor respective, prin decontul perioadei fiscale în care acestea sunt încasate;38. La articolul 316, alineatele (8), (9), litera h) a alineatului (11), partea introductivă și litera e) ale alineatului (12) se modifică și vor avea următorul cuprins:(8) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate să solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) și (6).(9) Prin excepție de la prevederile alin. (8), organele fiscale competente nu înregistrează în scopuri de TVA persoana impozabilă, societate cu sediul activității economice în Romania, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă risc fiscal ridicat. Prin ordin al președintelui A.N.A.F. se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului fiscal................................................................................................h) dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerțului, prezintă risc fiscal ridicat. Prin ordin al președintelui A.N.A.F. se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului fiscal.(12) Procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După anularea înregistrării în scopuri de TVA conform alin. (11) lit. a)-e) și h), organele fiscale înregistrează persoanele impozabile la solicitarea acestora, astfel:...............................................................................................e) în situația prevăzută la alin. (11) lit. h), dacă încetează situația care a condus la anulare, respectiv societatea nu mai prezintă risc fiscal ridicat, conform criteriilor stabilite la alin. (11) lit. h), de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.39. La articolul 316, alineatul (19) se abrogă.40. La articolul 336, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. autoritatea competentă reprezintă:a) direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, denumite în continuare autoritate fiscală teritorială;b) structura cu atribuții de monitorizare, control și/sau soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - aparat central, denumită în continuare autoritate fiscală centrală;c) structura cu atribuții în elaborarea legislației privind regimul accizelor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - aparat central, denumită în continuare autoritate fiscală centrală;d) structurile de specialitate din cadrul Direcției Generale a Vămilor, denumite în continuare autoritate vamală centrală sau teritorială, după caz;e) direcțiile regionale vamale sau birourile vamale de interior și/sau birourile vamale de frontieră, denumite în continuare autoritate vamală teritorială;41. La articolul 342, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 342(1) Nivelul accizelor este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul titlu. Nivelul accizelor aplicabil în anul 2017 este prevăzut în coloana 3 din anexa nr. 1. Începând cu anul 2018 inclusiv, nivelul accizelor aplicabil de la data de 1 ianuarie a fiecărui an, respectiv 1 aprilie a fiecărui an pentru țigarete este nivelul prevăzut în coloanele 4-8 din anexa nr. 1, actualizat conform prevederilor alin. (2).(2) Cu excepția produselor accizabile care se regăsesc la nr. crt. 6 din anexa nr. 1, nivelul accizelor prevăzut în coloanele 4-8 din anexa nr. 1 se actualizează cu creșterea prețurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, față de perioada octombrie 2014 - septembrie 2015, comunicată oficial de Institutul Național de Statistică până la data de 15 octombrie. Nivelul accizelor actualizat se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, până cel mai târziu pe data de 20 octombrie a fiecărui an.42. La articolul 342, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins:(13) În perioada 1 iulie 2017-31 martie 2018 inclusiv, acciza specifică pentru țigarete este de 333,582 lei/1.000 țigarete.43. Articolul 359 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 359 Reguli generale(1)  Autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați se efectuează de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice.(2) Procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice la propunerea A.N.A.F.»44. Articolele 360 și 361 se abrogă.45. La articolul 363, alineatul (4) se abrogă.46. La articolul 366, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins: (3) Soluționarea contestațiilor potrivit alin. (2) se realizează de către structura cu atribuții de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - aparat central.(4) Procedura de soluționare a contestațiilor se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.47. La articolul 369, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) Antrepozitarul autorizat poate contesta decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizației pentru un antrepozit fiscal la structura cu atribuții de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - aparat central, potrivit legislației privind contenciosul administrativ.48. La articolul 371, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 371(1) Destinatarul înregistrat poate să își desfășoare activitatea în această calitate numai în baza autorizației valabile emise de autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1), potrivit prevederilor din normele metodologice.49. La articolul 374, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) a respins cererea de autorizare a unui destinatar înregistrat, persoana care a depus cererea poate contesta această decizie la structura cu atribuții de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - aparat central, conform prevederilor legislației privind contenciosul administrativ.50. La articolul 377, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) În cazuri excepționale când interesele legitime ale destinatarului înregistrat impun aceasta, autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) poate decala termenul de intrare în vigoare a deciziei de revocare, la o dată ulterioară.