METODOLOGIE din 14 iulie 2017de calcul al cheltuielilor destinate asigurării serviciilor silvice pentru suprafețele de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 18 iulie 2017  Notă
  Conținută de Legea nr. 175 din 14 iulie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 18 iulie 2017.
   +  Articolul 1 Valoarea sumelor destinate serviciilor silvice (Vtss) se calculează cu formula: Vtss = Vss x Sp Sp - suprafața pentru care se asigură serviciile silvice - ha; Vss = [(Smbe x 12/Smc) + Ca x 12/Smc] x 115%; Vss - contravaloarea serviciilor silvice/an/ha - lei; Smbe - salariul mediu brut pe economie comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna iunie a anului precedent efectuării administrării - lei; Smc*) - suprafața medie a unui canton silvic, respectiv: Notă
  *) La calculul suprafeței medii a unui canton silvic se are în vedere echivalența pe forme de relief, iar la încadrarea pe forme de relief se ia în calcul altitudinea maximă, atunci când aceasta este variabilă.
  – 400 ha în zona de câmpie; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine de maximum 300 m;– 800 ha în zona de deal; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine cuprinsă între 301 și 800 m;– 1.300 ha în zona de munte; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine > de 800 m;
  Ca - valoare cote angajator aferente Smbe - lei; 15% - cheltuieli indirecte
   +  Articolul 2(1) Ocolul silvic nominalizat întocmește cererea de decontare și fișa de calcul al sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice, al cărei model este prevăzut în tabelul nr. 1 la prezenta metodologie, semnate de șeful ocolului silvic.(2) Șeful ocolului silvic transmite structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură cererea de decontare și fișa de calcul al sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice, în vederea decontării, trimestrial, în primele 15 zile ale trimestrului următor.  +  Articolul 3(1) Structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură verifică documentele prevăzute la art. 2 alin. (2) în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii acestora și, în situația în care sunt conforme, procedează astfel:a) inspectorul-șef avizează fișa de calcul;b) întocmește decontul justificativ privind acordarea alocațiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea gestionării durabile a fondului forestier, potrivit modelului prevăzut în tabelul nr. 2 la prezenta metodologie;c) transmite documentele prevăzute la lit. a) și b), centralizat pe ocoale silvice și pe unități administrativ-teritoriale, cu adresă de înaintare, către structura coordonatoare din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(2) În situația în care structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură constată neconformități în documentele prevăzute de art. 2 alin. (2), solicită ocolului silvic care asigură serviciile silvice clarificări, informații sau documente suplimentare, după caz, returnează pentru refacere sau respinge motivat documentația depusă, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.  +  Articolul 4 Structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură transmite către structura coordonatoare din cadrul acesteia următoarele:a) cererea de decontare;b) fișa de calcul al sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice, întocmită de ocolul silvic nominalizat care efectuează serviciile silvice, avizată de structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;c) formularul de decont justificativ privind acordarea alocațiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea gestionării durabile a fondului forestier.  +  Articolul 5(1) Structura coordonatoare din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură verifică documentele prevăzute la art. 4 și le transmite, pentru realizarea deconturilor aferente, direcției care gestionează bugetul din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile de la data primirii acestora.(2) Un exemplar, în copie, al documentelor prevăzute la art. 4 se păstrează și de către structura coordonatoare din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 6(1) Direcția care gestionează bugetul din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură primește și analizează documentația și transmite plățile către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, competentă teritorial, care efectuează plățile către ocoalele silvice care asigură serviciile silvice, în condițiile legii.(2) Documentele prevăzute la art. 5, actele de decontare și de evidență a cheltuielilor efectuate din alocațiile bugetare pentru administrare sau servicii silvice se îndosariază distinct și se înregistrează în conturi separat de orice alte cheltuieli.(3) Plățile efectuate din alocațiile bugetare sunt supuse controlului financiar preventiv, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Tabelul nr. 1
  - model -
  ┌──────────────────┐ │ Se avizează. │ │ Inspector-șef, │ │ ............... │ └──────────────────┘ FIȘA DE CALCUL al sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice┌──────┬───────────┬────────────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┐│ Nr. │ Suprafața │ Suprafața pe forme │ │ Valoarea │ Valoarea ││ crt. │ - ha - │ de relief │ Nr. zile/ │ unitară │ totală ││ │ │ - ha - │ ha │ - zile/ha - │ - lei - │├──────┼───────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤│ │ │ câmpie │ │ │ │├──────┼───────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤│ │ │ deal │ │ │ │├──────┼───────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤│ │ │ munte │ │ │ │├──────┼───────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤│Total │ │ │ │ │ │└──────┴───────────┴────────────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┘ Șeful ocolului silvic, ....................
   +  Tabelul nr. 2
  - model -
  Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură (...........................) Garda Forestieră ..........
  DECONT JUSTIFICATIV*)
  pe trimestrul ......, anul .......
  1. Amplasamentul suprafeței pentru care se asigură serviciile silvice: județul ........., localitatea.........., Ocolul Silvic .........2. Beneficiarii lucrării:*Font 8*┌────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────┬────┬────┬──────────┬──────┬─────────┬─────────┐│Nr. │ Nr. și data │ Numele și prenumele/│ Nr. și data│ │ │ │ │ │ ││crt.│ procesului- │ Denumirea persoanei │ actului de │ │ │ Suprafața│ Nr. │Valoarea │Valoarea ││ │ verbal de │ juridice înscrise în│ constatare │ UP │ ua │ - ha - │ zile/│ unitară │- lei - ││ │ punere în │ procesul-verbal de │ potrivit │ │ │ │ ha │ - zile/ │ ││ │ posesie │ punere în posesie │ art. 16 │ │ │ │ │ ha - │ ││ │ │ │ alin. (7) │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┼────┼────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────┴────┴────┴──────────┴──────┴─────────┴─────────┘3. Ocolul silvic care realizează serviciile silvice: Denumirea .......... Sediul: comuna/orașul .........., str. .......... nr. .......... Numărul de înmatriculare în registrul comerțului/Numărul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor .......... Numărul unic de înregistrare .......... Contul ocolului silvic în care se transmit sumele .......... Inspector-șef, Șeful serviciului financiar-contabil, ..................... ................. (numele și prenumele) L.S./S.S. Notă
  *) Se întocmește un decont pentru toate suprafețele de fond forestier cu proprietar neidentificat pentru care sunt asigurate serviciile silvice de același ocol silvic.
  ------