LEGE nr. 172 din 14 iulie 2017privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 19 iulie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 4 octombrie 2016 , cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, punctul IV^4 al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:IV^4. tânăr NEET - persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 25 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională;2. La articolul I punctul 6, după alineatul (2) al articolului 75^1 se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Prima de încadrare se acordă persoanelor prevăzute la art. 74 alin. (1) care au domiciliul sau reședința în una dintre zonele prevăzute în Planul național de mobilitate, indiferent dacă localitatea unde se încadrează în muncă este situată sau nu în zonele prevăzute în Planul național de mobilitate.(2^2) Prima de instalare se acordă persoanelor prevăzute la art. 75 care:a) au domiciliul sau reședința în una dintre zonele prevăzute în Planul național de mobilitate și își stabilesc noul domiciliu sau noua reședință în una dintre zonele prevăzute în Planul național de mobilitate; b) au domiciliul sau reședința în una dintre zonele prevăzute în Planul național de mobilitate și își stabilesc noul domiciliu sau noua reședință în altă zonă decât zonele prevăzute în Planul național de mobilitate; c) au domiciliul sau reședința în altă zonă decât zonele prevăzute în Planul național de mobilitate și își stabilesc noul domiciliu sau noua reședință în una dintre zonele prevăzute în Planul național de mobilitate.3. La articolul I punctul 6, litera c) a alineatului (4) al articolului 75^1 se modifică și va avea următorul cuprins:c) persoanele care se încadrează la angajatori unde calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat și la alți angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;4. La articolul I punctul 6, după litera f) a alineatului (4) al articolului 75^1 se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) persoanele al/a căror soț/soție a beneficiat de prima de relocare prevăzută la art. 76^2 în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate.5. La articolul I punctul 8, articolul 76^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 76^1(1) Prima de instalare se acordă și persoanelor de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European pe o perioadă de cel puțin 36 de luni, în cuantumurile stabilite la art. 75 alin. (2)-(4) și cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 75^1 și 76.(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică persoanelor în situația întoarcerii la domiciliul de pe teritoriul României sau la noul domiciliu ori reședință pe care îl/o stabilesc pe teritoriul României și se încadrează în muncă în localitatea de domiciliu/reședință sau în localitățile învecinate acesteia, iar localitatea respectivă se află în una dintre zonele prevăzute în Planul național de mobilitate, potrivit art. 75^1 alin. (2).6. La articolul I punctul 9,litera b) a alineatului (3) al articolului 80 se modifică și va avea următorul cuprins:b) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă cu absolvenții instituțiilor de învățământ, cu excepția situației în care pentru persoanele respective au beneficiat de stimulent financiar în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare;Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 14 iulie 2017.Nr. 172.----