LEGE nr. 183 din 18 iulie 2017pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 20 iulie 2017



  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30 din 30 iunie 2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, cu următoarele modificări și completări:1. După articolul 2, se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1(1) Creanțele reprezentând obligații rezultate din nereguli constatate în derularea contractelor de finanțare încheiate de Ministerul Energiei, denumit în continuare ministerul, cu beneficiarii Planului național de investiții prevăzuți în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții, cu modificările și completările ulterioare, sunt asimilate creanțelor fiscale și sunt administrate de minister potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală.(2) Creanțele rezultate din nereguli, potrivit alin. (1), se stabilesc prin decizie de recuperare emisă de minister care constituie titlu de creanță. Decizia se comunică beneficiarilor în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.(3) Creanțele individualizate în decizia de recuperare sunt scadente la 15 zile de la data comunicării deciziei.(4) Pentru neachitarea la scadență a creanțelor rezultate din nereguli, beneficiarii datorează dobânzi și penalități de întârziere potrivit Codului de procedură fiscală. (5) În cazul în care creanțele rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin plata voluntară sau prin deducerea din următoarele cereri de rambursare, ministerul transmite titlul de creanță, devenit titlu executoriu potrivit Codului de procedură fiscală, împreună cu dovada comunicării acestuia către beneficiari, organelor fiscale competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care:a) duc la îndeplinire măsurile asigurătorii prevăzute de Codul de procedură fiscală, dacă ministerul dispune aceste măsuri; și b) efectuează procedura de executare silită, precum și procedura de compensare pentru recuperarea creanțelor rezultate din nereguli, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală. (6) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (2) prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate prin executare silită, precum și sumele stinse prin compensare se virează în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanță.2. La articolul 3, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Comisia PNI este formată dintr-un număr de 5 membri titulari salariați în cadrul ministerului.(3) Lucrările Comisiei PNI sunt asigurate de un secretariat tehnic format dintr-un număr de 5 membri salariați în cadrul ministerului.3. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Indemnizația prevăzută la alin. (4) se asigură din bugetul propriu al ministerului. Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să suplimenteze bugetul de venituri și cheltuieli al ministerului cu sumele necesare plății indemnizațiilor prevăzute la alin. (4).  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții, sintagma „Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijloci și Mediului de Afaceri“ se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Energiei“.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 18 iulie 2017.Nr. 183.-----