(4) Destinatarul înregistrat nemulțumit poate contesta decizia de revocare a autorizației la structura cu atribuții de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - aparat central, potrivit legislației privind contenciosul administrativ.51. La articolul 379, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 379(1) Expeditorul înregistrat în România poate să își desfășoare activitatea în această calitate numai în baza autorizației valabile emise de autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1).52. La articolul 380, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 380Autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) eliberează autorizația de expeditor înregistrat numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:53. La articolul 382, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) a respins cererea de autorizare a unui expeditor înregistrat, persoana care a depus cererea poate contesta această decizie la structura cu atribuții de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - aparat central, conform prevederilor legislației privind contenciosul administrativ.54. La articolul 385, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În cazul în care expeditorul înregistrat dorește să renunțe la autorizație, acesta are obligația să notifice acest fapt autorității prevăzute la art. 359 alin. (1) cu cel puțin 60 de zile înainte de data de la care renunțarea la autorizație produce efecte...................................................................................................(4) Expeditorul înregistrat nemulțumit poate contesta decizia de revocare a autorizației la structura cu atribuții de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - aparat central, potrivit legislației privind contenciosul administrativ.55. La articolul 387, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 387(1) Importatorul autorizat în România poate să își desfășoare activitatea în această calitate numai în baza autorizației valabile emise de autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1).56. La articolul 388, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 388Autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) eliberează autorizația de importator autorizat numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:57. La articolul 390, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) a respins cererea de autorizare a unui importator autorizat, persoana care a depus cererea poate contesta această decizie la structura cu atribuții de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - aparat central, conform prevederilor legislației privind contenciosul administrativ.58. La articolul 393, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) În cazul în care importatorul autorizat dorește să renunțe la autorizație, acesta are obligația să notifice acest fapt autorității prevăzute la art. 359 alin. (1) cu cel puțin 60 de zile înainte de data de la care renunțarea la autorizație produce efecte...................................................................................................(4) Importatorul autorizat nemulțumit poate contesta decizia de revocare a autorizației la structura cu atribuții de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - aparat central, potrivit legislației privind contenciosul administrativ.59. La titlul VIII capitolul I, după secțiunea a 12-a se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 12^1-a, cuprinzând articolul 393^1, cu următorul cuprins:  +  Secţiunea SECȚIUNEA a 12^1-a Monitorizare și control  +  Articolul 393^1 Activitate de monitorizare și control  Activitatea de monitorizare și control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) a condițiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizați, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice, potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.60. După articolul 487 se introduce un nou articol, articolul 487^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 487^1 Termenul de depunere a documentelor Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 și 469 se aplică, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.  +  Articolul II(1) Anexa nr. 1 de la titlul VIII „Accize și alte taxe speciale“ la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta lege.(2) Prin derogare de la dispozițiile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile prezentei legi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepțiile prevăzute la alin. (3) și (4).(3) Prin derogare de la dispozițiile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. I pct. 1, referitoare la art. 13 alin. (2) lit. k), intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.(4) Prin derogare de la dispozițiile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. I pct. 2, referitoare la art. 25 alin. (4) lit. c), art. I pct. 5, referitoare la art. 53 alin. (1) lit. e), art. I pct. 15, referitoare la art. 281 alin. (1) și (8), art. 286 alin. (1) lit. c), art. 287 lit. d), art. 316 alin. (8), (9), alin. (11) lit. h), partea introductivă a alin. (12) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 octombrie 2017.  +  Articolul IIISolicitările adresate Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate - constituită la nivelul Ministerului Finanțelor Publice - și nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se soluționează de către aceasta.  +  Articolul IVOrdinul ministrului finanțelor publice prevăzut la art. I pct. 15, referitor la art. 359 alin. (2), se emite în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul VLa data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 40 alin. (3) și art. 56 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, cu modificările și completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 18 iulie 2017.Nr. 177.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 a titlului VIII al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal)
  Nr. crt.   Denumirea produsului sau a            grupei de produse                    U.M.                   Acciza (lei/U.M.)                    
