ORDONANTA nr. 112 din 30 august 1999privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 31 august 1999    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 lit. H pct. 11 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe:Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată la Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. şi la unităţile din structura acesteia, inclusiv filialele cu personalitate juridică, beneficiază, anual, de autorizaţii de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române. Contravaloarea acestor autorizaţii constituie cheltuieli de exploatare ale Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. (2) Membrii de familie ai personalului prevăzut la alin. (1) şi pensionării proveniţi din acest personal beneficiază, anual, de 12 călătorii gratuite dus-întors pe căile ferate române, iar membrii de familie ai pensionarilor beneficiază, anual, de 6 călătorii gratuite dus-întors pe căile ferate române, pe bază de permise individuale.  +  Articolul 2 (1) Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată în aparatul central al Ministerului Transporturilor, în unităţile medicale din reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor, în şcolile, grupurile şcolare, liceele de transporturi cai ferate, la Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor şi la Autoritatea Feroviara Română - AFER, precum şi pensionării proveniţi din acest personal beneficiază anual, de 12 călătorii gratuite dus-întors pe căile ferate române în interes personal, pe bază de permise individuale. (2) Pentru călătoria în interes de serviciu salariaţii prevăzuţi la alin. (1) beneficiază de legitimatii de călătorie gratuita pe căile ferate sau de autorizaţii de călătorie, după caz. (3) Membrii de familie ai salariaţilor şi ai pensionarilor prevăzuţi la alin. (1) beneficiază, anual, de 6 călătorii gratuite dus-întors pe căile ferate române în interes personal, pe bază de permise individuale. (4) Contravaloarea călătorilor se suporta în aceleaşi condiţii ca şi pentru persoanele prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3Salariaţii, membrii de familie ai acestora, precum şi pensionării proveniţi de la Compania Naţionala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A. şi de la filialele acestora beneficiază de călătorii gratuite pe căile ferate române în interes de serviciu sau în interes personal în aceleaşi condiţii ca şi personalul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. prevăzut la art. 1, contravaloarea acestora fiind suportată de unităţile din care fac parte, în limitele stabilite prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul acestor unităţi.  +  Articolul 4 (1) Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată în unităţile desprinse din Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române şi salariaţii unităţilor desprinse din fostul Departament al căilor ferate şi din Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 şi reorganizarea activităţii transporturilor feroviare, precum şi membrii lor de familie beneficiază de permise de călătorie gratuita pe căile ferate, în interes personal, contravaloarea acestora fiind suportată de unităţile respective, în limitele stabilite prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul acestor unităţi. (2) Condiţiile de eliberare a permiselor de călătorie în interes personal se stabilesc prin convenţie între Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. şi unităţile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 5 (1) Pensionării şi membrii lor de familie beneficiază de călătorii gratuite pe căile ferate, pe bază de permise individuale, dacă la data pensionării au o vechime în unităţi de cale ferată de cel puţin 25 de ani bărbaţii şi 20 de ani femeile, dacă se pensionează din alte unităţi. (2) Pentru salariaţii care se pensionează din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Companiei Naţionale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societăţii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Societăţii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., din cadrul unităţilor acestora, din cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER şi din cadrul Ministerului Transporturilor, vechimea minima necesară pentru a beneficia de drepturile prevăzute la alin. (1) este de 10 ani. (3) Pensionării pentru invaliditate de orice grad, cauzată de accidente de muncă sau de evenimente de cale ferată, proveniţi din salariaţii unităţilor prevăzute la art. 3 şi membrii lor de familie, beneficiază de călătorii gratuite pe căile ferate indiferent de vechimea avută în aceste unităţi.  +  Articolul 6 (1) Pensionării şi membrii lor de familie, cărora li s-au acordat permise de călătorie gratuita în interes personal până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, beneficiază în continuare de acest drept, atâta timp cat sunt îndeplinite condiţiile în baza cărora au fost acordate. (2) Contravaloarea acestor călătorii gratuite se suporta de Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.  +  Articolul 7Studenţii în vârsta de până la 25 de ani şi, respectiv, 26 de ani, în cazul în care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, din unităţi şi instituţii de învăţământ de stat sau particular acreditate, şi elevii din astfel de instituţii de învăţământ, copii ai beneficiarilor de călătorii gratuite pe căile ferate în interes personal stabilite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, care sunt în întreţinerea acestora, a tutorilor sau aflaţi în plasament familial, beneficiază de legitimatii de călătorie gratuita pe căile ferate în condiţiile stabilite pentru beneficiarii de călătorii gratuite în interes personal pe căile ferate de pe urma cărora au acest drept.  +  Articolul 8 (1) În înţelesul prezentei ordonanţe, membri de familie sunt soţul, sotia şi copiii minori, precum şi copiii care se încadrează în categoriile prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă. (2) Unităţi de cale ferată se considera Ministerul Transporturilor şi fostul Minister al Transporturilor şi Telecomunicatiilor, fostul Departament al căilor ferate cu unităţile şi subunitatile din subordine, precum şi Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române cu unităţile acesteia.  +  Articolul 9Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. poate elibera legitimatii de călătorie gratuita pe căile ferate, pe timp limitat, unor persoane din afară societăţii comerciale, care se deplaseaza pentru acţiuni în interesul acesteia, pentru cazurile şi persoanele stabilite de consiliul de administraţie al societăţii.  +  Articolul 10Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasa, emiterea, gestionarea şi folosirea legitimatiilor de călătorie gratuita pe căile ferate se aproba de Consiliul de administraţie al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.  +  Articolul 11Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. este autorizata sa încheie convenţii cu administraţiile de cai ferate străine privind călătoriile gratuite în trafic internaţional, potrivit reglementărilor feroviare internaţionale.  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga:- Decretul Consiliului de Stat nr. 1/1981 privind călătoriile gratuite pe căile ferate în interes personal şi călătoriile gratuite pe căile ferate, cu navele fluviale NAVROM şi cu autovehicule, în interes de serviciu, nepublicat, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 2, 3, 4, 5 şi 6 din Decretul-lege nr. 26/1990 privind acordarea unor drepturi şi înlesniri beneficiarilor prestaţiilor de transporturi, posta şi telecomunicaţii, precum şi personalului din unităţile Ministerului Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 15 ianuarie 1990;- art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 235/1991 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 12 aprilie 1991, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 691/1991 privind înfiinţarea unor societăţi comerciale ca urmare a reorganizării activităţii transporturilor feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 22 octombrie 1991, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 77/1992 privind înfiinţarea unor societăţi comerciale ca urmare a reorganizării activităţii transporturilor feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 5 martie 1992 şi rectificata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 4 mai 1992, cu modificările ulterioare;- art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 519/1992 privind înfiinţarea unei societăţi comerciale ca urmare a divizării Societăţii Comerciale "Rova" - S.A. Rosiori de Vede, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 18 septembrie 1992, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistrul finanţelorDecebal Traian RemesMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru Athanasiu  +  Anexa 1 CATEGORIILEde persoane care beneficiază de călătorii gratuite pe căile ferate în interes personal, în condiţiile art. 8 din ordonanţa a) copiii minori înfiaţi, aflaţi sub tutela, în plasament familial sau încredinţaţi în condiţiile legii unor persoane care beneficiază de călătorii gratuite, precum şi copiii beneficiarilor de călătorii gratuite aflaţi în aceleaşi situaţii la alte persoane care nu beneficiază de acest drept; b) copiii minori ai beneficiarilor de călătorii gratuite, proveniţi dintr-o căsătorie anterioară şi încredinţaţi acestora prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă; c) copiii minori ai beneficiarilor de călătorii gratuite care au decedat; d) copiii majori inapti de muncă ai beneficiarilor de călătorii gratuite, inclusiv în cazul în care sunt înfiaţi, aflaţi sub tutela, în plasament familial sau încredinţaţi, în condiţiile legii, unor persoane care beneficiază de călătorii gratuite pe calea ferată, precum şi cei aflaţi în aceeaşi situaţie la persoane care nu beneficiază de călătorii gratuite; e) soţul sau sotia cu pensie de urmaş, ai beneficiarului de călătorii gratuite care a decedat.-----------