LEGE nr. 180 din 18 iulie 2017pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 20 iulie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18 din 27 februarie 2017 privind asistența medicală comunitară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 1 martie 2017, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 6, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară către membrii comunității, sub îndrumarea medicului de familie, în special către persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social;2. La articolul 8 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) contractarea serviciilor de asistență medicală comunitară către furnizori privați autorizați, acreditați sau licențiați conform legislației în vigoare. Procedura de autorizare și acreditare a furnizorilor privați de asistență medicală comunitară, precum și contractarea serviciilor se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.3. La articolul 8 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) moașe.4. La articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Salariul de bază și celelalte drepturi salariale ale asistentului medical comunitar și moașei se stabilesc în conformitate cu Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcția de asistent medical, pe nivel de studii, conform anexei nr. III Familia ocupațională de funcții bugetare «Sănătate», cap. I pct. 3 «Unități de asistență socială/servicii sociale cu sau fără cazare» și cap. II, «Reglementări specifice personalului din sănătate, din unitățile de asistență medico-socială și din unitățile de asistență socială/servicii sociale5. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Finanțarea cheltuielilor de personal pentru asistenții medicali comunitari, mediatorii sanitari și moașele care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor art. 10, precum și a cheltuielilor determinate de aplicarea standardelor minime de dotare se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sănătății, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație și a normativului de personal aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile de asistență medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară, cu modificările ulterioare.(2) În cazul în care serviciile de asistență medicală comunitare sunt contractate către furnizori privați autorizați, acreditați sau licențiați transferurile primite de la bugetul de stat pot fi folosite pentru finanțarea contractelor încheiate.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 18 iulie 2017.Nr. 180.-----