    2017    2018    2019     2020    2021   2022 
    0                 1                       2        3      4        5       6       7       8   
         Alcool și băuturi alcoolice                                                                       
    1     Bere, din care:                     hl/1 grad          3,3     3,3     3,3     3,3     3,3     3,3
  1.1. Bere produsă de producătorii   independenți a căror producție      anuală nu depășește 200 mii hl            1,82      1,82      1,82      1,82      1,82      1,82
    2      Vinuri                               hl de     produs                    
  2.1. Vinuri liniștite                   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
  2.2. Vinuri spumoase                   47,38   47,38   47,38   47,38   47,38   47,38
    3              Băuturi fermentate, altele decât    bere și vinuri                      hl de     produs                            
  3.1. liniștite, din care:             396,84  396,84  396,84  396,84  396,84  396,84
  3.1.1. cidru de mere și de pere         0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   0,00
  3.1.2. hidromel obținut prin        fermentarea unei soluții de miere   în apă                                    0,00      0,00      0,00      0,00      0,00     0,00
  3.2. spumoase                          47,38   47,38   47,38   47,38   47,38  47,38
  3.2.1. cidru de mere și de pere         0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   0,00
    4  Produse intermediare                 hl de     produs       396,84   396,84   396,84   396,84   396,84   396,84
    5     Alcool etilic, din care:             hl de     alcool pur    3.306,98 3.306,98 3.306,98 3.306,98 3.306,98 3.306,98
  5.1. Alcool etilic produs de micile distilerii                           1.653,49 1.653,49 1.653,49 1.653,49 1.653,49 1.653,49
       Tutun prelucrat                                                                                     
    6  Țigarete                              1.000    țigarete     439,94   448,74   457,71   466,86   476,20   485,72
    7  Țigări și țigări de foi               1.000    bucăți      303,23   303,23   303,23   303,23   303,23   303,23
    8  Tutun de fumat fin tăiat, destinat  rulării în țigarete                     kg        383,78   398,70   416,70   435,40   457,20   480,10
    9 Alte tutunuri de fumat                 kg       383,78  398,70  416,70  435,40  457,20  480,10
       Produse energetice                                                                                  
  10    Benzină cu plumb                        tonă     2.530,172.530,172.530,172.530,172.530,172.530,17
  1.000     litri      1.948,23 1.948,23 1.948,23 1.948,23 1.948,23 1.948,23
  11    Benzină fără plumb                      tonă     2.151,132.151,132.151,132.151,132.151,132.151,13
  1.000     litri      1.656,36 1.656,36 1.656,36 1.656,36 1.656,36 1.656,36
  12    Motorină                                tonă     1.796,531.796,531.796,531.796,531.796,531.796,53
  1.000     litri      1.518.04 1.518.04 1.518.04 1.518.04 1.518.04 1.518.04
  13     Păcură                                tonă              
  13.1. utilizată în scop comercial      71,07   71,07   71,07   71,07   71,07   71,07
  13.2. utilizată în scop necomercial    71,07   71,07   71,07   71,07   71,07   71,07
  14          Gaz petrolier lichefiat                tonă                  
  14.1. utilizat drept combustibil    pentru motor                           607,70   607,70   607,70   607,70   607,70   607,70
  14.2. utilizat drept combustibil    pentru încălzire                       537,76   537,76   537,76   537,76   537,76   537,76
  14.3. utilizat în consum casnic*)        0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00 
  -----                                                                                                        *) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înțelege gazele petroliere lichefiate,      distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până        la maximum 12,5 kg.                                                                                
  15            Gaz natural                            GJ                    
  15.1. utilizat drept combustibil    pentru motor                            12,32    12,32    12,32    12,32    12,32    12,32
  15.2. utilizat drept combustibil    pentru încălzire                                
  15.2.1. în scop comercial               0,81    0,81    0,81    0,81    0,81    0,81
  15.2.2. în scop necomercial             1,52    1,52    1,52    1,52    1,52    1,52
  16             Petrol lampant (kerosen)**)                
  16.1. utilizat drept combustibil    pentru motor                             tonă      2.640,92 2.640,92 2.640,92 2.640,92 2.640,92 2.640,92
  1.000     litri      2.112,73 2.112,73 2.112,73 2.112,73 2.112,73 2.112,73
  16.2. utilizat drept combustibil    pentru încălzire                        tonă       2.226,35 2.226,35 2.226,35 2.226,35 2.226,35 2.226,35
  1.000     litri      1.781,07 1.781,07 1.781,07 1.781,07 1.781,07 1.781,07
  17       Cărbune și cocs                     GJ                   
  17.1. utilizate în scopuri          comerciale                               0,71     0,71     0,71     0,71     0,71     0,71
  17.2. utilizate în scopuri          necomerciale                             1,42     1,42     1,42     1,42     1,42     1,42
  18        Electricitate                         Mwh                  
  18.1. Electricitate utilizată în    scop comercial                           2,37     2,37     2,37     2,37     2,37     2,37
  18.2. Electricitate utilizată în    scop necomercial                          4,74      4,74      4,74      4,74      4,74      4,74 
  -----                                                                                                        **) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează.                 
  ----